Zarządzenia

Zarządzenie Nr 9/2009

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 03 grudnia 2009r.

 

                                                 w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych.

Na podstawie art.28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1465) zarządzam co następuje:§1.Zarządzenie określa:1) sposób dokonywania okresowych ocen pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie zajmujących stanowiska urzędnicze, 2) okresy, za które są sporządzane;3) kryteria dokonywania ocen;4) skalę ocen.§ 2.1. Okresowej oceny zwanej dalej “ oceną” dokonuje bezposredni przełożony ocenianego urzędnika, zwany dalej “oceniajacym”.2. p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie będący bezpośrednim przełożonym urzędnika może wyznaczyć do dokonania oceny tego urzędnika inną osobę.§ 3.1. Ocenie podlega pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie zatrudniony na stanowisku urzędniczym, zwanym dalej “ocenianym”.2. Oceniający wyznacza okres objęty oceną nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 18 miesięcy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia ocenianego, a w razie przeprowadzania kolejnej oceny - nie później niż w ciągu 18 miesięcy od sporządzania poprzedniej oceny. O terminie rozpoczęcia i zakończenia okresu objętego oceną oceniający zawiadamia ocenianego pisemnie.3. Czas trwania okresu objętego oceną określa się w miesiącach i latach.4. Oceniający wyznacza nowy termin sporządzania oceny w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego, uniemożliwiającej dokonanie oceny.5. W razie zmian na stanowisku oceniającego albo zmiany podległości służbowej ocenianego w trakcie okresu objętego oceną, dotychczasowy oceniający dokonuje oceny cząstkowej, uwzględnianej w ocenie końcowej.§ 4. 1. Oceny dokonuje się raz na dwa lata z zastrzeżeniem § 3 ust.2.2. Ocena ma formę pisemną i jest sporządzana na arkuszu oceny, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.§ 51. Przedmiot oceny stanowi wywiazywanie się ocenianego z obowiązków wynikajacych z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.2. Oceniający dokonuje oceny uwzględniając kryteria:1) władza i umiejetności fachowe;2) wykonywanie poleceń;3) ocena sytuacji;4) produktywność;5) jakość pracy;6) relacje ze współpracownikami;7) relacje z przełożonymi;8) podejście do klientów;9) wygląd zewnętrzny;10) kondycja psychofizyczna;11) obowiazkowość;12) inicjatywa.§ 61. Oceniający zapoznaje ocenianego z pisemnym projektem oceny i wysłuchuje jego uwag i zastrzeżeń.2. Oceniany moze zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.§ 7Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:1) ocena wyróżniająca,2) ocena bardzo dobra,3) ocena dobra,4) ocena dostateczna,5) ocena negatywna.§ 81. Oceniajacy niezwłocznie doręcza ocenianemu kopię arkusza oceny z ustaloną oceną.2. Oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych ocenianego.§ 9.1. Ocenianemu przysługuje prawo odwołania się od oceny, w trybie przewidzianym w art.27 ust. 5-7 ustawy o pracownikach samorządowych.2. Postanowienie ust.1 stosuje się również w przypadku, gdy oceniajacym jest p.o Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.§ 10.1. Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od chwili ogłoszenia go poprzez umieszczenie na zakładowej tablicy informacyjnej.2. Traci moc zarządzenie Nr 4a/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 19 lipca 2007r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2009 p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 03 grudnia 2009r.

 

Arkusz oceny okresowej urzednika

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie 2. Imiona i nazwisko ocenianego.........3. Komórka organizacyjna do której przynależy ocena.........4. Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym..........5. Stanowisko zajmowane przez ocenianego......6. Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku.......7. Wynik poprzedniej oceny i data jej sporządzania..........8. Imiona i nazwisko oceniającego........9. Stanowisko zajmowane przez oceniającego.......10. Okres objęty oceną.....11.Szczegółowe kryteria oceny:

ELEMENTY

OCENY

STANDARDY

ZNACZNIE

PONIŻEJ

OCZEKIWAŃ

1

 

NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ

 

2

SPEŁNIA OCZEKIWANIA

 

3

POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

4

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ

5

WIEDZA I UMIEJETNŚCI FACHOWE

ZASÓB WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI POZWALAJACY NA WYWIAZANIE SIĘ Z NAŁOŻONYCH ZADAŃ

 

 

 

 

waga 10x

 

NIE POSIADA PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z ZAKRESU WYKONYWANEJ PRACY

 

 

BRAK MU WIEDZY LUB UMIEJETNOŚCI W NIEKTÓRYCH DZIEDZINACH ZWIĄZANYCH Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM

 

W ZASADZIE POSIADA WIEDZE I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE NA TYM STANOWISKU. POTRAFI ODPOWIADAĆ NA WIĘKSZIŚĆ PYTAŃ Z TEGO ZAKRESU

 

 

 

ZNA I DOBRZE ROZUMIE CALOŚĆ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANYM ZAJĘCIEM

 

 

“CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA” CZĘSTO SŁUŻY INNYM JAKO EKSPERT. POSIADA WIEDZĘ NA TEMAT RÓŻNYCH DZIEDZIN ZWIAZANYCH Z PRACA

WYKONYWANIE POLECEŃ

ROZUMIENIE I WYKONYWANIE POLECEN USTNYCH I PISEMNYCH

 

 

 

 

 

 

waga 9x

 

MA DUZE TRUDNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM SIĘ DO PROSTYCH POLECEŃ. NIE ZADAJE PYTAŃ POTRZEBNYCH DO WYJASNIENIA ZADANIA.

 

 

 

 

MA CZASEM TRUDNOSCI Z PRAWIDŁOWYM WYPEŁNIENIEM POLECEN.RZADKO PROSI O JASNE OKRESLENIE ZADANIA.

 

STOSUJE SIĘ DO POLECEŃ W RAZIE POTRZEBY ZADAJE PYTANIA WYJAŚNIAJĄCE.MOZNA LICZYĆ NA TO, ŻE WYKONA POLECENIE

 

ZAWSZE WŁAŚCIWIE WYKONUJE POLECENIA.

MOZNA LICZYC NA TO, ŻE WYKONA JE PRAWIDŁOWO. RZADKO POTRZEBUJE DODATKOWYCH WYJAŚNIEN.

 

 

 

STOSOWANIE SIĘ DO POLECEN I PRAWIDŁOWE ICH WYKONYWANIE NIE SPRAWIA MU TRUDNOŚCI. NAWET SKOMPLIKOWANE INSTRUKCJE ROZUMIE OD RAZU.

 

ELEMENTY

OCENY

STANDARDY

ZNACZNIE

PONIŻEJ

OCZEKIWAŃ

1

 

NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ

 

2

SPEŁNIA OCZEKIWANIA

 

3

POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

4

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ

5

OCENA SYTUACJI

UMIEJETNOŚĆ ANALIZOWANIA I INTERPRETOWANIA INFORMACJI ORAZ WYCIĄGANIE LOGICZNYCH WNIOSKÓW

 

 

 

waga 9x

MA DUŻE TRUDNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM SIĘ DO PROSTYCH POLECEŃ. NIE ZADAJE PYTAN POTRZEBNYCH DO WYJASNIENIA ZADANIA

 

MA CZASEM TRUDNOŚCI Z PRAWIDŁOWYM WYPEŁNIANIEM PLECEN.RZADKO PROSI O JASNE OKREŚLENIE ZADANIA

 

STOSUJE SIĘ DO POLECEN. W RAZIE POTRZEBY ZADAJE PYTANIA WYJAŚNIAJĄCE. MOŻNA LICZYĆ NA TO,ŻE WYKONA POLECENIE.

 

ZAWSZE WŁAŚCIWIE WYKONUJE POLECENIA.

MOŻNA LICZYC NA TO,ŻE WYKONA POLECENIE PRAWIDŁOWO. RZADKO POTRZEBUJE DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ.

 

STOSOWANIE SIĘ DO POLECEN I PRAWIDŁOWE ICH WYKONYWANIE NIE SPRAWIA MU TRUDNOŚCI.

NAWET SKOMPLIKOWANE INSTRUKCJE ROZUMIE OD RAZU

PRODUKTY-

WNOŚĆ

UMIEJĘTNOŚĆ KOŃCZENIA ZADAŃ W OKREŚLONYCH TERMINACH

 

 

 

waga 7x

 

WYJĄTKOWO POWOLNY PRACOWNIK.

PRZEWAŻNIE NIE DOTRZYMUJE TERMINÓW.

 

PRACUJE WOLNO ZAZWYCZAJ W TERMINIE. ZADANIA MA “PRAWIE SKOŃCZONE”.

 

PRACUJE W ZADOWALAJĄCYM TEMPIE.RADZI SOBIE Z OCZEKIWANĄ OD NIEGO ILOŚCIĄ WYKONYWANEJ PRACY.

 

 

PRACUJE SZYBKO. CZĘSTO REALIZUJE WIĘKSZY NIŻ OCZEKIWANY ZAKRES ZADAŃ.

 

BARDZO EFEKTYWNY PRACOWNIK. NIEZASTĄPIONY W MOMENTACH KRYTYCZNYCH.

JAKOŚĆ PRACY

WYKONYWANIE PRECYZYJNIE I STARANNIE NAŁOŻONYCH ZADAŃ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAMI

 

 

 

 

 

waga 10x

 

BEZTROSKI I NIEDBAŁY.JEGO PRACA PRZEWAŻNIE ZAWIERA WIELE BŁĘDÓW.

 

CZASEM BEZTROSKI I NIEDBAŁY.JEGO PRACA ZBYT CZĘSTO ZAWIERA BŁEDY ABY MOŻNA JE BYŁO ZAAKCEPTOWAĆ

 

PRACUJE STARANNIE.DO REALIZOWANYCH PRZEZ NIEGO ZADAŃ I POLECEŃ PRZEWAZNIE NIE MA ZASTRZEŻEŃ.

 

BARDZO STARANNY I SYSEMATYCZNY.

JAKOŚĆ JEGO PRACY PRZEWAŻNIE PRZEWYŻSZA PRZYJĘTE STANDARDY.

 

WYBITNY JEŚLI CHODZI O DOKŁADNOŚĆ I STARANNOŚĆ W REALIZACJI ZADAŃ I POLECEŃ. JEGO OPRACOWANIA SĄ ZAWSZE BEZBŁĘDNE I PRECYZYJNE.

 

ELEMENTY

OCENY

STANDARDY

ZNACZNIE

PONIŻEJ

OCZEKIWAŃ

1

 

NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ

 

2

SPEŁNIA OCZEKIWANIA

 

3

POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

4

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ

5

RELACJEZ WSPÓŁPRACOWNIKAMI

UMIEJĘTNOŚĆ UŁOŻENIA DOBRYCH STOSUNKÓW PRACY.DOBRA WSPÓŁPRACA Z INNYMI.

 

 

 

 

 

waga 6x

 

KŁÓTLIWY, ZŁOŚLIWY, APODYKTYCZNY LUB NIESZCZERY.

 

ZAZWYCZAJ KOLEŻEŃSKI LECZ CZĘSTO OKAZUJE AGRESJĘ LUB NIECIERPLIWOŚĆ.BRAK MU TAKTU.PRZEWAŻNIE POMAGA INNYM GDY MU SIĘ TO OPŁACA

 

KOLEŻEŃSKI, PRZYJAZNY, CHĘTNIE POMAGA WSPÓŁPRACOWNIKOM

 

BARDZO TOWARZYSKI I UPRZEJMY. ZAWSZE CHĘTNY DO POMOCY .TAKTOWNY I CIEPŁY W KONTAKCIE. MA DUŻO UWAGI DLA INNYCH.

 

NADZWYCZAJ TOWARZYSKI I LUBIANY.ZNAKOMITY W TWORZENIU DOBREJ ATMOSFERY.POWAŻANY NAWET PRZEZ NAJBARDZIEJ KRYTYCZNE OSOBY.

OTRZYMUJE DUŻO KOMPLEMENTÓW OD WSPÓŁPRACOWNIKÓW

RELACJE Z PRZEŁOŻONYM

UMIEJĘTNOŚĆ DOBREJ WSPÓŁPRACY Z PRZEŁOŻONYM

 

 

 

 

 

 

waga 7x

 

KŁÓTLIWY, ZAWSZE NIECHĘTNY, NIERZETELNY.

 

ZAZWYCZAJ KOLEŻEŃSKI, OKAZUJE CZĘSTO NIECIERPLIWOŚĆPRZECIWSTAWIA SIĘ PRZEŁOŻONEMU.

NIE ZAWSZE SKORY DO WSPÓŁPRACY

 

 

KOLEŻŃSKI, OTWARTY, NIEKONFLIKTO

WY, CHĘTNY DO POMOCY

 

BARDZO UPRZEJMY I PRZYJAZNY.

ZAWSZE CHĘTNY DO POMOCY.

TAKLTOWNY I UCZYNNY.

 

PEŁEN DZACUNKU NADZWYCZAJ UWAŻNY I TAKTOWNY.

WSPIERA DECYZJE PRZEŁOŻONYCH. MA DO NICH BARDZO PRZYCHYLNE NASTAWIENIE.

 

ELEMENTY

OCENY

STANDARDY

ZNACZNIE

PONIŻEJ

OCZEKIWAŃ

1

 

NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ

 

2

SPEŁNIA OCZEKIWANIA

 

3

POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

4

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ

5

PODEJŚCIE DO “KLIENTÓW”

UMIEJĘTNOŚC UWAŻNEJ I OTWARTEJ WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W REALIZACJI ICH OCZEKIWAŃ.

 

 

 

 

 

 

waga 9x

 

KŁÓTLIWY, ONIEŚMIELAJĄCY NIECHĘTNY DO POMOCY, OSTENTACYJNIE OBOJĘTNY

 

ZAZWYCZAJ PRZYJAZNY I OTWARTY, ALE CZĘSTO OKAZUJE ZNIECIERPLIWIENIE LUB ZŁOŚĆ. NIE ZAWSZE CHĘTNY DO POMOCY.

 

PRZYJAZNY, OTWARTY, TEKTOWNY, NIEKONFLIKTO

WY, CHĘTNY DO POMOCY.

 

BARDZO UPRZEJMY I SKŁONNY DO DALEKO IDĄCEJ POMOCY. TAKTOWNY I UWAŻNY.

 

NADZWYCZAJ UWAŻNY I PEŁEN SZACUNKU. BARDZIO UCZYNNY. SŁUŻY POMOCĄ W STOPNIU DALEKO PRZEKRACZAJĄCYM JEGO OBOWIĄZKI.

BARDZO CHWALONY PRZEZ KLIENTÓW.

WYGLĄD

ZEWNĘTRZNY

SCHLUDNY, NIEWYZYWAJĄCY UBIÓR, HIGIENA OSOBISTA

 

 

 

 

 

 

waga 6x

 

 

BARDZO NIEPORZĄDNY, BRAK HIGIENY STANOWIĄCY PROBLEM DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 

CZĘSTO NIEPORZĄDNY LUB UBRANY WYZYWAJĄCO.

BRAK HIGIENY BYWA ZAUWAŻALNY.

 

ZAZWYCZAJ SCHLUDNY I WŁAŚCIWIE UBRANY.CZYSTY I ZADBANY

 

ZAWSZE STARANNIE I CZYSTO UBRANY.UWAŻNY NA PUNKCIE HIGIENY OSOBISTEJ

 

BARDZO UWAŻNY NA PUNKCIE WYGLĄDU I HIGIENY OSOBISTEJ.SWÓJ STYL DOPASOWUJE DO CHARAKTERU PRACY I ZAJMOWANEGO STANOWISKA.

 

ELEMENTY

OCENY

STANDARDY

ZNACZNIE

PONIŻEJ

OCZEKIWAŃ

1

 

NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ

 

2

SPEŁNIA OCZEKIWANIA

 

3

POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

4

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ

5

KONDYCJA

PSYCHOFIZYCZNA

MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA CODZIENNEJ PRACY BEZ WYRAŹNYCH OBJAWÓW ZMĘCZENIA CZY WYCZERPANIA

 

 

 

 

 

waga 7x

 

 

STALE ZMĘCZONY I BEZ ENERGII. JEST WYCZERPANY NAWET PRZY REALIZACJI MINIMALNEGO ZESTAWU ZADAŃ WYMAGANYCH NA JEGO STANOWISKU

 

CZĘSTO ZMĘCZONY, CZASEM PRACA W RUTYNOWYM WYMIARZE GODZIN JEST PONAD JEGO SIŁY. “OSZCZĘDZA SIĘ W PRACY”

 

NIE MA KŁOPOTÓW Z KONDYCJĄ PSYCHOFIZY

CZNĄ POWODUJĄCYCH KŁOPOTY W PRACY

 

ENERGICZNY I ODPORNY NA ZMĘCZENIE

 

NIGDY NIE ZMĘCZONY, NIE WYKAZUJE OZNAK WYCZERPANIA NAWET PO DŁUGOTRWAŁEJ I OBCIĄŻAJĄCEJ PRACY, BARDZO ENERGICZNY

OBOWIĄZKO

WOŚĆ

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY BEZ STAŁEGO NADZORU.

PRZESTRZEGANIE CZASU PRACY

 

 

 

 

 

 

waga 10x

 

PRZEWAŻNIE SPÓŹNIONY LUB NIEOBECNY.

WYMAGA STAŁEGO NADZORU.

TERMINÓW UKOŃCZENIA ZADAŃ CZĘSTO NIE DOTRZYMUJE

 

ZBYT CZĘSTO NIEOBECNY LUB SPÓŹNIONY.

RZADKO POTRAFI UKOŃCZYĆ ZADANIE W TERMINIE BEZ NADZORU.

 

ZAZWYCZAJ W PRACY. PUNKTUALNY. MAŁA ABSENCJA PRZY REALIZACJI ZADAŃ WYMAGA MINIMALNEGO NADZORU.

PRZEWAŻNIE DOTRZYMUJE TERMINÓW

 

PRAWIE ZAWSZE OBECNY I PUNKTUALNY.W ZASADZIE NIE WYMAGA NADZORU. MA CZAS NA REALIZOWANIE DODATKOWYCH ZADAN I PROJEKTÓW.

 

NIGDY SIĘ NIE SPÓŹNIA.ZAWSZE W PRACY.NIE MA POTRZEBY KONTROLOWANIA GO. JEST PRZYKŁADEM DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW.PRZEWAŻNIE REALIZUJE ZADANIA PRZED TERMINEM I PROSI O DODATKOWE PREOJEKTY.

 

ELEMENTY

OCENY

STANDARDY

NEGATYWNA

1

 

DOSTATECZNA

 

2

DOBRA

 

3

BARDZO DOBRA

4

WYRÓŻNIAJĄCA

5

INICJACJA

UMIEJĘTNOŚĆ ZAUWAŻANIA POTRZEBY OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ. TWÓRCZE MYŚLENIE I WPROWADZANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

 

 

 

 

 

 

waga 7x

 

 

NIE POTRAFI PRZEWIDZIEĆ POTRZEB. NIE DOSKONALI SWOJEJ PRACY.

 

CZĘSTO ZAWODZI GO UMIEJETNOŚĆ PRZEWIDYWANIA NOWYCH POTRZEB.W PRACY KIERUJE SIĘ PRZYZWYCZAJENIEM I RUTYNĄ.

RZADKO POSZUKUJE MOŻLIWOŚCI USPRAWNIEŃ I DOSKONALENIA

 

GDY POTRZEBA, BIERZE NA SIEBIE DODATKOWE OBOWIĄZKI.

STARA SIĘ DOSKONALIĆ SPOSÓB WYKONYWANIA SWOICH ZADAŃ.

 

 

ROZPOZNAJE KIEDY POTRZEBA I PRZYJMUJE NA SIEBIE OBOWIĄZKI.CZĘSTO POSZUKUJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ.DBA O SWOJE DOSKONALENIE W ZAWODZIE.

 

PEŁEN POMYSŁÓW W KAŻDEJ SYTUACJI.ROBI WIELE RZECZY Z WŁASNEJ INICJATYWY.

PRZEWIDUJE KIEDY ZAJDZIE POTRZEBA WZIECIA NA SIEBIE WIĘKSZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROBI TO.

DBA O SWOJE DOSKONALENIE KONSEKWENTNIE STAWIAJĄC CORAZ POWAŻNIEJSZE CELE.

 

12. Łączna ilość punktów.......13. Ocena według ilości uzyskanych punktów:

Od 97 do 174

negatywna

 

Od 175 do 251

dostateczna

 

Od 252 do 331

dobra

 

Od 332 do 408

bardzo dobra

 

Od 409 do 485

wyróżniająca

 

 

 

14. Wnioski dotyczące rozwoju zawodowego ocenianego:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Białaczów, dnia...............                          ..............................

                                                               (podpis oceniającego)

15. Potwierdzam odbiór kopii niniejszego arkusza oceny okresowej i oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przysługującym mi prawem do złożenia odwołania od oceny.

...............                                           .....................

(data)                                        (podpis ocenianego)


Zarządzenie nr 10/2009

p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 4 grudnia 2009 r.

            w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 7 pkt 1 3 i art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr223, poz.1458) zarządzam, co następuje:§ 1.Ustalam ,,Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie stanowiący załącznik do zarządzenia. § 2.Wykonanie zarządzenia powierzam p.o.Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 10 p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 4 grudnia 2009 r.

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁACZOWIE.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. ROZDZIAŁ II. POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ § 2. Decyzje o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w drodze zarządzenia. § 3. 1. W celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje Komisję Konkursową. 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy wyznaczeni przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym. 4.W skład Komisji Konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, powinowatym lub krewnym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru. ROZDZIAŁ III. OGŁOSZENIE O NABORZE  § 4.Niezwłocznie po wszczęciu procedury naboru, p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje opis stanowiska pracy, na które będzie prowadzony nabór. Projekt opisu stanowiska pracy jest zatwierdzony przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.§ 5. 1. Na podstawie opisu stanowiska pracy p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowuje projekt ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydata na to stanowisko. Ogłoszenie o naborze sporządza się zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Projekt ogłoszenia zatwierdza p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.2. Ogłoszenie o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie.§ 6.Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. ROZDZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE § 7.1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów i ustala czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań Komisja odrzuca.2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, bądź gdy do konkursu nie przystąpiła ani jedna osoba, Komisja kończy postępowanie konkursowe i sporządza od razu protokół. 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.§ 8.O zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu dalszego postępowania kandydaci zostają poinformowani indywidualnie przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. O fakcie odrzucenia oferty informuje się również danego kandydata.§ 9.Dalsze postępowanie konkursowe składa się ze sprawdzianu pozwalającego zbadać: 1) przygotowanie merytoryczne i praktyczne ( doświadczenie zawodowe, znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku, umiejętność opracowania prostych pism urzędowych, umiejętność pracy na komputerze), 2) cechy osobowościowe ( motywacja ubiegania się o dane stanowisko, udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, jasność wypowiedzi, spokój i opanowanie, komunikatywność, sumienność).§ 10.Komisja konkursowa opracowuje sprawdzian, o którym mowa w § 9 oraz zasady jego przeprowadzania, formy i zasady jego oceny. § 11.Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów rozstrzygnięcie należy do Przewodniczącego Komisji.§ 12.Po zakończeniu procedury naboru Komisja konkursowa sporządza protokół, który zawiera:1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona,nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne; 3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 4) uzasadnienie dokonanego wyboru; 5) skład Komisji przeprowadzającej nabór.§ 13.Komisja konkursowa przekazuje protokół do zatwierdzenia p.o.Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU § 14.Po zakończeniu procedur, p.o.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niezwłocznie opracowuje informacje o wyniku naboru, która zawiera: 1) nazwę i adres jednostki;2) określenie stanowiska; 3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko. § 15.Informację, o której mowa w § 14 p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niezwłocznie wywiesza na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór oraz umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy.


Zarządzenie Nr 1/2010

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie

z dnia 07 stycznia 2010 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam co następuje:§ 1Ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się p.o.Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Białaczowie i opublikowanie na stronie internetowej www.bip.bialaczow.tensoft.pl

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie

p.o. Kierwnik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie przy ul. Plac Wolności 1.1. Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,- doświadczenie zawodowe z min. półtorarocznym stażem w jednostce samorządu terytorialnego,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku,- znajomość obsługi komputera w tym oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego firmy “Sygnity- znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie ochronie informacji niejawnych, kodeksu postepowania administracyjnego.2. Wymagania dodatkowe:- systematyczność, - komunikatywność,- odpowiedzialność,- szybkość,- sumienność,- dyspozycyjność,- umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów,- umiejętność redagowania pisma.3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:- wydawanie druków, przyjmowanie wniosków oraz udzielanie wyczerpujących informacji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacujnego,- rejestrowanie wniosków, analiza, weryfikacja dokumentacji, - sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,- sporządzanie listy wyplat,- prowadzenie postępowania z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr1, poz. 7 z późn. zm.)- terminowe opracowywanie sprawozdań,- prowadzenie korespondencji w w/w zakresie,- obsługa programu komputerowego w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,- współdziałanie z innymi instytucjami,- wykonywanie zadań zleconych przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.4. Oferty powinny zawierać:- oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,- uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,- CV,- oświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwo umyślne,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ) do przeprowadzenia naboru na kandydata na w/w stanowisku. 5. Oferty należy składać w zamknietych kopertach opatrzonych napisem “ Oferta na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, Plac Wolności 1, w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2010 r. do godz. 15.30. Na kopercie należy podać adres zwrotny oferenta.6. Informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, Pani Teresa Łukasik, tel. 044-758-14-69.Nabór moze być odwołany prze p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub bez podania przyczyny.7. O wynikach naboru na w/w stanowisko kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 


Zarządzenie Nr 2/2010

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie

z dnia 11 stycznia 2010 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Dz. U. , Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:§ 11.Dla dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie powołuje komisję rekrutacyjną w składzie: 1. Teresa Łukasik Przewodnicząca komisji2. Edyta Siwek Członek komisji3. Aneta Bąk Członek komisji 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez Sylwia Koliczkowska dnia 14.01.2010
Opublikowana przez Sylwia Koliczkowska dnia 14.01.2010. Odsłon 999, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony