Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

 

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na 2015 rok.

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Budżetu Finansów i Inwestycji na 2015 rok.

Członkowie komisji

2

Omówienie uchwał dotyczących wysokości diet dla radnych i sołtysów

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

3.

Zmiany w budżecie gminy.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

4.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Ocena stanu dróg na terenie gminy- komisja wyjazdowa.

Członkowie komisji

2.

Stan zadłużenia w opłatach lokalnych

(woda, ścieki, podatek, śmieci)

Pracownik odpowiedzialny

Członkowie komisji

3

Zapoznanie się ze stanem inwentaryzacji przyłączeń wodno-kanalizacyjnych w gminie Białaczów

Pracownik odpowiedzialny

Członkowie komisji

4.

Zmiany w budżecie gminy.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

5.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Ocena stanu  inwestycji w Gminie Białaczów

Pracownik odpowiedzialny

Członkowie komisji.

2.

Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminie Białaczów.

Pracownik odpowiedzialny

Członkowie komisji

3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015r

 Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

4.

Zmiany w budżecie gminy.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

5.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Stawki podatkowe na 2016 rok

Skarbnik Gminy

Członkowie komisji

2.

Omówienie strategii skanalizowania gminy Białaczów

Pracownik odpowiedzialny

Członkowie komisji

3.

Ocena projektu budżetu na 2016 rok

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

4.

Podsumowanie pracy komisji za 2015 rok

Przewodniczący komisji

5.

Zmiany w budżecie gminy

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

6.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

 

Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy. 

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na 2014 rok.

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Budżetu Finansów i Inwestycji na 2014 rok.

Członkowie komisji

2

Ocena wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

3.

Dochody za wynajem świetlic wiejskich

Osoba odpowiedzialna

Członkowie komisji

4.

Zmiany w budżecie gminy.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

5.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Ocena stanu dróg na terenie gminy- komisja wyjazdowa.

Członkowie komisji

2.

Stan zadłużenia w opłatach lokalnych

(woda, ścieki, podatek, śmieci)

Pracownicy odpowiedzialni

Członkowie komisji

3.

Zmiany w budżecie gminy.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

4.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Informacja o stanie realizacji inwestycji w gminie za I - półrocze 2014 roku

Pracownik odpowiedzialny

Członkowie komisji.

2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

3.

Wydatki przeznaczone na dziecięcy zespół ludowy „Owczareczek" i dziecięco młodzieżową orkiestrę dętą.

Pracownik Odpowiedzialny

Członkowie komisji

4.

Zmiany w budżecie gminy.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

5.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Stawki podatkowe na 2015 rok

Skarbnik

Członkowie komisji

2.

Ocena projektu budżetu na 2015 rok

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

3.

Sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok

Przewodniczący komisji

4.

Zmiany w budżecie gminy

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

5.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

 

Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK

 

I Kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2014 rok.

Członkowie komisji

2.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym dochody i wydatki komisji w 2013 roku.

Przewodniczący GKRPA

Skarbnik Gminy

3.

Wydatki związane z pracą Rady Gminy za 2013 rok

Członkowie Komisji

Skarbnik Gminy

4.

Stan zadłużenia w opłatach lokalnych

Członkowie Komisji

Osoby odpowiedzialne

4.

Informacja o przetargach  przeprowadzonych w 2013roku

Pracownik odpowiedzialny

Członkowie komisji

5.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

 

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok

Członkowie Komisji

Skarbnik Gminy

2.

Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białaczów.

Członkowie komisji

3.

Kontrola wydatków przeznaczonych na dotacje dla fundacji oraz przekazanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

4.

Stan zaawansowania inwestycji na terenie gminy - komisja wyjazdowa.

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

5.

Sprawy bieżące gminy.

Członkowie komisji

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Wykonanie budżetu za I-półrocze 2014 rok.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

2.

Informacja o wydatkach przeznaczonych na świetlice wiejskie za I półrocze 2014

Skarbnik gminy

Członkowie komisji

3.

Finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w I półroczu 2014 roku.

Członkowie komisji

Kierownik GOPS

4.

Sprawy  bieżące gminy.

Członkowie komisji

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Wydatki finansowe przeznaczone na  Ochotnicze Straże Pożarne w 2014 roku

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

2.

Kontrola środków finansowych przeznaczonych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w 2014 roku.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

Pracownik odpowiedzialny

3.

Projekt budżetu na 2015 rok

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

4.

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2014 rok

Przewodniczący Komisji

5.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/181/2013

Rady Gminy Białaczów z dnia 11 lutego 2013 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na 2013 rok.

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Budżetu Finansów i Inwestycji na 2013 rok.

Członkowie komisji
3

Ocena wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4.

Zapoznanie się z sytuacją ekonomiczną placówek oświatowych na terenie Gminy Białaczów – możliwości dokonania oszczędności

Kierownik ZEASCzłonkowie komisji
5. Zmiany w budżecie gminy. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
6. Sprawy bieżące Członkowie komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena stanu dróg na terenie gminy- komisja wyjazdowa. Członkowie komisji
2. Rozpoznanie o wysokości czynszu za mieszkania nauczycielskie Pracownik odpowiedzialnyCzłonkowie komisji
3. Stan zadłużenia za wodę i ścieki oraz opłata adiacencka Pracownik odpowiedzialnyCzłonkowie komisji
4. Zmiany w budżecie gminy. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
5. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Informacja o stanie realizacji inwestycji w gminie za I - półrocze 2013 roku- komisja wyjazdowa Pracownik odpowiedzialnyCzłonkowie komisji.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
3. Zmiany w budżecie gminy. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4. Sprawy bieżące Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena projektu budżetu na 2014 rok Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
2. Zmiany w budżecie gminy Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2013 rok Przewodniczący komisji
4. Skutki finansowe związane z wprowadzeniem ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pracownik odpowiedzialnyCzłonkowie komisji
5. Sprawy bieżące Członkowie komisji
 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/181/2013

Rady Gminy Białaczów z dnia 11 lutego 2013 r.

 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 ROKI Kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok. Członkowie komisji
2. Zapoznanie się z protokołem pokontrolnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Członkowie komisjiKierownik GOPS
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym dochody i wydatki komisji w 2012 roku. Przewodniczący GKRPASkarbnik Gminy
4. Wydatki związane z pracą Rady Gminy za 2012 rok Członkowie KomisjiSkarbnik Gminy
5. Ocena przetargów przeprowadzonych w 2013roku Pracownik odpowiedzialnyCzłonkowie komisji
6. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1.  Ocena wykonania budżetu za 2012 rok Członkowie KomisjiSkarbnik Gminy
2. Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białaczów. Członkowie komisji
3. Kontrola wydatków przeznaczonych na dotacje dla fundacji oraz przekazanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
4. Stan zaawansowania inwestycji na terenie gminy – komisja wyjazdowa. Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
5. Informacja dotycząca umorzeń podatków i opłat Pracownicy odpowiedzialniCzłonkowie komisji
6. Sprawy bieżące gminy. Członkowie komisji
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena wykonania budżetu za I-półrocze 2013 rok. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
2. Ocena wydatków przeznaczonych na świetlice wiejskie za I półrocze 2013 Skarbnik gminyCzłonkowie komisji
3. Ocena wydatków przeznaczonych na remonty dróg w I półroczu 2013 roku Skarbnik gminyCzłonkowie komisji
4. Ocena finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w I półroczu 2013 roku. Członkowie komisjiKierownik GOPS
5. Ocena wykorzystania środków finansowych w szkołach (ZEAS) w I półroczu 2013 roku. Kierownik ZEASCzłonkowie komisji
6. Sprawy  bieżące gminy. Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena wydatków finansowych przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne w 2012 roku Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
2. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w 2013 roku. Członkowie komisjiSkarbnik GminyPracownik odpowiedzialny
3. Ocena projektu budżetu na 2014 rok Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 roku Przewodniczący Komisji
5. Sprawy bieżące Członkowie komisji
Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK

I Kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2012 rok.

Członkowie komisji

2.

Rozpoznanie o wysokości czynszu za mieszkania nauczycielskie.

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

3.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym dochody i wydatki komisji w 2011 roku.

Przewodniczący GKRPA

Skarbnik Gminy

4.

Ocena wykonania budżetu za 2011 rok.

Członkowie Komisji

Skarbnik Gminy

5.

Ocena realizacji przetargów przeprowadzonych przez gminę w 2011 roku oraz przetargów przeprowadzonych
w 2012 roku.

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

6.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

 

Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białaczów.

Członkowie Komisji

 

2.

Wydatki związane z pracą Rady Gminy za 2011 rok.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

3.

Stan zaawansowania inwestycji na terenie gminy –komisja wyjazdowa.

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

4.

Kontrola wydatków przeznaczonych na dotacje dla fundacji oraz przekazanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

5.

Sprawy bieżące gminy.

Członkowie komisji

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Ocena wykonania budżetu za I-półrocze 2012rok.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

2.

Ocena wykorzystania środków finansowych
 w I-półroczu 2012 roku na świetlice wiejskie .

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

3.

Ocena finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w I półroczu 2012 roku.

Członkowie komisji

Kierownik GOPS

4.

Ocena wykorzystania środków finansowych w szkołach (ZEAS) w I półroczu 2012 roku.

Kierownik ZEAS

Członkowie komisji

5.

Ocena wykorzystania środków finansowych na remonty dróg w I półroczu 2012.

Skarbnik Gminy

Członkowie komisji

6.

Sprawy  bieżące gminy.

Członkowie komisji

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Ocena wydatków finansowych przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne w 2012 roku

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

Pracownik odpowiedzialny

2.

Kontrola środków finansowych przeznaczonych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w 2012 roku.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

Pracownik odpowiedzialny

3.

Stan zaawansowania inwestycji na terenie gminy – komisja wyjazdowa.

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

4.

Ocena projektu budżetu na 2013 rok

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

5.

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2012 roku

Przewodniczący Komisji

6.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

Plan pracy

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

na 2012 rok.

I- kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Budżetu Finansów i Inwestycji na 2012 rok.

Członkowie komisji
3

Ocena wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4.

Informacja na temat dochodów gminy uzyskanych z opłat za wodę i ścieki oraz wydatków gminy ponoszonych na utrzymanie wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
5.

Informacja na temat planowanych inwestycji w gminie Białaczów.

Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
6. Zmiany w budżecie gminy. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
7. Sprawy bieżące Członkowie komisji
II-kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena stanu dróg na terenie gminy- komisja wyjazdowa. Członkowie komisji
2. Informacja o finansowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Białaczów. Komendant Gminny OSP
3. Zmiany w budżecie gminy. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
III-kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Informacja o stanie realizacji inwestycji w gminie za I - półrocze 2012 roku- komisja wyjazdowa Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Pracownik UG, Wykonawcy,Członkowie komisji.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
3. Zmiany w budżecie gminy. Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4. Sprawy bieżące Członkowie komisji
IV-kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji dotyczących projektu budżetu na 2013 rok. Członkowie komisji
2. Ocena projektu budżetu na 2013 rok Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
3. Zmiany w budżecie gminy Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4. Sprawozdanie z pracy komisji za 2012 rok Przewodniczący komisji
5. Ustalenie planu pracy komisji na 2013 rok Członkowie komisji
6. Sprawy bieżące Członkowie komisji
  Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy. 

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

  

I – kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Ocena wykonania środków finansowych na remonty dróg gminnych (komisja wyjazdowa).

I – kwartał

 

2.

 

Ocena finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.

- // -

 

3.

 

Wykorzystanie środków w 2004 roku na świetlice wiejskie i strażnice (k. wyjazdowa).

I - kwartał

 

4.

 

Sprawy bieżące gminy (wniosek RIO).

- // -

 

 

II – kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Ocena wykonania budżetu za 2004 rok

II – kwartał

 

2.

 

Pojęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

- // -

 

3.

 

Ocena wykorzystania środków finansowych w Szkołach (ZEAS)

- // -

 

4.

 

Ocena wykorzystania środków finansowych związanych z II – etapem budowy kanalizacji

II - kwartał

 

5.

 

Ocena wykonania nakładów pieniężnych na Sport i kulturę (komisja wyjazdowa).

- // -

 

6.

 

Sprawy bieżące gminy.

- // -

 

 

III – kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Ocena wykonania budżetu za I – półrocze 2005 roku.

III - kwartał

 

2.

 

Ocena wykorzystania środków na budowę kładki w miejscowości Miedzna Drew. (komisja wyjazdowa).

- // -

 

3.

 

Kontrola środków finansowych przeznaczonych na grupę interwencyjną i prace zlecone.

- // -

 

4.

 

Kontrola środków finansowych związanych z obsługą transportową gminy.

III - kwartał

 

5.

 

Ocena realizacji przetargów i inwestycji organizowanych przez Urząd Gminy.

- // -

 

 

 

IV – kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Ocena wydatków finansowych przeznaczonych na ochotniczą Straż Pożarną.

IV – kwartał

 

2.

 

Ocena wykorzystania środków finansowych na budowę hali sportowej.

- // -

 

3.

 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005.

III - kwartał

 

4.

 

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej  na  2006 rok.

- // -

 

 

 

Plan pracy

 Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na 2005 rok

I-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2005 rok.

 

I - kwartał

 

2.

Ocena wykonania budżetu za 2004 rok.

 

- // -

 

3.

Zaopiniowanie budżetu na rok 2005.

 

I - kwartał

 

4.

Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy.

 

- // -

 

5.

Sprawy bieżące gminy.

 

- // -

 

II-kwartał

Lp.

Temat posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

Możliwość sfinansowania inwestycji drogowych

koniecznych do podjęcia w 2005 roku.

II – kwartał

 

2.

Ocena realizacji budowy sieci kanalizacyjnej

 w Białczowie

- // -

 

3.

Możliwość sfinansowania świetlic wiejskich

i strażnic na terenie gminy.

II - kwartał

 

4.

Zmiany w budżecie gminy.

 

- // -

 

5.

Sprawy bieżące gminy.

 

- // -

 

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

Stan realizacji inwestycji budowy hali sportowej w Białaczowie.

III-kwartał

 

2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za

 I-półrocze 2005 roku.

- // -

 

3.

Stan realizacji inwestycji w gminie w

 I-półroczu2005.

III-kwartał

 

4.

 

Zmiany w budżecie gminy.

- // -

 

5.

Sprawy bieżące gminy.

 

- // -

 

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzenia

Termin

Uwagi

1.

Stan realizacji inwestycji drogowych (komisja wyjazdowa).

IV- kwartał

 

2.

Rozpatrzenie wniosków poszczególnych Komisji dotyczących projektu budżetu na 2006 r

- // -

 

3.

Ocena projektu budżetu na 2006 rok.

 

IV- kwartał

 

4.

Zmiany w budżecie gminy.

 

- // -

 

5.

Podsumowanie pracy Komisji za 2005 rok.

 

- // -

 

6.

Przyjęcie ramowego planu Komisji na 2006 rok.

 

- // -

 

 

   

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr XXXV/208/2010Rady Gminy BiałaczówZ dnia 22 lutego 2010 r. 

Plan pracy

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Na 2010 rok.

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2010 rok Przewodniczący komisji
2. Propozycja podwyższenia pensji Wójta Gminy Białaczów. Członkowie komisji
3. Stan zaawansowania inwestycji przy OSP w Żelazowcach i w Białaczowie- komisja wyjazdowa Członkowie komisji
4. Zmiany w budżecie gminy Członkowie komisji
5. Ocena wykonania budżetu za 2009 rok Członkowie komisji        
6. Sprawy bieżące Członkowie komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena stanu dróg na terenie gminy- komisja wyjazdowa Członkowie komisji
2. Potrzeby sfinansowania inwestycji drogowych koniecznych do podjęcia w 2010 roku Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Pracownik UG Białaczów
3. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2009 rok, funkcjonujących w Gminie Białaczów. Komendant Gminny OSP
4. Możliwość sfinansowania remontów i doposażenia świetlic szkolnych, wiejskich i strażnic na terenie gminy. Wójt GminySkarbnik gminy
5. Zmiany w budżecie gminy. Członkowie komisji
6. Sprawy bieżące Członkowie komisji
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena i stan realizacji inwestycji w gminie w I - półroczu 2010 roku- komisja wyjazdowa Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Pracownik UG
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Skarbnik Gminy 
3. Zmiany w budżecie gminy Członkowie komisji
4. Ocena stanu realizacji inwestycji drogowych – komisja wyjazdowa Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Pracownik UG
5. Sprawy bieżące Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji dotyczących projektu budżetu na 2010 rok. Przewodniczący komisji
2. Ocena projektu budżetu na 2011 Skarbnik Gminy
3. Zmiany w budżecie gminy Skarbnik Gminy
4. Przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2010 rok. Członkowie komisji
5. Zaopiniowanie sprawozdania z prac komisji za lata 2006 – 2010 Przewodniczący komisji
  

 

Załącznik Nr 2Do uchwały Nr XXXV/208/2010Rady Gminy BiałaczówZ dnia 22 lutego 2010 r. 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010 ROK

 I Kwartał

Lp

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Zatwierdzenie planu pracy komisji  rewizyjnej na 2010rok Członkowie komisji
2. Kontrola rzeczowo- finansowa remontów dróg gminnych w roku 2009 Członkowie komisji
3. Ocena wykorzystania budżetu za 2009 rok Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4. Sprawy bieżące Członkowie komisji
II-kwartał

Lp

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym dochody i wydatki komisji w latach 2008-2009 Przewodniczący GKRPASkarbnik Gminy
2. Ocena wykorzystania środków finansowych na straże za 2009 rok.  Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
3. Wydatki związane z pracą Rady Gminy za 2009 rok Członkowie komisjiSkarbnik Gminy
4. Ocena stanu technicznego świetlic i szkół na terenie Gminy Białaczów- komisja wyjazdowa Członkowie komisji
5. Ocena stanu technicznego dróg na terenie Gminy Białaczów- komisja wyjazdowa. Członkowie komisji
6. Sprawy bieżące gminy Członkowie komisji
III-kwartał

Lp

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena wykorzystania budżetu za I-półrocze 2010rok Skarbnik Gminy
2. Ocena wykorzystania środków finansowych
 w I-półroczu 2009roku na świetlice wiejskie
Skarbnik Gminy 
3. Ocena finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w I półroczu 2010 roku Kierownik GOPS
4. Ocena wykorzystania środków finansowych w szkołach (ZEAS) w I półroczu 2010 roku Kierownik ZEAS
5. Sprawy  bieżące gminy Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena wydatków finansowych przeznaczonych na Ochotniczą Straż Pożarną w 2010 roku Skarbnik GminyPracownik odpowiedzialny
2. Ocena realizacji przetargów organizowanych przez Urząd Gminy w 2010 roku Pracownik odpowiedzialny
3. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na grupę interwencyjną i prace zlecone w 2010 roku Skarbnik Gminy Pracownik odpowiedzialny
4. Ocena wykorzystania środków finansowych na remonty dróg w 2010 roku Skarbnik GminyCzłonkowie komisji
5. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za lata 2006 – 2010 Przewodniczący Komisji
6. Ocena stanu technicznego świetlic, szkół oraz dróg na terenie Gminy Białaczów- Komisja wyjazdowa. Członkowie komisji
7. Sprawy bieżące Członkowie komisji
 

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

na 2011 rok.

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1.

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji
2.

Zatwierdzenie planu pracy Komisji  Budżetu Finansów i Inwestycji na 2011 rok

Członkowie komisji
3

Zapoznanie się ze stanem budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Białaczów.

Członkowie komisji
4.

Informacja na temat bieżących inwestycji w gminie Białaczów.

Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
5.

Plan inwestycji na 2011 rok

Pracownik odpowiedzialny
6. Sprawy bieżące Członkowie komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena stanu dróg na terenie gminy- komisja wyjazdowa Członkowie komisji
2. Informacja o finansowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Białaczów Komendant Gminny OSP
3. Zmiany w budżecie gminy. Skarbnik Gminy
4. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Informacja o stanie realizacji inwestycji w gminie w I - półroczu 2011 roku- komisja wyjazdowa Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Pracownik UG, Wykonawcy
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku Skarbnik Gminy 
3. Zmiany w budżecie gminy Członkowie komisji
4. Sprawy bieżące Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji dotyczących projektu budżetu na 2011 rok. Przewodniczący komisji
2. Ocena projektu budżetu na 2012 rok Skarbnik Gminy
3. Zmiany w budżecie gminy Skarbnik Gminy
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2012 rok Członkowie komisji
5. Sprawozdanie z pracy komisji za 2011 rok Przewodniczący komisji
  Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy. 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 ROK

 I Kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji i Sekretarza  Członkowie komisji
2. Zatwierdzenie planu pracy komisji  rewizyjnej na 2011 rok  Członkowie komisji
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym dochody i wydatki komisji w 2010 roku. Przewodniczący GKRPASkarbnik Gminy
4. Wydatki związane z pracą Rady Gminy za 2010 rok Członkowie KomisjiSkarbnik Gminy
5. Stan zaawansowania inwestycji na terenie gminy – komisja wyjazdowa Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
6. Sprawy bieżące Członkowie komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1.  Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białaczów.  Członkowie Komisji 
2. Ocena wykonania budżetu za 2010 rok  
3. Ocena realizacji przetargów przeprowadzonych przez gminę w 2010 roku Członkowie komisji
4. Sprawy bieżące gminy Członkowie komisji
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena wykonania budżetu za I-półrocze 2011rok Skarbnik Gminy
2. Ocena wykorzystania środków finansowych
 w I-półroczu 2011 roku na świetlice wiejskie
Skarbnik Gminy 
3. Ocena finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w I półroczu 2011 roku Kierownik GOPS
4. Ocena wykorzystania środków finansowych w szkołach (ZEAS) w I półroczu 2011 roku Kierownik ZEAS
5. Ocena wykorzystania środków finansowych na remonty dróg w I półroczu 2011 Skarbnik Gminy
6. Sprawy  bieżące gminy Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena wydatków finansowych przeznaczonych na Ochotniczą Straż Pożarną w 2011 roku Skarbnik GminyPracownik odpowiedzialny
2. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w 2011 roku Skarbnik GminyPracownik odpowiedzialny
3. Stan zaawansowania inwestycji na terenie gminy – komisja wyjazdowa. Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
4. Ocena projektu budżetu na 2012 rok Skarbnik Gminy
5. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2011 roku Przewodniczący Komisji
6. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok Członkowie komisji
7. Sprawy bieżące Członkowie komisji
  Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

   

Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 02.02.2015. Odsłon 1437, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony