Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

 

SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIE................................................................................................................2

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH............................................................ 4

1.1. Charakterystyka gminy Białaczów................................................................................... 4

1.2. Demografia.........................................................................................................................5

1.3. Gospodarka w gminie.........................................................................................................7

1.4. Pomoc społeczna................................................................................................................8

1.5. Oświata, kultura i sport......................................................................................................31

1.6. Ochrona zdrowia................................................................................................................32

1.7. Poziom bezpieczeństwa.....................................................................................................39

1.8. Kwestia bezrobocia w gminie............................................................................................42

II. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BIAŁACZÓW.........................................................................................................................47

2.1. Analiza SWOT...................................................................................................................51

III. WIZJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PRPBLEMÓW SPOŁECZNYCH.......54

IV. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE..................................................................55

V. MONITORING STRATEGII...........................................................................................68

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA..........................................................................................70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE

 

             Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zgodnie

z tym pomoc społeczna pozostaje odrębnym pionem realizacji zabezpieczenia społecznego. Stanowi nie tylko uzupełnienie ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń materialnych, zaspakajających warunki bytu, ale wychodzi na przeciw innym potrzebom. Rozmiar, forma i rodzaj świadczenia pomocy powinny mieć swoje uzasadnienie, tzn. być odpowiednie do okoliczności, w jakich pomoc została udzielona - muszą służyć przede wszystkim umacnianiu rodziny. Pomoc dąży do stworzenia warunków umożliwiających samodzielność życiową i uczestnictwo w życiu społecznym jej klientów i to jest cel pomocy społecznej.

            Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest jednym

z zadań własnych gminy w zakresie polityki społecznej. Obowiązek jej wykonania wynika

z art. 17 ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 marca 2004r. Strategia ma służyć wytyczeniu określonych celów oraz wskazywać drogi do ich osiągnięcia. Dokument niniejszy powstał we współpracy z podmiotami realizującymi pomoc społeczną na terenie gminy. Celem strategii jest minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także integracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych lub dyskryminowanych, stworzenie podstaw do opracowywania lokalnych programów ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Strategia ta jest ukierunkowana na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z innymi instytucjami

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz takimi instytucjami jak oświatowe, służby zdrowia, sądownictwa.

            Strategia z założenia jest programem otwartym, nie stanowi zamkniętego katalogu działań. Zarówno jego konstrukcja, jak i forma prawna, pozwolą na bieżącą ewaluację przyjętych priorytetów, jak i ocenę podejmowanych działań celem ich ewentualnej korekty. W opracowanej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na terenie Gminy Białaczów przyjęto podział dokumentu na trzy części. Strategia zawiera, zatem cześć wstępną odnoszącą się do kanonów polityki społecznej, obowiązujących standardów oraz przyjętych programów z zakresu polityki społecznej. W części diagnostycznej opisano sytuację gminy na dzień opracowywania strategii. Zawarto tam szereg danych dotyczących wszystkich dziedzin funkcjonowania lokalnej społeczności. Z uwagi na specyfikę dokumentu koncentrowano się na tych sferach, które w sposób bezpośredni lub pośredni rzutują na szeroko rozumiane zjawiska społeczne na terenie gminy. Podsumowaniem tej części jest przeprowadzenie analizy wskazującej mocne i słabe strony gminy w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania, określającej szanse i zagrożenia rozwojowe, wskazującej najważniejsze punkty interwencji.

W części programowej wytyczono cel nadrzędny - misję gminy w zakresie polityki społecznej oraz opracowano cele strategiczne, którym z kolei przypisano cele operacyjne. Identyfikacja głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Białaczów dokonano na spotkaniu zespołu problemowego. Dla poszczególnych problemów wyodrębniono priorytety, które są przyczynami tych właśnie problemów. Ułatwiło to sformułowanie celów strategicznych dla poszczególnych obszarów problemowych,

a następnie sfery społecznej jako całości. Formułowanie tych celów poprzedzono analizą możliwości oraz ograniczeń istniejących w samym systemie pomocy społecznej jak i poza nim. Analizy dokonały zespoły robocze z udziałem specjalistów z poszczególnych obszarów problemowych. Pozwoliło to określić rzeczywisty obraz warunków realizacji strategii

i formułowania programów operacyjnych w gminie.

            Strategia rozwiązywania problemów społecznych została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/141/2006 w 2006 roku, a jej planowy zakres realizowania będzie obowiązywał na lata 2006 - 2016. Sporządzenie strategii jest elementem długofalowego zarządzania strategicznego, a więc procesu informacyjno - decyzyjnego, którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia lokalnego, jak i dalszego. Jest ona warunkiem koniecznym dla rozwoju danej jednostki terytorialnej w określonym zakresie. Zapisanie tego procesu

w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i koordynowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

Członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej daje gminom niepowtarzalną szansę korzystania z różnych środków pomocowych, również w zakresie pomocy społecznej. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest posiadanie spójnej, całościowej wizji polityki społecznej gminy. Przygotowany dokument odpowiada tym wymogom.

 

 

 

 

 

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

1.1. Charakterystyka Gminy Białaczów

 

            Gmina Białaczów położona jest w południowo - wschodniej części województwa łódzkiego i w południowo - wschodniej części powiatu opoczyńskiego. Graniczy

z następującymi gminami:

- od północy z gminą Opoczno o powierzchni 1039 km2

- od północnego zachodu z gminą Sławno o powierzchni 128 km2

- od południowego zachodu z gminą Żarnów o powierzchni 140,7 km2

- oraz od zachodu z gminą Paradyż o powierzchni 82 km2

Gmina zajmuje powierzchnię 11563 ha, co stanowi 0,63% powierzchni województwa łódzkiego i 11% powiatu opoczyńskiego. Także pod względem obszaru należy do niewielkich w województwie. Administracyjnie gmina składa się z 14 sołectw: Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Skronina, Sobień, Sędów, Wąglany, Zakrzów, Żelazowice. ( rys. 1).

 

                            Rys. 1. Gmina Białaczów

 

 

 

 

Gmina należy do niewielkich w województwie. Z 6481 ha powierzchni użytków ogółem 5388 ha stanowią użytki rolne ( 83,1% ogółu użytków). Grunty orne zajmują obszar 4462 ha (40,9%) i pozostałe grunty 313 ha. W gminie jest ponad 1297 gospodarstw indywidualnych

o średniej powierzchni 5 ha. Według rocznika statystycznego z 2007r. na terenie gminy

w 2006r. liczba ludności wynosiła 5973 osoby, w tym mężczyzn 2962 i 3011 kobiet, a średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 54 osoby na km2. W ostatnich 30 latach liczba zamieszkujących gminę zmniejszyła się aż o 1238 osób, co daje spadek populacji o 16,9%.

W ostatnich latach trend szybkiego zmniejszania się populacji ludności w gminie został znacznie zahamowany.

 

1.2. Demografia

 

            Ocena sytuacji demograficznej jest jednym z czynników warunkującym możliwości

i potrzeby rozwoju gminy. Do oceny tego stanu w gminie Białaczów wybrano takie czynniki jak: płeć, migrację, strukturę wieku ludności, przyrost naturalny. Konfiguracja wyodrębnionych wskaźników wywierać będzie wpływ na przyszłą strukturę i dynamikę ludności na danym obszarze. Poniżej przedstawiono dane dotyczące populacji gminy na przestrzeni ostatnich 8 lat.

           

Tabela 1. Wskaźniki demograficzne w latach 2000 - 2006

wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

przyrost naturalny

83

67

61

52

67

60

65

69

saldo migracji

-7

4

- 4

- 6

23

- 18

- 11

- 81

napływ ludzi

82

69

68

68

73

62

71

73

odpływ ludzi

89

65

72

74

50

80

82

65

Źródło: dane urzędu Gminy w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura ludności według wieku mająca wpływ na kształtowanie się struktur społeczno - ekonomicznych przedstawia się następująco:

 

      Tabela 2. Struktura wiekowa mieszkańców w 2006r.

Grupa wiekowa

Liczba osób

% populacji

Wiek przedprodukcyjny:

- mężczyźni (0-17lat)

- kobiety (0-17lat)

1349

674

675

22,58

11,28

11,30

Wiek produkcyjny:

- mężczyźni (18-64lat)

- kobiety (18-59lat)

3326

1884

1442

55,68

31,54

24,14

Wiek poprodukcyjny:

- mężczyźni (65 lat i więcej)

- kobiety (60 lat i więcej)

1298

404

894

21,73

6,76

14,96

Ogółem

5973

100

      Źródło: Dane GUS Rocznik Statystyczny 2007

 

Obecnie w gminie Białaczów największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Jednakże w przyszłości zwiększać się będzie procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym.

Cechą charakteryzującą mieszkańców danego regionu, wpływającą na proces rozwoju gospodarczego jest poziom wykształcenia mieszkańców.

 

   Tabela 3. Poziom wykształcenia ludności

Rodzaj wykształcenia

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

wyższe

policealne

56

27

101

90

157

117

średnie

742

860

1602

zasadnicze zawodowe

709

407

1116

podstawowe ukończone

1164

1209

2373

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

156

-

492

   Źródło: GUS Narodowy Spis Powszechny 2002

 

Ludność gminy Białaczów cechuje się niskim poziomem wykształcenia. Mieszkańców

z wyższym wykształceniem jest 157 osób w tym 56 mężczyzn i 101 kobiet.

 

1.3. Gospodarka w gminie

 

            W gminie Białaczów w 2007r. było zarejestrowanych w rejestrze REGON 219 podmiotów gospodarczych i liczba ta od kilku lat jest stabilna. Zauważyć należy, iż na obszarze gminy zdecydowanie przeważa sektor prywatny, w którym działa 212 podmiotów gospodarczych. Większość to podmioty jednoosobowe prowadzące usługi związane

z handlem.

Z większych zakładów prowadzących działalność produkcyjną wymienić należy:

-  Ceramikę „SKARBEK" Sp. z o.o. w miejscowości Żelazowice, zakład branży    

    ceramicznej,

- „CERKOLOR" Sp. z o.o. w Parczówku, produkujący listwy wykończeniowe
   i galanterię ceramiczną,

-  Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „TARTAK" w Petrykozach,

- PPH PEKAR Białaczów - piekarnictwo i cukiernictwo,

- PHU PROGRES w Białaczowie - handel, hurt i detal, produkcja,

- Oberża Młyńska w Parczówku- działalność gastronomiczna oraz gospodarstwo

   agroturystyczne,

- Firma Handlowo Usługowa DAREX w Skroninie - stacja paliwowa,

- Przedsiębiorstwo rolne w Białaczowie- przedsiębiorstwo produkcyjno-rolnicze.

 Gmina Białaczów jest gminą typowo rolniczą. Na jej terenie w 2002 r., według danych Powszechnego Spisu Rolnego, funkcjonowało 1297 gospodarstw rolnych w tym 1296 gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa te użytkowały 5866,42 ha ogólnej powierzchni, w tym 4837,72 ha użytków rolnych. Większość z nich (63,3 %) stanowiły gospodarstwa
o powierzchni do 5 ha.

Gmina jest w 100%  zwodociągowania. W 2002 r. w gminie Białaczów  ogólna długość przewodów wodociągowych wynosiła 80 km. Na  jednego mieszkańca gminy zużycie wody
w 2003r. wyniosło 18m3.

    Gospodarka ściekami bytowymi na terenie gminy odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków do szamb przydomowych, które są opróżniane przez firmy prywatne, a następnie przewożone do gminnej oczyszczalni. Część gminy odprowadza ścieki bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej  w północno - zachodniej części Białaczowa i oczyszczalni, która funkcjonuje od  listopada 2004r. Gminna oczyszczalnia „EKOLO-CHIEF" jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną o docelowej przepustowości 315  m3 / dobę.   Planowany termin całkowitego obciążenia oczyszczalni ścieków przypada na
2008-2010 rok. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi ok. 100 m3 / dobę.

Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Mieszkańcy dla potrzeb gospodarstw domowych korzystają w swych gospodarstwach z gazu bezprzewodowego.

Zaopatrzenie w ciepło jest rozwiązane poprzez lokalne kotłownie dla potrzeb budynków użyteczności publicznej oraz usługowej, natomiast dla budownictwa jednorodzinnego poprzez ogrzewanie piecowe.

Gmina nie posiada na swoim terenie czynnego gminnego wysypiska odpadów.

Jest natomiast prowadzona zbiórka odpadów, które następnie są dostarczane na składowisko odpadów w Różanej gm. Opoczno.

Gmina Białaczów intensywnie się rozwija w roku 2003 położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 9,4 km, zaś w roku 2004 - na długości 6,5 km.

W Białaczowie wyłożono kostką brukową plac przy urzędzie Gminy oraz chodniki i plac przy Ratuszu. Dokonano również rewitalizacji zabytkowego ratusza.

Zakończono zaplanowane inwestycje takie jak budowę kanalizacji w Białaczowie, Parczowie i Wąglanach. Budowa kanalizacji planowana jest również na terenie Parczówka

i Miedznej Drewnianej. Uruchomiono mechaniczo-biologiczną oczyszczalnie ścieków

o przepustowości 315 m3 na dobę. Dokonano rozbudowy Gimnazjum w Białaczowie, powiększając je tym samym o dwie dodatkowe sale, szatnie i hol. Wybudowano również dwie hale sportowe w Białaczowie i Petrykozach.

 

 

1.4. Pomoc społeczna

 

            Jednym z ogniw polityki socjalnej państwa, powołanym do udzielania pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia jest pomoc społeczna. Pomoc społeczna obejmuje takie świadczenia i procesy, które dotyczą bezpośrednio leczenia

i zapobiegania problemom socjalnym, rozwojów zasobów ludzkich oraz poprawy jakości życia. Obejmuje ona świadczenia na rzecz poszczególnych jednostek i rodzin, jak też wysiłki zmierzające do wzmocnienia lub modyfikacji instytucji społecznych. Pomoc społeczna realizuje swoje cele za pośrednictwem świadczeń usługowych, finansowych. Świadczenia pomocy społecznej w zależności od sytuacji życiowej osoby lub rodziny mogą pełnić funkcje kompensacyjne bądź profilaktyczne. Cechą szczególną świadczeń z pomocy społecznej jest to, iż zaspakajać mają te potrzeby, które nie mogą być zaspokojone w ramach innych systemów.

Jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Białaczowie, Plac Wolności 1. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren Gminy Białaczów. Ośrodek podlega Radzie Gminy Białaczów. Nadzór ogólny nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Białaczów. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewoda Łódzki. Zakres działania oraz strukturę wewnętrzną placówki regulują następujące dokumenty:

- Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998r. z

  późni. zm.)

- Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalony przez Radę Gminy

  Białaczów z dn. 17.12.2007r.

- Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej należy:

 • 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 • 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • 10. praca socjalna;
 • 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • 14. dożywianie dzieci;
 • 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • 18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy należy:

 • 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Oprócz zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia zadania zlecone przez administracje rządową:

 • 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • 5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • 6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań własnych gminy (nieobowiązkowych) z zakresu pomocy społecznej należy również współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Jest to zgodne art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej (zmiana wprowadzona art. 138 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy ( dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Zgodnie z art. 36 ustawy o pomocy społecznej świadczeniami z pomocy społecznej są:

 • a) świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,
 • b) świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, posiłek, niezbędne ubranie, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna.

 

 

 

 

Działalnością Ośrodka kieruje kierownik powołany na stanowisko przez Wójta Gminy.

W skład GOPS w Białaczowie wchodzą:

- kierownik

- pracownicy socjalni

- księgowa

- stanowisko d/s zaliczki alimentacyjnej

- stanowisko d/s świadczeń rodzinnych

- opiekunki środowiskowe.

            Stosownie do zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o współpracę z wieloma podmiotami w celu wszechstronnego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy, pobudzania aktywności oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z następującymi podmiotami:

            · Radą Gminy,

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

            · Urzędem Gminy w Białaczowie,

            · Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie - typowanie na szkolenia,

              przekwalifikowania do pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

            · Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie - umieszczanie dzieci w

             rodzinach zastępczych, kierowanie do DPS, przekazywanie bieżących informacji,

            · Sądem Rejonowym w Opocznie - współpraca z kuratorami sądowymi,

            · Komisariat Policji w Paradyżu,

            · Zakład Opieki Zdrowotnej w Białaczowie,

            · Szkoły podstawowe na terenie gminy i Gimnazjum w Białaczowie - dożywianie,

             wypoczynek letni i zimowy, interwencje w rodzinach zaniedbanych,

            · Parafie katolickie działające na terenie gminy Białaczów,

            · Fundacja „Ostoja" w Opocznie - pomoc żywnościowa udzielana ze środków

             finansowych przyznanych przez Unię Europejską,

            · Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

             w Opocznie - aktywna integracja środowiskowa,

            Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji, dotkniętych bezrobociem oraz rodzin patologicznych, osób nieporadnych życiowo, ludzi starych czy przewlekle chorych. Poniżej przedstawiono tabelaryczne dane dotyczące udzielonego wsparcia socjalnego w gminie Białaczów w zależności od powodów trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Powody przyznania pomocy socjalnej w 2005r.

L.p.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

Ubóstwo

30

5,24

67

2,92

2.

Sieroctwo

0

0,00

0

0,00

3.

Bezdomność

0

0,00

0

0,00

4.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

0

0,00

0

0,00

 

w tym wielodzietność

0

0,00

0

0,00

5.

Bezrobocie

206

36,01

870

37,96

6.

Niepełnosprawność

127

22,20

368

16,06

7.

Długotrwała lub ciężka choroba

44

7,70

141

6,15

8.

Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem

64

11,19

347

15,14

 

w tym rodziny niepełne

27

4,72

91

3,97

 

                            rodziny wielodzietne

40

7,00

277

12,09

9.

Przemoc w rodzinie

0

0

0

0,00

10.

Alkoholizm

31

5,42

124

5,41

11.

Narkomania

0

0,00

0

0,00

12.

Trudnosci w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

3

0,52

7

0,30

13.

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

0,00

0

0,00

14.

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

0

0,00

0

0,00

15.

Zdarzenia losowe

0

0,00

0

0,00

16.

Sytuacja kryzysowa

0

0,00

0

0,00

17.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0,00

0

0,00

 

Razem

572

100,00

2292

100.00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Powody przyznania pomocy socjalnej w 2006r.

L.p.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

Ubóstwo

16

2,72

29

1,18

2.

Sieroctwo

0

0,00

0

0,00

3.

Bezdomność

0

0,00

0

0,00

4.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

0

0,00

0

0,00

 

w tym wielodzietność

0

0,00

0

0,00

5.

Bezrobocie

203

34,52

846

34,39

6.

Niepełnosprawność

124

21,09

377

15,32

7.

Długotrwała lub ciężka choroba

36

6,12

117

4,76

8.

Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem

91

15,48

487

19,80

 

w tym rodziny niepełne

28

4,76

101

4,10

 

                            rodziny wielodzietne

64

10,89

394

16,02

9.

Przemoc w rodzinie

0

0,00

0

0,00

10.

Alkoholizm

26

4,42

109

4,43

11.

Narkomania

0

0,00

0

0,00

12.

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

0

0,00

0

0,00

13.

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

0,00

0

0,00

14.

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

0

0,00

0

0,00

15.

Zdarzenia losowe

0

0,00

0

0,00

16.

Sytuacja kryzysowa

0

0,00

0

0,00

17.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0,00

0

0,00

 

Razem

588

100,0

2460

100.0

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

               

 

 

 

 

 

 

                                                              &nbspg>%

1.

Ubóstwo

60

9,60

193

7,56

2.

Sieroctwo

0

0,00

0

0,00

3.

Bezdomność

0

0,00

0

0,00

4.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

0

0,00

0

0,00

 

w tym wielodzietność

0

0,00

0

0,00

5.

Bezrobocie

201

32,16

820

32,13

6.

Niepełnosprawność

120

19,20

352

13,79

7.

Długotrwała lub ciężka choroba

29

4,64

75

2,94

8.

Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem

96

15,36

507

19,87

 

w tym rodziny niepełne

25

4,00

86

3,37

 

                            rodziny wielodzietne

73

11,68

433

16,97

9.

Przemoc w rodzinie

0

0,00

0

0,00

10.

Alkoholizm

21

3,36

86

3,37

11.

Narkomania

0

0,00

0

0,00

12.

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

0

0,00

0

0,00

13.

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

0,00

0

0,00

14.

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

0

0,00

0

0,00

15.

Zdarzenia losowe

0

0,00

0

0,00

16.

Sytuacja kryzysowa

0

0,00

0

0,00

17.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0,00

0

0,00

 

Razem

625

100,00

2033

100.00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

Zasadniczą przyczyną w związku, z którą mieszkańcy gminy wnioskują o pomoc z systemu pomocy społecznej jest bezrobocie ( 610 beneficjentów w ciągu trzech lat). Brak zatrudnienia, które nie jest tylko indywidualnym problemem człowieka nim dotkniętego, ale niewątpliwie wpływa na życie i funkcjonowanie całej rodziny, jest źródłem problemów i patologii. W miarę przedłużania się okresu pozostawania bez pracy problemy te narastają i rodzą kolejne, tj. ubóstwo, frustrację, alkoholizm czy bezradność życiową. Drugim, co do wielkości powodem przyznawania pomocy jest problem niepełnosprawności ( 371 osób w ciągu trzech lat). Istotną przyczyną udzielanego wsparcia w gminie są problemy bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych ( 251 osoby w przeciągu trzech lat). Należy, podkreślić, że wskazano główne przyczyny udzielanej pomocy. Marginalnym, natomiast zjawiskiem są trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie wskazano 3 osoby. Z powodu choroby alkoholowej wsparcie w ciągu trzech ubiegłych lat otrzymało 78 osób.

Jak wynika z w/w struktury, największym problemem społecznym w gminie jest bezrobocie. Skutki bezrobocia objawiają się w postaci: obniżenia standardu życia, powstawania patologii społecznych, napięć i zakłóceń w życiu rodzinnym, zatraceniu wartości moralnych, zwiększenia ubóstwa, roszczeniowe postawy, stale rosnących wydatkach na zaspokojenie potrzeb tej grupy klientów. Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym od niedawna jest dziedziczenie w/w zachowań przez młode pokolenie wyrastające w atmosferze bezrobocia, marazmu, braku perspektyw i biernym oczekiwaniu na pomoc instytucjonalną. W celu łagodzenia skutków bezrobocia podejmowanych jest wiele działań. Współpracując z samorządem, Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie, istniejącymi na terenie gminy zakładami pracy staramy się kierować bezrobotnych do robót publicznych i prac interwencyjnych. Długotrwale bezrobotnych kierujemy na różnego rodzaju kursy przekwalifikowania zawodowego. Skutki tych działań były krótkotrwałe, ponieważ po okresie zatrudnienia i wyczerpaniu zasiłku dla bezrobotnych, te same osoby wracały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadal pozostają klientami Ośrodka.

Ze świadczeń wynikających z zadań zleconych gminie korzystało w 2007r. 138 osób (tabela nr 9). Pobrali oni ogółem 1418 świadczeń.

   Tabela 7. Świadczenia udzielone w 2005 r. - zadania zlecone gminie

Rodzaj świadczenia

 

 

Liczba osób

%

Liczba świadczeń

%

Kwota w zł

%

Zasiłki stałe

 

79

53,74

818

51,50

271574,00

92,30

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

68

46,26

771

48,50

22656,12

7,70

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Razem

 

147

100,00

1589

100,00

294230,12

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

   Tabela 8. Świadczenia udzielone w 2006 r. - zadania zlecone gminie

Rodzaj świadczenia

 

 

Liczba osób

%

Liczba świadczeń

%

Kwota w zł

%

Zasiłki stałe

 

69

34,00

759

50,23

253783,90

70,57

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

61

30,00

679

44,94

21967,00

6,06

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

73

36,00

73

4,83

87088,00

23,37

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Razem

 

203

100,00

1511

100,00

362838,90

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

   Tabela 9. Świadczenia udzielone w 2007 r. - zadania zlecone gminie

Rodzaj świadczenia

 

 

Liczba osób

%

Liczba świadczeń

%

Kwota w zł

%

Zasiłki stałe

 

73

34,60

750

50,30

263024,00

70,57

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

65

30,80

668

44,80

22578,00

6,06

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

73

34,60

73

4,90

87088,00

23,37

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Razem

 

138

100,00

1418

100,00

285602

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

             Ze świadczeń wynikających z zadań własnych gminy korzystało w 2007r. 586 mieszkańców. Pobrali oni ogółem 49717 świadczeń.

 

 

 

   Tabela 10. Świadczenia udzielone w 2005r. - zadania własne gminy

Rodzaj świadczenia

Liczba osób

%

Liczba świadczeń

%

Kwota

%

Zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia

136

20,40

528

1,09

82646,00

36,26

Zasiłki okresowe przyznane z powodu długotrwałej choroby

2

0,30

7

0,01

400,00

0,17

Zasiłki okresowe przyznane z powodu niepełnosprawności

11

1,70

29

0,06

2242,00

0,98

Posiłek

322

48,30

44166

91,56

42295,00

18,55

Ubranie

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Usługi opiekuńcze

9

1,40

3505

7,27

44738,00

19,63

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Sprawienie pogrzebu

2

0,30

2

0,004

4468,00

1,96

Inne zasiłki celowe i w naturze

183

27,50

0

0,00

51126,00

22,43

Poradnictwo specjalistyczne

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Interwencja kryzysowa

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

1

0,10

1

0,002

38,00

0,016

Praca socjalna

0

0

0

0

0

0,00

Razem

666

100,00

48238

100,00

227953,00

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabela 11. Świadczenia udzielone w 2006r. - zadania własne gminy

Rodzaj świadczenia

Liczba osób

%

Liczba świadczeń

%

Kwota

%

Zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia

111

7,08

468

1,09

96530,00

35,96

Zasiłki okresowe przyznane z powodu długotrwałej choroby

3

0,19

11

0,02

1182,00

0,44

Zasiłki okresowe przyznane z powodu niepełnosprawności

6

0,38

35

0,08

3614,00

1,35

Posiłek

312

19,91

38989

91,05

63137,00

23,52

Ubranie

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Usługi opiekuńcze

12

0,76

3313

7,7

48364

18,02

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Sprawienie pogrzebu

4

0,26

4

0,009

6750,00

2,51

Inne zasiłki celowe i w naturze

147

9,39

0

0,00

48853,00

18,20

Poradnictwo specjalistyczne

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Interwencja kryzysowa

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

1

0,06

1

0,002

0

0,00

Praca socjalna

971

61,97

0

0

0

0

Razem

1567

100,00

42820

100,0

268430,00

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabela 12. Świadczenia udzielone w 2007r. - zadania własne gminy

Rodzaj świadczenia

Liczba osób

%

Liczba świadczeń

%

Kwota

%

Zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia

79

13,48

328

0,66

56512,00

20,82

Zasiłki okresowe przyznane z powodu długotrwałej choroby

3

0,51

9

0,02

1075,00

0,40

Zasiłki okresowe przyznane z powodu niepełnosprawności

11

1,88

48

0,10

5905,00

2,17

Posiłek

346

59,04

46637

93,80

118307,00

43,57

Ubranie

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Usługi opiekuńcze

8

1,37

2558

5,14

48587,00

17,90

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

2

0,34

0

0,00

1000,00

0,37

Sprawienie pogrzebu

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Inne zasiłki celowe i w naturze

137

23,38

137

0,28

40106,00

14,77

Poradnictwo specjalistyczne

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Interwencja kryzysowa

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

1

0,00

0

0,00

0

0,00

Praca socjalna

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Razem

586

100,00

49717

100,0

271492,00

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

            Pod względem liczby rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej 19,6%   

    stanowią rodziny składające się z czterech osób ( łącznie 59 rodzin).

   Tabela 13. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2005r. (liczba osób w rodzinie)

L.p.

Liczba osób w rodzinie

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

jedna

90

29,80

90

8,94

2.

dwie

30

9,90

60

5,96

3.

trzy

36

11,90

108

10,72

4.

cztery

59

19,60

236

23,44

5.

pięć

46

15,20

230

22,84

6.

sześć  i więcej

41

13,60

283

28,10

7.

Razem

302

100,00

1007

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

  Tabela 14. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2006r. (liczba osób w rodzinie)

L.p.

Liczba osób w rodzinie

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinie

%

1.

jedna

76

25,80

76

7,10

2.

dwie

26

8,80

52

4,90

3.

trzy

30

10,20

90

8,40

252

23,50

5.

pięć

44

14,90

220

20,50

6.

sześć i więcej

56

18,90

382

35,60

7.

Razem

295

100,00

1072

100,00

  Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

  Tabela 15. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2007r. (liczba osób w rodzinie)

L.p.

Liczba osób w rodzinie

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinie

%

1.

jedna

76

25,00

76

6,90

2.

dwie

23

7,57

46

4,17

3.

trzy

26

8,55

78

7,08

4.

cztery

77

25,33

308

27,95

5.

pięć

53

17,43

265

24,05

6.

sześć i więcej

49

16,12

329

29,85

7.

Razem

304

100,00

1102

100,00

   Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

            Pod względem liczby dzieci w rodzinach objętych świadczeniami przeważają rodziny posiadające dwoje dzieci - 32,6% ( 60 rodzin). Dominuje też rodziny, w których liczba dzieci wynosi jedno dziecko (29,3%) lub troje dzieci (26,1%).

Tabela 16. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2005r. (liczba dzieci w rodzinie)

L.p.

Liczba dzieci w rodzinie

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

jedno

54

29,30

181

21,90

2.

dwoje

60

32,60

243

29,50

3.

troje

48

26,10

247

29,90

4.

czworo

12

6,50

75

9,10

5.

pięcioro

6

3,40

42

5,10

6.

sześcioro

3

1,60

25

3,00

7.

siedmioro i więcej

1

0,50

12

1,50

8.

Razem

184

100,00

825

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

Tabela 17. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2006r. (liczba dzieci w rodzinie)

L.p.

Liczba dzieci w rodzinie

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

jedno

42

23,40

156

17,50

2.

dwoje

65

36,10

290

32,50

3.

troje

42

23,40

229

25,70

4.

czworo

20

11,10

125

14,10

5.

pięcioro

6

3.30

45

5,10

6.

sześcioro

3

1,60

25

2,80

7.

siedmioro i więcej

2

1.10

21

2,30

8.

Razem

180

100.00

891

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

           

Tabela 18. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2007r. (liczba dzieci w rodzinie)

L.p.

Liczba dzieci w rodzinie

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

jedno

42

21,21

153

16,14

2.

dwoje

77

38,89

335

35,34

3.

troje

53

26,77

281

29,64

4.

czworo

18

9,09

114

12,02

5.

pięcioro

5

2,53

38

4,01

6.

sześcioro

2

1,01

16

1,69

7.

siedmioro i więcej

1

0,50

11

1,16

8.

Razem

198

100.00

948

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

            Prawie 9% wszystkich rodzin objętych pomocą społeczna na terenie gminy Białaczów stanowią rodziny niepełne ( 26 rodzin). W tej grupie przeważają rodziny z jednym dzieckiem. Stanowią one 50% wszystkich rodzin niepełnych.

Tabela 19. Rodziny niepełne objęte pomocą społeczną w 2005r.

L.p.

o liczbie dzieci

liczba rodzin

%

liczba osób w rodzinach

%

1.

jedno

13

50,00

33

37,90

2.

dwoje

3

11,60

8

9,20

3.

troje

5

19,20

21

24,10

4.

czworo i więcej

5

19,20

25

28,80

5.

Razem

26

100,00

87

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 20. Rodziny niepełne objęte pomocą społeczną w 2006r.

L.p.

o liczbie dzieci

liczba rodzin

%

liczba osób w rodzinach

%

1.

jedno

10

47,60

23

33,30

2.

dwoje

3

14,40

9

13,10

3.

troje

4

19,00

14

20,30

4.

czworo i więcej

4

19,00

23

33,30

5.

Razem

21

100,00

69

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

           

Tabela 21. Rodziny niepełne objęte pomocą społeczną w 2007r.

L.p.

o liczbie dzieci

liczba rodzin

%

liczba osób w rodzinach

%

1.

jedno

9

42,86

19

28,36

2.

dwoje

6

28,57

18

26,86

3.

troje

4

19,05

16

23,88

4.

czworo i więcej

2

9,52

14

20,90

5.

Razem

21

100,00

67

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 Pomocą społeczną objęci są również rodziny emerytów i rencistów. Rodziny te stanowią 16% wszystkich rodzin objętych pomocą społeczną. Przeważają w tej grupie rodziny składające się z czterech osób w rodzinie ( 38,8%).

Tabela 22. Emeryci i renciści objęci pomocą w 2005r.

L.p.

Rodzina o liczbie osób

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

 

1

16

32,70

16

11,60

2.

 

2

8

16,30

16

11,60

3.

 

3

6

12,20

18

13,00

4.

 

4 i więcej

19

38,80

88

63,80

5.

 

Razem

49

100,00

138

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

Tabela 23. Emeryci i renciści objęci pomocą w 2006r.

L.p.

Rodzina o liczbie osób

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

 

1

14

27,50

14

8,50

2.

 

2

9

17,60

18

11,00

3.

 

3

6

11,80

18

11,00

4.

 

4 i więcej

22

43,10

114

69,50

5.

 

Razem

51

100,00

164

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

Tabela 24. Emeryci i renciści objęci pomocą w 2007r.

L.p.

Rodzina o liczbie osób

Liczba rodzin

%

Liczba osób w rodzinach

%

1.

 

1

13

26,53

13

8,78

2.

 

2

9

18,37

18

12,16

3.

 

3

8

16,33

24

16,22

4.

 

4 i więcej

19

38,77

93

62,84

5.

 

Razem

49

100,00

148

100,00

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2005r.

Wyszczególnienie

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

 

 

601

 

 

302

 

 

1007

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

79

 

76

 

117

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

541

 

248

 

937

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem

-

231

807

w tym; wyłącznie w postaci pracy socjalnej

-

47

198

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

Tabela 26. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2006r.

Wyszczególnienie

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

 

 

629

 

 

295

 

 

1072

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

142

 

67

 

116

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

515

 

254

 

1018

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem

-

258

971

w tym; wyłącznie w postaci pracy socjalnej

-

189

850

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

 

 

 

Tabela 27. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2007r.

Wyszczególnienie

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

 

 

560

 

 

304

 

 

1102

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

73

 

72

 

125

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

518

 

263

 

1048

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem

-

257

945

w tym; wyłącznie w postaci pracy socjalnej

-

257

945

Źródło: Sprawozdania GOPS w Białaczowie

 

             Przeciętna rodzina korzystająca z pomocy społecznej na terenie gminy Białaczów jest osobą cztero osobową. Świadczenia, które pobiera przyznawane są najczęściej z tytułu bezrobocia w formie zasiłku celowego lub okresowego.

 

Świadczenia rodzinne:

             Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Białaczowie zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) realizuje zadania zlecone z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Ustawa o świadczeniach rodzinnych tworzy nowy system wsparcia dla rodzin, który realizowany jest w Ośrodkach Pomocy Społecznej od 1 maja 2004r. Ustawa wprowadziła zupełnie nowy system wsparcia niezamożnych rodzin, nowe zasady i kryteria przyznawania

i wypłacania świadczeń. Głównym celem ustawy jest lepsze adresowanie pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia finansowego. Świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z pomocy społecznej system. Według art. 4.1. ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

Do zasiłku rodzinnego według art. 8.: przysługują dodatki z tytułu

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka;

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

5) rozpoczęcia roku szkolnego;

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

7) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem

  o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 28. Świadczenia rodzinne przyznane w 2005 roku

Wyszczególnienie

Wartość

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne

428.573

9.366

Dodatki do zasiłków rodzinnych

629.808

5.255

Zasiłki pielęgnacyjne

109.584

1.047

Świadczenia pielęgnacyjne

51.240

122

Razem

1 219.205

15.790

w %

Zasiłki rodzinne

35,2

59,3

Dodatki do zasiłków rodzinnych

51,60

33,3

Zasiłki pielęgnacyjne

Informacja wytworzona przez Mirosław Wierzbicki dnia 22.01.2009
Opublikowana przez Mirosław Wierzbicki dnia 22.01.2009. Odsłon 1135, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony