Informacja dla pracodawców (wygasły...)

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Uregulowania prawne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

 

Tryb składania wniosku o dofinansowanie:

 

Dofinansowanie przyznawane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu prawa pracodawcy do dofinansowania.

 

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, winien złożyć stosowny wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;

 

2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie;

 

3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

 

4. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy;

 

5. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

 

6. świadectwo pracy młodocianego pracownika;

 
  1. pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

W związku z tym iż w art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, s.5) od 1 września 2012 r. każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

 

3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

4. zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach (w przypadku podmiotów, który nie sporządza sprawozdań finansowych)

 

5. zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacie składek.(w przypadku podmiotów, który nie sporządza sprawozdań finansowych)

 

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

UWAGA!

 

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.

 

powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 31.08.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 31.08.2015. Wygasa 31.12.2015. Odsłon 589
Początek strony