Protokoły Komisji Oświaty

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: RG.0002.0012/IV/06/.2015, Z dnia: 06.11.2015
Protokół z Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Informacja wytworzona przez dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 06.11.2015 , wersja 2
Numer: RG.0002.0012/IV05.2015, Z dnia: 07.07.2015
z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 7 lipca 2015 roku
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 4
Numer: RG.0002.0012/I/II/III/IV/02.2015, Z dnia: 10.06.2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2015, Z dnia: 19.05.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 19 maja 2015 roku.     Komisja rozpoczęła się o godzinie 8:30, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Jacek Reszelewski - Wójt Gminy 2. Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 3. Irena Wilk – Skarbnik Gminy, 4. Jadwiga Pawłowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 5. Zbigniew Trębarczyk - Członek Komisji Rewizyjnej 6. Anna Smolarczyk - Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie 7. Wiesława Biernacka - pracowni UG ds. oświaty 8. Anna Kaźmierczyk - Kierownik w UG Za zgodą radnych przewodnictwo objął i spotkanie poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Komisji Maciej Franaszczyk, powitał wszystkich przybyłych, po czym przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Gimnazjum w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. 2. Przedstawienie propozycji regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów. 3. Zmiany w budżecie gminy. 4. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Gimnazjum w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. Przewodniczący obrad M. Franaszczyk poinformował, że w dniu 13 maja 2015r. do Wójta Gminy Białaczów wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie o wyrażenie zgody na utworzenie w Publicznym Gimnazjum w Białaczowie oddziału sportowego o profilach piłka siatkowa i piłka nożna od dnia 1 września 2015r. do wniosku załączone były następujące dokumenty: a) uchwała rady pedagogicznej o utworzenie klasy sportowej, b) pozytywnie zaopiniowane programy szkolenia sportowego przez Radę Pedagogiczną, c) pisemne potwierdzenie posiadania odpowiednich obiektów sportowych niezbędnych do realizacji szkolenia sportowego. d) program klasy sportowej o profilu piłki siatkowej i piłki nożnej w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie. następnie głos zabrała Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie A. Smolarczyk, która poinformowała radnych o planach utworzenia oddziału sportowego przy gimnazjum w Białaczowie na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia  15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2012r., poz. 1129) które jest podstawowym przepisem prawa regulującym sprawy związane z powoływaniem i funkcjonowaniem klas sportowych. Dyrektor poinformowała, że obecnie do klasy sportowej chętnych jest 21 uczniów, a podstawą utworzenia takiego oddziału na podstawie w/w przepisów jest co najmniej 20 uczniów w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu oraz co najmniej 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych. Radni zostali zapoznani z informacją nt. kosztów klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie w roku szkolnym 2015/2016 - informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Radny M. Adamus - zwrócił się z pytaniem, czy przy utworzeniu takiej klasy nie będzie problemu z dowozem dzieci na dodatkowe zajęcia. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - wyjaśniła, że potrzeba dowozu dzieci wynika nie tylko z utworzenia klasy sportowej, dodatkowy dowóz jest potrzebny dla pozostałych uczniów, którzy uczestniczą np. w zajęciach wyrównawczych, sportowych lub kółkach zainteresowań. Radna B. Wilk - czy w przedstawionej informacji nt. kosztów klasy sportowej są ujęte wszystkie wydatki z tym związane. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - są to wszystkie obowiązkowe koszty jakie wynikają z rozporządzenia inne koszty takie jak np. pełnowartościowy posiłek czy obozy sportowe, są na zasadach ogólnych, te ostatnie gmina może jedynie dofinansować w ramach jej możliwości finansowych. Radna E. Lasota - oświadczyła, że szkoły w gminie powinny przejść reformę i czy w związku z tym jest sens tworzenia i finansowania takiej klasy. Wójt J. Reszelewski - czy subwencja oświatowa na wychowanków takiego oddziału w pełni pokryje koszty jego utrzymania i co w sytuacji jeżeli okaże się liczba uczniów w klasie zmniejszy się poniżej 20 osób. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - oświadczyła, że informację jaką otrzymała z innych gmin, które mają oddziały sportowe to subwencja oświatowa w pełni wystarcza na finansowanie takiego oddziału. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę uczniów to obowiązkiem jest, żeby taka klasa funkcjonowała musi liczyć minimum 20 osób. Radny M. Franaszczyk - jaka jest wysokość subwencji oświatowej na ucznia gimnazjum. W odpowiedzi Skarbnik Gminy poinformowała, że dotacja na ucznia gimnazjum wynosi 5.881 zł. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja dotycząca utworzenia klasy usportowionej. Po omówieniu powyższego tematu radni większością głosów podjęli następujący wniosek: Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora Gimnazjum w Białaczowie w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. Przewodniczący posiedzenia zarządził 10-minutową przerwę. Po przerwie wznowiono obrady. Ad. 2 Przedstawienie propozycji regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów. W powyższym punkcie o zabranie głosu została poproszona Pani Anna Kaźmierczyk - Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy, która szczegółowo omówiła i przedstawiła radnym propozycję projektu regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Białaczów - projekt stanowi złącznik nr 3 do protokołu. Radny M. Franaszczyk - zwrócił się z pytaniem co oznacza zapis w omawianym projekcie programu opiekun świetlicy i kto to będzie. Kierownik w UG A. Kaźmierczyk - wyjaśniła, że wyznaczenie osoby odpowiadającej za świetlicę należy do właściwości Wójta zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Radna E. Lasota - zasugerowała, że Wójt powinien wziąć pod uwagę praktykę wystosowaną na wsiach, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich zajmowały się świetlicami. Radny M. Franaszczyk - poruszył temat wynajęcia świetlicy w Białaczowie i wiążących się z tym problemów dot. przeprowadzenia wyborów w tym obiekcie. Kierownik w UG A. Kaźmierczyk - wyjaśniła, że problem ten reguluje zapis w pkt 11 omawianego regulaminu. Poinformowała że świetlice nie są domami weselnymi i nie wolno zapominać jaki jest główny cel obiektów użyteczności publicznej. Radny A. Martyka - poruszył kwestię wynajmu świetlic i zasugerował, że w gminie powinna być zatrudniona osoba, która by w swoich obowiązkach miała wynajem świetlic w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Radni podjęli temat ograniczenia wynajmu świetlic na terenie gminy. Radny Z. Wereszka - zaproponował. ażeby w pkt. 16 projektu regulaminu nie podawać terminu wynajmu sali na organizację wesel zaproponował podanie ogólnego terminu, który nie obligował by gminy na jaki termin musi przekazać klucze wynajmującemu. Propozycja radnego została poddana pod głosowanie: Większością głosów radni zaproponowali pkt 16 w następującym brzmieniu: "16. Na organizację wesela najem następuje na dni od czwartku do wtorku następnego tygodnia włącznie". Po omówieniu powyższego tematu radni wystąpili z następującym wnioskiem: Poddać pod konsultacje społeczne projekt regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów. Ad. 3. Zmiany w budżecie gminy. W punkcie tym głos zabrała Skarbnik Gminy, która w pierwszej kolejności poinformowała na temat zmian w planie dochodów - informacja dot zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 4 do protokołu Następnie Skarbnik Gminy zapoznała radnych ze zmianami w planie wydatków - informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przy omawianiu zmian w planie wydatków radni poruszyli temat przeznaczenia środków w wysokości 61.500 zł. na opracowanie projektu budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczówek. Radny Z. Wereszka - wnioskował do Przewodniczącego Rady Gminy o usprawnienie przepływu informacji w sprawach między innymi takich jak wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczówek. Radna E. Lasota - wnioskowała o przełożenie tematu budowy oczyszczalni ścieków w Parczówku na następne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. W dalszej części posiedzenia radni poruszyli temat przeznaczenia środków finansowych w wysokości 30.000 zł. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Na powyższy temat informacji udzieliła Kierownik A. Kaźmierczyk wyjaśniła że środki te są zabezpieczeniem na opracowanie wymienionego wyżej programu, który daje możliwość gminie aplikowania o środki finansowe na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Radni zmiany w budżecie zaopiniowali w następujący sposób: Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w budżecie z zastrzeżeniem wyłączenia w planie wydatków środków w wysokości 61.500 zł. na opracowanie projektu na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Parczówku. Ad. 4. Sprawy bieżące W związku z brakiem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący posiedzenia zamknął wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia o godzinie: 11:33 Na powyższym posiedzeniu członkowie wspólnej Komisji podjęli następujące wnioski: 1. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora Gimnazjum w Białaczowie w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. 2. Poddać pod konsultacje społeczne projekt regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów. 3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w budżecie z zastrzeżeniem wyłączenia w planie wydatków środków w wysokości 61.500 zł. na opracowanie projektu na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Parczówku. Protokołowała: Przewodniczący Obrad Anna Gołacka wspólnego posiedzenia Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 12.06.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2015, Z dnia: 17.04.2015
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia według załączonej listy obecności, która stanowi integralną cześć protokoły jako załącznik Nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów, Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, Pani Magdalena Szołowska – Prezes UKS Suples w Białaczowie Pan Przemysław Kowalczyk – Prezes LKS Białaczów Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1430 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów przy ul. Piotrkowskiej 12, 26 – 307 Białaczów i poprowadzone zostało przez Przewodniczącą Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Panią Marzannę Paduszyńską, która w pierwszej kolejności powitała Radnych oraz zaproszonych gości. Następnie Pani Przewodnicząca Komisji zapoznała wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Przegląd klubów sportowych aktywnie działających z terenu Gminy Białaczów. 2. Informacja o działaniach podjętych do realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną na 2015 rok. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad, w związku z czym przystąpiono do omawiania punktów posiedzenia. W pierwszej kolejności dyskusji poddany został punkt pierwszy posiedzenia. Ad. 1. Przegląd klubów sportowych aktywnie działających z terenu Gminy Białaczów W pierwszej kolejności głos zabrała Przewodnicząca Komisji Marzanna Paduszyńska poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie nie mógł przybyć Prezes UKS OLIMIA Skronina z powodu spraw służbowych w związku z czym przekazał informację o planowanych działaniach, zajęciach i imprezach organizowanych przez klub w 2015: - Zajęcia z piłki nożnej i zajęć o9gólnorozwojowych w okresie kwiecień-czerwiec, wrzesień-październik dla grupy około trzydziestu dzieci, prowadzone po zajęciach lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w formie wolontariatu. Termin zajęć związany jest z brakiem możliwości ich realizowania w okresie zimowym z powodu braku bazy sportowej. - W miesiącu czerwcu zrealizowana zostanie impreza pn. „Biegaj dla zdrowia i zabawy”, przeznaczona dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Białaczów. Impreza finansowana ze środków projektu „Bawmy się poprzez sport i rekreację”. Główny cel imprezy to integracja wszystkich dzieci z terenu Gminy Białaczów. - Planowany udział klubu w rozgrywkach piłkarskich dla dzieci organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej tj. „Puchar Tymbarka” rocznik 2005, „Puchar Danone” rocznik 2004, „Puchar Orange” rocznik 2003. - Aplikowanie o środki zewnętrzne na organizację sportowych i pozyskiwanie sprzętu sportowego dla organizacji zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej w miarę ogłaszanych konkursów i grantów. Następnie o zabranie głosu poproszona została Pani Magdalena Szołowska – Prezes UKS SUPLES w Białaczowie. Poinformowała, że UKS w Białaczowie istnieje już 10 lat. W ubiegłych latach przez UKS SUPLES organizowane były sporty zimowe, obecnie klub realizuje również projekty turystyczne, na które otrzymał dofinansowanie. Poinformowała o braku zajęć pozalekcyjnych, ponieważ brak jest możliwości dowozu dzieci na te zajęcia. Wśród członków komisji wywiązała się dyskusja na temat dowozu dzieci na dodatkowe zajęcia sportowe. Radna E. Lasota – zwróciła się z pytaniem do komisji, czy jest wiadomo w jakich warunkach obecnie ćwiczą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skroninie Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska – w odpowiedzi poinformowała, że dzieci na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczą na korytarzu, bądź jak jest pogoda na boisku szkolnym. W dalszej części głos zabrał Zbigniew Wereszka – Prezes Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego RETURN – OPOCZNO, poinformował, że od maja ruszają zajęcia, większość zajęć będzie się odbywać na kortach w Parczówku. Towarzystwo ma szanse uczestniczyć w projekcie trzech turniei, które odbywają się w Zduńskiej Woli w Opocznie i finał w Łodzi. Wszystko to odbywa się pod szyldem Jerzyk Cup 2015. Dzieci które uczestniczą w tych turniejach otrzymują bilety na puchar Davisa który odbędzie się w Październiku. Druga inicjatywa jest to projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski, projekt rusza 15 maja planowane są cztery turnieje w województwie, jedno na orlikach opoczyńskich, mają być również w Uniejowie w Zduńskiej Woli i w Zgierzu, finałowy piąty turniej ma się odbyć w Łodzi. Żeby znaleźć i zachęcić dzieci z gminy Białaczów do gry w tenisa STZ organizuje zajęcia, które będą się odbywały na opoczyńskich orlikach i na orliku w Białaczowie, trzech trenerów będzie prowadzić te zajęcia raz w tygodniu, na naszym terenie ta edycja ma odbyć się pod koniec czerwca. Następnie głos zabrała Radna Elżbieta Lasota, która w skrócie poinformowała na temat funkcjonowania Stowarzyszenia Klubu Sportowego Sobień. Początki klubu były bardzo obiecujące dwa razy zawodnicy klubu wygrali puchar Wójta w siatkówce, mieli dobre sukcesy w piłce nożnej. Obecnie klub jest zawieszony, założyciele mają nadzieję, że ktoś się znajdzie i poprowadzi dalej klub. Na koniec powyższego tematu, głos zabrał Pan Przemysław Kowalczyk, który poinformował na temat Ludowego Klubu Sportowego „Białaczów”, który działa jako stowarzyszenie i zgodnie ze statutem nie prowadzi żadnej działalności dochodowej. W chwili obecnej realizowane jest zadanie publiczne w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Popularyzacja sportu w Gminie Białaczów”. Zarząd Klubu przez cały rok stara się, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć finansowo i organizacyjnie uczestnictwo drużyny w rozgrywkach. Drużyna klubu bierze udział w ligowych rozgrywkach Klasy „A” prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim co zobowiązuje klub do regulowania wszystkich kosztów związanych z rozgrywkami. Przed nową rundą pokryto koszty związane z rejestracją nowych zawodników, opłacono rachunki sędziowskie za mecze jako gospodarze spotkań oraz wymagane opłaty regulaminowe. Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęte zostały na początku marca na Orliku w Białaczowie. W obecnej chwili treningi odbywają się na stadionie przy ulicy Piotrkowskiej dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki – pod okiem wyspecjalizowanego, licencjonowanego trenera Pana Zbigniewa Skoczylasa. Piłkarze LKS Białaczów ukończyli rundę jesienną piotrkowskiej A Klasy na wysokim 3 miejscu w ligowej tabeli. Drużyna w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 rozegrała 11 meczy zdobywając w nich 23 punkty. Na ten dorobek złożyło się 7 zwycięstw, dwa remisy. Dwukrotnie piłkarze LKS Białaczów schodzili z boiska jako przegrani. Bilans bramkowy w poprzedniej rundzie to 29:18. W roku bieżącym rozegrano 4 mecze sparingowe oraz 3 mecze ligowe. Rundę wiosenną rozpoczęto od zwycięstwa 2:0 na własnym boisku nad drużyną z Januszewic. Następnie na wyjeździe zremisowano 2:2 z drużyną Tęczy Janków. W ostatnim meczu w drużynie przeciwnej – Syrence Zakościele grał nieuprawniony zawodnik, w związku z tym zwycięstwo odbyło się walkowerem. Runda wiosenna zaczęła się bardzo dobrze – w trzech meczach zdobyto 7 punktów i w chwili obecnej z dorobkiem 30 punktów w 13 meczach Klub znajduje się na drugim miejscu w lidze – z 5 punktami straty do lidera z Rzeczycy. W najbliższą niedzielę tj. 19 kwietnia o 11:00 w rozegrany zostanie kolejny, wyjazdowy mecz ligowy z Pionierem Baby. Wyjazd o godzinie 8:45 spod muszli. Po omówieniu powyższego tematu Przewodnicząca Komisji zarządziła 10-minutową przerwę. Po przerwie przystąpiono do omówienia następnego punktu dzisiejszych tematów. Ad. 2. Informacja o działaniach podjętych do realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną na 2015 rok. W punkcie tym głos zabrała Pani I. Wiktorowicz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, przedstawiła informację zaplanowanych działaniach na 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, które przedstawiają się następująco: 1. „Tydzień bibliotek” - szereg zajęć upowszechniających czytelnictwo oraz zachęcających do czynnego udziału w życiu biblioteki, zgodnie z hasłem przewodnim tygodnia bibliotek „Wybieram bibliotekę” 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków - prace porządkowe na cmentarzu, prezentacja i pogadanka na temat zabytków i ich ochrony 3. Lekcje biblioteczne (przysposobienie biblioteczne, pogadanki o różnorodnej tematyce, m.in. na temat bezpieczeństwa) 4. Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Opocznie (pogadanka na temat dopalaczy oraz bezpiecznego zachowania podczas wakacji 5. Pasowanie na czytelnika 6. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 7. Gra miejska „Rozegraj Białaczów” 8. Akcja 18-to godzinnego czytania w bibliotece, 9. Zajęcia dla dzieci stosowne do pór roku (m.in. plastyczne, edukacyjne) 10. Edukacyjne prezentacje multimedialne 11. Białaczowskie Spotkania ze Sztuką Amatorską 12. Spotkanie z poetami z terenu gminy oraz Członkami Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką” w hołdzie Janowi Pawłowi II – recytacja wierszy 13. Konkursy plastyczne, poetyckie, muzyczne. 14. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Na koniec Pani Dyrektor poinformowała Komisję o złożonych wnioskach o środki zewnętrzne związanych z planowanymi działaniami GBP w 2015 roku. W punkcie tym głos zabrała radna B. Wilk informując na temat konkursu pieśni i tańca. W konkursie wzięło udział 260 uczestników z 25 szkół, gdzie Gimnazjaliści z Białaczowa zajęli wysokie miejsca w kategorii solista i zespół taneczny. Następnie Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska poinformowała o sukcesach w tym konkursie uczniów Szkoły Podstawowej w Białaczowie. W dalszej części wśród osób zebranych wywiązała się dyskusja na temat organizacji w/w konkursu, którego organizatorem jest Biuro Poselskie Roberta Telusa w Opocznie. Ad. 3. Sprawy bieżące W powyższym punkcie tematu członkowie komisji poruszyli temat przygotowywanych ankiet dla uczniów VI klas Szkoły Podstawowej, którzy są na etapie wybierania Gimnazjum. Radny Z. Wereszka – poinformował na temat spotkania, które udało się zrealizować w dzień kobiet, pomysłem na tym spotkaniu było stworzenie szkół zawodowych na terenie gminy, jest to inicjatywa nad którą warto się pochylić. Powstała również koncepcja integrowania się środowiska czyli spotkanie przed zakończeniem roku np. nad zalewem. Zdaniem Radnego Wereszki takie spotkanie powinna nadzorować czy trzymać piecze Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – poinformował, że takie spotkanie w nowym roku jest zaplanowane i jest to Dzień Edukacji Narodowej. Członkowie komisji podjęli dyskusję na temat wspomnianego spotkania. Wobec wyczerpania tematów, posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia zakończyło się o godzinie 16:10 i protokół podpisano. Protokołowała Przewodnicząca Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Anna Gołacka Marzanna Paduszyńska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 19.05.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 19.05.2015 , wersja 1
Numer: 0063/IV/2015, Z dnia: 04.03.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 4 marca 2015 r. Komisja Kultury rozpoczęła się o godzinie 8:30, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Kultury - według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1, Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Ad. 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Marzanna Paduszyńska, która powitała wszystkich przybyłych oraz przedstawiła porządek obrad, który przedstawia się nastepująco: 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia 2. Przyjęcie protokołów z dnia 9 stycznia i 17 lutego 2015 r. 3. Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych. 4. Omówienie zasad i kryteriów nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Białaczów" 5. Sprawy bieżące. Powyższy porządek posiedzenia przez członków komisji został przyjęty jednogłośnie. Ad. 2. Przyjęcie protokołów z dnia 9 stycznia i 17 lutego 2015 r. Do projektów protokołów z 9 stycznia i 17 lutego 2015 r. nie było żadnych uwag Przewodnicząca Komisji, Oświaty i Zdrowia zarządziła głosowanie nad ich przyjęciem. Za przyjęciem wyżej wymienionych protokołów opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji. Protokoły zostały przyjęte. Ad. 3. Opracowanie Kalendarza Imprez kulturalnych dla Gminy Białaczów na 2015 rok W powyższym punkcie Radni przystąpili do opracowania Kalendarza Imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych dla Gminy Białaczów na 2015 rok. W I kwartale zaplanowano następujące wydarzenia: 1. Wieczór kolęd 2. Turniej piłki halowej mężczyzn o Puchar Wójta 3. Piłka siatkowa drużyn mieszanych o Puchar Wójta 4. Dzień Kobiet 5. Rajd pieszy. W II kwartale zaplanowano: 1. Turniej wiedzy przeciwpożarowej 2. Powitanie Wiosny-Sędów 3. XIX Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala-szaniec Hubala koło Anielina 4. 34 Wąglański Maj Poezji 5. Msza Święta połączona z Dniem Strażaka 6. Święto patriotyczne na Zagórach 7. Gminny Dzień Dziecka 8. Gminne Zawody Strażackie 9. Akcja czytania na godzinę 10. Zielone Świątki 11. Impreza biegowa „Biegaj dla zdrowia i zabawy” 12. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta W III kwartale zaplanowano: 1. Dni Białaczowa 2. Piłka siatkowa o Puchar Przewodniczącego 3. Turniej Piłki Nożnej 4. Turniej Tenisa 10 5. Pożegnanie Lata W IV kwartale zaplanowano: 1. VI Białaczowskie spotkanie ze Sztuką Amatorską 2. Piłka siatkowa mężczyzn o Puchar Wójta 3. Dzień Nauczyciela 4. Święto Niepodległości-msza święta i koncert patriotyczny 5. Rajd PTTK Żarnów Rajd Niepodległości-Sielpia 6. Turniej piłki halowej mężczyzn-Puchar Wójta 7. Rajd z Mikołajem „Piekielnym Szlakiem” 8. Turniej Tenisa 10 Członkowie Komisji zaproponowali że opracowany powyżej Kalendarz Imprez na 2015 rok dla Gminy Białaczów jest ruchomy i może ulec zmianom a planowane imprezy należy zgłaszać do Przewodniczącej Komisji, Kultury, Oświaty i Zdrowia. Ad 4. Omówienie zasad i kryteriów nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Białaczów" W powyższym punkcie członkowie komisji podjęli dyskusję na temat podjęcia uchwały dotyczącej nadania medalu i tytułu "Zasłużony dla Gminy Białaczów" Radny Z. Wereszka - poinformował że autor tego pomysłu uważa że warto by było poszukać ludzi, którzy coś robią dla Gminy i warto ich wyróżnić. Radny M. Jaworski - zasugerował, że Rada Gminy powinna mieć więcej czasu na podjęcie decyzji oraz autor tej propozycji Pan Zbigniew Szpoton powinien być zaproszony na spotkanie i wyjaśnić wszystkie niejasności w tej sprawie. Radna E. Lasota - zwróciła się z pytaniem dotyczącym medalu, kto ogłosił konkurs, kto zasiadał w jury, stwierdziła że to nie jest takie proste podjąć uchwałę w świetle prawa, ostatnio Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim podjął taką uchwałę i została ona odrzucona przez Wojewodę. Przewodniczący Rady Gminy udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie oraz poinformował, że w najbliższym czasie postara się zaprosić Pana Zbigniewa Szpotona - pomysłodawcę, żeby udzielił szerszych informacji dotyczących przedmiotowego projektu. Ad 5. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie w pierwszej kolejności głos zabrała Radna B. Wilk, która poruszyła temat podniesienia dodatku motywującego dla nauczycieli, który w tej chwili wynosi 1,4% a jest możliwość jego podniesienia do 10%. Radna E. Lasota - wyraziła swoje zastrzeżenia do funkcjonowania Gimnazjum i w tej sytuacji podnoszenie dodatku dla nauczycieli może mieć negatywne spostrzeżenia oraz poinformowała, że z propozycją podwyżki powinna zapoznać się również Komisja Budżetu i wyrazić swoją opinię. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy - który poinformował, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum na temat założenia klasy sportowej. Rada Pedagogiczna opracuje projekt uchwały i przedstawi go Radzie Gminy. Przewodniczący poinformował na temat utworzenia klasy sportowej oraz o warunkach jakie trzeba spełniać żeby móc utworzyć taką klasę. Przewodnicząca Komisji Kultury zapoznała radnych ze wzorem ankiet które zostały przygotowane przez Gimnazjum dla uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy poruszył temat funduszy sołeckich, poinformował, że do końca marca Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę. Radna E. Lasota wyjaśniła, że jest za podjęciem uchwały dotyczącej wydzielenia środków na fundusz sołecki, nie jest to proste dla sołtysów którzy nie mieli z tym do czynienia. Idea funduszu sołeckiego jest dobra, jest to duże przedsięwzięcie dla wielu sołtysów. Można już przygotowywać wstępne założenia, natomiast Wójt do końca lipca ma czas na przedstawienie informacji ile każde sołectwo będzie miało przyznane środków finansowych na ten cel. Pomysł na dane przedsięwzięcie w sołectwie to ma być inicjatywa lokalna tego środowiska. Przewodniczący Rady Gminy poinformował że będzie starał się przed Sesją Rady Gminy zorganizować szkolenie dla sołtysów, rad sołeckich i radnych dotyczące funduszu sołeckiego. W związku z wyczerpaniem tematów w powyższym punkcie Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia o godzinie: 11:00 Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Anna Gołacka Kultury, Oświaty i Zdrowia Marzanna Paduszyńska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.04.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2015, Z dnia: 17.02.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 17 lutego 2015 r. Komisja Kultury rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Kultury - według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1, Dyrektorzy Szkół z terenu gminy Białaczów - według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 2, Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1. Jacek Reszelewski – Wójt Gminy, 2. Anna Kaźmierczyk - Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Zamówień Publicznych i Promocji Gminy. Na wstępie głos zabrała Pani Marzanna Paduszyńska Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, która przywitała wszystkich obecnych i podziękowała za przybycie w pierwszej kolejności poprosiła o zabranie głosu Pani A. Kaźmierczyk – Kierownik w UG Pani Anna Kaźmierczyk, poinformowała Dyrektorów Szkół o możliwości dostarczania do szkół i przedszkoli darmowych owoców i warzyw z Agencji Rynku Rolnego. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska - to nie nowość, szkoła podstawowa w Białaczowie już zarejestrowała się na stronie Agencji Rynku Rolnego. Pozostali dyrektorzy potwierdzili, iż poruszony temat jest im znany, natomiast wyrazili swoje obawy dotyczące składowania tych owoców i warzyw. Kierownik A. Kaźmierczyk - warto ten temat poruszyć na wywiadówkach, na zebraniach z rodzicami. Wójt J. Reszelewski - wydaje mi się, że każdy rodzić będzie mógł gratisowo skorzystać, to na pewno skorzysta. Odciąży to budżet domowy. Kierownik A. Kaźmierczyk - szkoda by było gdyby szkoły nie skorzystały z tego. Wójt J. Reszelewski – Uważam, że źle było by nie skorzystać z tego. Myślę, ze państwo to przemyślą i podejmą dobrą decyzję. Po przedstawieniu powyższych informacji Przewodnicząca Komisji Pani Marzanna Paduszyńska przedstawiła proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Szkół na terenie Gminy Białaczów. 2. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.1. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania szkół na terenie gminy Białaczów Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska - proszę o przedstawienie sytuacji szkół na terenie naszej gminy. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska - przeprowadzono remonty, zmiany edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkoła ma problemy finansowe, brak wsparcia w problemach administracyjnych, prośba o 0,5 etatu sekretarki. Jestem w trakcie organizacji instrukcji kancelaryjnej, co pomoże w pracy administracyjnej, siedzę w papierach zamiast zająć się pomocą dla nauczycieli i edukacją. Jest 72 uczniów, nie ma pedagoga, każdy uczeń ma teczkę. Okrojone są godziny świetlicy, dużo dzieci jest dojeżdżających, szkoła nie jest w stanie sprostać wymogą formalnym tzn. jeden nauczyciel na 25 osób. Mamy bardzo duże utrudnienia w przeprowadzaniu dodatkowych zajęć dla dzieci. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - 2/3 dzieci jest dojeżdżających, problem jest z dojazdem po zajęciach dodatkowych. Proponuje zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli tzn. dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. Wychowawca w gimnazjum ma mnóstwo pracy, obecnie wysokość dodatku to 30 złotych. Jest brak chętnych na wychowawstwo, bo to zbyt dużo pracy. W sąsiednich gminach jest bardzo różnie. Dodatek trzeba podnieść. Dyrektor SP Petrykozy E. Jaroszyńska - mamy problemy ze świetlicą, u nas w szkole cały dzień powinien być ktoś do dyspozycji, bo uczymy na zmiany, gdyż jest mało sal. Wójt J. Reszelewski - ile godzin jest przeznaczone na świetlice. W SP w Białaczowie – 0,5 etatu, w SP w Skroninie – brak etatu, w SP w Miedznej Drewinianej – dwie godziny tygodniowo, w SP w Petrykozach – brak etatu, w Gimnazjum w Białaczowie – 0,5 etatu Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska- proszę o informacje na temat konkursów w szkole. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska - wychodzimy temu naprzeciw, bierzemy udział w konkursach ministerialnych, organizowanych przez UG, bardzo dużo konkursów organizujemy wewnętrznych. Mamy problem z dojazdem na niektóre konkursy. Radna E. Lasota – nie sadziłam, że spotkamy się w takim gronie. Wiem, że macie wielkie problemy. Przejrzałam prasę odnośnie gimnazjum, wyniki są niższe niż przeciętne. Są to informacje od 2008 roku, a w 2014 są jeszcze gorsze. Rozumiem,że szkoły są po prostu niedofinansowane. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Pani dyrektor, jak to się stało, że zamiast sekretarki jest wicedyrektor. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska - to społeczny wicedyrektor, bardzo dobrze sprawdza się w sprawach administracyjnych. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - nie ma żadnego oficjalnego rankingu szkół, rankingi są tworzone przez wątpliwej jakości media. Wyniki są faktyczne dosyć słabe, są to wyniki uśrednione. Nasza szkoła jest szkołą obwodową, mamy obowiązek przyjąć wszystkich uczniów. Zdecydowana większość uczniów ma ogromne problemy, musimy wobec nich obniżyć wymagania. 8 uczniów ma orzeczenie o specjalnym nauczaniu. Niskie wyniki nie świadczą o złej pracy, tylko o szczególnej sytuacji niektórych uczniów. Dzieci maja ogromne problemy, potrzebny byłby nam psycholog. Wójt J. Reszelewski – czy potrzebny jest psycholog na pełny etat? Dyrektor Gimnazjum – chociaż na parę godzin tygodniowo. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska - w podstawówce minimum pedagog i logopeda, w gimnazjum psycholog. Podkreślam, że jest to minimum. Wójt J. Reszelewski - nie zrzucimy całego obowiązku wychowania na szkołę. Dyrektor SP Skronina B. Piotrowska - mam chyba z tym największy problem na terenie naszej gminy, największy problem jest z rodzicami, aby ich przekonać, zwiększyć świadomość rodziców, potrzeba na to lat. Zachęcam rodziców, aby mieli kontakt z wychowawcą. Radna E. Lasota - do kogo się zwracać jeśli będą problemy z dojazdem. Wójt J. Reszelewski - jest miejsce zawracania spod szkoły, autobusy odjeżdżają i podjeżdżają pod szkołę od pierwszego dnia po feriach. (wywiązała się dyskusja o palących uczniach na terenie SP Białaczów i Gimnazjum) Radna B. Wilk - proszę podać ilość nauczycieli pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz obsługi. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska – pracownicy obsługi na pełny etat: kucharka, pomoc kuchenna i intendentka oraz jedna pani jako pomoc kuchenna, ale zatrudniana przez gimnazjum, a także palacz CO. Są również 3 sprzątaczki, ale jedna jest obecnie na zwolnieniu a na jej miejsce jest zatrudniona pani z Sobienia na umowę zlecenie. Jest również 15 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat. Dyrektor SP Miedzna Drewniana M. Zalega - do szkoły uczęszcza 143 dzieci. Posiadam dwa oddziały przedszkolne, jeden składa się z 6 i 5 latków, a drugi z 4 i 3 latków. Jest zatrudnionych 10 nauczycieli na pełny etat oraz 4 nauczycieli uzupełnia etat z pozostałych szkół. Na obsłudze pracuje 5 osób: pracownik gospodarczy, 2 sprzątaczki, kucharka oraz intendentka. Kucharka i intendentka wcześniej były zatrudnione na 3/4 etatu, ale od nowego roku zatrudnione są na cały etat. W szkole dużo się dzieje np. dzień chłopaka, andrzejki, choinka, dzień matki, dziecka, organizujemy i uczestniczymy w wielu konkursach. Potrzeba jest więcej godzin przydzielić na świetlice, jak również potrzebny jest psycholog w szkole. Uważam, że w bibliotece 7,5 godziny tygodniowo to za mało w mojej szkole, dwa razy w tygodniu jest tylko otwarta biblioteka. Nie mamy wiele problemów wychowawczych, ale spotykam się z nieodpowiedzialnymi rodzicami. Nie mam sali gimnastycznej, mam chyba najgorsze warunki lokalowe. Nie posiadam uczniów z orzeczeniami na ten czas, ale mamy sporo osób z opiniami o obniżeniu wymagań. Dyrektor SP Petrykozy E. Jaroszyńska - 108 uczniów, w tym 10 dzieci z niepublicznego przedszkola i dwa oddziały przedszkolne 28 osób, a pozostali uczniowie chodzą do klas 1- 6. Na pełny etat jest zatrudnionych 9 nauczycieli, 1 na niepełny etat, 3 nauczycieli uzupełnia etat ze Skroniny, a pracowników obsługi jest 6 osób w tym: 2 sprzątaczki, 1 opiekun sali gimnastycznej, 1 pracownik obsługi,a kucharka i intendentka jest zatrudniona na 3/4 etatu. Proszę o cały etat dla nich. Nasze potrzeby to:świetlica, choć pół etatu, psycholog 2 h na tydzień, logopeda 2 h na tydzień. Uroczystości odbywają się w naszej szkole podobnie jak w innych. Muszę się pochwalić,że w naszej szkole jest świetny kontakt z rodzicami. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska – mamy logopedę na 4 godziny w tygodniu. Prosimy o powiększenie godzin. (wywiązała się dyskusja na temat potrzeby psychologa w szkole) Dyrektor SP Petrykozy E. Jaroszyńska - proszę o samochód do dyspozycji szkół, żeby móc wozić dzieci na konkursy lub zawody sportowe. Radna E. Lasota – zatrudnienie psychologa jest priorytetem. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk – mamy 160 uczniów, 20 nauczycieli, w tym 7 ma niepełny wymiar, 6 pracowników obsługi, w naszym gimnazjum działa klub sportowy na zasadzie stowarzyszenia w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Przewodniczący Rady Z. Prusek – czy jest możliwość uatrakcyjnienia programu gimnazjum, wiem że część dzieci chce iść do gimnazjum do Paradyża, czy jest możliwość stworzenia klasy sportowej? Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - sprawdzałam już to, do klas sportowych musimy mieć minimum 20 uczniów, trzeba rozszerzyć zajęcia o 6 h tygodniowo. Pytałam także rodziców, których dzieci chodzą do klas sportowych, więc wiem, że w trakcie sporo dzieci odpada, mimo początkowego entuzjazmu. Nie wiem czy dzieci udźwigną ten obowiązek. Można by taką klasę otworzyć w ramach innowacji pedagogicznej. Radny Z. Wereszka – moje dzieci są w klasie sportowej. Pani Dyrektor na pewno sobie poradzi z organizacją takiej klasy. Ja zauważam natomiast inny problem, problem obsługi logistycznej po stronie gminy. Np. w klasie lekkoatletycznej może być taka sytuacja, że 5 dzieci jedzie na zawody do Szczecina, 5 do Bydgoszczy, 5 do Kielc, a 5 do Drzewicy i pojawia się kwestia tego czy gmina jest w stanie udźwignąć to obciążenie. Radna E. Lasota - odnoszę się go gimnazjum w sprawie nagłaśniania negatywnych ocen w prasie dotyczących Gimnazjum w Białaczowie. Jeśli od lat jest nagłaśniana informacja, że potrzeba pomocy i są słabe wyniki, to uczniowie nie przyjdą. Potrzeba jest promowania naszego gimnazjum. Pani dyrektor co jakiś czas do prasy trzeba podawać pozytywne informacje, osiągnięcia jakieś, aby promować gimnazjum. Dyrektor SP Skronina J. Stępień – w kwestii klasy sportowej, trzeba zdiagnozować szóste klasy, czy jest z czego zrobić taka klasę, czy będą chętni, czy mają predyspozycję. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Pani dyrektor proszę się przygotować merytorycznie pod kątem klasy sportowej. Dyrektor SP Skronina - do szkoły uczęszcza 102 uczniów, 12 nauczycieli, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy, maja po pół etatu. Pracownicy obsługi: 1 kucharka, 1 intendentka, 2 sprzątaczki, palacz, a w okresie sezonowym 2 osoby. Jest też osoba zatrudniona na 3/4 jako pomoc dla osób niepełnosprawnych, bo mamy 2 uczniów na wózkach. Jest 3 dzieci z orzeczeniem, ale 2 ma orzeczenie ze względu na niepełnosprawność ruchową, są to dwie osoby na wózkach. Mamy dużo opinii, które powinny być zamienione na orzeczenia. Startujemy w konkursach i zawodach sportowych. Ostatnio nadano imię naszej szkole. W ostatnim roku osiągnęliśmy najwyższy wynik szkoły od momentu wprowadzenia sprawdzianów. Działa także uczniowski klub sportowy, pozyskaliśmy środki z ministerstwa na pływanie. Do najpilniejszych potrzeb należy świetlica i zajęcia z logopedą. Przewodniczący Rady Z. Prusek – myślę, że potrzeba współpracy pani Dyrektor Gimnazjum z Panią Dyrektor SP odnośnie monitoringu. Monitoring zapewnia bezpieczeństwo. Proszę o szeroką współpracę w kwestii udziału szkół we wszystkich uroczystościach organizowanych przez gminę. Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska - chciałam poruszyć kwestie dowozu uczniów, w kwestii odpowiedzialności, np. w gminie Żarnów jest to uregulowane rozporządzeniem wójta. Musimy zadecydować i ująć to na piśmie, kto ma sprawować opiekę. Potrzeba osoby która ma uprawnienia pedagogiczne. W innych gminach często do opieki angażowani są nauczyciele. Przewodniczący Rady Z. Prusek - zwrócimy się do wójta w tej kwestii. Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska -proponuję zorganizować spotkanie wszystkich nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej w październiku w świetlicy w Białaczowie. (Dyrektorzy wyrazili zgodę na zorganizowanie spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej) Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska – w czerwcu dyrektorzy mogliby złożyć sprawozdanie na komisji lub sesji z pracy szkoły, aby była lepsza informacja o działaniach szkół z terenu gminy. Przewodniczący Rady Z. Prusek – bardzo dobry pomysł, taka informacja powinna być przedstawiona na sesji Rady Gminy. Radny Wereszka – próbuje zorganizować spotkanie nauczycieli w szerszym gronie, może 8 marca, jeśli spotkamy się w październiku na dzień EN to dopiero będzie można wdrożyć pomysły na nowy rok szkolny, ale jeśli spotkamy się wcześniej to pomysły można wdrożyć na obecny rok, do końca czerwca. Przewodniczący Rady Z. Prusek – ja stoję na stanowisku, aby stworzyć grupy tematyczne np. nauczycieli wychowania fizycznego, historyków. Radna B. Wilk – popieram ten pomysł, na grupach tematycznych można więcej zdziałać. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk – myślę, aby najpierw zorganizować spotkanie ogólne, a później zorganizować grupy tematyczne. Przewodniczący Rady Z. Prusek – czego Pan Radny Wereszka oczekuje od tego spotkania? Radny Wereszka – nie rozumiem w czym problem, aby spotkać się w jednym miejscu, nie tylko nauczyciele w-f mają pomysły w swoim gronie. Apeluję o swobodne spotkanie. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk – jaki jest cel spotkania, organizacyjny ? Przewodniczący Rady Z. Prusek – Radnemu zależy nam na spotkaniu z którego wyciągniemy wnioski i wypracujemy wspólny kierunek działań. Przewodniczący Rady Z. Prusek – co do wakacji możemy wprowadzić nowego ? Proszę o odpowiedź. Radna E. Lasota – zrobić robocze spotkanie wspólne razem. Panie Radny chodzi o wzajemne kontakty między gronem pedagogicznym, pierwotnie miało by to charakter towarzyski. Kiedyś tak było, ale na dużych zebraniach ciężko jest cokolwiek wypracować. Radny Wereszka – takie spotkanie spróbuje zorganizować i poczekam na odzew. Nie wiem czemu jest opór na luźniejszą formułę. Przewodniczący Rady Z. Prusek - jakie maja być efekty takiego spotkania? Radny Wereszka - szersze kontakty nauczycieli niż do tej pory, mam nadzieję, że wyłonią się jakieś pomysły i przedsięwzięcia które w późniejszym czasie zaowocują. Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska – trzeba się zorientować ilu nauczycieli będzie chętnych. Dyrektor SP Petrykozy E. Jaroszyńska - jak będzie konkretny dzień i temat to zaproponuje to nauczycielom. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Dzień Edukacji proponuję zorganizować w sposób uroczysty. Czy dopuszczają państwo możliwość udziału środków własnych, mówię tu o symbolicznym wkładzie. ( Dyrektorzy wyrazili zgodę) Dyrektor SP Białaczów B. Piotrowska – W 2015 roku minie 60 lat odkąd założono Szkołę Podstawową w Białaczowie, myślę że jest potrzeba upamiętnienie tego. Przewodniczący proponuje uroczysta formę. Mamy nadzieję, że znajdziemy sponsorów i Gmina nam pomoże. Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska – podsumowując dzisiejsze spotkanie, nasze szkoły są bardzo dobrze prowadzone. Mają takie potrzeby jak: zajęcia z logopedą, psychologiem, dodatkowe godziny na świetlicy, oraz samochód do dyspozycji szkół. Mam nadzieję, że rozwiążemy te problemy. Dziękuje wszystkim bardzo za przybycie. Radna B. Wilk- Chcemy podziękować dyrektorom za zaproszenia na uroczystości jakie są organizowane w szkołach. Ad.2. Sprawy bieżące Przewodniczący Rady- chciałem odnieść się do tematu „Zasłużony dla Gminy Białaczów”. Jest to pomysł Zbigniewa Szpotona. Zwrócił się on o opracowanie regulaminu, podstawy prawnej, organizację tego przedsięwzięcia i środki pieniężne. Co państwo na to? Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska – musimy to przemyśleć. Przewodniczący Rady Z. Prusek – trzeba opracować regulamin, pomyśleć o środkach. Według propozycji Pana Z. Szpotona skład kapituły składać miałby się z przedstawiciela wyznaczonego przez Wójta, przedstawiciela Rady Gminy wyznaczonego przez Radę Gminy oraz trzech przedstawicieli społecznych, w tym jednym z nich byłby Pan Z. Szpoton. Radna E. Lasota – musimy się nad tym zastanowić. Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska – proponuję następne spotkanie na 4 marca na godzinę 9:00. Zastanowimy się nad poruszonym tematem do następnego spotkania. W związku z wyczerpaniem tematów w powyższym punkcie Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia o godzinie 12:10. Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Anna Gołacka Kultury, Oświaty i Zdrowia Marzanna Paduszyńska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2015, Z dnia: 08.01.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 9 stycznia 2015 r.               Komisja Kultury rozpoczęła się o godzinie 14:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Kultury – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, oraz Przewodniczący Rady Gminy w Białaczowie Zdzisław Prusek. Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Marzanna Paduszyńska, która powitała wszystkich przybyłych oraz przedstawiła porządek obrad: 1. Opracowanie planu pracy Komisji Kultury na 2015 rok, 2. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.1. Opracowanie planu pracy na rok 2015. W pierwszej kolejności głos zabrał Radny Z. Wereszka, który zasugerował, że członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia powinni się spotkać z każdą z grup zajmujących się kulturą, oświatą, sportem czy zdrowiem, które są w zakresie Komisji. Przewodnicząca Komisji w odpowiedzi poinformowała, że takie spotkania na pewno się odbędą. Radny Z. Wereszka – uważam, że takie spotkanie opłatkowe które proponowałem powinno się odbyć jak najszybciej, ja uważam, że kluby sportowe działają obok siebie, nigdy z Komisji nie był podejmowany taki temat, np. żeby nauczyciele się spotkali, między innymi po to, żeby ludzie ze sobą rozmawiali i wymieniali się swoimi doświadczeniami Radna E. Lasota – we wcześniejszych kadencjach były Komisje wyjazdowe po szkołach. Dobrze by było rozpoznać sytuację w danej szkole, zebrać materiał dotyczące problemów i przedstawić go radzie. Radna B. Wilk – powinno być spotkanie z Dyrektorami i Panią Grażyną Owsińską, która jest takim administratorem tych szkół. Radny Z. Wereszka – na sesji będzie podejmowany temat dotyczący sprawozdania klubu LKS z wykorzystania środków budżetowych, moje stowarzyszenie w zeszłym roku też dostało takie dofinansowanie w wysokości 1.000 zł dlaczego ja nie mogę przedstawić takiego sprawozdania z wykorzystania tych środków tylko przedstawia pracownik urzędu i to samo dotyczy innych klubów czy stowarzyszeń. Radna E. Lasota – ja uważam, że środki na ten klub były najwyższe, ale to jest dobra propozycja żeby przejrzeć jak kluby na terenie gminy działają. Radna B. Wilk – powinniśmy wziąć pod uwagę jak funkcjonują obiekty sportowe. Przewodnicząca Komisji M. Paduszyńska – na hali sportowej w Białaczowie Pan Piotr Jachowicz organizuje turnieje o Puchar Wójta. Radny M. Jaworski – dobrze by było dowiedzieć się ile przynosi nam dochodu hala sportowa w Białaczowie. Na w/w propozycję Przewodnicząca Komisji wyraziła zgodę. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – chciałbym do planu pracy zaproponować punkt dotyczący Gimnazjum w Białaczowie już po odbyciu rozmów z różnymi dyrektorami szkół , chodzi o to, że po ukończeniu klasy 6 uczniowie idą do innych Gimnazjów a nie do Białaczowa. Okazuje się, że nasze Szkoły Podstawowe nie mają przełożenia, bo oferta Gimnazjum jest alternatywnie uboga do innych Gimnazjów lub są też inne powody. Są to jasne sygnały przez Dyrektorów szkół i rodziców uczniów, więc proszę o nielekceważenie tego problemu poddaje temat pod dyskusję i proszę o umieszczenie tego tematu w pierwszym kwartale planu pracy Komisji. Radna E. Lasota – mamy w planie przegląd placówek szkolnych i czy tam mamy dopisać z uwzględnieniem Gimnazjum? Dlaczego to moje pytanie. Ja na którymś ze spotkań nauczycieli i kół gospodyń wiejskich zaproponowałam współpracę ze szkołami, ale nie było odzewu, to może lepiej zająć się problemem a tego nie wpisywać. Przewodniczący Rady Z. Prusek – zdecydowanie proszę o wpisanie tego z uwagi na jawność działania Komisji. Prawdopodobnie rodzice w trosce o wykształcenie dzieci i młodzież ustalają robić te kryteria. Radny Z. Wereszka – sugerujesz, że wykształcenie czy przygotowanie nauczycieli w Białaczowie, postrzegane jest jako gorsze i ci nauczyciele słabiej uczą niż nauczyciele Gimnazjum w Opocznie, bo tak odebrałem sugestie. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – mam na uwadze bardziej znalezienie powodu dlaczego tak się dzieje czy jesteś w stanie powiedzieć co jest powodem, dlaczego tak się dzieje, że młodzież idzie do innych Gimnazjów. Radny Z. Wereszka – większość rodziców stwierdza, że jest to łatwość i dostępność dojazdu do szkoły. Radna E. Lasota – ja bym prosiła żeby zapisać sprawę dojazdu dzieci do szkół. Dlatego uważam, że osoby punkt w planie powinien dotyczyć dojazdu do szkół. Radna B. Wilk – w tej sytuacji musiała być dostosowana szkoła do przewoźnika, a nie przewoźnik do Szkoły. Radny Z. Wereszka – argumentem np. dzieci i rodziców są zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli, młodzież z Białaczowa bez problemu może uczestniczyć w zajęciach, natomiast jest problem dojazdu młodzieży z innych miejscowości na te zajęcia. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – należy ten problem uwidocznić. Radny Z. Wereszka – cały czas na szczycie jest brak dowozu. Radna B. Wilk – najlepszą informacją zwrotną dla nas to będzie informacja dla rodziców i uczniów. Członkowie Komisji Kultury podjęli decyzję przygotowania ankiety dla uczniów, gdzie każdy anonimowo mógłby wyrazić swoją opinię na temat Gimnazjum w Białaczowie. Radna B. Wilk – powinniśmy opracować kalendarz imprez oświatowych, kulturalnych i sportowych, które by były już stałe na terenie naszej gminy. Radna E. Lasota – ja bym chciała, żebyśmy się przyjrzeli zespołom już zorganizowanym na terenie gminy, nie wiem jak wygląda sytuacja w Owczareczkach, bo doszły do mnie sygnały że nie ma pieniędzy na utrzymanie tego zespołu i wszystko dąży do rozwiązania nie wiem jak wygląda również sytuacja w Orkiestrze Dętej, oraz Taekwondo dobrze by było tą sprawą się zająć w miarę szybko, żeby to się nie rozpadło. Radna B. Wilk – to samo dotyczy projektu „Piekielny szlak”. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – informacja, którą otrzymałem jest taka że od poniedziałku wszelkimi zagadnieniami, dotyczącymi promocji gminy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych będzie się zajmowała kierując zespołem Pani Anna Kaźmierczyk. Radna E. Lasota – ja sobie bardzo cenie Panią Anię, ponieważ niejednokrotnie miałam okazję z nią rozmawiać i nawet współpracować jest to dla mnie osoba niezwykle kompetentna i tylko chcę zapytać a nawet powinnam to jest Pana kuzynka i czy nie obawia się Pan, że następna osoba z Pana rodziny będzie pracować. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Wójt odpowiada za to kogo zatrudnia, jakie ma oczekiwania i za wszelkie inne rzeczy efekty i ustalenia więc proszę rozmawiać z Panem Wójtem. Radna E. Lasota – nie Panie Przewodniczący ja do Pana się zwracam nie do pana Wójta. Jednym z takich poważnych zarzutów pod adresem Pani Goworek było to że ona zatrudnia swoją rodzinę w urzędzie, dzieję to samo ja mam dylemat cenię sobie Panią Anię jako fachowca ale jednak jest problem. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - ja również mam dylemat ja bym się bardzo cieszył jeżeli by były efekty wymierne dla gminy w tym wypadku nic więcej na ten temat nie chciał bym mówić, bardzo zależy mi na tym żeby w gminie działo się dobrze, żeby efekty pracy naszą gminę prowadziły do przodu i na dobrą drogę. Wójt podjął taką decyzję to wszystko z mojej strony. Radny M. Jaworski – sugestia Pani Eli bardzo dobra, ale pilnujmy się tematu, mamy opracowanie planu pracy, będą sprawy bieżące to poruszajmy tematy różnego rodzaju. Radny Z. Wereszka – rozumiem, że spotkanie w szerszym gronie przedstawicieli nauczycieli i nauczycieli jest nie możliwe, bo tylko będzie spotkanie z Dyrektorami szkół. Ja nadmieniam, że osobiście obserwując z boku sytuację uważam, że osoby na dole nie rozmawiają między sobą. Uważam, że na dole jest za mały przepływ informacji i uważam , że takie spotkanie powinno się odbyć, gdzie oddolnie mogły by powstawać fajne inicjatywy. Sugeruje, że takie spotkanie pracowników oddolne niższego szczebla, w jednym miejscu żeby mogli sobie porozmawiać o swoich pomysłach, poglądach było by bardziej potrzebne. Radna B. Wilk – tylko zespoły Owczareczek, czy Orkiestra czy Teekwondo to nie były administrowane ani prowadzone przez Szkoły tylko przez Gminę. Radny M. Jaworski – spotkanie z dyrektorami jest na miejscu, ponieważ dyrektor, który wyniesie taką informacje ze spotkania z nami przekaże ją pracownikowi szkoły. Radna E. Lasota – czy ty uważasz, że spotkanie z nauczycielami to coś zmieni. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – takie spotkanie mogłoby się odbyć w Dzień Edukacji Narodowej. Chcielibyśmy to spotkanie wprowadzić w cykl co roczny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej Rady Gminy. To spotkanie będzie takim spotkaniem esencjonalnym. Proponuję, żeby na spotkaniu Komisji z Dyrektorami ustalić spotkanie z nauczycielami. Radny Z. Wereszka – ja chyba źle zrozumiałem swoją rolę w organizowaniu takiego spotkania, które miałem organizować dzisiaj. Chciałem się wszystkim zająć. Radna E. Lasota – prosta sprawa ty organizujesz i zapraszasz wszystkich, całą Komisję. Radny Z. Wereszka – uważam, że jest to otwarcie się na ludzi, myślę, że z tego mogą dobre rzeczy wyjść. Radny M. Jaworski – dlaczego mamy ingerować w życie nauczycieli była taka inicjatywa w tamtej radzie, odbyło się raz i się skończyło. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – lub zorganizować spotkanie tematyczne. Radna B. Wilk – do współpracy można zaprosić Szkoły i Nauczycieli tak jak był organizowany dzień Papieski lub współpraca z KGW. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – współpraca z KGW cały czas funkcjonuje. Radna E. Lasota – powinniśmy się przyjrzeć służbie zdrowia, oraz opiece medycznej mieszkańców. Ludzie są niezadowoleni z opieki medycznej na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – najlepiej na spotkanie Komisji poprosić Dyrektora szpitala nie Ośrodka Zdrowia w Białaczowie. Następnie Radni podjęli dyskusję na temat Ośrodka Zdrowia w Białaczowie. Pan Przewodniczący Rady – jeżeli mogę się wtrącić powinniśmy w planie pracy Komisji uwzględnić sport. Radna E. Lasota – zróbmy przegląd wszystkich dyscyplin sportowych na terenie gminy Białaczów. Chodzi o przegląd tych dziedzin sportów uprawianych na terenie gminy Białaczów. Radny Z. Wereszka – ja uważam że nic nie wyjdzie w takim przeglądzie, jeśli na 100% budżetu planowanego na sport jeden klub pochłania 99%, to jaki to jest sens. Radny M. Jaworski – zróbmy spotkanie z koordynatorami tych drużyn sportowych na terenie gminy. W wyniku powyższych ustaleń na I i II kwartał 2015 roku członkowie Komisji zaproponowali następujące tematy dotyczące planu pracy: I kwartał 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2015 r. 2. Rozeznanie sytuacji w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum, 3. Stan opieki medycznej na terenie Gminy Białaczów. 4. Przegląd dyscyplin sportowych. Spotkanie z przedstawicielami i kubów sportowych z terenu gminy. 5. Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych. 6. Sprawy bieżące. II kwartał 1. Spotkanie z organizatorem Konkursu Poezji Panem Waldemarem Joźwikiem. 2. Zapoznanie się z pracą bibliotek na terenie Gminy Białaczów. 3. Spotkanie z Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białaczów. 4. Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2014/2015 klubu sportowego LKS Białaczów. 5. Sprawy bieżące. W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat zakupu nagrody dla najlepszego ucznia gimnazjum, oraz zakupu nagród ufundowanych przez radnych dla najlepszych uczniów szkół podstawowych. Radna Elżbieta Lasota zasugerowała, że Komisja Kultury powinna się pochylić nad programami społecznymi realizowanymi na terenie gminy Białaczów. Następnie radni podjęli rozmowę na temat formy zorganizowania Dni lub Dnia Białaczowa, oraz zorganizowania spotkania z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy. Radna B. Wilk – jeżeli chodzi o KGW ja bym proponowała zrobić dla nich konkurs na najlepszą potrawę i przyznać im nagrodę. Przewodniczący Rady Z. Prusek – proponowałem napisanie projektu na zakup namiotów dla każdej miejscowości, gdzie na dniach Białaczowa Koła Gospodyń promowały by naszą gminę i poszczególne sołectwa. Radna E. Lasota – jest kilka takich imprez lokalnych wiejskich np. ja będę miała uroczystość na Łubach w maju, oraz dożynki we wrześniu, ale jest problem z funduszami na zorganizowanie tych imprez. Przewodniczący Rady Z. Prusek – kalendarz imprez myślę, że będzie podany dopiero po spotkaniach z Sołtysami, ja będę się starał być na każdym wyborze sołtysa i chciałbym, żeby każdy sołtys się określił co będzie chciał robić na terenie swojej miejscowości i te propozycje umieścić w kalendarzu imprez. Radni w dalszej części poruszyli temat porządkowania grobów na cmentarzu parafialnym w Białaczowie, oraz na terenie innych miejscowości, zaproponowano spotkanie z proboszczem mające na celu ustalenie opieki nad grobami zabytkowymi oraz grobami pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Po ustaleniach na III i IV kwartał Komisja zaproponowała następujące tematy: III kwartał 1. Informacja o przygotowaniu festynu pod nazwą „Dni Białaczowa” 2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – komisja wyjazdowa. 3. Zapoznanie się z działalnością świetlic na terenie Gminy Białaczów. 4. Sprawy bieżące. IV kwartał 1. Spotkanie z Proboszczem w sprawie opieki nad grobami na cmentarzu parafialnym w Białaczowie. 2. Włączenie się w organizację VI Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską. 3. Podsumowanie pracy komisji za 2015 r. 4. Sprawy bieżące. Radna E. Lasota – na Komisji Budżetowej zajęliśmy się się uchwałami bo wypłynął problem diet sołtysów. Został sformułowany wniosek, ponieważ uchwała dot. diet sołtysów jest niezgodna z prawem i trzeba sformułować nową uchwałę i uchylić tą. Bo taką uchwałę może zaskarżyć do Wojewody osoba która jest zainteresowana tym żeby wypłacać jej dietę radnego i sołtysa jeżeli pełni jednocześnie te dwie funkcje. Też mam sporo wątpliwości do uchwały dotyczącej diet radnych ale na komisji podjęliśmy decyzję, że ta sprawą zajmiemy się następnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – opinia do cofnięcia uchwały należy też do opinii Radcy Prawnego. Poprzedni radca stwierdził, że wszystko jest dobrze. Radna E. Lasota – ja jestem zwolenniczką nie kumulowania funkcji zawsze na wsi się znajdzie ktoś kto ewentualnie może taką funkcję pełnić. Następnie radni podjęli dyskusję na temat terminu przyszłych posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Opracowany projekt planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu Ad.2. Sprawy bieżące W sprawach bieżących członkowie komisji podjęli dyskusję na temat zakupu busa, który służyłby na potrzeby zespołów kulturalnych, sportowych oraz innych wynikających z potrzeby dowozu na różne występy, gry zespołowe lub spotkania oraz wiążących się kosztów z zakupem i utrzymaniem takiego pojazdu . Radna E. Lasota – na pewno wróci sprawa funduszu sołeckiego, bo w tej chwili już ludzie nie popuszczą. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - są to środki, które są wzbogacane o środki zewnętrzne jeżeli to będzie do opanowania to jak najbardziej, jeżeli jesteśmy w stanie to rozliczyć, żeby poszczególne miejscowości nie miały z tego problemu, bo takie pieniądze zawsze wiążą się z rozliczeniem. Radna E. Lasota – planowaniem musi zając się wieś zebranie wiejskie i sołtys, natomiast rozliczanie jest po stronie gminy nie po stronie sołectwa, dlatego są podane odpowiednie terminy, żeby Wójt ustosunkował się do planów. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – swego czasu wszystkie OSP zwróciły się do poprzedniego Wójta, żeby po stronie Wójta była pomoc w rozliczeniu Straży do Urzędu Skarbowego. Wójt nie podjął tego zagadnienia. Radna E. Lasota – ale z ustawy wynika, że rozliczenie funduszu sołeckiego spoczywa po stronie gminy. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – myślę, że już w tej chwili należy policzyć jakie środki za tym pójdą. Radna E. Lasota – myślę że będą to niewielkie kwoty, ale one będą mogły być przeznaczone na takie rzeczy jak dbanie o pomniki pamięci, organizacja dożynek. Fundusz sołecki jest kontrolowany. Na koniec Komisja poruszyła temat następnego spotkania, które planowane jest na drugą połowę lutego. W związku z wyczerpaniem tematów w powyższym punkcie Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia o godzinie: 16.39. Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Anna Gołacka Kultury, Oświaty i Zdrowia Marzanna Paduszyńska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2014, Z dnia: 16.12.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 16 grudnia 2014 roku We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 2. Skarbnik – Irena Wilk 3. Kierownik USC – Zofia Kwaśniewska 4. Kierownik CIS – Ewa Kądziela 5. Pracownik socjalny CIS Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1000. Na początku spotkania do głosowania została poddana propozycja poprowadzenia wspólnego posiedzenia przez Pana Zdzisława Pruska – Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów. Propozycja została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Przewodniczący Posiedzenia Pan Zdzisław Prusek, w pierwszej kolejności zaproponował wprowadzenie punktu dotyczącego współpracy Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie, oraz zmiany kolejności omawianych tematów. Propozycja wprowadzenia zmian do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Współpraca Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie. 2. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. 3. Przedstawienie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Białaczów na 2015 rok. 4. Ocena projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 5. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2015. 6. Sprawy bieżące. Ad.1. Współpraca Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie. W punkcie pierwszym głos zabrała Z-ca Prezesa Interregion Pani Ewa Kądziela poinformowała na temat trójporozumienia, które jest realizowane od 2009 roku. E. Kądziela CIS - osoby, które do tej poru brały udział w programie realizowanym przez CIS „Zielone Światło” pracowały na rzecz Gminy Opoczno, a można by to było zmienić i mieszkańcy Gminy Białaczów pracowały by na terenie Gminy Białaczów. Pani E. Kądziela poinformowała na temat kosztów jakie będą wynikać z tej współpracy, które przedstawiają się następująco: Kalkulacja podstawowych kosztów uczestnictwa w Programie reintegracji społeczno- zawodowej CIS „Zielone Światło” przez grupę 40 osób, mieszkańców Gminy Białaczów (bez względu na ilość osób uczestniczących w Programie CIS, zawsze musza być 4 grupy zawodowe minimum 6 osobowe – bez względu na to, czy będzie to 20 czy 40 uczestników koszty będą zawsze jednakowe – im wieksza grupa osób, uczestników Programu, tym większa szansa na obniżenie kosztów funkcjonowania Filii CIS Białaczowie: 1. Wkład własny finansowy Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło” z siedzibą w Opocznie na rzecz Filii w Białaczowie: 1.1 obsługa administracyjna – 2 osoby – wkład własny finansowy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie wysokości tego wkładu finansowego, 1.2 koszty amortyzacji prywatnego pojazdu + zużycie paliwa – wkład własny finansowy, nieokreślony kwotą, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest możliwy do określenia, 1.3 pozyskane środki finansowe na świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla uczestników Programu CIS, mieszkańców Gminy Białaczów za okres 12 m-cy w kwocie = 508 713,60 zł brutto – wypłata w 100% (bez odliczeń takich jak np. chorobowe, nieobecność nieusprawiedliwiona, inne przewidziane Ustawą o zatrudnieniu socjalnym), a w tym za 1 m-c= 42 392, 80 zł. brutto. 2. Oczekiwany wkład finansowy Gminy Białaczów celem dofinansowania uczestnictwa w Programie CIS, mieszkańców Gminy Białaczów przez Gminę Białaczów: 2.1 koordynator ds. reintegracji społeczno zawodowej, w kwocie =1312,00 zł brutto min. 6 godz. pracy dziennie, 2.2 trzech (3) instruktorów reintegracji zawodowej łącznie = 3 300,00 brutto, 2.3 pracownik socjalny min. 4 godz. pracy dziennie w kwocie =875,00 zł miesięcznie brutto, 2.4 księgowa = 800,00 zł (faktura), 2.5 doradca zawodowy = 500,00 zł brutto,(umowa zlecenia), 2.6 psycholog = 500,00 zł, (umowa zlecenia), 2.7 badania lekarskie, szkolenia BHP, Razem = 8 100,00 zł za 1 miesiąc – oczekiwane koszty dofinansowania przez Gminę Białaczów uczestnictwa w Programie CIS 60 osób, mieszkańcy Gminy Białaczów. 8 100,00 zł za 1 miesiąc x 12 m-cy w okresie od stycznia 2015 do stycznia 2016 = 97 200,00 zł, które należy przewidzieć w budżecie Gminy. 3. W przypadku zapewnienia tej wysokości dofinansowania przez Gminę Białaczów, uczestnicy Programu CIS – Filia Białaczów – mogą wykonywać na rzecz Gminy Białaczów odpowiednie prace porządkowo gospodarcze i komunalne Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1. 4. Pozostałe koszty określone w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym art.10 ust. 6 pkt. Od 1 do 10, a w tym: a) badania lekarskie, b) szkolenia BHP prowadzone na bieżąco, c) zakup narzędzi, d) zakup odzieży ochronnej, e) zakup środków czystości na rzecz uczestników i do prowadzenia reintegracji zawodowej o odpowiednim charakterze – - nie włączamy obecnie do kalkulacji refundacji podstawowych kosztów uczestnictwa w Programie CIS, mieszkańców Gminy Białaczów. 5. Porównywalnie: a) wkład finansowy Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło” określony w pkt. 1.3 w okresie 1 m-ca = 42 392,80 zł – bez doliczenia wszystkich kosztów wkładu własnego finansowego, b) oczekiwany wkład finansowy Gminy Białaczów konieczny do realizacji Programu CIS przez mieszkańców Gminy Białaczów za 1 m-c = 8 100,00 zł – bez doliczania wszystkich koniecznych kosztów potrzebnych do realizacji zadania – uczestnictwo w Programie zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy Białaczów. 42 392,80 zł > od 8 100,00 zł bez doliczania pozostałych kosztów wkładu własnego Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło”. Przewodniczący Rady Gminy – czy kwota 42.392,80 to jest za rok czy za miesiąc? E. Kądziela CIS – jest to kwota miesięczna. Nie otrzymujemy żadnych środków publicznych. Środki w kwocie 42 392, 80 są wypłacane miesięcznie dla 40 uczestników projektu. Przewodniczący Rady Gminy – czy można przeliczyć kwotę przekazywaną dla uczestnika projektu ? E. Kądziela CIS – razem z ubezpieczeniem jest to kwota 1,100 brutto na rękę ok. 800 zł. Fundacja na ten cel pozyskuje środki z Urzędu Pracy. Pani E. Kądziela poinformowała na temat podejmowanych działań dla osób zatrudnionych w CIS oraz na temat środków pozyskiwanych z innych źródeł. E. Kądziela CIS – utworzona na ternie gminy grupa w formie filii, potrzebowała by na początku budynku do stworzenia warunków dla tej grupy. Poinformowała na temat budynku naprzeciwko Gminy, który mógłby być przeznaczony do remontu przez tę grupę osób, która by brała udział w projekcie w ramach współpracy. Radny M. Franaszczyk – jaki jest to koszt jednostkowy? E. Kądziela CIS - koszty funkcjonowania CIS to jest kilkadziesiąt tysięcy i tego nie da się rozbić na koszty jednostkowe. Radny Z. Wereszka – idea wydaje się dobra, proszę oszacować ile gmina ma wydać środków finansowych? E. Kądziela CIS – jest to kwota około 8,100 zł brutto miesięcznie. W. Świtkowski – przykładowo jest to 40 osób a jeżeli liczba osób się zmniejszy to czy kwota też się zmniejsza? E. Kądziela CIS –Tak Radny Z. Wereszka – czy ma Pani statystykę czy osoby, które ukończyły projekt w ramach współpracy podjęły pracę? E. Kądziela CIS – na chwilę obecną dokładnych danych nie mam, ale jest to ok. 80% osób które podjęły pracę. Przewodniczący Rady Gminy - 8.100 zł kosztuje budżet Gminy w stosunku do 40 lub 50 osób jest to kwota 97.200 rocznie. E. Kądziela CIS – Centrum Integracji Społecznej odpowiada za efektywność wydania środków publicznych, współpraca polegała by na podstawie trójporozumienia czyli refundacji kosztów. Przewodniczący Rady Gminy – w trosce o nasz budżet zdecydowanie my też musimy oprzeć się o opinię GOPS, chcielibyśmy mieć informację czy jest takie zapotrzebowanie. E. Kądziela CIS – najpierw robimy konsultacje społeczne a następnie następuje rekrutacja. Przewodniczący Rady Gminy – czy musi być uchwała w sprawie przekazania dotacji. E. Kądziela CIS - refundacja następuje na podstawie art. 12 ustawy o zatrudnianiu socjalnym. Radny Z. Wereszka – Gmina przeznacza kwotę 8.100 zł na miesiąc, a co się dzieje w przypadku jak przekazujemy kwotę 2.000 zł na miesiąc? E. Kądziela CIS – to sie mija z celem. Przewodniczący Rady Gminy – jakie warunki musi spełnić instruktor? E. Kądziela CIS - nie musi spełniać żadnych warunków. Radny Z. Wereszka – czy instruktorem może być wolontariusz? E. Kądziela CIS – Nie. Radna B. Wilk – a dlaczego nie wolontariusz? E. Kądziela CIS – ponieważ jest to odpowiedzialność prawna. Pisząc wniosek przewidziałam przeszkody w znalezieniu osób instruktora zawodu . CIS nie zostało utworzone z żadnego projektu z jednych środków publicznych nigdy żaden Powiat ani UE nie dołożyło środków do utworzenia CIS. Kierownik GOPS T. Łukasik – czy do trójporozumienia potrzebna jest uchwała ? E. Kądziela – dla umowy TAK, dla porozumienia NIE Radny A. Martyka – jakie koszty dodatkowe musimy jeszcze ponosić. E. Kądziela CIS – żadnych. Przewodniczący Rady Gminy – poza kwotą 8.100 zł ponosimy jeszcze koszty utrzymania budynku. Radny Z. Wereszka – w momencie kiedy mam wydać pieniądze to muszę wiedzieć na jaki cel, dlatego też budżet gminy traktuje jako celowe wydanie środków. Dlatego też chcę zapytać czy przekazywanie co miesiąc kwoty 8.100 jest celowe. E. Kądziela CIS - my wykonujemy pracę na rzecz mieszkańców gminy. Celem jest reintegracja zawodowo-społeczna. Kierownik GOPS T. Łukasik – to jest to samo co my próbujemy zrobić z naszymi podopiecznymi. E. Kądziela CIS – my prowadzimy działalność nie tylko zawodową ale również działalność społeczną na rzecz tych mieszkańców. Kierownik GOPS T. Łukasik – jest to bardzo szczytny cel, ale dla nas są to bardzo duże koszty. E. Kądziela CIS – ja mogę obniżyć o koszty ponoszone na koordynatorów, którzy mogą być z waszej gminy. Koordynator powinien się orientować w prawie administracyjnym, oraz żeby przeszedł szkolenie podstawowe. Pani Ewa Kądziela poinformowała na temat ponoszonych kosztów na obsługę, zaproponowała żeby zorganizować spotkanie z radnymi i przedsiębiorcami i poinformować na temat możliwości współpracy. Przewodniczący Rady Gminy – bardzo serdecznie chciałbym podziękować Pani za przedstawienie informacji na temat współpracy E. Kądziela CIS – czy możemy rozpocząć przeprowadzenie rekrutacji na terenie gminy. Radny Z. Wereszka – musimy sie chwilę zastanowić zanim podejmiemy decyzję. Ad. 2. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Radny W. Świtkowski – jestem przeciwny takiej wysokości dodatku jaki jest proponowany w projekcie uchwały czyli 35%, powinno to być 20%. Radny M. Franaszczyk – każdy z radnych może przedstawić swoją opinię. Wniosek Waldemara Świtkowskiego o przegłosowanie 20% dodatku specjalnego. Radny T. Brzeski – są pewne zasady jakie środki motywują Wójta do pracy. Skarbnik Gminy poinformowała radnych o przedziale, w jakim Wójtowi należy się dodatek specjalny Radny Z. Wereszka – mnie nurtuje dodatek specjalny w wysokości 35% na początek kadencji. Radny A. Martyka – podejmując taką uchwałę powinniśmy spojrzeć na społeczeństwo. Wniosek Marka Jaworskiego o przegłosowanie 25% dodatku specjalnego. Wniosek Jadwigi Pawłowskiej o przegłosowanie 35% dodatku specjalnego. Przewodniczący Rady Gminy – propozycja moja jest taka żeby poddać pod głosowanie wnioski radnych dotyczące wysokości dodatku. Z posiedzenia wyszli radni: M. Paduszyńska, B. Wilk, M. Adamus. Poddano pod głosowanie następujące wnioski: 20% - wniosek radnego W. Świtkowskiego 25% - wniosek radnego M. Jaworskiego 35% - wniosek radnej J. Pawłowskiej Dodatek specjalny na 2015 rok Za 20% - głosowało 3 radnych Za 35% - głosowało 4 głosy Za 25% - głosował 1 radny 1 radny wstrzymał się Propozycja z Komisji w wyniku głosowania większością głosów przyjęto dodatek specjalny w wysokości 35%. Ad. 3 Przedstawienie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Białaczów na 2015 rok. Głos w tym punkcie zabrała Pani Z. Kwaśniewska – Przewodnicząca GKRPA, która zapoznała radnych z projektem programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. oraz projekt programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. Radny M. Franaszczyk – jakie osoby wchodzą w skład GKRPA. Przewodnicząca GKRPA Z. Kwaśniewska – w skład Komisji wchodzą : Zofia Kwaśniewska, Anna Gołacka, Zdzisław Prusek, Teresa Łukasik, Waldemar Świtkowski, Beata Wilk. W związku z brakiem pytań do powyższego tematu Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę. Po przerwie radni przystąpili do omawiania pozostałych punktów dzisiejszego posiedzenia. Ad.4. Ocena projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 W powyższym punkcie tematu głos zabrała I. Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła radnym projekt budżetu na 2015 r oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 Przewodniczący Rady Gminy – proponuję rozważyć projekty budowy kanalizacji Ossa i Kuraszków. Radna J. Pawłowska – takie duże ponosimy koszty na utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej? Skarbnik – Tak Radny Z. Wereszka - w jaki sposób następuje weryfikacja ucznia, który ma być dowożony do szkoły chodzi mi o dzieci z Parczówka dojeżdżające do szkoły w Petrykozach. Skarbnik Gminy – nie ma znaczenia ile dzieci jedzie, opłata za dowóz jest liczona od 1 kilometra. Radny A. Martyka – opracowanie projektu na modernizację ulicy Piotrkowskiej i Świerczewskiego czy jest w naszej gestii? Skarbnik – jest to wspólne finansowanie nasz koszt wyniósł by 50% kwoty na opracowanie projektu. Radny W. Świtkowski – wnioskuję, żeby w dziale 600 uchwały budżetowej dać zapis droga w Radwanie w stronę torów. Przewodniczący Rady – wnioskuję żeby w dziale 600 uchwały budżetowej dodać zapis skrzyżowanie drogi w Miedznej Drewnianej z drogą gminną Radny A. Martyka – wnioskuj, żeby ul. Sobieńska i chodnik zostawić a ująć w budżecie ul. Szkolną chodnik do szkoły i ośrodka zdrowia. Radny M. Franaszczyk - tutaj żadnego problemu nie ma, ul. Sobieńską trzeba zrobić a ul. Szkolna jest drogą gminną i można tę modernizację wykonać we własnym zakresie. Radny M. Franaszczyk – poprawić drogę gminną od Parczówka do Parczowa W dalszej części poruszono temat budowy chodnika na ul. Sobieńskiej Po omówieniu powyższych spraw przystąpiono do następnego punktu posiedzenia. Ad.5 Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2015. W powyższym punkcie tematów Przewodniczący Rady przedstawił propozycję planu pracy Rady Gminy Białaczów na 2015 – który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Z powodu braku pytań radni przystąpili do omówienia ostatniego punktu. Ad. 6 Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu poproszona została Pani Anna Prusek – pracownik Urzędu Gminy, która przedstawiła projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białaczów na lata 2014-2032 oraz poinformowała, że głównym celem podjęcia uchwały jest możliwość ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na utylizację i odbiór odpadów. Po wyczerpaniu powyższych tematów posiedzenie wspólne Komisji zakończono o godzinie 14.05 i protokół podpisano Protokołowała: Przewodniczący posiedzenia: Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/7/2014, Z dnia: 22.10.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia rozpoczęło się o godzinie 10:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych i zapoznał z tematami posiedzenia, które przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 2. Stawki podatkowe na 2015 r. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie zaopiniowali powyższe tematy, po czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. W punkcie tym o zabranie głosu została poproszona Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany jakie są proponowane w budżecie gminy na 2014 r. - informacja na temat zmian stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu zmian w budżecie, po czym przystąpiono do omówienia punktu drugiego tematu. Ad 2. Stawki podatkowe na 2015 r. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy, która poinformowała o proponowanych stawkach podatkowych na 2015 rok. Projekt stawek podatku od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: było 0,73 zł., proponowana stawka 0,75 zł maksymalna 0,90 zł. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: proponowana stawka 4,58 zł. od 1 ha pow. jest to maksymalna stawka, gdyż na terenie gminy Białaczów nie ma płatników, którzy by mieli naliczany w/w podatek. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: było 0,25 zł, proponowana stawka 0,25 zł. maksymalna 0,47 zł. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej: było 0,64 zł., proponowana stawka 0,65 zł., maksymalna 0,75 zł. b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej: było 16,60 zł, proponowana stawka 16,60 zł., maksymalna 23,13 zł. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: proponowana stawka wynosi 10,80 zł. od 1m² powierzchni użytkowej, jest to maksymalna kwota ponieważ na terenie gminy Białaczów, nie płatnika w/w podatku. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,15 zł., proponowana stawka 4,20 zł., maksymalna 4,70 zł. e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,60 zł., proponowana stawka 4, 70 zł. maksymalna 7,77 zł. f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7: wartość ta pozostaje niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego. Radny Jacek Reszelewski: proponuję podnieść stawkę dotyczącą pozostałych gruntów o 0,02 zł. (z 0,25 zł. na 0,27 zł). Powyższą propozycję poddano głosowaniu. Większością głosów radnych pozostawiono stawkę od pozostałych gruntów w wysokości 0,25 zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian w opłatach za wodę i ścieki. W roku ubiegłym opłata za wodę i ścieki wynosiła 2,50 zł., proponowana kwota to 2,70 zł. Radny Jacek Reszelewski: jestem za tym, żeby stawki pozostawić niezmienione, jak w ubiegłym roku w wysokości 2,50 zł. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: dążymy do poprawy jakości wody i w związku z tym proponuje stawkę wyższą o 0,10 do roku ubiegłego, czyli 2,60 zł. Radna Krystyna Jóźwik: dlaczego mamy podnosić stawki za wodę, która nie zawsze jest zdatna do picia. Radny Waldemar Świtkowski: przecież zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminy w wysokości 60.000 zł na modernizację hydroforni w Miedznej Drewnianej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody. Radny Maciej Franaszczyk: w przypadku naszej gminy wszystko idzie w dół. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat jakości wody w gminie Białaczów. W dalszej części na wspólne posiedzenie Komisji został poproszony Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy, który szczegółowo wyjaśnił radnym powody wstrzymania się z zakupem urządzenia do uzdatniania wody (lampy UV). Został wykryty błąd, który jest już naprawiony, obecnie próbki wody są robione zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i temat bakterii się skończył. W związku z powyższym zakup urządzenia (Lamp UV) za kwotę 60.000 zł. w chwili obecnej jest zbędne. Radny Waldemar Świtkowski podziękował Wójtowi za przybycie i szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: chciałbym umocować swoją propozycję kwoty 2,60 zł. za pobór wody i za odprowadzenie ścieków w tych realiach są to te koszty stałe, które pomagają radnym i urzędowi w możliwościach finansowych gminy. Radny Zbigniew Kocemba: jak ktoś przyłącza się do wodociągu gminnego, to też płaci za wodę ? Skarbnik Gminy: nie płaci. Radna Krystyna Jóźwik: ale kiedyś płaciliśmy za podłączenie do wodociągu. Skarbnik Gminy: kiedyś były to dobrowolne wpłaty, teraz jest opłata adiacencka, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. Radny Jacek Reszelewski: a jak jest rozwiązana sytuacja z osobami, które nie płacą za wodę? Radny Waldemar Świtkowski: już na wcześniejszych posiedzeniach poruszaliśmy temat zaległości za wodę. Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat zaległości za pobór wody. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za pobór wody na terenie gminy Białaczów 13 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł 2 radnych głosowało za pozostawieniem kwoty 2,50 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1 m³. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za odprowadzenie ścieków na terenie gminy. 15 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1m³. W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy poinformowała, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt. Proponowana kwota to 45 zł., tak jak w roku ubiegłym. Powyższą propozycję radni zaakceptowali jednogłośnie. Ad. 3. Sprawy bieżące             Z powodu braku tematów w powyższym punkcie, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zakończono o godz 11:05 i protokół podpisano. Wnioski: 1. Przyjęcie zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2. Propozycja stawki w wysokości 2,60 zł. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2015 r. 3. Propozycja stawki w wysokości 2,60 za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na 2015 r. 4. Przyjęcie zaproponowanej przez Wójta kwoty obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/7/2014, Z dnia: 27.08.2014
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2014 r. We wspólnym posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy 3. Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pana Andrzeja Martykę, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich przybyłych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. 3. Sprawy bieżące. 4. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy – która przedłożyła radnym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I – półrocze 2014 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Sprawozdanie jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2014 r. został uchwalony w wysokości: dochody 16.827.955 zł. wydatki 18.325.795 zł. W ciągu I półrocza Rad Gminy dokonała 4 zmian budżetu gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano 5 zmian budżetu. Po zmianach tych dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.012.860,46 zł. i zostały zrealizowane na dzień 30.06.2014 r. do wysokości 10.828.319,14 zł. tj. 60,11%. Wydatki budżetowe na 2014 rok planowane były w wysokości 19.889.542,90 zł. i w I półroczu zostały zrealizowane do wysokości 9.085.431,10 zł. tj. w 45,68%. W I półroczu przychody budżetu wynosiły ogółem 938.057,09 zł. i składały się z : wolne środki – 415.512,09 zł. pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – 522.545 zł. natomiast rozchody wyniosły 1.273.523,26 zł. i dotyczyły: spłaty kredytu bankowego w wysokości 110.000 zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi 127.161,26 zł. a także została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.036.362 zł. Kwota zobowiązań na 30.06.2014 wynosiła 488.148,35 zł. w tym zobowiązań wymagalnych 0. Gmina nie otrzymała dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji. Następnie radni przystąpili do zadawania pytań dotyczących powyższego sprawozdania. Radna K. Jóźwik wnioskowała o naprawę mostu na drodze dojazdowej do pól między Wąglanami a Miedzną Drewnianą oraz o naprawę nawierzchni tej drogi. Przewodniczący Rady Z. Prusek – proszę o wyjaśnienie zapisu w sprawozdaniu dotyczącego dobrowolnej wpłaty na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej. Skarbnik Gminy – kwoty te zostały ujęte na poczet opłaty adiacenckiej, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. W związku z brakiem pytań przystąpiono do drugiego punktu tematu. Ad 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. W punkcie tym o głos została poproszona Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki. Pani I. Wiktorowicz poinformowała na temat trwających przygotowań do 65 – rocznicy powstania biblioteki, która odbędzie się w dniu 11 października (sobota) w świetlicy w Białaczowie. Na powyższy cel Biblioteka pozyskała środki finansowe z Łódzkiego Domu Kultury. Następnie Dyrektor Biblioteki przedstawiła regulaminy konkursów organizowanych w ramach V Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską, które odbędą się w dniu 12 października 2014 r. (niedziela) i dotyczą: konkursu plastycznego p/n „Folklor ziemi opoczyńskiej. Dawne tradycje i zwyczaje”, gminnego przeglądu przyśpiewek opoczyńskich, konkursu poetyckiego. Regulaminy powyższych konkursów stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Po wyczerpaniu powyższego tematu radni przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia. Ad 3. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu pośród radnych wywiązała się dyskusja na temat organizowanych w tym samym dniu tj. 11 października 2014 r. (sobota) dwóch uroczystości: 65 – rocznicy powstania biblioteki, otwarcia świetlicy OSP w Skroninie. Radny J. Reszelewski - Zostało publicznie powiedziane, że dla dzieci i młodzieży, która brała udział w przygotowaniu uroczystości poświęconej Papieżowi zorganizowana zostanie wycieczka do Wadowic, czy już coś wiadomo na ten temat. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Deklaracja nie jest gołosłowna, wycieczka jest planowana i na pewno zostanie zorganizowana w nowym roku szkolnym. Radny J. Reszelewski – Niektóra młodzież biorąca udział w przygotowaniach dnia papieskiego od nowego roku szkolnego będzie uczęszczała do szkół ponadgimnazjalnych poza terenem gminy Białaczów, czy oni są również brani pod uwagę do udziału w wycieczce. Radna K. Jóźwik – Nie można robić tak, że część dzieci pojedzie a część nie. Jeżeli wszystkie dzieci wyrażą zgodę na wyjazd to powinny być uwzględnione. Trzeba najpierw potwierdzić, które dzieci chcą jechać, a później ustalać ilość autokarów. Po zakończeniu powyższego tematu, członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia wyjechali w objazd po szkołach na terenie gminy Białaczów. Ad 4. Przygotowanie Szkół do nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. W pierwszej kolejności Komisja udała się do Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej, gdzie radnych powitała Pani Mariola Zalega – Dyrektor Szkoły. Dyrektor poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowione i przygotowywane dwa pomieszczenia na odziały przedszkolne dla 3 i 4 latków oraz dla 5 i 6 latków (brak części mebli), wyremontowana łazienka dla dzieci przedszkolnych, odnowiona łazienka dla personelu, wymienione drzwi w kuchni do wydawania posiłków, odmalowano kuchnię i stołówkę, odnowiono szatnię, wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Następnie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Białaczowie Dyrektor Szkoły Pani Beata Piotrkowska poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowiono salę na zajęcia logopedyczne, wyremontowana została toaleta dla personelu, odnowione i wyposażone w nowe meble dwie sale oddziału przedszkolnego, nowo odnowione sale dla dzieci klas pierwszych, Dyrektor poinformowała również, że przygotowana została sala dla dzieci 3 i 4 letnich lecz nie wiadomo czy dzieci będą mogły z niej korzystać z początkiem roku szkolnego, ponieważ wniosek który składał podmiot niepubliczny na dofinansowane przedszkola nie przeszedł w konkursie. Następnie Dyrektor poinformowała o zmianach dotyczących położenia niektórych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białaczowie: przygotowano i przeniesiono biuro obsługi szkół do nowych pomieszczeń mieszczących się pół piętra wyżej niż poprzednio, z ówczesnego magazynku został odnowiony i przygotowany nowy pokój nauczycielski, w poprzednim pokoju nauczycielskim mieści się obecnie biblioteka szkolna. Zmiany również nastąpiły w salach klas II i III oraz w sali matematycznej. W Szkole wprowadzane jest nauczanie kształtujące, oraz planuje się zajęcia szachowe dla uczniów. W Gimnazjum w Białaczowie radnych przywitała Pani Anna Smolarczyk Dyrektor Szkoły, poinformowała że wszystkie prace, które były zaplanowane są wykonane, trwają jedynie prace porządkowe i Gimnazjum jest gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Kolejno radni udali się do Szkoły Podstawowej w Skroninie, gdzie Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stępień poinformował o wykonanych pracach tj: nowo przygotowana sala na eko-pracownię, zostały wyłożone płytki w łazienkach i odświeżone ściany, przygotowana łazienka dla dzieci niepełnosprawnych, nowo odnowiona sala oddziału przedszkolnego, odnowione sale klas I i III wyłożono lenteks sali kl. IV. wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Na zakończenie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Dyrektor Pani Elżbieta Jaroszyńska, poinformowała, że zaplanowane prace zostały wykonane. Przygotowane są dwie sale przedszkolne dla dzieci, (w chwili obecnej brak umeblowania) odświeżono również pozostałe sale lekcyjne. Wybudowano i wyposażono nowy plac zabaw. Teren wokół szkoły został uporządkowany. Radni poruszyli temat potrzeby wymiany podłóg na korytarzach w Szkole w Petrykozach. Po zakończeniu objazdu do wyżej wymienionych placówek szkolnych radni podjęli wnioski – które stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. Wobec wyczerpania tematów posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Piotr Szymczyk Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 04.11.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 04.11.2014 , wersja 1
Numer: 00063/IV/4/2014, Z dnia: 09.07.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 9 lipca 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji według załączonej listy obecności, która stanowi integralną cześć protokoły jako załącznik Nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Pani Barbara Goworek – Zastępca Wójta Gminy Białaczów Wspólne posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów przy ul. Piotrkowskiej 12, 26 – 307 Białaczów. W imieniu obu Komisji posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pan Andrzej Martyka zapoznając wszystkich zgromadzonych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Informacja dotycząca przygotowania festynu „Dni Białaczowa”. 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad, w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad. 1. Informacja dotycząca przygotowania festynu „Dni Białaczowa. Jako pierwsza głos w punkcie tym zabrała Pani B. Goworek – Zastępca Wójta Gminy Białaczów, która udzieliła informacji odnośnie planowanej imprezy „Dni Białaczowa” Poznaj Piekielny Szlak – Festyn turystyczny. Udzieliła informacji o terminie festynu tj. 02.08.2014r. od godz. 1500 oraz miejscu, w którym się on odbędzie. Poinformowała o planowanym w ramach projektu rajdzie pieszych Piekielnym Szlakiem, który ma się rozpocząć przy Wodomistrzówce w Miedznej Murowanej. Następnie Pani B. Goworek przeszła do przedstawienia dalszych punktów planowanej imprezy wymieniając kolejno występujących artystów tj.: - Prezentacja KGW z terenu Gminy Białaczów, - Prezentacja Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białaczowa, - Występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „OWCZARECZEK”, - Spotkanie z Balladą: „Tak jest, Panie Komendancie!”, - Poznajemy Piekielny Szlak - Informacja turystyczna, - Mini recital Piotra Pacana, - Występ zespołu START - 21:30 występ gwiazdy wieczoru: wokalista Jacek Stachursky - Zabawa taneczna z zespołem ExDuo Pani B. Goworek Z-ca Wójta poinformowała również, iż dodatkowo przewidziano szereg atrakcji towarzyszących imprezie takich jak: o 2400 pokaz sztucznych ogni, zabawy i konkursy z nagrodami, kramy z zabawkami, wesołe miasteczko dla dzieci. Pani B. Goworek podkreśliła także, że w związku z organizowaną imprezą plenerową trzeba będzie zadbać o stan boiska. Radna K. Jóźwik – Jakie koszty są związane z organizacją „Dni Białaczowa”? Z-ca Wójta B. Goworek – Przede wszystkim są to koszty związane z występem artystów tj: Stachurski – 24 000 zł, Spotkanie z Balladą – 10 000 zł i Zespół ExDuo – 2 000 zł. Radny E. Mastalerz – Czy na występ wokalisty Stachurskyego nie będzie konieczności zorganizowania dodatkowej sceny? Z-ca Wójta B. Goworek – Dodatkowa scena będzie wypożyczona w ramach projektu. Radny A. Martyka – Jak wygląda sytuacja z wzmocnieniem nagłośnienia podczas koncertów? Z-ca Wójta B. Goworek – Moc nagłośnienia należy zwiększyć, dlatego występujemy w tej sprawie do Zakładu Energetycznego. Radny A. Martyka – A jak to będzie z udostępnieniem szatni dla Pana Jacka Stachurskyego? Z-ca Wójta B. Goworek – Będzie udostępniona szatnia, która jest na obiekcie. Pani B. Goworek poinformowała również, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Białaczów będzie podany Nr konta, na który można będzie wpłaca środki sponsorujące „Dni Białaczowa”. Radny A. Martyka – Czy przez Koła Gospodyń Wiejskich będą rozstawiane namioty? Z-ca Wójta B. Goworek – Tak będą takie namioty, ale KGW zorganizują je we własnym zakresie. Ponieważ nie było więcej pytań Pan Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia podziękował Pani Barbarze Goworek Zastępcy Wójta za udzielenie informacji odnośnie organizowanego festynu. Ad. 2. Sprawy bieżące W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia A. Martyka, który poinformował, iż w terminie po 20 sierpnia 2014r. wraz z Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Panem W. Świtkowskim planują zorganizować wspólne posiedzenie Komisji. Wyjaśnił, że wówczas to planowana jest Komisja wyjazdowa do wszystkich Szkół na terenie Gminy Białaczów. Dodał również, że najprawdopodobniej w ostatnich dniach sierpnia będzie zorganizowana Sesja Rady Gminy, która dotyczyła będzie między innymi informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. oraz z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Ponieważ w punkcie tym nie było więcej tematów, wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zakończono o godzinie 1300 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Andrzej Martyka Anna Gołacka Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.07.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.07.2014 , wersja 2
Numer: 0063/IV/3/2014, Z dnia: 26.06.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 26 czerwca 2014 roku We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 2. Pan Wojciech Gorząd – Radca Prawny. Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1100. Na początku spotkania do głosowania została poddana propozycja poprowadzenia wspólnego posiedzenia przez Pana Zdzisława Pruska – Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów. Propozycja została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Przewodniczący Posiedzenia Pan Zdzisław Prusek, w pierwszej kolejności zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) 2. Sprawy bieżące. Ad.2. Sprawy bieżące Początkowo Radni przystąpili do punktu 2 porządku obrad. W pierwszej kolejności Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji – Zdzisław Prusek poruszył temat końcowych wyników uczniów ze Szkół z terenu gminy Białaczów za rok szkolny 2013/2014. Przedstawił najwyższe osiągnięcia uczniów ze Szkół Podstawowych oraz z Gimnazjum. Poinformował o wyróżnieniach i nagrodach jakie zostaną wręczone dla osób o najwyższych osiągnięciach w nauce. Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo skierowane od Rady Gminy Białaczów do Dyrektorów Szkół, które będzie wręczane na zakończenie roku szkolnego. Ad.1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Posiedzenia Zdzisław Prusek, przypomniał wszystkim o złożonym przez mieszkańców Żelazowic wniosku, który został odczytany. Wniosek ten jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Następnie odczytano również oficjalne stanowisko Wójta w tej sprawie z dnia 05.06.2014 r. skierowane do Sołectwa Żelazowice, które stanowi cześć protokołu jako załącznik Nr 3. Radca Prawny W. Gorząd – W mojej ocenie niemożliwym jest dokonanie zmiany dotychczasowej uchwały dotyczącej obwodów wyborczych jak również zmiany pierwotnej uchwały odnośnie podziału na okręgi wyborcze. W następnej kolejności Radca Prawny Pan Wojciech Gorząd odczytał poszczególne przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy oraz dokonał ich omówienia. Wyjaśnił przez kogo weryfikowane są podjęte przez radę gminy uchwały. Poinformował, iż uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania zgodnie z Kodeksem Wyborczym Art. 12 §12 ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Mecenas wyjaśnił również przepisy dotyczące możliwości wniesienia przez wyborców skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Jeżeli zatem nikt z gminy Białaczów w tym terminie nie wniósł zastrzeżeń to uchwała została przez komisarza wyborczego oraz nadzór wojewody uznana za zgodną z prawem i nie ma teraz możliwości jej zmiany. Gmina Białaczów dokonała już podziału na okręgi i obwody wyborcze, a w chwili obecnej nie istnieją żadne środki, które prowadziłyby do możliwości jej zmiany. Pan Wojciech Gorząd odczytał ustalenia Kodeksu Wyborczego odnośnie warunków umożliwiających uchylenie uchwały. Radny J. Reszelewski – A co dzieje się w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców w danym okręgu? Radca Prawny W. Gorząd – Nie stanowi to większego problemu ponieważ stały obwód głosowania może obejmować 500 mieszkańców, ale może również mniej. W celu zmiany dotychczasowego podziału bardzo trudno jest skorzystać z przepisów Art. 13 §1 Kodeksu Wyborczego. Zmiany w podziale zgodnie z jego opisem winny nastąpić jedynie w wypadkach konieczności spowodowanej zmianami granic gminy, zmianą liczby mieszkańców w gminie lub obwodzie głosowania. Mecenas przybliżył radnym podobną sytuację jaka miała miejsce w innej gminie. Uchwała została odrzucona przez Wojewodę więc nastąpiło odwołanie do Sądu, a ten przychylił się do decyzji Wojewody. Dlatego też wniosek złożony przez mieszkańców Żelazowic nie może zostać pozytywnie rozpatrzony, gdyż na tym etapie nie ma takich możliwości. Radny W. Świtkowski – Komisarz Wyborczy stwierdził, że nasza gmina jest wzorowo podzielona na obwody wyborcze. Radca Prawny W. Gorząd – Wcześniej była możliwość opiniowania uchwał z Komisarzem Wyborczym. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy powiedział, że najpierw trzeba zmienić okręgi, a następnie obwody. Radny W. Świtkowski – Nie ma możliwości odwołania. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek – Zastanówmy się nad tym ponieważ zmiany w podziale okręgów mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed wyborami. Radny W. Świtkowski – To taka sama sytuacja jak powstawały okręgi wielomandatowe. Radca Prawny W. Gorząd przedstawił informację dotyczącą wyroku Sądu w Gliwicach, wówczas to uchwała była na innym etapie, to jest w trakcie realizacji i wtedy było jej odwołanie. Aby uchylić daną uchwałę to musi ona rażąco naruszyć prawo. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy został zapytany czy jest możliwość dopuszczenia ramy 0,5 – 1,5 i w odpowiedzi uzyskałem, iż nie ma takiej możliwości Radny J. Reszelewski – Od początku byliśmy wprowadzeni w błąd: - po pierwsze: bo natychmiast trzeba podjąć uchwałę, - po drugie: projekt uchwały nie był udostępniony do wglądu dla mieszkańców gminy, - po trzecie: termin odwołania został nam błędnie podany. Radny W. Świtkowski – Nie ma przecież konieczności informowania każdego mieszkańca osobno. To Rada Gminy podejmuje decyzje. Radny J. Reszelewski – Zostaliśmy przez pracownika Urzędu Gminy wprowadzeni w błąd. Podejmowaliśmy błędne uchwały nie znając dokładnie zasad. Informację jaką dostaliśmy od pracownika Urzędu Gminy była błędna. Poinformowano nas, iż termin na odwołanie wynosi 14 dni, a faktycznie jest to 5 dni. Panie Mecenasie, czy naruszeniem prawa jest wprowadzenie w błąd przez pracownika? Radca Prawny W. Gorząd – Rozumiem panujące zdenerwowanie. Wszystko przygotowuje pracownik i było przyjmowane przez Radę Gminy na sesji. Natomiast odnosząc się do tematyki udzielonej przez pracownika informacji, to jeżeli istnieje Ustawa, w której opisane jest w jakim terminie można zgłaszać odwołanie wówczas to każdy radny powinien zapoznać się z przepisami. To radni powinni znać prawo. Ja również myślałem, że obie uchwały można podjąć na jednej sesji, najpierw zaś musi być podjęta uchwała dotycząca okręgów, a następnie uchwała dotycząca obwodów. Radny W. Świtkowski – Czy w uchwale, którą podejmujemy jest tryb odwoławczy? Radca Prawny W. Gorząd – Tak. Radny J. Reszelewski – Dlaczego uzyskaliśmy od pracownika Urzędu Gminy informacje, że uchwały musimy podjąć na sesji czerwcowej, ponieważ trzeba to zrobić jak najszybciej, a okazuje się, że mieliśmy na to jeszcze czas kilku miesięcy? Radca Prawny W. Gorząd – W czerwcu 2012r. były podejmowano te uchwały w bardzo wielu Gminach ponieważ Komisarz Wyborczy nalegał, aby jak najszybciej zostały ustalone podziały na okręgi i obwody, dlatego Gmina Białaczów również się do tego dostosowała. Radny J. Reszelewski – Czy nie powinniśmy zostać poinformowani do kiedy mamy czas na podjęcie tej uchwały? Radca Prawny W. Gorząd – Zależało nam aby jak najszybciej dana uchwała została podjęta. Radny J. Reszelewski – Ale chciałem zauważyć, że to nie jest jakaś bagatelna sprawa typu zmiana ulicy tylko podział okręgów. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek udzielił informacji kiedy Rada Gminy ma prawo do podejmowania decyzji. Podkreślił, iż to Rada decyduje czy chce podjąć uchwałę na danej sesji. Wszystkie dostarczane nam informacje były błędne i nieprawdziwe. Radny A. Martyka – To zatem pracownik zawinił. Radca Prawny W. Gorząd – Nie prawda ponieważ to Wójt przygotowuje projekty uchwał. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek nie zgodził się z Panem Mecenasem i poprosił o odczytanie pisma od Komisarza Wyborczego, które to jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 4. Radny W. Świtkowski – Zostaliśmy wprowadzeni przez pracownika w błąd, ale czy to skutkuje podjęciem jakich działań? Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Skoro pracownik Urzędu Gminy jest Gminnym Komisarzem Wyborczym to dlaczego mielibyśmy mu nie ufać. Z góry założyliśmy, że nie wprowadza nas w błąd. Radny J. Reszelewski – Od samego początku pracownik Urzędu Gminy nas okłamywał dostarczając błędne informacje. Radca Prawny W. Gorząd – Dla ważności uchwały informacje pracownika nie mają żadnego znaczenia. Radny J. Reszelewski – Otrzymaliśmy informację, że na złożenie przez wyborców skargi odnośnie sposobu podziału wyborczego mamy termin 14 dni, a gdy Sołtys z Miedznej Drewnianej złożył ją po 7 dniach otrzymał informację, że już jest za późno. Radny W. Świtkowski – To nie jest odpowiednie usprawiedliwienie, gdyż przecież każdy radny powinien znać przepisy Kodeksu Wyborczego. Radca Prawny W. Gorząd – Nigdzie nie ma zapisane w jaki sposób liczyć termin na złożenie skargi. Czy ilość przysługujących na to dni należy liczyć od momentu podjęcia uchwały, czy może po upływie 14 dni tak jak daje się ją do publikacji. Jest zatem bardzo trudno obliczyć dni odwoławcze ponieważ istnieje tryb administracyjny – Wojewoda, oraz tryb wyborczy – Komisarz Wyborczy. Dlatego nie sądzę, że pracownik Urzędu Gminy podał błędną informację z premedytacją i w pełni świadomie. Ja jako zawodowy prawnik również miałem problem z obliczeniem dni odwołania. Radny J. Reszelewski – Czy Pan Mecenas mógł wtedy na sesji nas poinformować ile jest czasu? Radca Prawny W. Gorząd stwierdził, iż nie wiedział, że była wówczas taka potrzeba, gdyż był obecny na sesji ze względu na kontrolę zgodności prawnej podejmowanej uchwały. Radny W. Świtkowski – Nic więcej w tej chwili nie możemy zrobić z obowiązującą uchwałą. Pracownik Urzędu Gminy wprowadził nas w błąd, ale to już Wójt powinien wyciągnąć wobec niego odpowiednie konsekwencje. Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Otrzymaliśmy informację od Komisarza Wyborczego, że mieszkańcy mają prawo składać pisma i mogą zaskarżyć uchwałę do Wojewody. Pytam zatem w tym miejscu Pana Prawnika: Czy możemy na złożony przez mieszkańców Żelazowic wniosek odpowiedzieć, iż nie mamy możliwości uchylenia dotychczasowej uchwały odnośnie podziału na obwody wyborcze? Radca Prawny W. Gorząd – Na dzień dzisiejszy nikt już teraz nie może uchylić tej uchwały gdyż jest na to za późno, a obowiązująca uchwała jest poprawna. Przystąpiono do oficjalnej odpowiedzi Rady Gminy na wniosek mieszkańców Żelazowic, która zostanie przekazana dla Sołectwa Żelazowice. W związku z wyczerpaniem się tematów, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 1235 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Posiedzenia: Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.07.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.07.2014 , wersja 2
Numer: 0063/IV/2/2014, Z dnia: 14.05.2014
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 14 maja 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia według załączonej listy obecności, która stanowi integralną cześć protokoły jako załącznik Nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów, Pani Izabela Wiktorowicz – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, Pani Katarzyna Baranowska – Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie Filia w Petrykozach, Pan Waldemar Jóźwik – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1130 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów przy ul. Piotrkowskiej 12, 26 – 307 Białaczów i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Pana Andrzeja Martykę, który w pierwszej kolejności powitał Radnych oraz zaproszonych gości. Dodatkowo przywitała wszystkich Radna Krystyna Jóźwik – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan. Następnie Pan Przewodniczący Komisji zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Podsumowanie konkursu – 33 Wąglańskiego Maja Poezji „W uzdrowionych oczach dwa wyraźniejsze światy”. 2. Podsumowanie pracy bibliotek za 2013 rok. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad, w związku z czym przystąpiono do omawiania punktów posiedzenia. W pierwszej kolejności, dyskusji poddany został punkt drugi posiedzenia. Ad. 2. Podsumowanie pracy bibliotek za 2013 rok W punkcie tym głos zabrała Pani I. Wiktorowicz – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, udzielając informacji dotyczących działalności bibliotek Gminy Białaczów w 2013 roku, które stanowią integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 2. Przewodniczący Komisji A. Martyka – Jak wygląda współpraca między bibliotekami a Szkołami na terenie naszej gminy? Kierownik GBP I. Wiktorowicz – Najlepiej układa się współpraca ze szkołami na miejscu, tj. ze Szkołą Podstawową oraz z Gimnazjum w Białaczowie. Pani K. Baranowska – Filia Biblioteki w Petrykozach najlepiej współpracuje ze Szkołą Podstawową w Petrykozach. Najczęściej w bibliotece udzielają się dzieci uczęszczające do tej właśnie Szkoły. Ostatnio przeprowadzane były przez filię konkursy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skroninie. Przewodniczący Komisji A. Martyka – Wykazujecie bardzo dobrą współpracę, dużo piszecie różnych wniosków, organizujecie różne projekty. Czy duża ilość osób z terenu naszej gminy bierze udział w takich zorganizowanych przez biblioteki działaniach? Kierownik GBP I. Wiktorowicz – W chwili obecnej współpracujemy z młodymi matkami. Przy ich doborze pomagają nam pracownicy Urzędu Pracy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie. Zauważyłyśmy jednak, że niektóre młode matki niechętnie podejmują się współpracy z biblioteką. Najchętniej angażują się jednak młode matki z Białaczowa. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Czy biblioteki potrzebują może jakiejś pomocy, którą mogłaby zapewnić Rada Gminy Białaczów? Czy są jakieś potrzeby, plany w realizacji których moglibyśmy być pomocni? Co Rada Gminy ze swojej strony może dla was zrobić? Kierownik GBP I. Wiktorowicz – Chcielibyśmy założy stronę internetową Biblioteki, jest to koszt około 500 zł. Ewentualnie mogłaby to być podstrona do strony internetowej Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Postaramy się tę sprawę załatwić, a o efektach poinformujemy. Przewodniczący Komisji A. Martyka – Czy termin wystawy sztuki amatorskiej w naszej gminie będzie ten sam czy ulegnie zmianom? Czy po ukończonym remoncie Ratusza w Białaczowie, planowane są jakieś zmiany w stylizacji wnętrza, w którym mieści się biblioteka? Kierownik GBP I. Wiktorowicz – W tym roku spotkanie ze sztuką amatorską planowane jest na 11 października. Natomiast 12 października odbędzie się 65 – lecie istnienia Biblioteki i będzie to już spotkanie poświęcone głównie bibliotece. Po remoncie Ratusza w bibliotece planowana jest zamiana rozmieszczenia pomieszczeń przeznaczonych na księgozbiór z tym przeznaczonym na czytelnię z wypożyczalnią. Będzie odwrotnie niż dotychczas. Wiceprezes TPW W. Jóźwik – Najlepiej współpraca Towarzystwo Przyjaciół Wąglan układa się z biblioteką w Żelechlinku. Sponsoruje ona nam nagrody rzeczowe w formie książek dla uczestników konkursów przez nas organizowanych. Współpraca z Bibliotekami naszej gminy jest już nieco gorsza. Jestem zapraszany na spotkania do Biblioteki w Końskich, a tu w Białaczowie jestem pomijany. Ubolewam nad tym, iż choć mamy w naszej gminie dobrych poetów to nie robimy z nimi spotkań. Przewodniczący Komisji A. Martyka – Mam nadzieję, że po tej informacji współpraca Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie z Towarzystwem Przyjaciół Wąglan będzie wyglądała znacznie lepiej. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Po wysłuchaniu informacji Pana Waldemara Jóźwika w odniesieniu do środków finansowych, nie byłoby myślę przeszkody, aby te środki, które idą z Gminy Białaczów mogły iść przez Bibliotekę bo to jest ten sam budżet. W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji A. Martyka przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 1. Podsumowanie konkursu – 33 Wąglańskiego Maja Poezji „W uzdrowionych oczach dwa wyraźniejsze światy” Temat ten rozpoczął Pan W. Jóźwik - Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan od przedstawienia 2 cytatów ze swojej książki. Następnie przeszedł do omawiania spraw konkursu – 33 Wąglańskiego Maja Poezji „W uzdrowionych oczach dwa wyraźniejsze światy”, który odbył się 04.05.2014r. w Wąglanach. Poinformował on o kosztach wydania oraz sprzedaży jednej książki. Udzielił stosownych wyjaśnień odnośnie przekazanej na ten cel dotacji z Gminy Białaczów w wysokości 5000zł. Poinformował również o artykule jaki został umieszczony w Tygodniku Opoczyńskim na temat tegoż konkursu. Wiceprezes TPW W. Jóźwik poinformował również, że jeśli chodzi o przyszłe konkursy to jeszcze nie może nic konkretnego powiedzieć. Towarzystwo Przyjaciół Wąglan dostało propozycję również od innych Gmin aby to na ich terenie zorganizować taką imprezę kulturalną. Oprócz naszej Gminy, także inne wspierają ten konkurs, kupując na przykład dla laureatów nagrody rzeczowe. Wielu ludzi wyraża chęć współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Wąglan, dlatego na chwilę obecną TPW nie może zadeklarować się gdzie w przyszłym roku zorganizowany będzie konkurs. W przyszłych latach Pan W. Jóźwik planuje rozszerzenie tego konkursu o plener malarski i rzeźbiarski. Pan W. Jóźwik poinformował również o utrudnieniach jakie miały miejsce w trakcie organizacji konkursu oraz o sprawach związanych z wynajęciem świetlicy w Wąglanach. Przedstawił także dokumenty i rachunki, co do których poprosił o stosowne wyjaśnienia. Na zakończenie swej wypowiedzi Pan W. Jóźwik serdecznie podziękował Radnym za 4-letnią współpracę oraz życzył powodzenia w wyborach do Rady Gminy. Radny E. Mastalerz – Udzielił stosownej informacji odnośnie wynajmowania Sali na uroczystości okolicznościowe od OSP. Przewodniczący Komisji A. Martyka oraz Radna K. Ziębaczewska złożyli podziękowania dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan za działania na rzecz tak pięknego konkursu, a następnie o zabranie głosu został poproszony Pan Przewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Myślę, że współpraca Gminy Białaczów z Towarzystwem Przyjaciół Wąglan nie wygląda wcale najgorzej. Na organizację konkursu, spośród wszystkich sponsorów, największe środki finansowe zostały przekazane właśnie przez Gminę Białaczów. Zorganizowany konkurs – 33 Wąglański Maj Poezji oceniam bardzo pozytywnie od strony promocji Gminy Białaczów. Po ostatnio zorganizowanej przez TPW imprezie pojawił się wniosek z wystąpieniem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie odznaczenia dla Pana Waldemara Jóźwika. Nie mogę jeszcze obiecać, że to zostanie zrealizowane, gdyż nie wiemy jaką pozycję zajmie w tej sprawie Ministerstwo. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące opłat z OSP za wynajem sali to temat ten będzie poruszany na Gminnym Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewodniczący A. Martyka oraz Radny J. Reszelewski wyrazili swoje zadowolenie z działań podejmowanych odnośnie nadania odznaczenia Panu Waldemarowi Jóźwikowi. Na zakończenie tego punktu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej I. Wiktorowicz jeszcze raz wyrazili zadowolenie z odbytego konkursu i złożyli podziękowania na ręce Pani K. Jóźwik – Prezesa TPW i Pana W. Jóźwika Wiceprezesa TPW, za jego organizację. Pani Kierownik I. Wiktorowicz podziękowała również Radzie Gminy za pomoc w realizacji corocznych Spotkań ze Sztuką Amatorską. Ad. 3. Sprawy bieżące Ponieważ w punkcie tym brakowało tematów odnośnie spraw bieżących, posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia zakończyło się o godzinie 12:50 i protokół podpisano. Protokołowała Przewodniczący Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Anna Gołacka Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/1/2014, Z dnia: 07.04.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 7 kwietnia 2014 roku. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. 2. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 9:30 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. 2. Ocena z wykonania budżetu za 2013 rok. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad.1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. W punkcie tym Radni wyjechali do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, gdzie zostali przywitani przez Komendanta wymienionej jednostki insp. Janusza Mygę, który powitał przybyłych gości, oraz podziękował wszystkim obecnym za przybycie. Komendant insp. Janusz Myga poinformował o pracy Policji w nowym miejscu oraz zapoznał obecnych ze strukturą Komendy Powiatowej Policji w Opocznie po czym Radni zostali zaproszeni do zwiedzania budynku nowej Komendy Policji. Na koniec spotkania Komendant poinformował o możliwości zorganizowania kolejnych spotkań Rady lub posiedzeń komisji na sali konferencyjnej KPP w Opocznie. Ad. 2. Ocena wykonania budżetu za 2013 rok. Po powrocie do Urzędu Gminy w Białaczowie członkowie komisji przystąpili do omówienia drugiego punktu tematu. W powyższym punkcie Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pan Waldemar Świtkowski poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy Białaczów – Panią Irenę Wilk, która w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2013 rok uchwalony został w wysokości dochody – 15.772.884 zł. wydatki – 21.612.756 zł. W ciągu roku Rada Gminy dokonała 10 zmian budżetu gminy natomiast Zarządzeniem Wójta dokonano 9 zmian budżetu. Po tych zmianach dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.430.227,53 zł. i na dzień 31.12.2013 r. zostały zrealizowane do kwoty 18.727.504,16 zł. tj. 101,61%. Dochody majątkowe planowane były w wysokości 2.305.620 zł i zrealizowane do wysokości 2.538.130,28 zł. Przychody budżetu w 2013 roku wynosiły ogółem 4.517.191,79 zł i składały się z: wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej – 1.200.682,79 zł. pożyczki w wysokości 3.316.509 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Rozchody budżetu 2013 r. wynosiły 2.240.280 zł. i dotyczyły spłaty kredytu bankowego oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, a także spłaty pożyczki na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Środki pozostałe do dyspozycji Rady Gminy w 2014 roku to kwota 415.512,09 zł. Skarbnik Gminy przedstawiła również realizację zobowiązań pieniężnych na koniec 2013 roku w poszczególnych miejscowościach, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radna J. Pawłowska – Co wchodzi do zaległości w podatku? Skarbnik Gminy – Są to zaległości plus odsetki. Radny J. Kowalczyk – Czy w przedstawionej przez panią informacji są ujęte zaległości z lat poprzednich, czy tylko z roku 2013? Skarbnik Gminy – Są to zaległości z lat ubiegłych oraz z roku 2013. Radna K. Ziębaczewska – Czy były planowane środki na fundusz sołecki? Przewodniczący Rady Z. Prusek – nie było planowanych środków na fundusz sołecki. Radny J. Kowalczyk – dlaczego w dziale kultura fizyczna i sport nastąpił zwrot dotacji w wysokości 2.600 zł? Skarbnik Gminy – Ponieważ Stowarzyszenie, nie wykorzystało wszystkich środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania. Radny M. Franaszczyk – Czy jest możliwość zwolnienia z podatku silosów zbożowych, tak jak budynków gospodarczych wykorzystywanych na działalność rolniczą? Skarbnik Gminy – Konieczne jest podjecie nowej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, ponieważ w obecnej uchwale nie ma tego zapisu. Do omawianego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Radni nie wnieśli żadnych uwag. Z powodu wyczerpania się tematów przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia Ad. 3. Sprawy bieżące gminy. W powyższym punkcie tematu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że prawdopodobnie po świętach zorganizowana zostanie sesja na temat „Dnia Papieskiego” i związanej z nim organizacji. Wobec wyczerpania powyższych tematów wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Piotr Szymczyk Andrzej Martyka Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.04.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony