Protokoły Komisji Rolnictwa

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: RG.0002.0012/I/II/III/IV/IV/.2015, Z dnia: 10.06.2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.0012/III/05/.2015, Z dnia: 08.07.2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 8 lipca 2015 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 2
Numer: 0063/6/2014, Z dnia: 22.10.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia rozpoczęło się o godzinie 10:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych i zapoznał z tematami posiedzenia, które przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 2. Stawki podatkowe na 2015 r. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie zaopiniowali powyższe tematy, po czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. W punkcie tym o zabranie głosu została poproszona Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany jakie są proponowane w budżecie gminy na 2014 r. - informacja na temat zmian stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu zmian w budżecie, po czym przystąpiono do omówienia punktu drugiego tematu. Ad 2. Stawki podatkowe na 2015 r. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy, która poinformowała o proponowanych stawkach podatkowych na 2015 rok. Projekt stawek podatku od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: było 0,73 zł., proponowana stawka 0,75 zł maksymalna 0,90 zł. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: proponowana stawka 4,58 zł. od 1 ha pow. jest to maksymalna stawka, gdyż na terenie gminy Białaczów nie ma płatników, którzy by mieli naliczany w/w podatek. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: było 0,25 zł, proponowana stawka 0,25 zł. maksymalna 0,47 zł. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej: było 0,64 zł., proponowana stawka 0,65 zł., maksymalna 0,75 zł. b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej: było 16,60 zł, proponowana stawka 16,60 zł., maksymalna 23,13 zł. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: proponowana stawka wynosi 10,80 zł. od 1m² powierzchni użytkowej, jest to maksymalna kwota ponieważ na terenie gminy Białaczów, nie płatnika w/w podatku. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,15 zł., proponowana stawka 4,20 zł., maksymalna 4,70 zł. e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,60 zł., proponowana stawka 4, 70 zł. maksymalna 7,77 zł. f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7: wartość ta pozostaje niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego. Radny Jacek Reszelewski: proponuję podnieść stawkę dotyczącą pozostałych gruntów o 0,02 zł. (z 0,25 zł. na 0,27 zł). Powyższą propozycję poddano głosowaniu. Większością głosów radnych pozostawiono stawkę od pozostałych gruntów w wysokości 0,25 zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian w opłatach za wodę i ścieki. W roku ubiegłym opłata za wodę i ścieki wynosiła 2,50 zł., proponowana kwota to 2,70 zł. Radny Jacek Reszelewski: jestem za tym, żeby stawki pozostawić niezmienione, jak w ubiegłym roku w wysokości 2,50 zł. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: dążymy do poprawy jakości wody i w związku z tym proponuje stawkę wyższą o 0,10 do roku ubiegłego, czyli 2,60 zł. Radna Krystyna Jóźwik: dlaczego mamy podnosić stawki za wodę, która nie zawsze jest zdatna do picia. Radny Waldemar Świtkowski: przecież zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminy w wysokości 60.000 zł na modernizację hydroforni w Miedznej Drewnianej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody. Radny Maciej Franaszczyk: w przypadku naszej gminy wszystko idzie w dół. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat jakości wody w gminie Białaczów. W dalszej części na wspólne posiedzenie Komisji został poproszony Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy, który szczegółowo wyjaśnił radnym powody wstrzymania się z zakupem urządzenia do uzdatniania wody (lampy UV). Został wykryty błąd, który jest już naprawiony, obecnie próbki wody są robione zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i temat bakterii się skończył. W związku z powyższym zakup urządzenia (Lamp UV) za kwotę 60.000 zł. w chwili obecnej jest zbędne. Radny Waldemar Świtkowski podziękował Wójtowi za przybycie i szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: chciałbym umocować swoją propozycję kwoty 2,60 zł. za pobór wody i za odprowadzenie ścieków w tych realiach są to te koszty stałe, które pomagają radnym i urzędowi w możliwościach finansowych gminy. Radny Zbigniew Kocemba: jak ktoś przyłącza się do wodociągu gminnego, to też płaci za wodę ? Skarbnik Gminy: nie płaci. Radna Krystyna Jóźwik: ale kiedyś płaciliśmy za podłączenie do wodociągu. Skarbnik Gminy: kiedyś były to dobrowolne wpłaty, teraz jest opłata adiacencka, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. Radny Jacek Reszelewski: a jak jest rozwiązana sytuacja z osobami, które nie płacą za wodę? Radny Waldemar Świtkowski: już na wcześniejszych posiedzeniach poruszaliśmy temat zaległości za wodę. Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat zaległości za pobór wody. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za pobór wody na terenie gminy Białaczów 13 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł 2 radnych głosowało za pozostawieniem kwoty 2,50 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1 m³. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za odprowadzenie ścieków na terenie gminy. 15 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1m³. W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy poinformowała, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt. Proponowana kwota to 45 zł., tak jak w roku ubiegłym. Powyższą propozycję radni zaakceptowali jednogłośnie. Ad. 3. Sprawy bieżące             Z powodu braku tematów w powyższym punkcie, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zakończono o godz 11:05 i protokół podpisano. Wnioski: 1. Przyjęcie zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2. Propozycja stawki w wysokości 2,60 zł. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2015 r. 3. Propozycja stawki w wysokości 2,60 za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na 2015 r. 4. Przyjęcie zaproponowanej przez Wójta kwoty obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/I/18/2009, Z dnia: 18.08.2009
P R O T O K Ó Ł Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Z dnia 18 sierpień 2009 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej listy obecności, którą stanowi Załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1. Pani Maria Fabianowska- Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie 2. Pan Jan Jóźwik- Wójt Gminy Białaczów Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęto o godzinie 9.00, poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Zdzisława Pruska, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Dopłaty bezpośrednie 2. Aktualna sytuacja w rolnictwie 3. Dożynki powiatowe i gminne w Białaczowie Obrady rozpoczęły się od ostatniego punktu ze względu na obowiązki Wójta. Powyższy porządek obrad przez członków komisji został przyjęty jednogłośnie. Ad.1. Dopłaty bezpośrednie. W punkcie pierwszym posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Marię Fabianowską, która na wstępie poinformowała członków komisji o organizacji pracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Następnie poinformowała zgromadzonych, o jakie środki finansowe mogą ubiegać się rolnicy z Unii Europejskiej a także, jakie wobec tego muszą spełniać wymogi. Poruszono także temat gospodarstw niskotowarowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia upraw przez rolników. Po przedstawieniu powyższych informacji zadawano pytania, na które Pani Maria Fabianowska udzieliła niezbędnych odpowiedzi. Ad.2. Aktualna sytuacja w rolnictwie. W punkcie drugim głos zabrał członek komisji Józef Krzysztof Rek. Mówił on o sensie istnienia komisji rolnictwa oraz o bardzo trudnej sytuacji rolników, która spowodowana jest spadkiem cen skupu produktów rolnych. Zawnioskował on o zorganizowanie sesji rady gminy, na której jeden z punktów będzie dotyczył rolnictwa i jego aktualnej sytuacji. Niniejszy wniosek stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 2. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji wypowiadając się na temat wniosku Pana Reka. Poinformował on także o możliwości uzyskania wapna. Członek Komisji Waldemar Świtkowski zawnioskował o to, aby w pierwszej kolejności wapno otrzymały osoby, które jeszcze nie korzystały z tego typu pomocy. Niniejszy wniosek stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 2. Przewodniczący komisji poinformował także zebranych o możliwości wyjazdu na tegoroczne Dożynki Wojewódzkie w celu zapoznania się z sytuacją rolników w województwie Łódzkim. Członkowie komisji wyrazili chęć wyjazdu. Ad.3.Dożynki powiatowe i gminne w Białaczowie. W punkcie trzecim posiedzenia, Przewodniczący komisji Zdzisław Prusek, oddał głos Wójtowi Gminy Białaczów Janowi Jóźwikowi w celu zapoznania zgromadzonych ze sposobem organizacji dożynek powiatowo gminnych w Białaczowie oraz o ich przebiegu. Wójt stwierdził, iż dożynki będą znakomitą okazją do zaprezentowania naszej gminy, jej tradycji, historii i dorobku. Po przedstawieniu powyższych informacji, zadawano pytania, na które Wójt udzielił niezbędnych odpowiedzi. Wobec wyczerpania powyższych tematów posiedzenie komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 21.06.2010.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 21.06.2010 , wersja 1
Numer: 0063/I/19/2009, Z dnia: 03.12.2009
P R O T O K Ó Ł Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Z dnia 03 grudnia 2009 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej listy obecności, którą stanowi Załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1. Pan Andrzej Ciupa pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęto o godzinie 10.00, poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Zdzisława Pruska, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Wysokość podatku rolnego na 2010 rok 2. Informacje pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 3. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez członków komisji został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1 Wysokość podatku rolnego na 2010 rok. W punkcie tym na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Prusek. Udzielił on informacji iż w roku 2009 Główny Urząd Statystyczny ustalił cenę żyta na poziomie 55,00 zł za kwintal. Rada Gminy Białaczów mogła pozostawić ta cenę lub ją obniżyć. Głosami radnych cena ta została obniżona do kwoty 40,00zł. W związku z tym podatek wolny wyniósł 100zł na rok z jednego hektara przeliczeniowego. Na rok 2010 Główny Urząd Statystyczny w Łodzi ustalił cenę 34,10zł za kwintal co daje kwotę podatku w wysokości 85,25zł z hektara przeliczeniowego. Po udzieleniu tych informacji zwrócił się do radnych z pytaniem czy Komisji powinna wystąpić z wnioskiem o obniżenie ceny czy należy pozostawić ją bez zmian. Dodatkowo poinformował, iż w gminach sąsiadujących Paradyżu, Sławnie oraz Żarnowie cena żyta została obniżona do kwoty 30,00zł za kwintal. Wywiązała się dyskusja na temat cen żyta i obecnej sytuacji rolników. Głosy były podzielone jednak ostatecznie Członkowie Komisji doszli do wniosku, iż cena ta powinna zostać obniżona do kwoty 30,00zł. Z powodu wyczerpania się tematu Przewodniczący komisji Zdzisław Prusek zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 2 Informacje Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Prusek poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Ciupę, który jest pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie. Pan Ciupa został przydzielony do współpracy z rolnikami w naszej Gminie po zmianach jakie zaszły w ODR. Na wstępie Pan Andrzej poinformował, iż od dnia 1 sierpnia 2009 roku Ośrodek Doradztwa Rolniczego podlega pod marszałka a nie jak do tej pory pod wojewodę. W swojej wypowiedzi Pan Ciupa udzielił niezbędnych informacji dotyczących możliwości pozyskania funduszy przez rolników. Poinformował z jakich programów rolnicy mogą skorzystać i jakie w związku z tym muszą spełnić wymagania. Zapoznał także radnych ze zmianami jakie nastąpiły w płatnościach obszarowych na 2010 rok, jakie wymagania spełnić należy aby uzyskać kredyt rolniczy oraz dofinansowanie inwestycyjne a także udzielił informacji o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rolno- Środowiskowego oraz programu Użytków Zielonych. Wytłumaczył także pojęcie gospodarki ekstensywnej. Po zakończonej wypowiedzi Członkowie Komisji zadawali Pytania, na które Pan Andrzej Ciupa udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Ad. 3 Sprawy bieżące. W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Prusek zapoznając radnych z apelem Posła Roberta Telusa oraz Wiesława Sołtysiaka do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dotyczył podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji w rolnictwie. Apel ten wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. W związku z tym zwrócił się do radnych z zapytaniem czy popierają niniejszy apel. Po dyskusji Komisja większością głosów poparła apel. Przewodniczący Pan Zdzisław Prusek na zakończenie wyraził swoją opinię, iż jego zdaniem elementem poprawy sytuacji w rolnictwie jest wykluczenie pośredników. Wobec wyczerpania powyższych tematów posiedzenie komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 21.06.2010.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 21.06.2010 , wersja 1
Numer: 0063/I/22/2010, Z dnia: 15.09.2010
P R O T O K Ó Ł Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Z dnia 15 wrzesień 2010 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej listy obecności, którą stanowi Załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1. Pan Czesław Pawlik – Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowego Inspektoratu w Białaczowie. 2. Pani Anna Prusek – pracownik Urzędu Gminy Białaczów odpowiedzialny za gospodarkę komunalną na terenie Gminy Białaczów. 3. Pani Krystyna Gołąb – pracownik Urzędu Gminy Białaczów zajmujący się sprawami rolnictwa. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęto o godzinie 10.00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Zdzisława Pruska, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Białaczów. 2. Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów. 3. Sprawy bieżące. W związku z zaistniałą sytuacją powodziową na terenie gminy Przewodniczący Komisji Z. Prusek zaproponował wniesienie na posiedzenie komisji punktu dotyczącego podtopień upraw rolnych. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem propozycji. Porządek obrad przedstawiał się zatem w następujący sposób: 1. Gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Białaczów. 2. Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów. 3. Sprawy bieżące. 4. Podtopienia upraw rolnych. Ad. 1 Gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie gminy Białaczów. W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Pana Czesława Pawlika, który przedstawił sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowego Inspektoratu w Białaczowie, który stanowi integralna część protokołu jako załącznik nr 2. Po przedstawieniu sprawozdania Radni przystąpili do zadawania pytań: Radny S. Sikora – Czy zbiorniki małej retencji na terenie Gminy podlegają pod Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Białaczowie? Pan Cz. Pawlik – Nie. Takie zbiorniki nie podlegają pod nas. Radna B. Szymańska – Czy można zasypać koryto starej rzeki? Pan Cz. Pawlik – Niestety nie wolno nam tego zrobić. Radny S. Sikora – Uważam, że zbiorniki małej retencji powinny być nadzorowane przez gminę. W miejscowości Parczów nikt nie dba o zmodernizowany zbiornik i ulega on ciągłemu niszczeniu. W chwili obecnej poosuwały się płyty brzegowe. Radny K. Rek – W Żelazowicach mieliśmy ten sam problem ale rozwiązaliśmy go wspólnie z radą sołecką. Uważam, że mieszkańcy wsi powinni dojść do porozumienia i sami zadbać o staw. Mam jeszcze pytanie do Pana Pawlika: czy wpłynął do was wniosek o modernizację stawu w Białaczowie i czy prawdą jest, iż kierownik ustosunkował się do niego negatywnie? Pan Cz. Pawlik – Tak wpłynął do nas taki wniosek. Opinię wystawiali moi pracownicy. Ja osobiście nie ustosunkowałem się negatywnie do tego wniosku. Radny J. Józwik – Czy rzeka Wąglanka będzie tak w dalszym ciągu regulowana? Pan Cz. Pawlik – Tak. Kolejnym etapem będzie regulacja brzegów w stronę Miedznej Drewnianej. Radny Z. Prusek – Jaki jest stan tamy na zalewie „Miedzna”? Pan Cz. Pawlik – Stan tamy jest bardzo dobry. W 2011 roku jest planowane piaskowanie klap oraz sprawdzenie łańcuchów czyli tama będzie modernizowana. Radny Z. Prusek – Kto odpowiada za obronę cywilną i ostrzeżenie ludności przed powodzią? Pan Cz. Pawlik – Za obronę cywilną odpowiadamy my jako zarząd. Radny W. Świtkowski – Kto odpowiada za ciek wodny w Radwanie? Pan Cz. Pawlik – Spółka wodna. Pani K. Gołąb – Czy na rzece Wąglance nie można zrobić wodopoju dla zwierząt? Pan Cz. Pawlik – Niestety nie było to uwzględnione w projekcie dlatego na chwilę obecną nie możemy tego zrobić. Temat ten możemy rozwinąć po zakończeniu trwającej inwestycji. Radny J. Józwik – Jak będą wyglądały roboty pod mostem na rzece Wąglance? Pan Cz. Pawlik – Brzegi pod mostem zostaną zabezpieczone w odpowiedni sposób aby woda ich nie wymywała. Radny Z. Prusek – W miejscowości Miedzna Drewniana są zalewane łąki. Zalewanie to jest podwójne ponieważ wylewa rzeka i rów w lesie. Czy gmina może przedłużyć rów i wprowadzić go do rzeki? Pan Cz. Pawlik – Tak. Gmina może to zrobić bez problemu. Radny Z. Prusek – Ostatnio pojawił się problem nadzoru nad jazem w Miedznej Drewnianej ponieważ Pani Magdalena Górnik chce go sprzedać gdyż utrzymywanie go nie jest dla niej opłacalne. Pan Cz. Pawlik – Nowy właściciel musi mieć pozwolenie wodno – prawne na piętrzenie wody jeśli tego nie zrobi przepływ będzie swobodny. Jeśli właścicielem tego zbiornika zostanie gmina musi ona wystąpić z wnioskiem o piętrzenie wody i w ten sposób nawadnianie pól, wtedy my jako zarząd odpowiednio się do tego ustosunkujemy. Chciałbym również poinformować Państwa o możliwości reaktywacji spółki wodnej. Sprawami tymi zajmuje się Pan Gołchowski – pracownik Starostwa Powiatowego w Opocznie. Radny J. Józwik – Czy na dzisiejszej komisji będzie poruszony temat odprowadzania ścieków? Radny Z. Prusek – Temat ten nie będzie dziś poruszany. Z powodu wyczerpania się tematu i braku pytań do Pana Czesława Pawlika Przewodniczący Komisji podziękował mu za poświęcony czas i w dalszej kolejności poprosił o zabranie głosu Panią Annę Prusek. Pani Anna Prusek poinformowała, iż ostatnie badanie wody przeprowadzone było przez sanepid 23. 08. 2010 roku z wyników wiemy, ze woda nadaje się do spożycia. W dalszej kolejności Pani Prusek poinformowała, iż na terenie gminy mamy 3 hydrofornie. Pierwsza z nich znajduje się w miejscowości Miedzna Drewniana. Jej wydajność to 1070m3/dobę czyli 96,4 m3/h. Zaopatrza ona w wodę następujące miejscowości oraz następującą liczbę mieszkańców: 1. Białaczów – 1240 mieszkańców 2. Skronina – 877 mieszkańców 3. Petrykozy – 533 mieszkańców 4. Miedzna Drewniana – 603 mieszkańców 5. Parczówek – 429 mieszkańców 6. Parczów – 370 mieszkańców 7. Wąglany – 386 mieszkańców 8. Zakrzów – 218 mieszkańców 9. Sędów – 361 mieszkańców 10. Kuraszków – 180 mieszkańców 11. Kol. Żelazowice – 66 mieszkańców Hydrofornia w Źelazowicach o wydajności 100,9m3/dobę czyli 8,2 m3/h. 1. Żelazowice – 341 mieszkańców 2. Radwan – 240 mieszkańców Hydrofornia w Sobieniu o wydajności 168m3/dobę czyli 1,5 m3/h. 1. Sobień – 259 mieszkańców Dla miejscowości Ossa woda zakupywana jest z wodociągu w Żarnowie. Po zakończeniu swej wypowiedzi Pani Anna Prusek poprosiła o zadawanie pytań. Radna J. Pawłowska – Co jaki czas badana jest woda? Pani A. Prusek – To sanepid ustala harmonogram badań wody i robi to w zależności od potrzeb wynikających z panujących warunków atmosferycznych. Dodatkowo my mamy obowiązek przeprowadzenia badań wody przynajmniej dwa razy w roku. Radna B. Szymańska – Czy jest norma chlorowania wody? Pani A. Prusek – Tak jest taka norma. Mieliśmy jedną skargę o zbyt duże stężenie chloru w wodzie ale po przeprowadzonych wewnętrznych badaniach okazało się, że mieścimy się w normie. Z powodu braku pytań i wyczerpaniu się tematu Przewodniczący Komisji zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 2 Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów. W punkcie tym głos zabrała Pani Anna Prusek, która poinformowała, iż na terenie gminy odbiór nieczystości komunalnych prowadzą dwie firmy: jedna to zakład komunalny w Opocznie a druga to firma YUKO z Piotrkowa Trybunalskiego. Obie te firmy świadczą usługi segregacji śmieci za darmo jednak na naszym terenie segregacja ta idzie bardzo opornie. Poniższa tabela przedstawia wykaz posesji na terenie gminy Białaczów, które korzystają bądź nie korzystają z usług gospodarki komunalnej. Miejscowość Ogólna liczba spisanych posesji Ilość posesji posiadających kosze Ilość posesji, które nie posiadają kosza Wczasowicze Brak danych Białaczów 317 257 33 44 27 Skronina 169 140 29 14 Petrykozy 150 126 24 20 Kuraszków 74 40 34 3 Radwan 45 35 10 2 Parczów 99 91 8 23 Sędów 94 61 33 4 Wąglany 94 68 26 11 21 Żelazowice 83 76 7 15 Kolonia Żelazowice 22 9 6 - 7 Zakrzów 52 45 7 3 12 Miedzna Drewniana 154 148 6 18 Ossa 20 15 4 57 1 Sobień 61 51 10 16 Parczówek 102 96 6 1 22 RAZEM: 1501 1258 243 Radna B. Szymańska – Czy ktoś sprawdza posiadanie koszy? Pani A. Prusek – Chcemy wyegzekwować posiadanie koszy. Prowadzimy monitoring przez inkasenta. Radna B. Szymańska – Jak egzekwowane jest posiadanie kosza? Pani A. Prusek – Wstępnie wysyłamy pisma upominające mieszkańców. Radny S. Sikora – Wnioskuję o zbieranie śmieci przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Białaczów z przystanku autobusowego w miejscowości Parczów. W związku z wyczerpaniem się tematu i braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 3. Sprawy bieżące W punkcie tym na obrady komisji wszedł Pan Andrzej Ciupa pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie. Poinformował on, że Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Opocznie otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia spółek wodnych. Szkolenie to odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim. Pan A. Ciupa – z informacji jakie posiadam w waszej gminie nie istnieje spółka wodna więc może warto by było ją zawiązać i wziąć udział w takim szkoleniu. Pani K. Gołąb – myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja. W związku z tą propozycją wywiązała się dyskusja na temat działalności spółek wodnych oraz o konieczności jej powstania na terenie gminy. W związku z tym radni wytypowali trzy osoby, które pojadą na szkolenie odnośnie zawiązania i działalności spółki wodnej. Następnie Pan Andrzej Ciupa udzielił informacji o programach, z których rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie. Z powodu braku pytań przystąpiono do ostatniego punktu posiedzenia. Ad. 4. Podtopienia upraw rolnych. O zabranie głosu przewodniczący poprosił Panią Krystynę Gołąb Pani K. Gołąb - pierwszej powodzi rolnicy mogli składać wniosek o uzyskanie kredytu. Z naszego terenu złożono 5 wniosków. Niestety na chwilę obecną nie mamy informacji o ich weryfikacji. Jest również możliwość składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Wypłata nastąpi w listopadzie. Dopłata wynosi 0,85 zł do litra co w przeliczeniu na 1 ha użytku daje ok. 75zł. Kolejna sprawa dotyczy spisu rolnego, który rozpoczął się na terenie naszej gminy. Jeżeli komukolwiek nie odpowiada rachmistrz może spisać się za pomocą Internetu lub zażądać innego rachmistrza. Radny Z. Prusek – W miejscowości Miedzna Drewniana łąki były zalane całkowicie trzy razy. Czy Ci rolnicy mogą ubiegać się o odszkodowanie? Pani K. Gołąb – rolnik może ubiegać się o kredyt jeśli straty wynoszą 30 % produkcji z ostatnich 3 lat. Niestety nic innego nie może zrobić. Radny K. Rek – Ja chciałbym wystąpić z wnioskiem o zwołanie komisji, której głównym punktem będzie sprawa budowy sieci kanalizacji sanitarnej gdyż moim zdaniem firma wykonująca tą inwestycję dopuściła się wielu uchybień. Wobec wyczerpania powyższych tematów posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 01.10.2010 , wersja 1
Numer: 0063/I/22/2010, Z dnia: 25.06.2010
P R O T O K Ó Ł Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 25 czerwca 2010 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej listy obecności, którą stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1. Pan Przemysław Skrzypek – Naczelnik wydziału do Spraw Społecznych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęto o godzinie 10.00, poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Zdzisława Pruska, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Współpraca z Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie – nowelizacje. 2. Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie gminy. 3. Sprawy bieżące. Pan Zdzisław Prusek - z powodu nieobecności pracownika Urzędu Gminy Białaczów zajmującego się inwestycjami proponuję przeniesienie punktu związanego z oceną stanu dróg śródpolnych na następne posiedzenie komisji. Radni zgodzili się jednogłośnie. Porządek obrad wyglądał więc w sposób następujący: 1. Współpraca z Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie – nowelizacje. 2. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez członków komisji został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1 Współpraca z Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie – nowelizacje. W punkcie tym o zabranie głosu Przewodniczący poprosił Pana Przemysława Skrzypka Naczelnika Wydziału do spraw Społecznych w Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie. Pan Skrzypek poinformował, iż z wniosków o dopłaty unijne ARiMR wypłaciła 22 mln. zł. Poinformował również, że w tym roku 250 gospodarstw z terenu naszego powiatu będzie skontrolowanych metodą foto. Pan Prusek – na czym polega metoda foto? Pan Skrzypek- metoda ta składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to zdjęcia lotnicze natomiast drugi etap to fotografowanie przez inspektorów każdej działki i każdej uprawy. Rolnicy nie będą informowani o przeprowadzanych kontrolach w ich gospodarstwach. Pan Prusek – gdy w chwilki kontroli pojawią się nieścisłości między wykazanymi przez rolnika danymi a wynikami kontroli czy jest jakaś granica tolerancji? Pan Skrzypek – procedury zaczynamy wdrażać jeśli wyjdą nieścisłości większe niż 100 euro. Pan Rek – Co będzie kontrolowane? Pan Skrzypek – W pierwszej kolejności będą kontrolowane uprawy, powierzchnia działek oraz posiadane atesty przez rolników. Pan Świtkowski – w złożonym wniosku o dopłaty podałam łąkę, na którą teraz nie mogę wjechać i jej skosić z powodu zalania co teraz? Pan Skrzypek – obowiązek skoszenia łąki jest do dnia 31 lipca. Jeśli do tego czasu nie będzie Pan mógł tam wjechać należy złożyć w ARiMR specjalne oświadczenie. Pan Rek – Jeśli posiadam łąkę w innym powiecie gdzie mam złożyć wniosek o dopłatę do niej? Pan Skrzypek – Uprawy takie dopisuje się do wniosku składanego do właściwej miejscu zameldowania agencji. Pan Świtkowski – Do jakiego areału lasu są dopłaty? Pan Skrzypek – Dopłaty zaczynają się od 0,5 ha lasu. Pan Świtkowski – Jaka jest dopłata do 1 ha lasu? Pan Skrzypek – to zależy od gatunku posadzonych drzew. Pan Prusek – Czy wszystkie zwierzęta w gospodarstwie muszą być oznakowane? Pan Skrzypek – Tak wszystkie zwierzęta muszą być oznakowane i posiadać paszport. Pan Prusek – chciałbym się dowiedzieć jakie warunki należy spełnić aby uzyskać rentę strukturalną? Pan Skrzypek – Na chwilę obecną nie ma jeszcze rozporządzenia więc nie chcę Pana wprowadzić w błąd. Pan Świtkowski – czy mógłbym skorzystać z jakiejś dopłaty na zakup nowych maszyn rolniczych? Pan Skrzypek – Może Pan skorzystać z programu pod nazwą „Modernizacja gospodarstw rolnych” jednak na chwilę obecną nie ma jeszcze naboru i rozporządzenia więc nie jestem w stanie powiedzieć jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie. Pan Świtkowski – Jeśli chciałbym otworzyć gospodarstwo agroturystyczne czy najpierw musze zainwestować swoje środki? Pan Skrzypek – Tak na początku wnosi Pan wkład własny a następnie agencja zwraca koszty. Pan Prusek – Czy będą jakieś opóźnienia w przekazywaniu dopłat rolnikom w związku z zaistniałą sytuacją powodziową? Pan Skrzypek – będą opóźnienia ale w związku z przewidzianymi kontrolami. Ad. 2 Sprawy bieżące. W punkcie tym radni nie mieli żadnych spraw do poruszenia w związku z tym Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Prusek zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 29.06.2010.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 29.06.2010 , wersja 1
Numer: 0063/I/23/2010, Z dnia: 19.03.2010
PROTOKÓŁ Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Rewizyjnej Z dnia 29 marca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz członkowie Komisji Rewizyjnej według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pani Irena Wilk- Skarbnik Gminy Białaczów, 2. Pani Krystyna Ziębaczewska- Przewodnicząca Rady Gminy Białaczów, 3. Pan Andrzej Martyka- Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Białaczów” w Białaczowie, 4. Pan Waldemar Jóźwik- Organizator Międzynarodowego Konkursu Poezji. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godzinie 10 00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczących Komisji Panią Annę Brzozowską, Pana Zdzisława Pruska, który zastępował nieobecnego Pana Waldemara Świtkowskiego oraz Pana Piotra Szymczyka, którzy w pierwszej kolejności powitali wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie Pan Zdzisław Prusek zapoznała z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok 2. Informacja na temat zainteresowania mieszkańców gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 3. Spotkanie z zarządem LKS Białaczów. 4. Spotkanie z organizatorem Międzynarodowego Konkursu Poezji Waldemarem Jóźwikiem. 5. Sprawy bieżące. Pani Anna Brzozowska zaproponowała zmiany w punktach posiedzenia komisji proponując, aby punkt dotyczący spotkania z zarządem LKS Białaczów przyjąć jako ostatni ponieważ Prezes Klubu zaprosił wszystkich członków komisji na obiekt sportowy. Radni zmianę przyjęli jednogłośnie. Ad. 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok W punkcie tym o zabranie głosu Pan Przewodniczący Zdzisław Prusek poprosił Panią Irenę Wilk Skarbnika Urzędu Gminy w Białaczowie. Pani Wilk przedstawiła wszystkim członkom komisji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, oraz udzielała odpowiedzi na zadawane w trakcie pytania dotyczące w/w budżetu. Po wyczerpaniu się tematu przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 2. Informacja na temat zainteresowania mieszkańców gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Odnośnie punktu drugiego poproszono Panią Danutę Baran pracownika Urzędu Gminy w Białaczowie odpowiedzialnego za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o udzielenie wszelkich informacji na temat zainteresowania mieszkańców w/w zmianami. Pani Danuta Baran poinformowała, iż wpłynęło ok. 180 wniosków z prośbą o zmianę przeznaczenia działki. W większości były to wnioski z prośbą o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną. Najwięcej wniosków wpłynęło z miejscowości: Miedzna Drewniana, Parczówek, Skronina, Białaczów, Żelazowice. Zadawano też pytania odnośnie budowy wiatraków na terenie gminy. Pani Danuta Baran oznajmiła, iż to nie gmina inwestuje w budowę wiatraków. Inwestor jest osobą prywatną i organizuje on spotkanie dla wszystkich zainteresowanych, na którym udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat tej inwestycji. Pani Danuta poinformowała o terminie tego spotkania. Z powodu wyczerpania się tematu przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 4. Spotkanie z organizatorem Międzynarodowego Konkursu Poezji Waldemarem Jóźwikiem. Pan Waldemar Jóźwik na wstępie podziękował wszystkim Radnym Rady Gminy Białaczów za miłą współpracę przy organizacji konkursów poetyckich, które wymagają dużego nakładu pracy oraz energii. Oznajmił, iż w stosunku do lat ubiegłych ma coraz mniejsze fundusze na organizację konkursu i jest coraz gorzej z pozyskaniem sponsorów. Następnie zaprosił na kolejny konkurs, który odbędzie się 2 maja 2010 roku o godzinie 14 20 w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. W trakcie imprezy ma również wystąpić chór dziewczęcy z Gimnazjum w Białaczowie oraz dziecięco- młodzieżowa orkiestra dęta, która powstała dzięki środkom z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Poinformował również, że najbliższy konkurs będzie skromniejszy w stosunku do lat ubiegłych. Pojawi się także mniejsza ilość zaproszonych gości zagranicznych. Na koniec złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Pan Zdzisław Prusek: zapytał czy pozyskane zostały jakiekolwiek fundusze z Unii Europejskiej na organizację konkursu? Pan Waldemar Jóźwik: udało się pozyskać 2000,00 zł. Ad.5. Sprawy bieżące. W punkcie tym dyskutowano o pomyśle podziękowania wszystkim działaczom społecznym za ich pracę. Pan Zdzisław Prusek uznał, iż należałoby wygospodarować środki na ten cel. Pani Anna Brzozowska powiedziała, iż najlepszym momentem na złożenie podziękowań byłyby Dni Białaczowa. Pani Brzozowska zaproponowała również aby zorganizować składkę po 50 zł od Radnych Rady Gminy Białaczów w celu ufundowania nagrody dla jednego z laureatów zbliżającego się konkursu poetyckiego. Pani Krystyna Ziębaczewska poinformowała, iż 27 maja 2010 roku odbędzie się uroczysta sesja z okazji 20- lecia istnienia samorządu terytorialnego. Z powodu wyczerpania się tematów przystąpiono do ostatniego punktu posiedzenia. Ad. 3. Spotkanie z zarządem LKS Białaczów. O zabranie głosu poproszono Pana Andrzeja Martykę Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Białaczów” w Białaczowie. Rozpoczynając Pan Andrzej Martyka podziękował wszystkim radnym za dotychczasową współpracę oraz za zwiększenie budżetu przeznaczonego na działalność LKS Białaczów. Mówił również o sukcesach jakie drużyna LKS Białaczów odniosła w ostatnim czasie. W dniu 28 marca 2010 roku drużyna LKS Białaczów zwyciężyła z drużyną z Mroczkowa wynikiem 3:1. Do Klubu udało się również pozyskać trzech nowych zawodników. Po udzieleniu wszystkich informacji zaprosił wszystkich Członków Komisji na obiekt sportowy aby pokazać jak ciężka praca wykonywana jest przy utrzymaniu obiektu i budynku gospodarczego. Pan Andrzej Martyka wskazał na potrzeby klubu niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. W pierwszej kolejności należy naprawić zapadający się dach na budynku gospodarczym i zamontować kratkę wentylacyjną gdyż z powodu jej braku pleśnieje ściana. Należy zmienić pokrycie dachu i zamontować rynny gdyż w wyniku opadów woda leje się po ścianach budynku co powoduje jego niszczenie. Wnętrze budynku dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Białaczowie jest zadbane. Zakupiono również nowe drzwi wejściowe jednak zostały one zniszczone przez miejscowych wandali. Radni doszli do wniosku, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie krat chroniących drzwi od zewnątrz. Poinformował również, iż dzięki darowiźnie od Pana Perskiego właściciela sąsiadującej bezpośrednio z obiektem sportowym działki boisko będzie mogło zostać powiększone. Kolejną ważną dla klubu sprawą jest wyburzenie starych wiat dla zawodników i zamontowanie nowych. Wobec wyczerpania powyższych tematów i braku pytań wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Rewizyjnej zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Zdzisław Prusek Anna Brzozowska Piotr Szymczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 21.06.2010.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 21.06.2010 , wersja 1
Numer: 0063/I/25/2010, Z dnia: 26.08.2010
PROTOKÓŁ Ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa z dnia 26 sierpnia 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Ziębaczewska – Przewodnicząca Rady Gminy w Białaczowie, 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów, 3. Pan Marek Trębarczyk – Pracownik Urzędu Gminy Białaczów zajmujący się inwestycjami, Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczących Komisji Panią Annę Brzozowską, Pana Waldemara Świtkowskiego, Pana Zdzisława Pruska oraz Pana Piotra Szymczyka, którzy w pierwszej kolejności powitali wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie Pani Anna Brzozowska zapoznała z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. 2. Stan zaawansowania inwestycji na terenie Gminy Białaczów. 3. Ocena stanu przygotowań Szkół Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – komisja wyjazdowa. Powyższy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich członków komisji. Ad. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. W punkcie tym o zabranie głosu poproszona została Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. Sprawozdanie to stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Po przedstawieniu sprawozdania Pani Wilk poprosiła o zadawanie pytań. Radny K. Kowalczyk – Czego dotyczą wydatki na promocję gminy? Pani I. Wilk – Wydatki te tyczą się występów Kół Gospodyń Wiejskich w innych gminach oraz Dni Białaczowa. Radny J. Józwik – czy w kwocie 863 538,93 zł mieszczą się również wydatki na świetlice wiejskie działające przy strażnicach czy jest to kwota przeznaczona wyłącznie na straże? Pani I. Wilk – Są to wydatki wyłącznie na straże. Wydatki na świetlice znajdują się w innym paragrafie. Radny S. Sikora – Dlaczego Komisja Alkoholowa miała tak duże wydatki? Radny Z. Prusek – Ponieważ jestem członkiem Komisji Alkoholowej pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wydatki Komisji to przede wszystkim opłata za pobyt dzieci z rodzin alkoholowych mieszkających na terenie naszej gminy na kolonii w Rabce. Radny J. Józwik – Co to za dochód ze sprzedaży działek? Pani I. Wilk – Gmina Białaczów sprzedała dwie działki: jedną w Skroninie i jedną w Miedznej Drewnianej. Radny Z. Prusek – Jaki jest stan wydatków na kanalizację w Miedznej Drewnianej? Pani I. Wilk – Zarówno inwestycja w Miedznej Drewnianej jak i w Parczówku realizowane są w tym samym czasie i są ujęte jako jedno zadanie dlatego też mogę przedstawić wydatki ogólne. Kwota na budowę kanalizacji wynosi 1. 288. 334,67 zł. Radny Z. Prusek - Czy wykonawca zdąży z zakończeniem prac do końca roku? Pani I. Wilk – Tak, do końca roku prace powinny zostać zakończone. Radny J. Józwik – Czy gmina wykupiła już działkę, która położona jest obok boiska? Pani I. Wilk – Na chwilę obecną nie wiem jak wygląda ta sprawa. Radny J. Józwik – Jak wygląda sprawa Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie? Pani K. Ziębaczewska – Obecnie przedłużono okres kadencji na dwa lata. Radny Z. Prusek – Wnioskuję o przedstawienie Starostwu Powiatowemu w Opocznie wszystkich walorów, które przemawiają za budową nowego Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Radny K. Rek – Sytuacja Domu Pomocy Społecznej wygląda następująco: Starostwo nie zacznie budowy nowego Domu Pomocy Społecznej gdyż na chwilę obecną starostwo nie posiada funduszy. Pozyskanie środków będzie możliwe gdy zmienią się władze. Po wyborach trzeba będzie naciskać nowe władze aby DPS pobudowany został w Białaczowie. Radny Z. Prusek - Prawdą jest również to, że miejsce na lokalizację nowego Domu Pomocy w Białaczowie jest bardzo odpowiednie i nie jest prawdą to, ze budowa ta nie jest opłacalna. Radny J. Józwik – Chciałbym się również dowiedzieć jak wygląda sprawa Studium Zagospodarowania Przestrzennego? Pani I. Wilk – Na chwilę obecną wykonanie studium zostało zlecone. Na ten temat muszą wypowiedzieć się urbaniści. Dokładnie sprawę tę zna Pani Danuta Baran pracownik Urzędu Gminy zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym. Radny K. Rek - Wnioskuję aby na sesji poruszyć sprawę Domu Pomocy Społecznej oraz Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Radny J. Józwik – Wnioskuję o rozliczenie się na sesji ze złożonych podczas komisji wniosków. Radna A. Brzozowska – pytaliśmy Prezesa LKS Białaczów co chciałby otrzymać od rady w ramach podziękowań za swoją pracę. Prezes poinformował nas, że chciałby otrzymać nowy rower dlatego doszliśmy do wniosku, że warto byłoby mu taki prezent zakupić. Pani K. Ziębaczewska – Chciałabym także aby radni wystąpili z propozycjami jak uświetnić zakończenie kadencji. Radna A. Brzozowska – Ja chciałabym zaproponować wyjazd do teatru i na kolację lub wycieczkę do Bełchatowa do kopalni odkrywkowej i tam na miejscu spotkać się z tamtejszą radą. Pani K. Ziębaczewska – Ja proponuję spotkanie integracyjne w Cichym Dworku. Radny K. Kowalczyk – Ja popieram wyjazd do Bełchatowa połączony ze spotkaniem integracyjnym w Cichym Dworku. Radny K. Rek – ja uważam, że lepiej byłoby pojechać do teatru ewentualnie moglibyśmy pojechać na kilkudniową wycieczkę. Pani K. Ziębaczewska – w związku z kilkudniowym wyjazdem proponuję Kraków i Wieliczkę lub Poznań, Biskupin i Gniezno. Myślę, że nad tym tematem jeszcze się zastanowimy. Radna A. Brzozowska – Proponuje zatem przejście do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 2 Stan zaawansowania inwestycji na terenie Gminy Białaczów. W punkcie tym Radny Waldemar Świtkowski Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji poprosił o zabranie głosu Pana Marka Trębarczyka pracownika Urzędu Gminy Białaczów zajmującego się inwestycjami. Pan M. Trębarczyk – Na ukończeniu są inwestycje w Miedznej Drewnianej i w Żelazowicach trwa jeszcze inwestycja w Parczówku Radny Z. Prusek – Co z drogami nieutwardzonymi? Pan M. Trębarczyk – Ich naprawa leży w kwestii wykonawcy inwestycji Radny K. Rek – Mam wiele zarzutów do wykonawcy, który moim zdaniem niewłaściwie wykonuje swoją pracę. Radny K. Kowalczyk – jaki procent prac budowy kanalizacji jest wykonany w miejscowości Parczówek? Pan M. Trębarczyk – Nie jestem w stanie określić realizacji prac w procentach. Radny K. Rek – Jak została rozwiązana sprawa przepompowni? Pan M. Trębarczyk – Teren gdzie budowane są przepompownie jest własnością gminy. Radny Z. Prusek – Uważam, że inspektor nadzoru wykonuje niewłaściwie swoją pracę. Pan. M. Trębarczyk – Ja nie jestem w stanie kontrolować inspektora nadzoru gdyż podlega on bezpośrednio pod Wójta. Radny Z. Prusek – Czy wykonawca wyrobi się w terminie z pracą? Pan M. Trębarczyk – Uważam, że zdąży on z wykonaniem prac. Radny J. Józwik – Czy przed oddaniem terenu pod budowę była robiona jego inwentaryzacja? Pan M. Trębarczyk – Nie, nic takiego nie było robione. Radny K. Rek – Należy porozmawiać z wykonawcą o zniszczeniach jakie wywołały prace budowy kanalizacji ponieważ kierownik budowy nie chce za nie odpowiadać. Z powodu braku większej ilości pytań do Pana Marka Trębarczyka, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zaproponowała przystąpienie do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 3 Ocena stanu przygotowań Szkół Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – komisja wyjazdowa. W punkcie tym na wstępie wszyscy członkowie komisji udali się do Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej gdzie powitała ich Dyrektor Mariola Zalega. Poinformowała ona, że po wyprowadzeniu się Pani Sapek z mieszkania szkolnego chce ona zrobić w tym miejscu salę zabaw dla dzieci. W jednej Sali i na korytarzu pomalowano ściany natomiast w dwóch salach lekcyjnych wymieniono podłogi. Poinformowała również, że do końca tygodnia w oknach na korytarzu mają być zamontowane rolety. Wystąpiła również z wnioskiem o poparcie wniesienia języka rosyjskiego do programu nauczania. Poinformowała również, że ma ogromną nadzieję, że wkrótce ruszy budowa hali sportowej przy szkole. Następnie Radni udali się do Szkoły Podstawowej w Białaczowie gdzie wszelkich informacji o stanie przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego udzieliła Pani Dyrektor Anna Kałuża. Poinformowała ona, że w salach, które były pozalewane pomalowano sufity postawiono także ściankę rozdzielającą Szkołę Podstawową od Gimnazjum w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. Z powodu nieobecności Pani Dyrektor Gimnazjum Anny Smolarczyk stan przygotowania Gimnazjum do rozpoczęcia roku szkolnego przedstawiła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Anna Kałuża. Kolejno Radni udali się do Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Obecnie w szkole wykonywane są drobne prace kosmetyczne. W związku z dobiegającym terminem końca gwarancji na halę sportową i szkołę wnioskuję o naprawę przeciekającego dachu. Problemem szkoły jest również to, że w czasie obfitych opadów deszczu woda z rynien psuje podmurówkę dlatego konieczne jest założenie przedłużenia na końcówki rynien. W związku z Tym Pani Anna Brzozowska Przewodnicząca Komisji wystąpiła z wnioskiem o założenie przedłużenia na końcówki rynien w celu odprowadzenia wody. Ostatnią szkołą jaką odwiedzili Radni była Szkoła Podstawowa w Skroninie gdzie powitała wszystkich Dyrektor Ewa Raczyńska. Poinformowała ona, że na szkole przecieka dach na części mieszkalnej. Wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej wszelkich informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ z obecnych informacji jakie posiada budynek szkoły nie jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie posiada żadnych planów. Wystąpiła również z wnioskiem o przeprowadzenie w przyszłym roku inwentaryzacji technicznej obiektu oraz zabezpieczenie na ten cel środków w budżecie gminy. Udzieliła również informacji o środkach jakie pozyskane zostały z Funduszy Unijnych oraz o celach na jakie środki te zostaną przeznaczone. Wobec wyczerpania powyższych tematów i braku pytań wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Anna Brzozowska Waldemar Świtkowski Piotr Szymczyk Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 16.09.2010.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 16.09.2010 , wersja 1
Numer: 0063/I/4/2015, Z dnia: 22.04.2015
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 22 kwietnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych i zapoznał z tematami posiedzenia, które przedstawiają się następująco: 1. Ocena stanu dróg gminnych i śródpolnych na terenie Gminy Białaczów - komisja wyjazdowa, 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie zaopiniowali powyższe tematy, po czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Ocena stanu dróg gminnych i śródpolnych na terenie Gminy Białaczów - komisja wyjazdowa, W punkcie tym członkowie Komisji wyjechali na teren Gminy Białaczów do czternastu sołectw, celem zapoznania się ze stanem dróg w tych miejscowościach. Po dokonanym monitoringu dróg na terenie gminy Komisja podjęła wnioski o wykonanie prac remontowych dróg wykazanych poniżej, które przedstawiają się następująco: Sobień: droga na dołach w kierunku Płaczkowa droga przez Starą Wieś droga w stronę stawów (tzw. na dworskim) droga od Płaczkowa w kierunku Poraju Białaczów: droga od ul. Partyzantów w kierunku pól Pana Szołowskiego droga za cmentarzem w kierunku Parczowa droga od ul. Sobieńskiej w kierunku lasu Latańskiego. Zakrzów: droga od posesji Pana Bugalskiego do drogi na Petrykozy droga od posesji Pana Bugalskiego w kierunku drogi na Białaczów (tzw. zapłocie) droga pod lasem na tzw. ostrzeszynie droga na pastwisku obok boiska Sędów: droga tzw Ryża między Sędowem a Skroniną (naprawa, oraz wykarczowanie zarośli wzdłuż drogi) droga przez Sędów do lasu, droga od Sędowa w kierunku Rudy Białaczowskiej Skronina: droga do naprawy od posesji Pani Fijałkowskiej w stronę torów droga koło posesji Pana Michalczyka w stronę torów Żelazowice: droga w stronę cmentarza droga od kościoła w stronę Zachorzowa droga za kościołem w kierunku posesji Państwa Gołębiów (Kolonia Żelazowice) droga od kościoła w stronę domu Państwa Szkatułów Radwan: droga przez wieś w kierunku torów droga na tzw. Góry droga na tzw. Borki Miedzna Drewniana: droga za boiskiem szkolnym (po kanalizacji) droga po prawej stronie w kierunku Żelazowice tzw. Ryza (po kanalizacji) drogi po obu stronach w kierunku Żelazowic (drogi po komasacji) Wąglany: droga do naprawy przy moście w stronę Szkoły w Miedznej Drew. droga do Parczowa nad lasem tzw. Ryza droga na tzw. Gościńcu (wskazane wyrównanie tej drogi) droga za górkami w kierunku Parczowa droga na smug w kierunku posesji Pana Ireneusza Józwika zjazd w kierunku tzw. Lipińca Parczów: droga tzw "wsiedziany" od drogi z Ostrowa w kierunku pól koło przepompowni droga w kierunku Wąglan droga tzw. "u granic" droga graniczna pomiędzy gruntami wsi Białaczów i Parczów droga koło sklepu w kierunku Zakrzowa droga w kierunku Rancza zjazd w kierunku stawów dołożyć jeden kręg na mostku przed torami (droga Parczów - Parczówek) Parczówek: droga od torów na tzw "wsiedziany" droga między polami od torów do wsi na wysokości posesji Pana Pawła Kowalczyka droga między polami od torów w kierunku posesji Pana Radosława Lesiaka droga na Góry droga w kierunku Olszynki droga w kierunku Wólki droga na Stogi droga wzdłuż rzeki za posesjami Kuraszków: droga między Parczówkiem a Kuraszkowem (przez tzw. Górki) droga w kierunku Starego Pola. Petrykozy: wyrównać drogę nad rzeką za posesją Pana Deki droga na tzw. Porębie między polami Pana Szołowskiego Ossa: droga do uzupełnienia Białaczów - Ossa droga łącząca Ossę i Sobień koło pomnika droga opoczyńska do lasu droga przez wieś w kierunku lasu droga w kierunku posesji Pana Sędzińskiego droga koło posesji Pana Czeczutko w kierunku zalewu (wykarczować zarośla wzdłuż drogi) Komisja podjęła również decyzję o wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Opocznie o doprowadzenie do przejezdności następujących dróg powiatowych: droga nr 3102E Zakrzów - Feliksów, droga nr 3116E na odcinku między Zakrzowem a Sędowem. Ad.3. Sprawy bieżące. W związku z brakiem tematów posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 14:30. Protokołowała Przewodniczący Komisji Anna Gołacka Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.05.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.05.2015 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/1/2012, Z dnia: 12.06.2012
PROTOKÓŁ Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 30 maja 2012 roku We wspólnym posiedzeniu komisji udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi integralna część protokołu, jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów 2. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 10 00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, który w pierwszej kolejności powitali wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Ocena wykonania budżetu za 2011 rok. 2. Sprawy bieżące. Ad. 1. Ocena wykonania budżetu za 2011 rok. W punkcie tym Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji Pan Waldemar Świtkowski poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy Białaczów – Panią Irenę Wilk, która w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 2. Pani Skarbnik przedstawiła również szczegółową realizację zobowiązania pieniężnego na koniec 2011 roku w poszczególnych miejscowościach, która stanowi załącznik Nr 3. Następnie radni rozpoczęli zadawanie pytań odnośnie dokładnego wyjaśnienia wydatków w poszczególnych działach księgowych. Pani Skarbnik udzieliła szczegółowych wyjaśnień odnośnie wydatków na remonty dróg, zakupy akcesoriów elektrycznych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych itp. Na zakończenie Radni ocenili pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2011 rok. Z powodu wyczerpania się tematu przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 2. Sprawy bieżące. W punkcie tym Radni nie poruszyli żadnego tematu dotyczącego spraw bieżących. Nie wystąpili również z żadnym wnioskiem. W związku, z wyczerpaniem się tematu wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Waldemar Świtkowski Piotr Szymczyk Maciej Franaszczy Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 12.06.2012.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 12.06.2012 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/1/2014, Z dnia: 07.04.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 7 kwietnia 2014 roku. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. 2. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 9:30 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. 2. Ocena z wykonania budżetu za 2013 rok. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad.1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. W punkcie tym Radni wyjechali do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, gdzie zostali przywitani przez Komendanta wymienionej jednostki insp. Janusza Mygę, który powitał przybyłych gości, oraz podziękował wszystkim obecnym za przybycie. Komendant insp. Janusz Myga poinformował o pracy Policji w nowym miejscu oraz zapoznał obecnych ze strukturą Komendy Powiatowej Policji w Opocznie po czym Radni zostali zaproszeni do zwiedzania budynku nowej Komendy Policji. Na koniec spotkania Komendant poinformował o możliwości zorganizowania kolejnych spotkań Rady lub posiedzeń komisji na sali konferencyjnej KPP w Opocznie. Ad. 2. Ocena wykonania budżetu za 2013 rok. Po powrocie do Urzędu Gminy w Białaczowie członkowie komisji przystąpili do omówienia drugiego punktu tematu. W powyższym punkcie Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pan Waldemar Świtkowski poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy Białaczów – Panią Irenę Wilk, która w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2013 rok uchwalony został w wysokości dochody – 15.772.884 zł. wydatki – 21.612.756 zł. W ciągu roku Rada Gminy dokonała 10 zmian budżetu gminy natomiast Zarządzeniem Wójta dokonano 9 zmian budżetu. Po tych zmianach dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.430.227,53 zł. i na dzień 31.12.2013 r. zostały zrealizowane do kwoty 18.727.504,16 zł. tj. 101,61%. Dochody majątkowe planowane były w wysokości 2.305.620 zł i zrealizowane do wysokości 2.538.130,28 zł. Przychody budżetu w 2013 roku wynosiły ogółem 4.517.191,79 zł i składały się z: wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej – 1.200.682,79 zł. pożyczki w wysokości 3.316.509 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Rozchody budżetu 2013 r. wynosiły 2.240.280 zł. i dotyczyły spłaty kredytu bankowego oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, a także spłaty pożyczki na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Środki pozostałe do dyspozycji Rady Gminy w 2014 roku to kwota 415.512,09 zł. Skarbnik Gminy przedstawiła również realizację zobowiązań pieniężnych na koniec 2013 roku w poszczególnych miejscowościach, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radna J. Pawłowska – Co wchodzi do zaległości w podatku? Skarbnik Gminy – Są to zaległości plus odsetki. Radny J. Kowalczyk – Czy w przedstawionej przez panią informacji są ujęte zaległości z lat poprzednich, czy tylko z roku 2013? Skarbnik Gminy – Są to zaległości z lat ubiegłych oraz z roku 2013. Radna K. Ziębaczewska – Czy były planowane środki na fundusz sołecki? Przewodniczący Rady Z. Prusek – nie było planowanych środków na fundusz sołecki. Radny J. Kowalczyk – dlaczego w dziale kultura fizyczna i sport nastąpił zwrot dotacji w wysokości 2.600 zł? Skarbnik Gminy – Ponieważ Stowarzyszenie, nie wykorzystało wszystkich środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania. Radny M. Franaszczyk – Czy jest możliwość zwolnienia z podatku silosów zbożowych, tak jak budynków gospodarczych wykorzystywanych na działalność rolniczą? Skarbnik Gminy – Konieczne jest podjecie nowej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, ponieważ w obecnej uchwale nie ma tego zapisu. Do omawianego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Radni nie wnieśli żadnych uwag. Z powodu wyczerpania się tematów przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia Ad. 3. Sprawy bieżące gminy. W powyższym punkcie tematu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że prawdopodobnie po świętach zorganizowana zostanie sesja na temat „Dnia Papieskiego” i związanej z nim organizacji. Wobec wyczerpania powyższych tematów wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Piotr Szymczyk Andrzej Martyka Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.04.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/2/2013, Z dnia: 26.03.2013
PROTOKÓŁ Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 26 marca 2013 roku We wspólnym posiedzeniu komisji udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi integralna część protokołu, jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy Białaczów 2. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 3. Pani Danuta Baran – Pracownik Urzędu Gminy Białaczów Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 09 00. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zwrócił się do ranych z pytaniem czy wyrażają zgodę na prowadzenie przez niego posiedzenia komisji. Następnie w jednogłośnym głosowaniu Radni wyrazili zgodę na podaną przez Przewodniczącego Rady gminy propozycję. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał z porządkiem obrad do którego wprowadził dodatkowe zagadnienia. 1. Zapoznanie się ze zmianami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. 2. Zapoznanie się z informacją o wyborach sołtysa w Żelazowicach. 3. Zapoznanie się z koncepcją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów. 4. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad w związku z tym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad. 1. Zapoznanie się ze zmianami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białaczów. O zabranie głosu w tej sprawie poproszono Wójta Gminy Białaczów, który poinformował, iż zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przez samorządy jest niezwykle trudną sprawą. Wspólnie z samorządowcami z terenu powiatu opoczyńskiego staraliśmy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i ustalić jakąś wspólną strategię. W propozycji uchwały dla gminy Białaczów podaliśmy następujące miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) 1 – 2 mieszkańców – 21 zł 2) 3 – 5 mieszkańców – 23 zł 3) 6 i więcej mieszkańców 25 zł zbieranymi i odprowadzanymi w sposób selektywny: 4) 1 – 2 mieszkańców – 12 zł 5) 3 – 5 mieszkańców – 14 zł 6) 6 i więcej mieszkańców 16 zł Następnie Wójt poinformował, iż pojawił się również problem wypowiedzenia dotychczasowych umów. Na terenie gminy Białaczów odpady odbierają dwie firmy. Jedna z nich to JUKO natomiast druga to MPGK Opoczno. Na chwilę obecną firma JUKO przesłała faxem informację, że nie trzeba rozwiązywać umów indywidualnie niestety nie mamy jeszcze informacji jak ten problem zostanie rozwiązany przez MPGK Opoczno. Radna J. Pawłowska – Wydaje mi się, że cena jest zbyt wysoka dla osób samotnie gospodarujących. Wójt J. Jóźwik – Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy cena ta jest zbyt niska lub wysoka. Musimy sprawdzić jak to wszystko będzie funkcjonować na przestrzeni najbliższych miesięcy. Radny J. Kowalczyk – Moim zdaniem zaproponowane stawki są do przyjęcia chciałbym jednak poruszyć sprawę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ponieważ znalazłem rozbieżności dotyczące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, która zawarta jest w regulaminie i uchwale dotyczącej tej problematyki. Wójt J. Jóźwik – Myślę, że wkradł się tu błąd pisarski, który niezwłocznie zostanie poprawiony. Radny A. Martyka – Popieram głos Radnej J. Pawłowskiej. Uważam, że opłata dla osób samotnie gospodarujących jest zbyt wysoka i chciałbym aby została ona zmniejszona. Kwota rzędu 21 zł jest stanowczo za duża. Radny J. Reszelewski – Wyższe kwoty naliczane będą w przypadku gdy odpady nie będą segregowane. Radny A. Martyka – Ja nie chcę segregować śmieci. Radny J. Reszelewski – Nie wiem dlaczego upiera się Pan aby nie segregować odpadów. Uważam, że segregacja jest obowiązkiem każdego. Radna K. Ziębaczewska – Czy będzie możliwość łączenia się z sąsiadami? Wójt J. Jóźwik – Zgadzam się z Radnym J. Reszelewskim, że segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego z nas jeśli natomiast chodzi o możliwość łączenia się z sąsiadami to wydaje mi się, że nie będziemy robić problemów z tego tytułu. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Pomyślmy o przyszłości i o tym, że produkujemy coraz większą liczbę odpadów. Myślę, że stawki są bardzo elastyczne i dopasowane odpowiednio. Następnie między radnymi wywiązała się dyskusja dotycząca możliwości obniżenia stawki opłaty za wywóz nieczystości komunalnych dla osób samotnie gospodarujących jednak uznano, że nie ma uniwersalnego rozwiązania, które będzie odpowiadało zarówno rodzinom wielodzietnym jak i osobą samotnie gospodarującym. W trakcie dyskusji poruszono również tematy dotyczące poszczególnych punktów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białaczów. Następnie po wyczerpaniu się tematu przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 2. Zapoznanie się z informacją o wyborach sołtysa w Żelazowicach. Na wstępie odczytany został wniosek jaki wpłynął do przewodniczącego Rady Gminy Białaczów dotyczący odwołania sołtysa w Żelazowicach. Wniosek ten jest integralną częścią niniejszego protokołu i stanowi załącznik Nr 2. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Byłem na wyborach sołtysa w Żelazowicach, które przeprowadzone zostały w wielkim chaosie. Część mieszkańców opuściła salę obrad w chwili kiedy przystępowano do jawnego głosowania nad przyjęciem rezygnacji. Procedury jakie następują w chwili złożenia rezygnacji są opisane w statucie każdego z sołectw. Uważam, że wniosek, który został do nas złożony jest bezzasadny. Radna K. Ziębaczewska - Czy Pan Marek Nowak złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa? Wójt Gminy J. Jóźwik – Tak, sołtys Żelazowic złożył rezygnacje. Radna K. Ziębaczewska – Uważam, że jeżeli złożył rezygnację powinien podziękować i odejść z pełnionej funkcji. Wójt Gminy J. Jóźwik – Cała procedura odwoławcza przebiegała w oparciu o opinię prawnika. Zgodnie z obowiązującym statutem mieszkańcy na zebraniu wiejskim, w głosowaniu jawnym, powinni przyjąć rezygnację złożoną przez sołtysa a dopiero po przyjęciu rezygnacji mogą odbyć się ponowne wybory. Mieszkańcy Żelazowic nie przyjęli rezygnacji sołtysa. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał fragment statutu, który mówi o odwołaniu sołtysa i procedurach postępowania w związku z tym. Po odczytaniu tego fragmentu między Radnymi wywiązała się dyskusja odnośnie zapisów w statucie i przeprowadzonych wyborach. Każdy z Radnych mógł odnieść się do sytuacji w Żelazowicach. Na zakończenie Radni uznali, iż wniosek, który wpłynął do Rady Gminy Białaczów od mieszkańców wsi Żelazowice jest bezzasadny ponieważ rozstrzyganie tego problemu nie należy do zadań Rady Gminy. W związku z wyczerpaniem się tematu Radni przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 3. Zapoznanie się z koncepcją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów. W sprawie tej o zabranie głosu poproszona została Pani Danuta Baran – pracownik Urzędu Gminy Białaczów zajmujący się sprawami dotyczącymi zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów. Pani D. Baran poinformowała, iż chciałaby aby każdy z Radnych odniósł się do zagospodarowania terenu w swojej miejscowości. Następnie poinformowała również o wniosku na wektoryzację planów zagospodarowania przestrzennego. Na ten cel należy również zabezpieczyć środki w budżecie gminy oraz nanieść zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gdyż takie obowiązki nakłada na nas ustawodawca. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Ile procent wyniesie dofinansowanie? Pani D. Baran – Maksymalnie można uzyskać 85% dofinansowania natomiast reszta to wkład własny gminy. Radny W. Świtkowski – Gdzie na planie umieszczono wiatraki? Pani D. Baran – Jeżeli chodzi o wiatraki to dwie firmy złożyły wnioski o umieszczenie w studium miejsca pod wiatraki (pokazała te miejsca na mapie). W studium pojawił się również zapis odnośnie fotowoltaiki, ale nie wskazywaliśmy na mapie terenów na ten cel. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek, który poinformował, iż w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie poświęcone energii wiatrowej oraz zagrożeń jakie są z nią związane. Budowa wiatraków jest jak najbardziej korzystna ale z daleka od zabudowań mieszkalnych. W dalszej kolejności Pan Z. Prusek odniósł się do wcześniejszych spotkań poświęconych energii wiatrowej przeprowadzanych na terenie gminy Białaczów. Radny W. Świtkowski – Po zapoznaniu się ze sprawą wiatraków jestem przeciwny ich budowie. Radny J. Reszelewski – Co należy zrobić aby wiatraki nie były ulokowane na terenie naszej gminy. Pani D. Baran – Odpowiemy firmą, które złożyły wnioski, że nie wyrażamy zgody na budowę wiatraków. Radny Z. Kocemba – A co z fotowoltaiką? Pani D. Baran – Prawnie ten temat nie jest uregulowany. Radni rozpoczęli dyskusję dotyczącą umieszczenia terenu przeznaczonego pod budowę wiatraków w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów. Uznali oni iż teren ten nie będzie umieszczony w studium. Ad. 4. Sprawy bieżące. W punkcie tym Radni nie poruszyli żadnego tematu dotyczącego spraw bieżących. WNIOSKI: 1. Uznanie za niewłaściwy do rozpatrzenia przez Radę Gminy Białaczów wniosek mieszkańców wsi Żelazowice dotyczący odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Żelazowice. 2. Wniosek o nie uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów terenów przeznaczonych pod budowę wiatraków. W związku, z wyczerpaniem się tematu wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 16.05.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 16.05.2013 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/3/2013, Z dnia: 24.05.2013
PROTOKÓŁ Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 24 maja 2013 roku
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 13.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 13.08.2013 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/5/2012, Z dnia: 22.11.2012
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 22 listopada 2012 roku
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 03.01.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony