Statut Biblioteki

Łódzk.05.209.2149    
2005.07.21 zm. Łódzk.05.209.2150
 UCHWAŁA Nr XIX/105/2005RADY GMINY W BIAŁACZOWIE z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i nadania jej statutu. (Łódź, dnia 6 lipca 2005 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, zm. z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, zmiany z 1999 r. Nr 106, poz. 668, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, zm. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) w związku z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, zmiany z 1998 r. Nr 106, poz. 680, zm. z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 141, poz. 943, zm. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 12, poz. 136, zm. z 2001 r. Nr 101, poz. 1178, zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, Nr 261, poz. 2598) Rada Gminy w Białaczowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną zwaną dalej "Biblioteką".2. Siedzibą Biblioteki jest Białaczów.3. Nadaje się Bibliotece statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Gminę Białaczów. Biblioteka posiada osobowość prawną. § 3. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Białaczów. § 4. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. § 5. Podstawowym źródłem finansowania Biblioteki są dotacje z budżetu gminy, przeznaczone na pokrycie kosztów działalności. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Traci moc:  1)  uchwała Nr XXV/119/93 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie nadania Statutu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. ZAŁĄCZNIK (1) STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁACZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne § 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie, zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:  1)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, zmiany z 1999 r. Nr 106, poz. 668, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, zm. z 2005 r. Nr 238, poz. 2390);  2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, zmiany z 1998 r. Nr 106, poz. 680, zm. z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 141, poz. 943, zm. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 12, poz. 136, zm. z 2001 r. Nr 101, poz. 1178, zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, zm. z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598);  3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, zm. z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806);  4)  niniejszego statutu. § 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Białaczów. § 3. Siedzibą Biblioteki jest Białaczów, a terenem jej działania Gmina Białaczów. § 4. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury. § 5. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy. § 6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. § 7. Biblioteka używa pieczęci:  1)  prostokątnej z napisem: Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie, województwo łódzkie, okrągłej z napisem Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie;  2)  Filia biblioteczna używa pieczęci prostokątnej z napisem Biblioteka Publiczna Gminy Białaczów Filia w Petrykozach i okrągłej z napisem Biblioteka Publiczna Gminy Białaczów Filia w Petrykozach. Rozdział II Cele i zadania Biblioteki § 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy Białaczów oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. § 9. 1. Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:  1)  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania biblioteki;  2)  pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej;  3)  udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;  4)  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;  5)  popularyzowanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego i gospodarczego gminy;  6)  współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie wymiany informacji i materiałów w celu rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy;  7)  wypożyczanie kaset video z filmami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb kulturalnych środowiska. Rozdział III Organizacja i zarządzanie Biblioteką § 10. 1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który zarządza działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.2. Kierownika Biblioteki i pracownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. § 11. W skład Biblioteki wchodzi filia biblioteczna w Petrykozach. § 12. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika Biblioteki po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy. Rozdział IV Pracownicy Biblioteki § 13. 1. W Bibliotece zatrudnia się kierownika Biblioteki i pracownika. § 14. Kierownik i pracownik powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji określonej w odrębnych przepisach. § 15. Pracownicy Biblioteki wynagradzani są wg zasad ustalonych w odrębnych przepisach dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i w zakładowym regulaminie przyznawania niektórych świadczeń. § 16. Przy Bibliotece i jej filii mogą działać koła przyjaciół biblioteki i miłośników książek. Rozdział V Gospodarka finansowa § 17. Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, darowizn i z innych źródeł. § 18. Biblioteka jest placówką upowszechniania kultury, w której gospodarka finansowa prowadzona jest tak jak w instytucjach kultury. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez jej kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy. Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy. Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach, tj. m.in.: za nie zwrócenie materiałów bibliotecznych lub ich uszkodzenie. Uzyskane dochody przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki. § 19. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki. Rozdział VI Postanowienia końcowe Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 1) Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały nr XX/110/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. (Łódzk.05.209.2150) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 lipca 2005 r. 
Informacja wytworzona przez Izabela Wiktorowicz dnia 03.09.2009
Opublikowana przez Izabela Wiktorowicz dnia 03.09.2009. Odsłon 911, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony