Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne

Raport z Oceny Ofert 

Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Białaczów

 

Komisja pracowała w składzie:

Lp Imię i Nazwisko Instytucja, funkcja

1.

Krystyna Ziębaczewska

Przewodniczący

2.

Karolina Wiktorowicz

Sekretarz

3.

Teresa Łukasik

Członek

4.

Monika Mastalerz

Członek

  
1.       

Nazwa Konkursu:

(nazwa nadana przez Zamawiającego)

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych” 

2.        Całkowity koszt szacunkowy:

55000,00 zł

3.       

Określenie części zamówienia:

 

Oferta jednoczęściowa

4.       

Okres  realizacji usług:

02.03.2009r – 26.06.2009r.

5.       

Termin i miejsce publikacji Zaproszenia do składania ofert

Urząd Gminy w Białaczowie – tablica ogłoszeń oraz strony BIP

Data ogłoszenia : 12.01.2009

6.       

Termin na składanie ofert

06.02.2009

7.       

Okres pracy komisji konkursowej

9.02.2009r.

8.       

Liczba ofert nadesłanych w terminie (w podziale na części)

·        Łącznie złożono 1 ofertę


 

Ocena ofert złożonych w ramach części I.
1.       

Usługodawcy,

 którzy złożyli oferty:

1. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół        w Białaczowie

ul. Szkolna 36,26 – 307 Białaczów 
2.       

Usługodawcy spełniający kryteria techniczne:

(zgodnie z rezultatem oceny w Załączniku nr 1)

1. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół         w Białaczowie

ul. Szkolna 36,26 – 307 Białaczów 
3.      Ostateczny ranking ofert
 

Nazwa Usługodawcy

Mocne strony

Słabe strony

Nr w rankingu

1.

1.Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białaczowieul. Szkolna 36,26 – 307 Białaczów 

- posiadanie właściwej bazy lokalowej,

- odpowiedni personel

  
 

1

2.

        
4.      Rekomendacja Komisji Oceniającej: 

Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów w ramach części I z poniższymi usługodawcami:

 

Nazwa i adres Usługodawcy,

Cena brutto oferty:

Uwagi:

(elementy wymagające wyjaśnienia, uzupełnienia, negocjacji, etc.)

1.                    1. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białaczowieul. Szkolna 36,26 – 307 Białaczów 

55000,00 zł

  
 

2.                  2

       
     


Ocena ofert złożonych w ramach części II.
1.       

Usługodawcy,

 którzy złożyli oferty:

1  
2.       

Usługodawcy spełniający kryteria techniczne:

(zgodnie z rezultatem oceny w Załączniku nr 2)

  
3.      Ostateczny ranking ofert
 

Nazwa Usługodawcy

Mocne strony

Słabe strony

Nr w rankingu

1

       

2

        
4.      Rekomendacja Komisji Oceniającej: 

Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów w ramach części II z poniższymi usługodawcami:

 

Nazwa i adres Usługodawcy,

Cena brutto oferty:

Uwagi:

(elementy wymagające wyjaśnienia, uzupełnienia, negocjacji, etc.)

1.             
2.              
    Załączniki do Protokołu:Załącznik nr 1 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części I  

Podpisy Członków Komisji

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

4.  ………………………………………………

  

Białaczów, 09.02.2009r.


Załącznik nr 1 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części I
  Oferta nr 1Tak/Nie Oferta nr 2Tak/Nie Oferta nr 3Tak/Nie Oferta nr 4Tak/Nie
Wymogi Formalne        

Usługodawca spełnia wymogi dotyczące kwalifikowalności

tak      
[Inne wymogi formalne, np. kwestionariusz niezależności[1]] nie      
Kryteria Oceny Technicznej        
Zgodność z warunkami realizacji i żądanym zakresem usługa.      zgodność z warunkami realizacji i żądanym zakresem usług tak      
Odpowiednia liczba kompetentnego personelub.      dysponowanie min. 41 osobową kadrą z wykształceniem wyższym kierunek pedagogika lub pokrewne oraz min. 2 letnim doświadczeniem w pracy z tak      
Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażeniac.       dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z  toaletą, tak      
Przyjęta metodologia pozwala na realizację przedsięwzięciad.       przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć tak      
Inne kryteria… -      
Oferta kwalifikuje się do dalszego etapu procedury tak      
  

Podpis przewodniczącego Komisji Oceniającej: …………………………………………………


   


[1] Wymagane jedynie od przedsiębiorstw państwowych i komunalnych lub ofert składanych z udziałem tych przedsiębiorstw

Informacja wytworzona przez Mirosław Wierzbicki dnia 25.03.2009
Opublikowana przez Mirosław Wierzbicki dnia 25.03.2009. Odsłon 652, Wersja 1drukuj
 
Początek strony