Protokoły Komisji Rewizyjnej

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: RG.0002.0012/I/04.2015, Z dnia: 22.07.2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady gminy, z dnia 10 czerwca 2015
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.0012/I/II/III/IV/02.2015, Z dnia: 10.06.2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.3.2015, Z dnia: 15.04.2015
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów z dnia 15 kwietnia 2015 r. 1. Kontrolowany podmiot: Urząd Gminy w Białaczowie 2. Osoba udzielająca niezbędnych informacji i wyjaśnień: Skarbnik Gminy - Irena Wilk Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy - Anna Kaźmierczyk. Inspektor ds. Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy - Marek Trębarczyk 3. Imiona i nazwiska kontrolujących: Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1) Jadwiga Pawłowska- Przewodnicząca Komisji 2) Andrzej Martyka- Członek Komisji 3) Tomasz Brzeski- Członek Komisji 4) Marian Adamus- Członek Komisji 5) Zbigniew Trębarczyk- Członek Komisji 4. Data przeprowadzenia kontroli: 15 kwietnia 2015 r. 5. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 6. Określenie zakresu kontroli: 1) kontrola poniesionych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy za 2014 r. 2) kontrola na podstawie wybranych losowo z rejestru, przeprowadzonych postępowań w Gminie Białaczów za 2014 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych: Ad. 6 pkt 1 kontrola poniesionych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy za 2014 r. W pierwszej kolejności członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do kontroli wydatków związanych z obsługą Rady Gminy za 2014 r. w tej kwestii osobą udzielającą niezbędnych wyjaśnień była Pani Irena Wilk - Skarbnik Gminy. Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 750 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. Wykonanie na 31.12.2014 1 § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - diety dla Radnych Gminy Białaczów, za udział w pracach Rady. 81.850,00 81.265,74 2 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup artykułów spożywczych - zakup dyktafonu - zakup długopisów (zakończenie kadencji) - zakup płytek okolicznościowych (zakończenie kadencji) - zakup wiązanki - zakup informatora "Vademecum Radnego" 7.000,00 6.063,35 3 § 4300 – Zakup usług pozostałych w tym: - prenumerata czasopisma "RADA" - wynajem autokaru. 1.550,00 1.517,40 4 Razem: 90.400,00 88.846,49 Wykonano w 98,29%. Wnioski pokontrolne: W wyniku przeprowadzonej kontroli poniesionych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy za 2014 r. Komisja Rewizyjna na podstawie otrzymanych dokumentów nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości. Ad. 6 pkt 2 kontrola na podstawie wybranych losowo z rejestru, przeprowadzonych postępowań w Gminie Białaczów za 2014 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W następnej kolejności członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do kontroli na podstawie wybranych losowo z rejestru, przeprowadzonych postępowań w Gminie Białaczów za 2014 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. w tej kwestii osobą udzielającą niezbędnych wyjaśnień była Pani Anna Kaźmierczyk - Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy oraz Pan Marek Trębarczyk - Inspektor ds. Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi rejestrami przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych w 2014 roku: robót budowlanych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - kopia stanowi załącznik nr 1 do protokołu. dostaw, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - kopia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. usług, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - kopia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Po zapoznaniu się z powyższymi rejestrami Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali z rejestru dwa postępowania przeprowadzone w 2014 r. dotyczące robót budowlanych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy: 1. Wykonanie ogrodzenia wokół budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Parczówek, Sędów, Sobień gmina Białaczów (roboty budowlane). 2. Przebudowa drogi działka nr 459, 469 i utwardzenie terenu działki nr 468/5 w miejscowości Petrykozy (roboty budowlane). W wyniku przeprowadzonej kontroli zadania określonego w pkt 1 Komisja ustaliła co następuje: Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Data ogłoszenia oferty - 21.03.2014 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 08.04.2014 g.9:00 Tryb postępowania - przetarg nieograniczony. Szacunkowa wartość zamówienia (PLN brutto) księgowa podana bezpośrednio przed - 101.000,00. Wartość zamówienia w PLN których zamawiający zamierza udzielić 82.070,00. Brutto w euro - 20.417,45. Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 16.04.2014 r. Data podpisania i numer umowy - 16.04.2014 r. Umowa Nr 4/2014 Wartość zawartej umowy w PLN brutto - 71.806,05. W wyniku przeprowadzonej kontroli zadania określonego w pkt 2 Komisja ustaliła co następuje: Data ogłoszenia oferty - 15.04.2014 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-15.05.2014 g.10:00 Tryb postępowania - przetarg nieograniczony. Szacunkowa wartość zamówienia (PLN brutto) księgowa podana bezpośrednio przed - 270.000,00. Wartość zamówienia w PLN których zamawiający zamierza udzielić 221.326,95. Brutto w euro - 52.386,31 Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 06.05.2014 r. Data podpisania i numer umowy - 19.05.2014 r. Umowa Nr 6/2014 Wartość zawartej umowy w PLN brutto - 272.681,39. Wnioski pokontrolne: W wyniku przeprowadzonej kontroli na podstawie wybranych losowo z rejestru, przeprowadzonych postępowań w Gminie Białaczów za 2014 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Komisja Rewizyjna na podstawie otrzymanych dokumentów nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości. 8. Data i miejsce podpisania protokołu: 27.04.2015 r. 9. Podpisy kontrolujących i kontrolowanych: Kontrolujący: Kontrolowany: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Wójt Gminy Białaczów ......................................................... ..................................................
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.11.2015 , wersja 2
Numer: 1/2015, Z dnia: 09.03.2015
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie ul. Plac Wolności 1, 26-307 Białaczów 2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Teresa Łukasik- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie 3. Imiona i nazwiska kontrolujących: Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1) Jadwiga Pawłowska- Przewodnicząca Komisji 2) Andrzej Martyka- Członek Komisji 3) Tomasz Brzeski- Członek Komisji 4) Marian Adamus- Członek Komisji 5) Zbigniew Trębarczyk- Członek Komisji 4. Data rozpoczęcia kontroli: w dniu 9 marca 2015 roku. 5. Określenie zakresu kontroli: 1. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, 2. Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 3. Realizacja ustawy o pomocy społecznej, 4. Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 5. Realizacja programów rządowych, 6. Analiza realizowanych programów unijnych, 7. Stan zatrudnienia. 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych: Ad. 1. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych Kierownik GOPS Białaczów na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Białaczów, prowadzi postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych. W 2014 roku świadczenia rodzinne przyznano i wypłacono 509 rodzinom. Ogólna kwota zrealizowanych świadczeń rodzinnych z zasiłkami dla opiekuna wyniosła 2.056.872,50 złotych, a poszczególne świadczenia przedstawiały się następująco: Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Zasiłki rodzinne: 845 1.08.854 895.219,00 Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: x x 440.483,60 -urodzenia dziecka 21 21 21.000,00 -opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 24 199 77.333,60 -samotnego wychowania dziecka 16 231 41.430,00 -kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 53 560 43.860,00 -rozpoczęcia roku szkolnego 588 588 58.800,00 -na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 196 1516 75.800,00 -na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 7 26 2.340,00 -wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 148 1499 119.920,00 Świadczenia opiekuńcze: x x 684.169,90 -zasiłek pielęgnacyjny 198 2187 334.611,00 -świadczenie pielęgnacyjne 21 238 176.000,00 -specjalny zasiłek opiekuńczy 4 39 20.054,70 -zasiłek dla opiekuna 20 300 153.504,20 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 37 37 37.000,00 RAZEM x x 2.056.872,50 Ad. 2. Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białaczów na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Białaczów, realizuje zadania: w sprawie prowadzenia postępowań alimentacyjnych i wypłaty świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym: W 2014 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 65 osób uprawnionych. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi sumę 253.173, 23 zł. Liczba wypłaconych świadczeń 789. w sprawach dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych: W 2014 roku działaniami objętych było 37 dłużników mieszkających na terenie Gminy Białaczów. Stan odzyskanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego za 2014 rok to 37.663,48 zł. Ad. 3. Realizacja ustawy o pomocy społecznej W roku 2014 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto w Gminie 816 osób w 234 rodzinach. W ramach pomocy społecznej finansowej GOPS Białaczów przyznał: zasiłki stałe: 42 osobom (428 świadczeń), na łączną kwotę 194.438,60 złotych. zasiłki okresowe: 48 osobom (202 świadczenia), w tym z powodu: bezrobocia-43 osobom; długotrwałej choroby-2 osobom; niepełnosprawności-3 osobom. Łączna kwota świadczeń 63.200 zł. zasiłki celowe: 120 rodzinom, na łączną kwotę 16.517, 58 zł. W ubiegłym roku zasiłki celowe specjalne przyznano 4 rodzinom, na łączną kwotę 1.595 złotych. zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: 1 rodzinie, na łączną kwotę 1.000 złotych. W ramach zadań własnych GOPS Białaczów : udzielił schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym: W Domu dla Osób Najuboższych i Niepełnosprawnych „MONAR_MARKOT” w Stąporkowie, 3 osobom, na kwotę 13.315,50 złotych; w Noclegowni Św. Brata Alberta w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Ośrodku Terapii i Readaptacji Społecznej w Janowie, 2 osobom, na kwotę 12.366,05 złotych: w Ośrodku Opiekuńczym ,,Barbara” w Starej Wsi 1osobie, na kwotę 9.777,35 zł Domy Pomocy Społecznej W 2014 roku wydano 1 decyzję kierującą osobę do domu pomocy społecznej i przekazano ją wraz z dokumentacją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu wydania decyzji o umieszczeniu w odpowiedniej placówce. W ciągu roku w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób (1 osoba zmarła w trakcie roku), koszty pobytu, na łączną kwotę 267.484,63 zł. Miesięczny koszt za pobyt mieszkańca w DPS w 2014 roku wynosił: DPS w Niemojowicach-2.687 zł (od 1.02.2015 r.-2.837 zł); DPS w Drzewicy-2439 zł (os 1.02.2015 r.-2.519 zł); DPS w Lisowicach -2.997 zł, DPS we Wronikowie-2.750 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za członków rodzin umieszczonych w DPS wyniosły 31.464,68 zł. praca socjalna: objętych tą formą pomocy zostało 100 rodzin, wyłączną praca socjalną24 rodziny. poradnictwo specjalistyczne: korzystanie z porad prawnych, które świadczy PCPR w Opocznie, zatrudniając tam prawnika. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: tą forma opieki było objętych 11 osób do 13.08.2014 r., a do 14.08.2014 r. 10 osób, niepełnosprawnych którym rodziny nie były w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji we własnym zakresie. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi dla osób objętych tym wsparciem wynoszą 6.089,50 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne: w 2014 roku GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób, w tym 41 osób pobierających zasiłki stałe, 2 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy i za 10 osób pobierających zasiłek dla opiekuna. Na ten cel przeznaczono 23. 779,76 zł. składki na ubezpieczenie społeczne: udzielono pomocy w tym zakresie 41 osobom, łączna liczba świadczeń to 517 na kwotę 86.329,27 złotych. Ad. 4. Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy: W 2014 ogółem przyznano 6 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.306,65 zł. Dodatki wypłacone były dla użytkowników mieszkań o zasobach wspólnot mieszkaniowych w Białaczowie. dodatek energetyczny: W 2014 roku dodatek energetyczny otrzymały 2 rodziny na kwotę 331,23 złote. Ad. 5. Realizacja programów rządowych Karta Dużej Rodziny: W 2014 roku wydano 12 Kart Dużej Rodziny, których koszt wyniósł 107,16 złotych. Świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach realizacji Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Uprawnionych Do Świadczenia Pielęgnacyjnego w okresie od I-XII 2014 r.: Programem objęto 23 osoby, przyznano 242 świadczenia na kwotę 49.422,31 złotych. Osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymały dodatkowe świadczenie w wysokości 200 złotych miesięcznie. udzielił pomocy w zakresie dożywiania: wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obejmuje lata 2014-2020. W 2014 roku na realizację omawianego zadania w Gminie Białaczów przeznaczono środki w kwocie 101.187,84 zł, w tym środki własne gminy wynosiły 26.308,84 zł, a dotacja z budżetu państwa 74.879,00 zł. Środki wydatkowano następująco: posiłki w szkołach dla 256 dzieci, na kwotę 75.159,28 złotych; zasiłki celowe na żywność dla 269 rodzin, na kwotę 26.028,56 złotych. Ad. 6. Analiza realizowanych projektów unijnych W 2014 roku GOPS realizował piątą-ostatnią edycję projektu „Nowe |Perspektywy”. W 2014 roku udział w projekcie rozpoczęło 23 osoby. W ramach projektu przeprowadzono: warsztaty psychologiczne, konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty-szkoła dla rodziców, warsztaty grupowe zarządzania budżetem domowym, warsztaty z wizażu. W ramach działań środowiskowych odbyła się także wycieczka do Warszawy. A w ramach aktywizacji edukacyjnej odbył się kurs kosmetyczny. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali do wykorzystania voucher na zakup usług kosmetycznych lub fryzjerskich o wartości 100 zł, a w ramach wkładu własnego zasiłki celowe. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 68.072,80 złotych, z której zrealizowano 60.886,78 zł co stanowi 89,5 % całkowitych wydatków projektu a wkład własny 7.986, 20 złotych stanowi to 10,5 %. Ad. 7. Stan zatrudnienia W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12. 2014 r. Struktura zatrudnienia Liczba osób Liczba etatów (osoby zatrudnione na umowę o pracę) Ogółem 13 11 z tego: Kierownik GOPS 1 1 Główna Księgowa 1 1 Starszy pracownik socjalny ds. pomocy środowiskowej 1 1 Starszy pracownik socjalny 2 2 Pracownik socjalny 1 1 Referent ds. świadczeń rodzinnych 1 1 Referent ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych 1 1 Opiekunki domowe 3 3 Kasjerka 1 umowa zlecenie Obsługa strony internetowej 1 umowa zlecenie Pracownicy socjalni zatrudniani są zgodnie z art110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej z dn 12 marca 2004 roku(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,poz.182 z póź. zm.) Wnioski pokontrolne: W wyniku przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 7. Data i miejsce podpisania protokołu: 19.03.2015 r. 8. Podpisy kontrolujących i kontrolowanych: Kontrolujący: Kontrolowany: Kierownik GOPS: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: ............................................................ .........................................
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.04.2015 , wersja 2
Numer: 2/2015, Z dnia: 09.03.2015
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów z dnia 9 marca 2015 r. 1. Kontrolowany podmiot: Urząd Gminy w Białaczowie 2. Osoba udzielająca niezbędnych informacji i wyjaśnień: Pracownik Wydziału Księgowości: Inspektor - Katarzyna Kowalczyk 3. Imiona i nazwiska kontrolujących: Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1) Jadwiga Pawłowska- Przewodnicząca Komisji 2) Andrzej Martyka- Członek Komisji 3) Tomasz Brzeski- Członek Komisji 4) Marian Adamus- Członek Komisji 5) Zbigniew Trębarczyk- Członek Komisji 4. Data przeprowadzenia kontroli: 9 marca 2015 r. 5. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 6. Określenie zakresu kontroli: dokumentacja dochodów oraz wydatków świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów. 7. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych: W 2014 roku przeznaczono na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowościach na terenie Gminy Białaczów: 2. 047.228,75 złotych, a szczegółowa analiza przedstawia się następująco: Świetlica wiejska w Miedznej Drewnianej Rodzaj wydatków Kwota 1.olej opałowy 3.411,76 zł 2.gaśnice i instrumenty bezpieczeństwa przeciwpożarowego 3.500,00 zł 3.materiały gospodarcze (zlew, żarówki) 1.151,13 zł 4.materiały na wykonanie balustrady przy budynku 1.702,08 zł 5.obrzeża i kostka na utwardzenie działki koło świetlicy 1.013,50 zł 6.ciek wodny na odwodnienie terenu 309,06 zł 7.łańcuch do ogrodzenia terenu przy świetlicy 287,82 zł RAZEM: 11.375,35 zł Świetlica wiejska w Skroninie Rodzaj wydatków Kwota 1.oznakowania bhp i gaśnice 2.730,00 zł 2.ekogroszek 1.574,40 zł 3.energia 609,38 zł 4.palacz za grudzień brutto 240,00 zł RAZEM: 7.793,78 zł Świetlica wiejska w Białaczowie Rodzaj wydatków Kwota 1. umowa zlecenie za nadzór za świetlice za 12 m-cy brutto 420 zł x 12 m-cy 2. materiały do bieżących napraw 295,85 zł 3. olej opałowy 1.805,55 4. energia 2.782,35 RAZEM: 9.923,75 zł Rodzaj dochodów Kwota 1. czynsz za wynajem sali 10.400 zł 2. wpłata za energie elektryczną 3.157,18 zł 3. wpłata za wodę i ścieki 367,20 zł RAZEM: 13.924,38 zł Świetlica wiejska w Żelazowicach Rodzaj wydatków Kwota 1. umowa zlecenie za palacza 2.000,00 zł 2. ekogroszek 6.435,01 zł 3. energia elektryczna 3.699,17 zł RAZEM: 12.134,18 zł Rodzaj dochodów Kwota 1. czynsz za wynajem sali 2.700,00 zł 2. wpłata za energie elektryczną 135,65 zł 3. opłata za wynajem pokoi hotelowych (październik, listopad) 2.520,00 zł 4. wpłata za wodę i ścieki 42,54 zł RAZEM: 5.398,19 zł Świetlica wiejska w Kuraszkowie Rodzaj wydatków Kwota 1. materiały remontowe 3.763,43 zł 2. styropian podłogowy 590,40 zł 3. beton budowlany 1.373,79 zł 4. płytki+ klej 3.488,85 +164,94 zł 5. materiały elektryczne 1.252,13 zł 6. farba 501,99 zł 7. karnisze 330,91 zł 8. energia elektryczna 2.239,30 zł RAZEM: 13.705,74 Świetlica wiejska w Wąglanach Rodzaj wydatków Kwota 1. farba do malowania 358,00 zł 2. energia elektryczna 715,33 zł RAZEM: 1.073,33 zł Świetlica wiejska w Zakrzowie Rodzaj wydatków Kwota 1. materiały gospodarcze 169,09 zł 2. talerze, sztuce na wyposażenie 1.900,00 zł 3. materiały do remontu nagrzewnicy 73,62 zł 4. energia elektryczna 2.172,53 zł RAZEM: 4.315,24 zł Świetlica wiejska w Sędowie Rodzaj wydatków Kwota 1. materiały elektryczne 52,99 zł 2. energia elektryczna 560,83 zł RAZEM: 613,82 zł Świetlica wiejska w Radwanie Rodzaj wydatków Kwota 1. projekt zmiany przebudowy światlicy 5.000,00 zł RAZEM: 5.000,00 zł Świetlica wiejska w Sobieniu Rodzaj wydatków Kwota 1. opłata za przyłącze energetyczne 1.277,26 zł 2. drzwi 295,20 zł 3. montaż kuchni gazowej+ zakup butli 153,00 zł 4. okno 269,90 zł 5. węgiel 425,00 zł 6. energia 2.123,85 zł RAZEM: 4.544,21 zł Świetlica wiejska w Petrykozach Rodzaj wydatków Kwota 1. żarówki do bieżącej wymiany 24,24 zł 2. energia elektryczna 484,57 zł RAZEM: 508,81 zł Świetlica wiejska w Parczówku Rodzaj wydatków Kwota 1. okap kuchenny 750,00 zł 2. zawiasy do drzwi 97,67 zł RAZEM: 847,67 zł Świetlica wiejska w Parczowie Rodzaj wydatków Kwota 1. okno 255,00 zł 2. materiały remontowe 3.652,87 zł 3. klej do płytek 532,71 zł RAZEM: 4.440,58 zł Projekt „Zakup wyposażenia do świetlic w Petrykozach, Miedznej Drewnianej i wymiana dachu na świetlicy w Sobieniu” Kwota inwestycji Dofinansowanie Wkład własny 99.876,00 zł 64.394,00 zł 35.482,00 zł Projekt „Wykonanie ogrodzeń wokół świetlic w Parczówku, Sędowie, Sobieniu” Kwota inwestycji Dofinansowanie Wkład własny 71.806,05 zł 34.522,00 zł 37.284,05 zł Kwota inwestycji w podanych miejscowościach Miejscowość 29.033,47 zł Sobień 18.726,99 zł Sędów 24.045,59 zł Parczówek Rozbudowa świetlicy w Skroninie Kwota inwestycji Dofinansowanie Wkład własny 1.189.209,95 zł 473.361,00 zł 715.848,95 zł Rodzaj wydatków Kwota 1. roboty budowlane przy rozbudowie 1.179.209,95 zł 2. inspektor nadzoru 10.000,00 zł Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską w Miedznej Drewnianej Kwota inwestycji-II etap Dofinansowanie-II etap Wkład własny-II etap 610.060,29 zł 299.706,88 zł 310.353,41 zł Rodzaj wydatków Kwota 1. roboty budowlane-II etap 600.060,29 zł 2. inspektor budowlany-II etap 10.000,00 zł Inne dochody Rodzaj dochodu Kwota 1. Za wynajem świetlicy wiejskiej w Białaczowie,Miedznej Drewnianej, Skroninie, Sędowie oraz opłata ryczałtowa za energię elektryczną i wodę wpłata dokonana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródełko”. 1.660,00 zł. Wnioski pokontrolne: I. Ustalenie regulaminu użytkowania świetlic wiejskich w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Białaczów. II. Zoptymalizowanie wydatków na opał w konkretnych świetlicach w zależności od rodzaju ogrzewania. III. Przeznaczenie dochodów osiągniętych przez daną świetlice na jej indywidualne potrzeby. 9. Data i miejsce podpisania protokołu: 19.03.2015 r. 10. Podpisy kontrolujących i kontrolowanych: Kontrolujący: Kontrolowany: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Wójt Gminy Białaczów ......................................................... .................................................
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/I/2015, Z dnia: 13.01.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 stycznia 2015 roku. Komisja rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Pawłowska, Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie oraz przedstawiła proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, 3. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. W powyższym punkcie tematu, Radni przystąpili do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Na powyższą funkcje zaproponowano kandydaturę Pana Andrzeja Martyki. Kandydat wyraził zgodę. Z powodu braku zgłoszeń innych kandydatów na powyższe stanowisko zamknięto listę i przystąpiono do głosowania jawnego. Za kandydaturą Pana Andrzeja Martyki na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wszyscy radni głosowali jednogłośnie. W wyniku głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Andrzeja Martykę. Ad.2. Opracowanie planu pracy na rok 2015. W powyższym punkcie tematu Radni przystąpili do opracowania planu pracy Komisji na rok 2015. W I kwartale Radni zaproponowali następujące tematy: 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na 2015 rok. 2. Kontrola dochodów i poniesionych wydatków świetlic wiejskich za 2014 rok. 3. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. 4. Kontrola wydatków związana z pracą Rady Gminy za 2014 rok. 5. Sprawy bieżące. Do II kwartału zaproponowano następujące tematy: 1. Informacja o przeprowadzonych przetargach za 2014 rok. 2. Analiza dochodów i wydatków związana z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. 4. Opracowanie wniosku do rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 5. Sprawy bieżące gminy. W III kwartale Radni zaproponowali następującą tematykę: 1. Wykonanie budżetu za I – półrocze 2015 roku. 2. Ocena wydatków budżetowych przeznaczonych na remonty dróg gminnych w I – półroczu 2015 r. 3. Kontrola i analiza umorzeń podatkowych od nieruchomości, rolnego i opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne. 4. Sprawy bieżące gminy. Na ostatni IV kwartał członkowie Komisji zaproponowali następujące tematy: 1. Wydatki finansowe przeznaczone na realizację zadań jednostek OSP w 2015 roku. 2. Porównanie wydatków ponoszonych na administrację w 2014 i 2015 roku: stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy i związane z nim wydatki. 3. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok. 4. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 r. 5. Sprawy bieżące. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu Ad.3. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu Członkowie Komisji Rewizyjnej poruszyli temat związany z przyznawaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń dla osób najbardziej potrzebujących. Podjęto decyzję, że na najbliższym posiedzeniu Komisji członkowie zapoznają się z wydatkami na zasiłki dla rodzin o niskim statusie finansowym za rok 2014. W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono o godzinie 11:00 Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Gołacka Jadwiga Pawłowska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 2
Numer: 0063/I/2014, Z dnia: 16.12.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 16 grudnia 2014 roku We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 2. Skarbnik – Irena Wilk 3. Kierownik USC – Zofia Kwaśniewska 4. Kierownik CIS – Ewa Kądziela 5. Pracownik socjalny CIS Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1000. Na początku spotkania do głosowania została poddana propozycja poprowadzenia wspólnego posiedzenia przez Pana Zdzisława Pruska – Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów. Propozycja została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Przewodniczący Posiedzenia Pan Zdzisław Prusek, w pierwszej kolejności zaproponował wprowadzenie punktu dotyczącego współpracy Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie, oraz zmiany kolejności omawianych tematów. Propozycja wprowadzenia zmian do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Współpraca Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie. 2. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. 3. Przedstawienie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Białaczów na 2015 rok. 4. Ocena projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 5. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2015. 6. Sprawy bieżące. Ad.1. Współpraca Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie. W punkcie pierwszym głos zabrała Z-ca Prezesa Interregion Pani Ewa Kądziela poinformowała na temat trójporozumienia, które jest realizowane od 2009 roku. E. Kądziela CIS - osoby, które do tej poru brały udział w programie realizowanym przez CIS „Zielone Światło” pracowały na rzecz Gminy Opoczno, a można by to było zmienić i mieszkańcy Gminy Białaczów pracowały by na terenie Gminy Białaczów. Pani E. Kądziela poinformowała na temat kosztów jakie będą wynikać z tej współpracy, które przedstawiają się następująco: Kalkulacja podstawowych kosztów uczestnictwa w Programie reintegracji społeczno- zawodowej CIS „Zielone Światło” przez grupę 40 osób, mieszkańców Gminy Białaczów (bez względu na ilość osób uczestniczących w Programie CIS, zawsze musza być 4 grupy zawodowe minimum 6 osobowe – bez względu na to, czy będzie to 20 czy 40 uczestników koszty będą zawsze jednakowe – im wieksza grupa osób, uczestników Programu, tym większa szansa na obniżenie kosztów funkcjonowania Filii CIS Białaczowie: 1. Wkład własny finansowy Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło” z siedzibą w Opocznie na rzecz Filii w Białaczowie: 1.1 obsługa administracyjna – 2 osoby – wkład własny finansowy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie wysokości tego wkładu finansowego, 1.2 koszty amortyzacji prywatnego pojazdu + zużycie paliwa – wkład własny finansowy, nieokreślony kwotą, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest możliwy do określenia, 1.3 pozyskane środki finansowe na świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla uczestników Programu CIS, mieszkańców Gminy Białaczów za okres 12 m-cy w kwocie = 508 713,60 zł brutto – wypłata w 100% (bez odliczeń takich jak np. chorobowe, nieobecność nieusprawiedliwiona, inne przewidziane Ustawą o zatrudnieniu socjalnym), a w tym za 1 m-c= 42 392, 80 zł. brutto. 2. Oczekiwany wkład finansowy Gminy Białaczów celem dofinansowania uczestnictwa w Programie CIS, mieszkańców Gminy Białaczów przez Gminę Białaczów: 2.1 koordynator ds. reintegracji społeczno zawodowej, w kwocie =1312,00 zł brutto min. 6 godz. pracy dziennie, 2.2 trzech (3) instruktorów reintegracji zawodowej łącznie = 3 300,00 brutto, 2.3 pracownik socjalny min. 4 godz. pracy dziennie w kwocie =875,00 zł miesięcznie brutto, 2.4 księgowa = 800,00 zł (faktura), 2.5 doradca zawodowy = 500,00 zł brutto,(umowa zlecenia), 2.6 psycholog = 500,00 zł, (umowa zlecenia), 2.7 badania lekarskie, szkolenia BHP, Razem = 8 100,00 zł za 1 miesiąc – oczekiwane koszty dofinansowania przez Gminę Białaczów uczestnictwa w Programie CIS 60 osób, mieszkańcy Gminy Białaczów. 8 100,00 zł za 1 miesiąc x 12 m-cy w okresie od stycznia 2015 do stycznia 2016 = 97 200,00 zł, które należy przewidzieć w budżecie Gminy. 3. W przypadku zapewnienia tej wysokości dofinansowania przez Gminę Białaczów, uczestnicy Programu CIS – Filia Białaczów – mogą wykonywać na rzecz Gminy Białaczów odpowiednie prace porządkowo gospodarcze i komunalne Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1. 4. Pozostałe koszty określone w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym art.10 ust. 6 pkt. Od 1 do 10, a w tym: a) badania lekarskie, b) szkolenia BHP prowadzone na bieżąco, c) zakup narzędzi, d) zakup odzieży ochronnej, e) zakup środków czystości na rzecz uczestników i do prowadzenia reintegracji zawodowej o odpowiednim charakterze – - nie włączamy obecnie do kalkulacji refundacji podstawowych kosztów uczestnictwa w Programie CIS, mieszkańców Gminy Białaczów. 5. Porównywalnie: a) wkład finansowy Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło” określony w pkt. 1.3 w okresie 1 m-ca = 42 392,80 zł – bez doliczenia wszystkich kosztów wkładu własnego finansowego, b) oczekiwany wkład finansowy Gminy Białaczów konieczny do realizacji Programu CIS przez mieszkańców Gminy Białaczów za 1 m-c = 8 100,00 zł – bez doliczania wszystkich koniecznych kosztów potrzebnych do realizacji zadania – uczestnictwo w Programie zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy Białaczów. 42 392,80 zł > od 8 100,00 zł bez doliczania pozostałych kosztów wkładu własnego Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło”. Przewodniczący Rady Gminy – czy kwota 42.392,80 to jest za rok czy za miesiąc? E. Kądziela CIS – jest to kwota miesięczna. Nie otrzymujemy żadnych środków publicznych. Środki w kwocie 42 392, 80 są wypłacane miesięcznie dla 40 uczestników projektu. Przewodniczący Rady Gminy – czy można przeliczyć kwotę przekazywaną dla uczestnika projektu ? E. Kądziela CIS – razem z ubezpieczeniem jest to kwota 1,100 brutto na rękę ok. 800 zł. Fundacja na ten cel pozyskuje środki z Urzędu Pracy. Pani E. Kądziela poinformowała na temat podejmowanych działań dla osób zatrudnionych w CIS oraz na temat środków pozyskiwanych z innych źródeł. E. Kądziela CIS – utworzona na ternie gminy grupa w formie filii, potrzebowała by na początku budynku do stworzenia warunków dla tej grupy. Poinformowała na temat budynku naprzeciwko Gminy, który mógłby być przeznaczony do remontu przez tę grupę osób, która by brała udział w projekcie w ramach współpracy. Radny M. Franaszczyk – jaki jest to koszt jednostkowy? E. Kądziela CIS - koszty funkcjonowania CIS to jest kilkadziesiąt tysięcy i tego nie da się rozbić na koszty jednostkowe. Radny Z. Wereszka – idea wydaje się dobra, proszę oszacować ile gmina ma wydać środków finansowych? E. Kądziela CIS – jest to kwota około 8,100 zł brutto miesięcznie. W. Świtkowski – przykładowo jest to 40 osób a jeżeli liczba osób się zmniejszy to czy kwota też się zmniejsza? E. Kądziela CIS –Tak Radny Z. Wereszka – czy ma Pani statystykę czy osoby, które ukończyły projekt w ramach współpracy podjęły pracę? E. Kądziela CIS – na chwilę obecną dokładnych danych nie mam, ale jest to ok. 80% osób które podjęły pracę. Przewodniczący Rady Gminy - 8.100 zł kosztuje budżet Gminy w stosunku do 40 lub 50 osób jest to kwota 97.200 rocznie. E. Kądziela CIS – Centrum Integracji Społecznej odpowiada za efektywność wydania środków publicznych, współpraca polegała by na podstawie trójporozumienia czyli refundacji kosztów. Przewodniczący Rady Gminy – w trosce o nasz budżet zdecydowanie my też musimy oprzeć się o opinię GOPS, chcielibyśmy mieć informację czy jest takie zapotrzebowanie. E. Kądziela CIS – najpierw robimy konsultacje społeczne a następnie następuje rekrutacja. Przewodniczący Rady Gminy – czy musi być uchwała w sprawie przekazania dotacji. E. Kądziela CIS - refundacja następuje na podstawie art. 12 ustawy o zatrudnianiu socjalnym. Radny Z. Wereszka – Gmina przeznacza kwotę 8.100 zł na miesiąc, a co się dzieje w przypadku jak przekazujemy kwotę 2.000 zł na miesiąc? E. Kądziela CIS – to sie mija z celem. Przewodniczący Rady Gminy – jakie warunki musi spełnić instruktor? E. Kądziela CIS - nie musi spełniać żadnych warunków. Radny Z. Wereszka – czy instruktorem może być wolontariusz? E. Kądziela CIS – Nie. Radna B. Wilk – a dlaczego nie wolontariusz? E. Kądziela CIS – ponieważ jest to odpowiedzialność prawna. Pisząc wniosek przewidziałam przeszkody w znalezieniu osób instruktora zawodu . CIS nie zostało utworzone z żadnego projektu z jednych środków publicznych nigdy żaden Powiat ani UE nie dołożyło środków do utworzenia CIS. Kierownik GOPS T. Łukasik – czy do trójporozumienia potrzebna jest uchwała ? E. Kądziela – dla umowy TAK, dla porozumienia NIE Radny A. Martyka – jakie koszty dodatkowe musimy jeszcze ponosić. E. Kądziela CIS – żadnych. Przewodniczący Rady Gminy – poza kwotą 8.100 zł ponosimy jeszcze koszty utrzymania budynku. Radny Z. Wereszka – w momencie kiedy mam wydać pieniądze to muszę wiedzieć na jaki cel, dlatego też budżet gminy traktuje jako celowe wydanie środków. Dlatego też chcę zapytać czy przekazywanie co miesiąc kwoty 8.100 jest celowe. E. Kądziela CIS - my wykonujemy pracę na rzecz mieszkańców gminy. Celem jest reintegracja zawodowo-społeczna. Kierownik GOPS T. Łukasik – to jest to samo co my próbujemy zrobić z naszymi podopiecznymi. E. Kądziela CIS – my prowadzimy działalność nie tylko zawodową ale również działalność społeczną na rzecz tych mieszkańców. Kierownik GOPS T. Łukasik – jest to bardzo szczytny cel, ale dla nas są to bardzo duże koszty. E. Kądziela CIS – ja mogę obniżyć o koszty ponoszone na koordynatorów, którzy mogą być z waszej gminy. Koordynator powinien się orientować w prawie administracyjnym, oraz żeby przeszedł szkolenie podstawowe. Pani Ewa Kądziela poinformowała na temat ponoszonych kosztów na obsługę, zaproponowała żeby zorganizować spotkanie z radnymi i przedsiębiorcami i poinformować na temat możliwości współpracy. Przewodniczący Rady Gminy – bardzo serdecznie chciałbym podziękować Pani za przedstawienie informacji na temat współpracy E. Kądziela CIS – czy możemy rozpocząć przeprowadzenie rekrutacji na terenie gminy. Radny Z. Wereszka – musimy sie chwilę zastanowić zanim podejmiemy decyzję. Ad. 2. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Radny W. Świtkowski – jestem przeciwny takiej wysokości dodatku jaki jest proponowany w projekcie uchwały czyli 35%, powinno to być 20%. Radny M. Franaszczyk – każdy z radnych może przedstawić swoją opinię. Wniosek Waldemara Świtkowskiego o przegłosowanie 20% dodatku specjalnego. Radny T. Brzeski – są pewne zasady jakie środki motywują Wójta do pracy. Skarbnik Gminy poinformowała radnych o przedziale, w jakim Wójtowi należy się dodatek specjalny Radny Z. Wereszka – mnie nurtuje dodatek specjalny w wysokości 35% na początek kadencji. Radny A. Martyka – podejmując taką uchwałę powinniśmy spojrzeć na społeczeństwo. Wniosek Marka Jaworskiego o przegłosowanie 25% dodatku specjalnego. Wniosek Jadwigi Pawłowskiej o przegłosowanie 35% dodatku specjalnego. Przewodniczący Rady Gminy – propozycja moja jest taka żeby poddać pod głosowanie wnioski radnych dotyczące wysokości dodatku. Z posiedzenia wyszli radni: M. Paduszyńska, B. Wilk, M. Adamus. Poddano pod głosowanie następujące wnioski: 20% - wniosek radnego W. Świtkowskiego 25% - wniosek radnego M. Jaworskiego 35% - wniosek radnej J. Pawłowskiej Dodatek specjalny na 2015 rok Za 20% - głosowało 3 radnych Za 35% - głosowało 4 głosy Za 25% - głosował 1 radny 1 radny wstrzymał się Propozycja z Komisji w wyniku głosowania większością głosów przyjęto dodatek specjalny w wysokości 35%. Ad. 3 Przedstawienie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Białaczów na 2015 rok. Głos w tym punkcie zabrała Pani Z. Kwaśniewska – Przewodnicząca GKRPA, która zapoznała radnych z projektem programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. oraz projekt programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. Radny M. Franaszczyk – jakie osoby wchodzą w skład GKRPA. Przewodnicząca GKRPA Z. Kwaśniewska – w skład Komisji wchodzą : Zofia Kwaśniewska, Anna Gołacka, Zdzisław Prusek, Teresa Łukasik, Waldemar Świtkowski, Beata Wilk. W związku z brakiem pytań do powyższego tematu Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę. Po przerwie radni przystąpili do omawiania pozostałych punktów dzisiejszego posiedzenia. Ad.4. Ocena projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 W powyższym punkcie tematu głos zabrała I. Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła radnym projekt budżetu na 2015 r oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 Przewodniczący Rady Gminy – proponuję rozważyć projekty budowy kanalizacji Ossa i Kuraszków. Radna J. Pawłowska – takie duże ponosimy koszty na utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej? Skarbnik – Tak Radny Z. Wereszka - w jaki sposób następuje weryfikacja ucznia, który ma być dowożony do szkoły chodzi mi o dzieci z Parczówka dojeżdżające do szkoły w Petrykozach. Skarbnik Gminy – nie ma znaczenia ile dzieci jedzie, opłata za dowóz jest liczona od 1 kilometra. Radny A. Martyka – opracowanie projektu na modernizację ulicy Piotrkowskiej i Świerczewskiego czy jest w naszej gestii? Skarbnik – jest to wspólne finansowanie nasz koszt wyniósł by 50% kwoty na opracowanie projektu. Radny W. Świtkowski – wnioskuję, żeby w dziale 600 uchwały budżetowej dać zapis droga w Radwanie w stronę torów. Przewodniczący Rady – wnioskuję żeby w dziale 600 uchwały budżetowej dodać zapis skrzyżowanie drogi w Miedznej Drewnianej z drogą gminną Radny A. Martyka – wnioskuj, żeby ul. Sobieńska i chodnik zostawić a ująć w budżecie ul. Szkolną chodnik do szkoły i ośrodka zdrowia. Radny M. Franaszczyk - tutaj żadnego problemu nie ma, ul. Sobieńską trzeba zrobić a ul. Szkolna jest drogą gminną i można tę modernizację wykonać we własnym zakresie. Radny M. Franaszczyk – poprawić drogę gminną od Parczówka do Parczowa W dalszej części poruszono temat budowy chodnika na ul. Sobieńskiej Po omówieniu powyższych spraw przystąpiono do następnego punktu posiedzenia. Ad.5 Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2015. W powyższym punkcie tematów Przewodniczący Rady przedstawił propozycję planu pracy Rady Gminy Białaczów na 2015 – który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Z powodu braku pytań radni przystąpili do omówienia ostatniego punktu. Ad. 6 Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu poproszona została Pani Anna Prusek – pracownik Urzędu Gminy, która przedstawiła projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białaczów na lata 2014-2032 oraz poinformowała, że głównym celem podjęcia uchwały jest możliwość ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na utylizację i odbiór odpadów. Po wyczerpaniu powyższych tematów posiedzenie wspólne Komisji zakończono o godzinie 14.05 i protokół podpisano Protokołowała: Przewodniczący posiedzenia: Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/I/6/2014, Z dnia: 22.10.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia rozpoczęło się o godzinie 10:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych i zapoznał z tematami posiedzenia, które przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 2. Stawki podatkowe na 2015 r. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie zaopiniowali powyższe tematy, po czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. W punkcie tym o zabranie głosu została poproszona Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany jakie są proponowane w budżecie gminy na 2014 r. - informacja na temat zmian stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu zmian w budżecie, po czym przystąpiono do omówienia punktu drugiego tematu. Ad 2. Stawki podatkowe na 2015 r. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy, która poinformowała o proponowanych stawkach podatkowych na 2015 rok. Projekt stawek podatku od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: było 0,73 zł., proponowana stawka 0,75 zł maksymalna 0,90 zł. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: proponowana stawka 4,58 zł. od 1 ha pow. jest to maksymalna stawka, gdyż na terenie gminy Białaczów nie ma płatników, którzy by mieli naliczany w/w podatek. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: było 0,25 zł, proponowana stawka 0,25 zł. maksymalna 0,47 zł. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej: było 0,64 zł., proponowana stawka 0,65 zł., maksymalna 0,75 zł. b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej: było 16,60 zł, proponowana stawka 16,60 zł., maksymalna 23,13 zł. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: proponowana stawka wynosi 10,80 zł. od 1m² powierzchni użytkowej, jest to maksymalna kwota ponieważ na terenie gminy Białaczów, nie płatnika w/w podatku. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,15 zł., proponowana stawka 4,20 zł., maksymalna 4,70 zł. e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,60 zł., proponowana stawka 4, 70 zł. maksymalna 7,77 zł. f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7: wartość ta pozostaje niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego. Radny Jacek Reszelewski: proponuję podnieść stawkę dotyczącą pozostałych gruntów o 0,02 zł. (z 0,25 zł. na 0,27 zł). Powyższą propozycję poddano głosowaniu. Większością głosów radnych pozostawiono stawkę od pozostałych gruntów w wysokości 0,25 zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian w opłatach za wodę i ścieki. W roku ubiegłym opłata za wodę i ścieki wynosiła 2,50 zł., proponowana kwota to 2,70 zł. Radny Jacek Reszelewski: jestem za tym, żeby stawki pozostawić niezmienione, jak w ubiegłym roku w wysokości 2,50 zł. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: dążymy do poprawy jakości wody i w związku z tym proponuje stawkę wyższą o 0,10 do roku ubiegłego, czyli 2,60 zł. Radna Krystyna Jóźwik: dlaczego mamy podnosić stawki za wodę, która nie zawsze jest zdatna do picia. Radny Waldemar Świtkowski: przecież zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminy w wysokości 60.000 zł na modernizację hydroforni w Miedznej Drewnianej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody. Radny Maciej Franaszczyk: w przypadku naszej gminy wszystko idzie w dół. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat jakości wody w gminie Białaczów. W dalszej części na wspólne posiedzenie Komisji został poproszony Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy, który szczegółowo wyjaśnił radnym powody wstrzymania się z zakupem urządzenia do uzdatniania wody (lampy UV). Został wykryty błąd, który jest już naprawiony, obecnie próbki wody są robione zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i temat bakterii się skończył. W związku z powyższym zakup urządzenia (Lamp UV) za kwotę 60.000 zł. w chwili obecnej jest zbędne. Radny Waldemar Świtkowski podziękował Wójtowi za przybycie i szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: chciałbym umocować swoją propozycję kwoty 2,60 zł. za pobór wody i za odprowadzenie ścieków w tych realiach są to te koszty stałe, które pomagają radnym i urzędowi w możliwościach finansowych gminy. Radny Zbigniew Kocemba: jak ktoś przyłącza się do wodociągu gminnego, to też płaci za wodę ? Skarbnik Gminy: nie płaci. Radna Krystyna Jóźwik: ale kiedyś płaciliśmy za podłączenie do wodociągu. Skarbnik Gminy: kiedyś były to dobrowolne wpłaty, teraz jest opłata adiacencka, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. Radny Jacek Reszelewski: a jak jest rozwiązana sytuacja z osobami, które nie płacą za wodę? Radny Waldemar Świtkowski: już na wcześniejszych posiedzeniach poruszaliśmy temat zaległości za wodę. Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat zaległości za pobór wody. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za pobór wody na terenie gminy Białaczów 13 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł 2 radnych głosowało za pozostawieniem kwoty 2,50 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1 m³. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za odprowadzenie ścieków na terenie gminy. 15 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1m³. W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy poinformowała, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt. Proponowana kwota to 45 zł., tak jak w roku ubiegłym. Powyższą propozycję radni zaakceptowali jednogłośnie. Ad. 3. Sprawy bieżące             Z powodu braku tematów w powyższym punkcie, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zakończono o godz 11:05 i protokół podpisano. Wnioski: 1. Przyjęcie zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2. Propozycja stawki w wysokości 2,60 zł. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2015 r. 3. Propozycja stawki w wysokości 2,60 za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na 2015 r. 4. Przyjęcie zaproponowanej przez Wójta kwoty obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/I/5/2014, Z dnia: 27.08.2014
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2014 r. We wspólnym posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy 3. Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pana Andrzeja Martykę, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich przybyłych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. 3. Sprawy bieżące. 4. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy – która przedłożyła radnym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I – półrocze 2014 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Sprawozdanie jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2014 r. został uchwalony w wysokości: dochody 16.827.955 zł. wydatki 18.325.795 zł. W ciągu I półrocza Rad Gminy dokonała 4 zmian budżetu gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano 5 zmian budżetu. Po zmianach tych dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.012.860,46 zł. i zostały zrealizowane na dzień 30.06.2014 r. do wysokości 10.828.319,14 zł. tj. 60,11%. Wydatki budżetowe na 2014 rok planowane były w wysokości 19.889.542,90 zł. i w I półroczu zostały zrealizowane do wysokości 9.085.431,10 zł. tj. w 45,68%. W I półroczu przychody budżetu wynosiły ogółem 938.057,09 zł. i składały się z : wolne środki – 415.512,09 zł. pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – 522.545 zł. natomiast rozchody wyniosły 1.273.523,26 zł. i dotyczyły: spłaty kredytu bankowego w wysokości 110.000 zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi 127.161,26 zł. a także została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.036.362 zł. Kwota zobowiązań na 30.06.2014 wynosiła 488.148,35 zł. w tym zobowiązań wymagalnych 0. Gmina nie otrzymała dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji. Następnie radni przystąpili do zadawania pytań dotyczących powyższego sprawozdania. Radna K. Jóźwik wnioskowała o naprawę mostu na drodze dojazdowej do pól między Wąglanami a Miedzną Drewnianą oraz o naprawę nawierzchni tej drogi. Przewodniczący Rady Z. Prusek – proszę o wyjaśnienie zapisu w sprawozdaniu dotyczącego dobrowolnej wpłaty na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej. Skarbnik Gminy – kwoty te zostały ujęte na poczet opłaty adiacenckiej, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. W związku z brakiem pytań przystąpiono do drugiego punktu tematu. Ad 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. W punkcie tym o głos została poproszona Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki. Pani I. Wiktorowicz poinformowała na temat trwających przygotowań do 65 – rocznicy powstania biblioteki, która odbędzie się w dniu 11 października (sobota) w świetlicy w Białaczowie. Na powyższy cel Biblioteka pozyskała środki finansowe z Łódzkiego Domu Kultury. Następnie Dyrektor Biblioteki przedstawiła regulaminy konkursów organizowanych w ramach V Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską, które odbędą się w dniu 12 października 2014 r. (niedziela) i dotyczą: konkursu plastycznego p/n „Folklor ziemi opoczyńskiej. Dawne tradycje i zwyczaje”, gminnego przeglądu przyśpiewek opoczyńskich, konkursu poetyckiego. Regulaminy powyższych konkursów stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Po wyczerpaniu powyższego tematu radni przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia. Ad 3. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu pośród radnych wywiązała się dyskusja na temat organizowanych w tym samym dniu tj. 11 października 2014 r. (sobota) dwóch uroczystości: 65 – rocznicy powstania biblioteki, otwarcia świetlicy OSP w Skroninie. Radny J. Reszelewski - Zostało publicznie powiedziane, że dla dzieci i młodzieży, która brała udział w przygotowaniu uroczystości poświęconej Papieżowi zorganizowana zostanie wycieczka do Wadowic, czy już coś wiadomo na ten temat. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Deklaracja nie jest gołosłowna, wycieczka jest planowana i na pewno zostanie zorganizowana w nowym roku szkolnym. Radny J. Reszelewski – Niektóra młodzież biorąca udział w przygotowaniach dnia papieskiego od nowego roku szkolnego będzie uczęszczała do szkół ponadgimnazjalnych poza terenem gminy Białaczów, czy oni są również brani pod uwagę do udziału w wycieczce. Radna K. Jóźwik – Nie można robić tak, że część dzieci pojedzie a część nie. Jeżeli wszystkie dzieci wyrażą zgodę na wyjazd to powinny być uwzględnione. Trzeba najpierw potwierdzić, które dzieci chcą jechać, a później ustalać ilość autokarów. Po zakończeniu powyższego tematu, członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia wyjechali w objazd po szkołach na terenie gminy Białaczów. Ad 4. Przygotowanie Szkół do nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. W pierwszej kolejności Komisja udała się do Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej, gdzie radnych powitała Pani Mariola Zalega – Dyrektor Szkoły. Dyrektor poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowione i przygotowywane dwa pomieszczenia na odziały przedszkolne dla 3 i 4 latków oraz dla 5 i 6 latków (brak części mebli), wyremontowana łazienka dla dzieci przedszkolnych, odnowiona łazienka dla personelu, wymienione drzwi w kuchni do wydawania posiłków, odmalowano kuchnię i stołówkę, odnowiono szatnię, wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Następnie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Białaczowie Dyrektor Szkoły Pani Beata Piotrkowska poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowiono salę na zajęcia logopedyczne, wyremontowana została toaleta dla personelu, odnowione i wyposażone w nowe meble dwie sale oddziału przedszkolnego, nowo odnowione sale dla dzieci klas pierwszych, Dyrektor poinformowała również, że przygotowana została sala dla dzieci 3 i 4 letnich lecz nie wiadomo czy dzieci będą mogły z niej korzystać z początkiem roku szkolnego, ponieważ wniosek który składał podmiot niepubliczny na dofinansowane przedszkola nie przeszedł w konkursie. Następnie Dyrektor poinformowała o zmianach dotyczących położenia niektórych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białaczowie: przygotowano i przeniesiono biuro obsługi szkół do nowych pomieszczeń mieszczących się pół piętra wyżej niż poprzednio, z ówczesnego magazynku został odnowiony i przygotowany nowy pokój nauczycielski, w poprzednim pokoju nauczycielskim mieści się obecnie biblioteka szkolna. Zmiany również nastąpiły w salach klas II i III oraz w sali matematycznej. W Szkole wprowadzane jest nauczanie kształtujące, oraz planuje się zajęcia szachowe dla uczniów. W Gimnazjum w Białaczowie radnych przywitała Pani Anna Smolarczyk Dyrektor Szkoły, poinformowała że wszystkie prace, które były zaplanowane są wykonane, trwają jedynie prace porządkowe i Gimnazjum jest gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Kolejno radni udali się do Szkoły Podstawowej w Skroninie, gdzie Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stępień poinformował o wykonanych pracach tj: nowo przygotowana sala na eko-pracownię, zostały wyłożone płytki w łazienkach i odświeżone ściany, przygotowana łazienka dla dzieci niepełnosprawnych, nowo odnowiona sala oddziału przedszkolnego, odnowione sale klas I i III wyłożono lenteks sali kl. IV. wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Na zakończenie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Dyrektor Pani Elżbieta Jaroszyńska, poinformowała, że zaplanowane prace zostały wykonane. Przygotowane są dwie sale przedszkolne dla dzieci, (w chwili obecnej brak umeblowania) odświeżono również pozostałe sale lekcyjne. Wybudowano i wyposażono nowy plac zabaw. Teren wokół szkoły został uporządkowany. Radni poruszyli temat potrzeby wymiany podłóg na korytarzach w Szkole w Petrykozach. Po zakończeniu objazdu do wyżej wymienionych placówek szkolnych radni podjęli wnioski – które stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. Wobec wyczerpania tematów posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Piotr Szymczyk Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 04.11.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 04.11.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/4/2014, Z dnia: 26.06.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 26 czerwca 2014 roku We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 2. Pan Wojciech Gorząd – Radca Prawny. Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1100. Na początku spotkania do głosowania została poddana propozycja poprowadzenia wspólnego posiedzenia przez Pana Zdzisława Pruska – Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów. Propozycja została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Przewodniczący Posiedzenia Pan Zdzisław Prusek, w pierwszej kolejności zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) 2. Sprawy bieżące. Ad.2. Sprawy bieżące Początkowo Radni przystąpili do punktu 2 porządku obrad. W pierwszej kolejności Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji – Zdzisław Prusek poruszył temat końcowych wyników uczniów ze Szkół z terenu gminy Białaczów za rok szkolny 2013/2014. Przedstawił najwyższe osiągnięcia uczniów ze Szkół Podstawowych oraz z Gimnazjum. Poinformował o wyróżnieniach i nagrodach jakie zostaną wręczone dla osób o najwyższych osiągnięciach w nauce. Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo skierowane od Rady Gminy Białaczów do Dyrektorów Szkół, które będzie wręczane na zakończenie roku szkolnego. Ad.1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Posiedzenia Zdzisław Prusek, przypomniał wszystkim o złożonym przez mieszkańców Żelazowic wniosku, który został odczytany. Wniosek ten jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Następnie odczytano również oficjalne stanowisko Wójta w tej sprawie z dnia 05.06.2014 r. skierowane do Sołectwa Żelazowice, które stanowi cześć protokołu jako załącznik Nr 3. Radca Prawny W. Gorząd – W mojej ocenie niemożliwym jest dokonanie zmiany dotychczasowej uchwały dotyczącej obwodów wyborczych jak również zmiany pierwotnej uchwały odnośnie podziału na okręgi wyborcze. W następnej kolejności Radca Prawny Pan Wojciech Gorząd odczytał poszczególne przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy oraz dokonał ich omówienia. Wyjaśnił przez kogo weryfikowane są podjęte przez radę gminy uchwały. Poinformował, iż uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania zgodnie z Kodeksem Wyborczym Art. 12 §12 ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Mecenas wyjaśnił również przepisy dotyczące możliwości wniesienia przez wyborców skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Jeżeli zatem nikt z gminy Białaczów w tym terminie nie wniósł zastrzeżeń to uchwała została przez komisarza wyborczego oraz nadzór wojewody uznana za zgodną z prawem i nie ma teraz możliwości jej zmiany. Gmina Białaczów dokonała już podziału na okręgi i obwody wyborcze, a w chwili obecnej nie istnieją żadne środki, które prowadziłyby do możliwości jej zmiany. Pan Wojciech Gorząd odczytał ustalenia Kodeksu Wyborczego odnośnie warunków umożliwiających uchylenie uchwały. Radny J. Reszelewski – A co dzieje się w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców w danym okręgu? Radca Prawny W. Gorząd – Nie stanowi to większego problemu ponieważ stały obwód głosowania może obejmować 500 mieszkańców, ale może również mniej. W celu zmiany dotychczasowego podziału bardzo trudno jest skorzystać z przepisów Art. 13 §1 Kodeksu Wyborczego. Zmiany w podziale zgodnie z jego opisem winny nastąpić jedynie w wypadkach konieczności spowodowanej zmianami granic gminy, zmianą liczby mieszkańców w gminie lub obwodzie głosowania. Mecenas przybliżył radnym podobną sytuację jaka miała miejsce w innej gminie. Uchwała została odrzucona przez Wojewodę więc nastąpiło odwołanie do Sądu, a ten przychylił się do decyzji Wojewody. Dlatego też wniosek złożony przez mieszkańców Żelazowic nie może zostać pozytywnie rozpatrzony, gdyż na tym etapie nie ma takich możliwości. Radny W. Świtkowski – Komisarz Wyborczy stwierdził, że nasza gmina jest wzorowo podzielona na obwody wyborcze. Radca Prawny W. Gorząd – Wcześniej była możliwość opiniowania uchwał z Komisarzem Wyborczym. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy powiedział, że najpierw trzeba zmienić okręgi, a następnie obwody. Radny W. Świtkowski – Nie ma możliwości odwołania. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek – Zastanówmy się nad tym ponieważ zmiany w podziale okręgów mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed wyborami. Radny W. Świtkowski – To taka sama sytuacja jak powstawały okręgi wielomandatowe. Radca Prawny W. Gorząd przedstawił informację dotyczącą wyroku Sądu w Gliwicach, wówczas to uchwała była na innym etapie, to jest w trakcie realizacji i wtedy było jej odwołanie. Aby uchylić daną uchwałę to musi ona rażąco naruszyć prawo. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy został zapytany czy jest możliwość dopuszczenia ramy 0,5 – 1,5 i w odpowiedzi uzyskałem, iż nie ma takiej możliwości Radny J. Reszelewski – Od początku byliśmy wprowadzeni w błąd: - po pierwsze: bo natychmiast trzeba podjąć uchwałę, - po drugie: projekt uchwały nie był udostępniony do wglądu dla mieszkańców gminy, - po trzecie: termin odwołania został nam błędnie podany. Radny W. Świtkowski – Nie ma przecież konieczności informowania każdego mieszkańca osobno. To Rada Gminy podejmuje decyzje. Radny J. Reszelewski – Zostaliśmy przez pracownika Urzędu Gminy wprowadzeni w błąd. Podejmowaliśmy błędne uchwały nie znając dokładnie zasad. Informację jaką dostaliśmy od pracownika Urzędu Gminy była błędna. Poinformowano nas, iż termin na odwołanie wynosi 14 dni, a faktycznie jest to 5 dni. Panie Mecenasie, czy naruszeniem prawa jest wprowadzenie w błąd przez pracownika? Radca Prawny W. Gorząd – Rozumiem panujące zdenerwowanie. Wszystko przygotowuje pracownik i było przyjmowane przez Radę Gminy na sesji. Natomiast odnosząc się do tematyki udzielonej przez pracownika informacji, to jeżeli istnieje Ustawa, w której opisane jest w jakim terminie można zgłaszać odwołanie wówczas to każdy radny powinien zapoznać się z przepisami. To radni powinni znać prawo. Ja również myślałem, że obie uchwały można podjąć na jednej sesji, najpierw zaś musi być podjęta uchwała dotycząca okręgów, a następnie uchwała dotycząca obwodów. Radny W. Świtkowski – Czy w uchwale, którą podejmujemy jest tryb odwoławczy? Radca Prawny W. Gorząd – Tak. Radny J. Reszelewski – Dlaczego uzyskaliśmy od pracownika Urzędu Gminy informacje, że uchwały musimy podjąć na sesji czerwcowej, ponieważ trzeba to zrobić jak najszybciej, a okazuje się, że mieliśmy na to jeszcze czas kilku miesięcy? Radca Prawny W. Gorząd – W czerwcu 2012r. były podejmowano te uchwały w bardzo wielu Gminach ponieważ Komisarz Wyborczy nalegał, aby jak najszybciej zostały ustalone podziały na okręgi i obwody, dlatego Gmina Białaczów również się do tego dostosowała. Radny J. Reszelewski – Czy nie powinniśmy zostać poinformowani do kiedy mamy czas na podjęcie tej uchwały? Radca Prawny W. Gorząd – Zależało nam aby jak najszybciej dana uchwała została podjęta. Radny J. Reszelewski – Ale chciałem zauważyć, że to nie jest jakaś bagatelna sprawa typu zmiana ulicy tylko podział okręgów. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek udzielił informacji kiedy Rada Gminy ma prawo do podejmowania decyzji. Podkreślił, iż to Rada decyduje czy chce podjąć uchwałę na danej sesji. Wszystkie dostarczane nam informacje były błędne i nieprawdziwe. Radny A. Martyka – To zatem pracownik zawinił. Radca Prawny W. Gorząd – Nie prawda ponieważ to Wójt przygotowuje projekty uchwał. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek nie zgodził się z Panem Mecenasem i poprosił o odczytanie pisma od Komisarza Wyborczego, które to jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 4. Radny W. Świtkowski – Zostaliśmy wprowadzeni przez pracownika w błąd, ale czy to skutkuje podjęciem jakich działań? Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Skoro pracownik Urzędu Gminy jest Gminnym Komisarzem Wyborczym to dlaczego mielibyśmy mu nie ufać. Z góry założyliśmy, że nie wprowadza nas w błąd. Radny J. Reszelewski – Od samego początku pracownik Urzędu Gminy nas okłamywał dostarczając błędne informacje. Radca Prawny W. Gorząd – Dla ważności uchwały informacje pracownika nie mają żadnego znaczenia. Radny J. Reszelewski – Otrzymaliśmy informację, że na złożenie przez wyborców skargi odnośnie sposobu podziału wyborczego mamy termin 14 dni, a gdy Sołtys z Miedznej Drewnianej złożył ją po 7 dniach otrzymał informację, że już jest za późno. Radny W. Świtkowski – To nie jest odpowiednie usprawiedliwienie, gdyż przecież każdy radny powinien znać przepisy Kodeksu Wyborczego. Radca Prawny W. Gorząd – Nigdzie nie ma zapisane w jaki sposób liczyć termin na złożenie skargi. Czy ilość przysługujących na to dni należy liczyć od momentu podjęcia uchwały, czy może po upływie 14 dni tak jak daje się ją do publikacji. Jest zatem bardzo trudno obliczyć dni odwoławcze ponieważ istnieje tryb administracyjny – Wojewoda, oraz tryb wyborczy – Komisarz Wyborczy. Dlatego nie sądzę, że pracownik Urzędu Gminy podał błędną informację z premedytacją i w pełni świadomie. Ja jako zawodowy prawnik również miałem problem z obliczeniem dni odwołania. Radny J. Reszelewski – Czy Pan Mecenas mógł wtedy na sesji nas poinformować ile jest czasu? Radca Prawny W. Gorząd stwierdził, iż nie wiedział, że była wówczas taka potrzeba, gdyż był obecny na sesji ze względu na kontrolę zgodności prawnej podejmowanej uchwały. Radny W. Świtkowski – Nic więcej w tej chwili nie możemy zrobić z obowiązującą uchwałą. Pracownik Urzędu Gminy wprowadził nas w błąd, ale to już Wójt powinien wyciągnąć wobec niego odpowiednie konsekwencje. Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Otrzymaliśmy informację od Komisarza Wyborczego, że mieszkańcy mają prawo składać pisma i mogą zaskarżyć uchwałę do Wojewody. Pytam zatem w tym miejscu Pana Prawnika: Czy możemy na złożony przez mieszkańców Żelazowic wniosek odpowiedzieć, iż nie mamy możliwości uchylenia dotychczasowej uchwały odnośnie podziału na obwody wyborcze? Radca Prawny W. Gorząd – Na dzień dzisiejszy nikt już teraz nie może uchylić tej uchwały gdyż jest na to za późno, a obowiązująca uchwała jest poprawna. Przystąpiono do oficjalnej odpowiedzi Rady Gminy na wniosek mieszkańców Żelazowic, która zostanie przekazana dla Sołectwa Żelazowice. W związku z wyczerpaniem się tematów, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 1235 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Posiedzenia: Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.07.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.07.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/3/2014, Z dnia: 27.05.2014
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady gminy, z dnia 27 maja 2014 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1. Komisja rozpoczęła się o godzinie 11:30 i poprowadzone została przez Przewodniczącego komisji Pana Piotra Szymczyka, który powitał wszystkich obecnych, oraz zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. podjęcie uchwał w sprawach: - opinii z wykonania budżetu za 2013 rok, - wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Białaczów. 2. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich członków Komisji. Ad 1. Podjęcie uchwał. W powyższym punkcie głos zabrał Przewodniczący komisji rewizyjnej pan Piotr Szymczyk, zapoznając członków Komisji z Uchwałą Nr II/77/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Białaczów z wykonania budżetu za 2013 rok. Opinia ta stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej w Białaczowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: opinii z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, a następnie zwrócił się z pytaniem do członków Komisji czy są zastrzeżenia do odczytanego projektu uchwały. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie dotyczące w/w uchwały. Wyniki głosowania: 5 – głosów za. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr 1/2014 została przyjęta i brzmi następująco: Uchwała Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej w Białaczowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: opinii z wykonania budżetu za gminy za 2013 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 3 Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szymczyk zapoznał z projektem uchwały Nr 2/2014 Komisji Rewizyjnej w Białaczowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Białaczów, następnie zwrócił się z pytaniem do członków komisji czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu. W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Białaczów. Wyniki głosowania: 5 – głosów za. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr 2/2014 została przyjęta i brzmi następująco: Uchwała Nr 2/2014 Komisji Rewizyjnej w Białaczowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4 Wnioski: 1. Wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gmina za 2013 r. 2. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Białaczów. Ad 2. Sprawy bieżące. W punkcie tym Radni nie zgłaszali żadnych bieżących spraw w związku z czym posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono o godzinie 12:30 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Piotr Szymczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/1/2014, Z dnia: 07.04.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 7 kwietnia 2014 roku. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. 2. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 9:30 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. 2. Ocena z wykonania budżetu za 2013 rok. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad.1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. W punkcie tym Radni wyjechali do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, gdzie zostali przywitani przez Komendanta wymienionej jednostki insp. Janusza Mygę, który powitał przybyłych gości, oraz podziękował wszystkim obecnym za przybycie. Komendant insp. Janusz Myga poinformował o pracy Policji w nowym miejscu oraz zapoznał obecnych ze strukturą Komendy Powiatowej Policji w Opocznie po czym Radni zostali zaproszeni do zwiedzania budynku nowej Komendy Policji. Na koniec spotkania Komendant poinformował o możliwości zorganizowania kolejnych spotkań Rady lub posiedzeń komisji na sali konferencyjnej KPP w Opocznie. Ad. 2. Ocena wykonania budżetu za 2013 rok. Po powrocie do Urzędu Gminy w Białaczowie członkowie komisji przystąpili do omówienia drugiego punktu tematu. W powyższym punkcie Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pan Waldemar Świtkowski poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy Białaczów – Panią Irenę Wilk, która w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2013 rok uchwalony został w wysokości dochody – 15.772.884 zł. wydatki – 21.612.756 zł. W ciągu roku Rada Gminy dokonała 10 zmian budżetu gminy natomiast Zarządzeniem Wójta dokonano 9 zmian budżetu. Po tych zmianach dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.430.227,53 zł. i na dzień 31.12.2013 r. zostały zrealizowane do kwoty 18.727.504,16 zł. tj. 101,61%. Dochody majątkowe planowane były w wysokości 2.305.620 zł i zrealizowane do wysokości 2.538.130,28 zł. Przychody budżetu w 2013 roku wynosiły ogółem 4.517.191,79 zł i składały się z: wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej – 1.200.682,79 zł. pożyczki w wysokości 3.316.509 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Rozchody budżetu 2013 r. wynosiły 2.240.280 zł. i dotyczyły spłaty kredytu bankowego oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, a także spłaty pożyczki na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Środki pozostałe do dyspozycji Rady Gminy w 2014 roku to kwota 415.512,09 zł. Skarbnik Gminy przedstawiła również realizację zobowiązań pieniężnych na koniec 2013 roku w poszczególnych miejscowościach, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radna J. Pawłowska – Co wchodzi do zaległości w podatku? Skarbnik Gminy – Są to zaległości plus odsetki. Radny J. Kowalczyk – Czy w przedstawionej przez panią informacji są ujęte zaległości z lat poprzednich, czy tylko z roku 2013? Skarbnik Gminy – Są to zaległości z lat ubiegłych oraz z roku 2013. Radna K. Ziębaczewska – Czy były planowane środki na fundusz sołecki? Przewodniczący Rady Z. Prusek – nie było planowanych środków na fundusz sołecki. Radny J. Kowalczyk – dlaczego w dziale kultura fizyczna i sport nastąpił zwrot dotacji w wysokości 2.600 zł? Skarbnik Gminy – Ponieważ Stowarzyszenie, nie wykorzystało wszystkich środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania. Radny M. Franaszczyk – Czy jest możliwość zwolnienia z podatku silosów zbożowych, tak jak budynków gospodarczych wykorzystywanych na działalność rolniczą? Skarbnik Gminy – Konieczne jest podjecie nowej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, ponieważ w obecnej uchwale nie ma tego zapisu. Do omawianego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Radni nie wnieśli żadnych uwag. Z powodu wyczerpania się tematów przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia Ad. 3. Sprawy bieżące gminy. W powyższym punkcie tematu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że prawdopodobnie po świętach zorganizowana zostanie sesja na temat „Dnia Papieskiego” i związanej z nim organizacji. Wobec wyczerpania powyższych tematów wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Piotr Szymczyk Andrzej Martyka Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.04.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/01/2014, Z dnia: 23.01.2014
PROTOKÓŁ Z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 stycznia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej według załączonej listy obecności, która jest integralną częścią niniejszego protokołu i stanowi załącznik Nr 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Szymczyka, który na wstępie przywitał wszystkich członków komisji a następnie zapoznał członków komisji z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad w związku, z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad. 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Szymczyk, który odczytał projekt planu pracy komisji na 2013 rok a następnie poprosił o występowanie z uwagami do przedstawionego projektu. Radni uznali, iż zasadne jest wprowadzenie w I kwartale punktu dotyczącego zadłużenia w opłatach lokalnych (woda, ścieki, śmieci, podatki itp.) Po przeanalizowaniu pozostałych kwartałów nie wniesiono żadnych uwag. Radni przyjęli proponowaną zmianę i po jej wprowadzeniu wystąpili z wnioskiem o przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok. Zatwierdzony plan pracy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Ad. 2. Sprawy bieżące. W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek poinformował, iż ustalono termin wspólnego posiedzenia Sesji Rady Gminy Białaczów i Rady Gminy Sławno. Sesja ta ma odbyć się 14 lutego 2014 roku. Między Radnym wywiązała się dyskusja dotycząca sposobów zaprezentowania swojej gminy z jak najlepszej strony. Wobec wyczerpania powyższych tematów posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono i podpisano. Wnioski: 1. O przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Piotr Szymczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/05/2013, Z dnia: 30.12.2013
PROTOKÓŁ Z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, z dnia 30 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej według załączonej do protokołu listy obecności-, która stanowi załącznik Nr 1. Komisja rozpoczęła się o godzinie 08.00 powitaniem przez Przewodniczącego Komisji Pana Piotra Szymczyka wszystkich obecnych członków oraz zaproszonych gości, wśród których znalazły się: 1. Pani Katarzyna Kowalczyk – Pracownik Urzędu Gminy Białaczów 2. Pani Grażyna Owsińska – Pracownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Białaczowie Przewodniczący zapoznał wszystkich z porządkiem posiedzenia, który przedstawiał się w następujący sposób: 1. Ocena wydatków finansowych przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne w 2013 roku. 2. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w 2013 roku. 3. Ocena wykorzystania środków finansowych w szkołach w 2013 roku.. Powyższy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich członków Komisji. Ad.1 Ocena wydatków finansowych przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne w 2013 roku. Sprawy wydatków na Ochotnicze straże Pożarne przedstawiła Pani Katarzyna Kowalczyk Pracownik Urzędu Gminy Białaczów. Poinformowała ona, że wydatki te przedstawiają się w sposób następujący: - 10.000 zł Dotacja dla OSP Żelazowice. - 31.940 zł Ekwiwalent za akcje OSP - 3.046,10 – Składki na ZUS i FP - 41.071,24 – Wynagrodzenie kierowców • Zakup materiałów i paliwo - OSP Wąglany - 6.756,32 zł - OSP Białaczów – 3.482,27 zł - OSP Skronina – 3.569,46 zł - OSP Parczówek – 271 zł - OSP Petrykozy – 4.498,65 zł - OSP Radwan – 1.712,78 zł - OSP Miedzna Drewniana – 1.495,26 zł - OSP Żelazowice - 1.662,14 zł Następnie Pani K. Kowalczyk przedstawiła wydatki poniesione na energie elektryczną w poszczególnych strażnicach. • Energia elektryczna ogółem – 12694, 76 zł - OSP Wąglany - 1.135,07 zł - OSP Białaczów – 1.041 zł - OSP Skronina – 3.580,43 zł - OSP Parczówek – 2.135,94 zł - OSP Petrykozy – 1.688,84 zł - OSP Radwan – 1.167,77 zł - OSP Miedzna Drewniana – 340,24 zł - OSP Żelazowice – 326, 40 zł - Parczów – 1.279,07 zł • Ubezpieczenie samochodów OC, NW – 5.703, 50 zł • Ubezpieczenie NW członków OSP – 6.293 zł • Usługi: - Naprawa samochodu OSP Wąglany – 7.251 zł - Naprawa samochodu OSP Skronina – 2.403,42 zł - Naprawa i oznakowanie samochodu OSP Radwan – 1.221 zł - Remont samochodu OSP Petrykozy – 1.418 zł - Naprawa układu hamulcowego w samochodzie OSP Parczówek – 70 zł - Badanie techniczne samochodów i przegląd sprzętów p. poż. – 1.561,02 zł - Remont motopompy OSP Białaczów – 600 zł - Wynajem autobusu na wyjazd strażaków do Sejmu – 1.320 zł - Montaż i strojenie radiostacji OSP Parczów – 645, 75 zł Radni nie mieli pytań dotyczących przedstawionego zagadnienia w związku, z czym przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 2. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w 2013 roku. W punkcie tym głos również zabrała Pani Katarzyna Kowalczyk informując, że w roku 2013 zatrudniono 166 osób, w tym: 43 osoby – wywiązania zatrudnienia z PUP za 2012 rok 39 osób – prace interwencyjne w 2013 roku. 32 osoby – roboty publiczne w 2013 roku 44 osoby – wywiązanie z umów z PUP za 2013 rok. 8 osób – pieniądze urzędowe. Pani K. Kowalczyk poinformowała również, że wywiązania z umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie zawierane są na minimum 3 miesiące z każdą osobą. Wydatki na prace interwencyjne wynoszą 113.760,52 zł natomiast wydatki na roboty publiczne to kwota 288.460,13 zł. Łącznie stanowi to 402.222,65 zł. Powyższa kwota została zrefundowana ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 273.291,80 zł natomiast 128.930,85 zł to wkład własny Urzędu Gminy Białaczów. Radni nie mieli pytań dotyczących wydatków na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w związku, z czym przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 3. Ocena wykorzystania środków finansowych w szkołach w 2013 roku. O przedstawienie wydatków poniesionych na szkoły w 2013 roku poproszona została Pani Grażyna Owsińska. Poinformowała ona o liczbie nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz o liczbie uczniów i tak: Szkoła Podstawowa w Białaczowie zatrudnia 13 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Do szkoły tej uczęszcza 126 uczniów w tym 48 uczniów w oddziale „0” Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej zatrudnia 10 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Do szkoły tej uczęszcza 104 uczniów w tym w oddziale „0” 23 uczniów Szkoła Podstawowa w Petrykozach zatrudnia 11 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Uczęszcza do niej 62 uczniów w tym 28 uczniów w oddziale „0”. Szkoła Podstawowa w Skroninie zatrudnia 11 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Uczęszcza do niej 76 uczniów w tym 20 uczniów w oddziale „0”. Gimnazjum w Białaczowie zatrudnia 17 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Do szkoły tej uczęszcza 163 uczniów. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa w Białaczowie: Plan - 1.027.348 zł Wykonanie - 993.053,67 zł W tym min.: Na oddział „0” na plan - 137.263 zł wykonanie wyniosło - 134.880,56 zł Na stołówkę: plan – 163.817zł wykonanie – 163.277,63 zł Na świetlicę szkolną: plan - 80.429 zł wykonanie - 71. 841,34 zł Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej: Plan – 925.301 zł Wykonanie – 943.045,99 zł W tym min.: Na oddział „0” na plan – 129.513 zł wykonanie wyniosło – 119.913,62 zł Na stołówkę: plan – 96.285 zł wykonanie – 91.631,55 zł Na świetlicę szkolną: plan – 30.916 zł wykonanie – 9.172,64 zł Szkoła Podstawowa w Petrykozach: Plan – 779.403 zł Wykonanie – 808.650,29 zł W tym min.: Na oddział „0” na plan – 61.647 zł wykonanie wyniosło – 64.793,48 zł Na stołówkę: plan – 87.073 zł wykonanie – 79.968,23 zł Na świetlicę szkolną: plan – 38.005 zł wykonanie – 24.430,81 zł Szkoła Podstawowa w Skroninie: Plan – 837.941 zł Wykonanie – 814.069,33 zł W tym min.: Na oddział „0” na plan – 70.391 zł wykonanie wyniosło – 73.797,25 zł Na stołówkę: plan – 84.907 zł wykonanie – 86.128,14 zł Na świetlicę szkolną: plan – 38.124 zł wykonanie – 27.880,77 zł Gimnazjum w Białaczowie: Plan – 1.342.083 zł Wykonanie – 1.290.873,81 zł W tym min.: Na stołówkę: plan – 59.508 zł wykonanie – 64.773,60 zł Na świetlicę szkolną: plan – 54.506 zł wykonanie – 45.554,05 zł Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Białaczowie. Plan – 235.302 zł Wykonanie – 246.696,96 zł Radny E. Mastalerz – Dlaczego wydatki przeznaczone na świetlice w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej są tak niskie w porównaniu do innych szkół? Pani G. Owsińska – Od września etaty w świetlicach są zmniejszone. W szkole w Miedznej Drewnianej zostało jedynie 0, 12 etatu, Do przedstawionych informacji radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono i protokół podpisano. W trakcie obrad komisja nie wystąpiła z żadnym wnioskiem. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Piotr Szymczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/8/2013, Z dnia: 27.11.2013
PROTOKÓŁ Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 27 listopada 2013 roku We wspólnym posiedzeniu komisji udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi integralna część protokołu, jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy Białaczów 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów 3. Pan Marcin Prusek – Pracownik Urzędu Gminy Białaczów zajmujący się sprawami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. 4. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 0900 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów Zdzisława Pruska, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Ocena projektu budżetu na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022 2. Skutki finansowe związane z wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku, z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad. 1. Ocena projektu budżetu na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022. O zabranie głosu w punkcie tym poproszona została Pani I. Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów, która zapoznała zebranych Radnych z projektem budżetu gminy na 2014 rok, który jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 2 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest załącznikiem Nr 3. Pani I. Wilk poinformowała między innymi, że dochody budżetu gminy planuje się do wysokości 16.827.955 ,-zł z tego dochody bieżące w wysokości 15.859.114,-zł natomiast dochody majątkowe to 968.841,-zł Następnie przedstawiła wydatki, które przewidywane są do kwoty 18.325.795,-zł z tego wydatki bieżące w wysokości 14.437.813,- zł oraz wydatki majątkowe 968.841,-zł Po szczegółowym przedstawieniu przewidywanych dochodów oraz wydatków Pani I. Wilk poprosiła o zadawanie pytań Radna K. Ziębaczewska – Która droga w Petrykozach zaplanowana jest do modernizacji, ponieważ w przyszłorocznym budżecie są zabezpieczone środki na ten cel? Wójt J. Jóźwik – Jest to droga, która została zniszczona na skutek deszczy nawalnych, jakie przeszły przez naszą gminę. Na drogę tą mamy otrzymać dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Radny J. Kowalczyk – Dlaczego wspomagamy powiat w remoncie drogi? Jesteśmy biedną gminą i uważam, że nie stać nas na taki wydatek. Wójt J. Jóźwik – Droga ta jest również drogą dojazdową do pól a jej stan jest bardzo zły. Zadanie finansowane będzie tak, iż to Starostwo Powiatowe wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie a my dołożymy się do tego. Korzyść z tego przedsięwzięcia osiągną mieszkańcy ulicy Parczowskiej oraz miejscowości Parczów. Ogólny budżet na rok 2014 jak Państwo zauważyli jest bardzo napięty. Wczesne ustalenie stawek podatkowych dało nam możliwość dokładniejszego założenia wpływów do budżetu. Większa część założonych zadań finansowana jest z funduszy europejskich. Będziemy się starać pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych. Radny J. Reszelewski – Czy konieczna jest modernizacja zbiornika w Białaczowie za 350 tys.? Może zamiast tego lepiej byłoby zrobić jakąś drogę np.: ul. Łąkową. Drugie pytanie dotyczy drogi koniecznej w Parczówku. Kiedy ona zostanie wykonana? Radny J. Kowalczyk – Chciałbym również dowiedzieć się jak wygląda sprawa drogi w Parczówku oraz jakie zjazdy będą wykonywane w Miedznej Drewnianej? Radna K. Jóźwik – Chciałabym, aby wykonane zostało oświetlenie uliczne przy lesie w Wąglanach oraz w miejscu gdzie teraz budowane są nowe domy. Wójt J. Jóźwik – Staw w Białaczowie będzie modernizowany tylko wtedy, jeżeli otrzymamy na ten cel środki zewnętrzne. Kwoty na chodniki i drogi również są zabezpieczone w budżecie. Jeśli chodzi o ulicę Łąkową to należy zastanowić się również na odprowadzeniem wody, aby po jej wykonaniu nie zalewało ludzi. Zjazdy będą wykonane koło sklepu „Groszek”. Konieczne jest również utwardzenie terenu wokół remizy w Miedznej Drewnianej. Sprawy oświetlenia będą rozwiązywane kolejno zarówno w Wąglanach jak i innych miejscowościach gdzie powstają nowe domy. Inwestycja dotycząca budowy drogi koniecznej w Parczówku jest odkładana, ponieważ nie było możliwe pozyskanie środków unijnych na ten cel a nie jesteśmy w stanie wykonać tej inwestycji z środków własnych. Radny M. Martyka – Gdzie w budżecie są zabezpieczone środki na konkurs Towarzystwa Przyjaciół Wąglan oraz na Białaczowskie Spotkania ze Sztuką Amatorską? Na jakie cele będą przeznaczone środki w dziale sportu? Ostatnią sprawą, jaką chciałbym poruszyć jest konieczność zrobienia przejścia dla pieszych przy Urzędzie Gminy. Radny M. Franaszczyk – Czy w środkach przeznaczonych na świetlice wiejskie są ujęte wydatki przeznaczone na wyłożenie płytek w świetlicy w Parczowie na dole. Wójt J. Jóźwik – Na coroczny konkurs poetycki organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan środki zabezpieczone są w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Środki na organizację Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską są również zabezpieczone. Środki w dziale sportu nie mogą zostać wyszczególnione na konkretne zadania, ale myślę, że są zabezpieczone w odpowiedniej wysokości. Sprawą priorytetową jest przejście dla pieszych przy szkole w Petrykozach. Wyłożenie płytek w świetlicy w Parczowie jest również brane pod uwagę. Nie zostało wykonane to w tym roku z powodu braku czasu, ale myślę, że rok przyszły pozwoli na wykonanie tego zadania. Radny J. Kowalczyk – Chciałbym, aby zrobiono drugi przystanek autobusowy w Parczówku koło Państwa Rudolfów. Chciałem załatwić sam tą sprawę, ale otrzymałem informację, że z takim wnioskiem musi wystąpić Urząd Gminy. Wójt J. Jóźwik – Oczywiście pomogę mieszkańcom Parczówka w tej kwestii. Po zakończonej dyskusji Radni wystąpili z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022. Ad. 2. Skutki finansowe związane z wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Pana Marcina Pruska- pracownika Urzędu Gminy Białaczów zajmującego się realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Pan M. Prusek poinformował na wstępie, iż w Gminie Białaczów złożonych zostało 1648 deklaracji, z czego: Miejscowość Liczba złożonych deklaracji Deklaracje nieopłacone Białaczów 326 42 Kuraszków 55 5 Miedzna Drewniana 147 8 Ossa 55 9 Parczów 104 4 Parczówek 125 8 Petrykozy 160 23 Wąglany 110 10 Zakrzów 60 1 Radwan 54 9 Sobień 62 2 Skronina 193 29 Sędów 93 4 Żelazowice 104 10 Następnie Pan M. Prusek wyjaśnił zapisy w ustawie dotyczące sposobu i możliwości ściągania zaległości od podatników, którzy nie opłacili należytej stawki za odbiór odpadów komunalnych. Radny J. Reszelewski – Ile będzie kosztował gminę odbiór odpadów i czy wystarczy nam zebranych pieniędzy na pokrycie tej kwoty? Pan M. Prusek – Łączna kwota przetargowa to ok. 380 tys. zł. Do końca 2013 roku mamy zapłacić za odbiór odpadów ok. 128 tys. zł. a na chwile obecną mamy zebranych lekko ponad 100 tys. zł. Musimy pamiętać również o tym, że kwota, jaką zbierzemy nie może się zbilansować. Musimy utworzyć punkt selektywny odbioru odpadów, co również będzie generowało koszty. Po tej wypowiedzi między radnymi wywiązała się dyskusja dotycząca stawek opłat ponoszonych za wywóz nieczystości komunalnych. Ad. 2. Sprawy bieżące. W punkcie tym Radni nie poruszyli żadnego tematu dotyczącego spraw bieżących. W związku, z wyczerpaniem się tematu wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa zakończono i protokół podpisano. Wniosek: 1. Pozytywne zaopiniowanie budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Waldemar Świtkowski Piotr Szymczyk Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony