Protokoły Komisji Rolnictwa

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: RG.0002.0012/III/05/.2015, Z dnia: 08.07.2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 8 lipca 2015 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 2
Numer: RG.0002.0012/I/II/III/IV/IV/.2015, Z dnia: 10.06.2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 1
Numer: 0063/I/4/2015, Z dnia: 22.04.2015
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 22 kwietnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych i zapoznał z tematami posiedzenia, które przedstawiają się następująco: 1. Ocena stanu dróg gminnych i śródpolnych na terenie Gminy Białaczów - komisja wyjazdowa, 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie zaopiniowali powyższe tematy, po czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Ocena stanu dróg gminnych i śródpolnych na terenie Gminy Białaczów - komisja wyjazdowa, W punkcie tym członkowie Komisji wyjechali na teren Gminy Białaczów do czternastu sołectw, celem zapoznania się ze stanem dróg w tych miejscowościach. Po dokonanym monitoringu dróg na terenie gminy Komisja podjęła wnioski o wykonanie prac remontowych dróg wykazanych poniżej, które przedstawiają się następująco: Sobień: droga na dołach w kierunku Płaczkowa droga przez Starą Wieś droga w stronę stawów (tzw. na dworskim) droga od Płaczkowa w kierunku Poraju Białaczów: droga od ul. Partyzantów w kierunku pól Pana Szołowskiego droga za cmentarzem w kierunku Parczowa droga od ul. Sobieńskiej w kierunku lasu Latańskiego. Zakrzów: droga od posesji Pana Bugalskiego do drogi na Petrykozy droga od posesji Pana Bugalskiego w kierunku drogi na Białaczów (tzw. zapłocie) droga pod lasem na tzw. ostrzeszynie droga na pastwisku obok boiska Sędów: droga tzw Ryża między Sędowem a Skroniną (naprawa, oraz wykarczowanie zarośli wzdłuż drogi) droga przez Sędów do lasu, droga od Sędowa w kierunku Rudy Białaczowskiej Skronina: droga do naprawy od posesji Pani Fijałkowskiej w stronę torów droga koło posesji Pana Michalczyka w stronę torów Żelazowice: droga w stronę cmentarza droga od kościoła w stronę Zachorzowa droga za kościołem w kierunku posesji Państwa Gołębiów (Kolonia Żelazowice) droga od kościoła w stronę domu Państwa Szkatułów Radwan: droga przez wieś w kierunku torów droga na tzw. Góry droga na tzw. Borki Miedzna Drewniana: droga za boiskiem szkolnym (po kanalizacji) droga po prawej stronie w kierunku Żelazowice tzw. Ryza (po kanalizacji) drogi po obu stronach w kierunku Żelazowic (drogi po komasacji) Wąglany: droga do naprawy przy moście w stronę Szkoły w Miedznej Drew. droga do Parczowa nad lasem tzw. Ryza droga na tzw. Gościńcu (wskazane wyrównanie tej drogi) droga za górkami w kierunku Parczowa droga na smug w kierunku posesji Pana Ireneusza Józwika zjazd w kierunku tzw. Lipińca Parczów: droga tzw "wsiedziany" od drogi z Ostrowa w kierunku pól koło przepompowni droga w kierunku Wąglan droga tzw. "u granic" droga graniczna pomiędzy gruntami wsi Białaczów i Parczów droga koło sklepu w kierunku Zakrzowa droga w kierunku Rancza zjazd w kierunku stawów dołożyć jeden kręg na mostku przed torami (droga Parczów - Parczówek) Parczówek: droga od torów na tzw "wsiedziany" droga między polami od torów do wsi na wysokości posesji Pana Pawła Kowalczyka droga między polami od torów w kierunku posesji Pana Radosława Lesiaka droga na Góry droga w kierunku Olszynki droga w kierunku Wólki droga na Stogi droga wzdłuż rzeki za posesjami Kuraszków: droga między Parczówkiem a Kuraszkowem (przez tzw. Górki) droga w kierunku Starego Pola. Petrykozy: wyrównać drogę nad rzeką za posesją Pana Deki droga na tzw. Porębie między polami Pana Szołowskiego Ossa: droga do uzupełnienia Białaczów - Ossa droga łącząca Ossę i Sobień koło pomnika droga opoczyńska do lasu droga przez wieś w kierunku lasu droga w kierunku posesji Pana Sędzińskiego droga koło posesji Pana Czeczutko w kierunku zalewu (wykarczować zarośla wzdłuż drogi) Komisja podjęła również decyzję o wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Opocznie o doprowadzenie do przejezdności następujących dróg powiatowych: droga nr 3102E Zakrzów - Feliksów, droga nr 3116E na odcinku między Zakrzowem a Sędowem. Ad.3. Sprawy bieżące. W związku z brakiem tematów posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 14:30. Protokołowała Przewodniczący Komisji Anna Gołacka Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.05.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.05.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2015, Z dnia: 19.03.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 19 marca 2015 roku Komisja Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa-według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu oraz sołtysi z terenu Gminy Białaczów- według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 2, oraz Przedstawiciele Kół Łowieckich-według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik nr 3 oraz Pan Krzysztof Kałuża z Kuraszkowa , a także Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek. Przedstawiony porządek obrad: 1. Zasady otrzymywania odszkodowań dla rolników z tytułu strat w uprawach rolnych spowodowanych przez dziką zwierzynę. 2. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych za 2014 r. 3. Sprawy bieżące. Porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1. Zasady otrzymywania odszkodowań dla rolników z tytułu strat w uprawach rolnych spowodowanych przez dziką zwierzynę Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przywitał obecnych i zapytał przedstawicieli kół łowieckich o szkody spowodowane przez dziką zwierzynę na terenie naszej gminy. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- poinformował że przez koło "Kuropatwa" w ubiegłym roku była szacowana jedna szkoda i wypłacono jedno odszkodowanie. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ryś”- przez koło "Ryś" na terenie gminy Białaczów była szacowana jedna szkoda, wypłacono jedno odszkodowanie, kwota odszkodowań na terenie Gminy Białaczów i Żarnów łącznie w 2014 roku wyniosła 5 tysięcy złotych. Koło ma w swoim zasięgu 4,5 hektara pola, gdzie jest siana kukurydza, która przyciąga dziki. (udzielono informacji, które koło ma jaki obwód i jakie obejmują miejscowości) Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- jeśli chodzi o zasady zgłaszania szkody, musi być pisemny wniosek do dzierżawcy, czyli do koła łowieckiego. Wniosek powinien być złożony w formie podania oraz powinien zawierać dane w postaci: imienia, nazwiska, numeru działki. W ciągu 30 dni musi przyjechać osoba do oszacowania szkody. My z koła wysyłamy na kursy i dzięki temu dana osoba nabywa kwalifikacje do szacowanie szkód. Następnie przedstawiciele kół udzielili informacji na temat zniszczeń jakie corocznie są powodowane przez dziki Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- uprawy powinny być uprawiane zgodnie z kulturą agrotechniczną. Koła Łowieckie zgodnie z tym zapisem powinny żądać takich informacji od rolników. Członek Komisji Maciej Franaszczyk - polemizowałbym. Miałem uprawy uprawiane zgodnie z kulturą agrotechniczną, a dzik mimo to wszedł na pole. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- poinformował, że z tych zapisów nie korzystają ale taka ewentualność istnieje. Pan Kałuża- poinformował o szkodach spowodowanych przez dziki na swoich uprawach. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, ale to Koła Łowieckie mają płacić szkody ze swoich pieniędzy: składek członkowskich i innych środków, a nie z dotacji z budżetu państwa. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ryś”- ponad 10 lat temu na naszych terenach widziano niewiele dzików natomiast w zeszłym roku odstrzelano ich aż 55 dzików. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- większość dzików przychodzi z przysuskich lasów. Ten sezon jest sezonem ciężkim do polowań ze względu na pogodę. Sołtys Radwana - są działania podejmowane w sprawie bobrów? Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- jako koło nic nie możemy zrobić trzeba wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pan Kałuża- poinformował o problemie szkód spowodowanych przez bobry. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek- czy możemy mieć informacje o podziale gminy na obwody kół łowieckich. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- podziału województwa na obwody łowieckie dokonuje właściwy miejscowo sejmik województwa w drodze uchwały. Pani Krystyna Gołąb- czy w państwa kołach problemu nie stwarzają bezpańskie psy ? Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- mamy ten problem, ale nic nie możemy zrobić od kiedy zmieniła się ustawa dotycząca ochrony zwierząt. Przewodniczący Rady Gminy- zwrócił się z pytaniem czy koła łowieckie przygotowują roczne sprawozdania z planów łowieckich? Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- wyjaśnił czym jest plan łowiecki i co się w nim znajduje, na co i jakie poniesiono wydatki. Plany łowieckie sporządza przedstawicielstwo koła z zarządem, nadleśnictwo zatwierdza po zaopiniowaniu przez wójtów, którzy mają tereny na danym obwodzie. Sołtys Radwana- czy są statystyki ile jest zwierzyny? Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- jest robiona taksacja jesienią i inwentaryzacja wiosną. Jest to liczone szacunkowo. Mamy dochody i wydatki. Wydatki obejmują: coroczną dzierżawę do starostwa, dzierżawę do hektarów do zarządu okręgowego, szkody łowieckie, a także koszty związane z działalnością statutową. Sołtys Sędowa- Czy koła łowieckie nie dostajecie sygnałów, aby zminimalizować stado dzików w związku z afrykańskim pomorem świń, szczególnie tych z granicy z Białorusią Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa”- jeśli dziki przychodzą z Białorusi i będzie się do nich strzelać, to część wróci a część pójdzie w głąb kraju i się dopiero rozprzestrzeni afrykański pomór świń na cały kraj. Następnie wśród obecnych wywiązała się dyskusja na temat szacowania szkód i procesu wypłacania odszkodowań. Pan Kałuża- u mnie była szkoda na jesieni i pieniądze jeszcze nie wpłynęły, czy to ulega przedawnieniu ? Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ryś”- nie ulega przedawnieniu, powinno być wypłacone w ciągu 30 dni, trzeba jeszcze raz się upomnieć. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek- czy z planu wywiązujecie się w 100 % ? Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ryś”- oczywiście, można przekroczyć 10 % , w zeszłym roku planowano odstrzelić 50 dzików, a zrealizowano 55. Zarządzono 10 minut przerwy. Ad. 2. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych za 2014 rok Radny Maciej Franaszczyk członek Izby Rolniczej przedstawił informacje na temat działalności Izb Rolniczych za 2014 roku, które przedstawia się następująco: Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego stanowią niezwykle ważne ogniwo w działalności samorządu rolniczego. Łączą rolników i członków Rad Powiatowych z Biurem Centralnym i Zarządem Izby. Będąc najbliżej wszelkich problemów związanych z rolnictwem we własnym powiecie, czynnie włączając się w działania zmierzające do ich rozwiązania. Zajmują się organizacją szkoleń, spotkań rolników, obsługą imprez promujących działalność Izby Rolniczej. Analizują lokalny rynek rolny, służą rolnikom poradą w kwestiach rolniczych. Przygotowują posiedzenia Rad Powiatowych, a wypracowane wnioski przekazują do realizacji Biura Centralnego. Biuro Powiatowe IRWŁ zajmuje się: Udzielaniem rolnikom bezpłatnej porady prawnej i doradzaniem rolnikom we wszystkich kwestiach związanych z rolnictwem; rolnicy mogą zasięgać porad dotyczących przepisów prawnych z zakresu rozstrzygania spraw związanych z działalnością Agencji Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, KRUS, ARiMR, uzyskać informacje na temat danych statystycznych, skorzystać z publikacji naukowych na tematy agrotechniczne, uzyskać kompletne informacje na temat zasad funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych. Porady prawne udzielane są w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi bądź telefonicznie. Opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich. Prowadzeniem działalności na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych. Działaniem na rzecz rolników poszkodowanych klęskami żywiołowymi-pracujemy w komisjach szacujących straty i w komisjach szacujących szkody łowieckie; delegaci Rady Powiatowej IRWŁ są członkami komisji, które szacują szkody łowieckie; Organizowaniem posiedzeń, na których członkowie Rady Powiatowej IRWŁ zajmują się bieżącą sytuacją w rolnictwie. Od stycznia 2014 roku Biuro Powiatowe w Opocznie zorganizowało pięć posiedzeń: 1. 8. 03. 2014 r. - Posiedzenie to odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej- AGROTECH w Kielcach. Delegaci oraz rolnicy mogli zapoznać się z nowinkami na rynku maszyn rolniczych. 2. 29.04. 2014 r. - W posiedzeniu tym wzięli udział przedstawiciele BP ARMiR w Opocznie, Pani Maria Fabianowska Kierownik Rejonowego ODR w Opocznie oraz Pani Małgorzata Gabryelczak Zastępca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach. Głównym tematem posiedzenia były płatności bezpośrednie na rok 2014 oraz programy unijne w ramach PROW. 3. 20.09.2014 r. - Posiedzenie to odbyło się w Spale podczas konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „ Młodzież wiejska-szanse i wyzwanie” z udziałem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej. W debacie udział wzięli również młodzi przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich, którzy podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z pracy w gospodarstwie. 4. 26.11. 2014 r. - Na posiedzenie to przybył Pan Andrzej Ignerowicz Kierownik ARMiR w Opocznie, który przedstawił informacje dotyczące płatności bezpośrednich w 2015 roku. 5. 19.12.2014 r.- Posiedzenie to miało na celu podsumowanie pracy w roku 2014 oraz wydanie opinii na temat przekształcenia działek leśnych na nieleśne w gminie Sławno. Biuro Powiatowe udostępnia również rolnikom nieodpłatne kolczykownicę, a także miesięcznik „Wiadomości rolnicze” oraz miesięcznik „W Nowej Roli”, który jest gazetą wydawaną przez Izbę Rolniczą. Można w niej zamieścić ogłoszenia jak również dowiedzieć się, co działo się w danym miesiącu w województwie łódzkim. Izba Rolnicza zorganizowała dwa wydarzenia kulturalno-edukacyjno-wystawnicze, które miały na celu promocję marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”; Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizując projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zorganizowała dwa wydarzenia promujące markę: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”. Pierwszy etap projektu odbył się w Nowych Zdunach (powiat łowicki), 1 czerwca 2014 r., na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z kolei drugi odbył się 7 września 2014 r. na Szadkowskim stadionie LKS Victoria. W czasie imprez promowano produkty rolnicze, produkty przetwórstwa rolno-spożywczego, jako rozpoznawalnej marki regionu oraz propagowano unikalność kultury i tradycji, pragnąc pokazać autentyczny obraz wsi województwa łódzkiego i jej znaczenia dla Polski i Europy. Odwiedzający wydarzenie kulturalno-edukacyjno-wystawiennicze mieli okazję degustować tradycyjne, regionalne produkty z obszaru regionu łódzkiego. Wydarzenia te miały na celu promowanie polskiego rolnictwa i poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów wytworzonych przez polską wieś. Zaprezentowały się na nim przedstawiciele powiatów pokazując z czego słynną ich miejscowości. Izba Rolnicza przez swoje biura powiatowe organizuje szkolenia dla rolników z danego powiatu; w powiecie opoczyńskim w 2014 roku organizowane były szkolenia z zakresu: „ Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” (4-5 marca w Żarnowie, gmina Żarnów oraz 5-6 listopada w Idzikowicach, gmina Drzewica) oraz „Stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony” (30 październik w Radzicach Dużych, gmina Drzewica i 12 listopada w Białaczowie, gmina Białaczów). W 2015 roku odbędą się 2 szkolenia z „Stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony” w dniu 4 marca 2015 roku oraz 23 marca 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kruszewcu Kolonii, gmina Opoczno. W porozumieniu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuro Powiatowe IRWŁ w Opocznie zorganizowało kolonie zimowe i letnie dla dzieci rolników z powiatu opoczyńskiego; z kolonii w 2014 roku skorzystało 30 dzieci z terenu powiatu opoczyńskiego. Kolonie te odbywały się w dwóch turnusach w miejscowości Stegny. W 2015 roku również dzieci skorzystały z zimowiska w Białym Dunajcu. W Biurze Powiatowym IRWŁ w Opocznie można skorzystać z pomocy przy wypełnianiu: wniosków o płatności bezpośrednie, w 2014 roku z tej możliwości skorzystało 250 rolników z terenu całego powiatu opoczyńskiego; wniosków dotyczących kwot mlecznych; wniosków o dopłatę do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego oraz wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Sołtys Sędowa- jak jest z działkami na terenie Sędowa, co trzeba zrobić aby przekształcić działkę z rolnej na leśną? Członek Komisji Maciej Franaszczyk- żeby przekształcić zgodnie z prawem to działka musi spełnić określone normy. Wyjaśnił procedurę przekształcenia działki. ( Wywiązała się dyskusja na temat przekształcenia działek z rolnych na leśne) Pani Krystyna Gołąb- w ubiegłym roku koszt takiego przekształcenia wynosił 700 złotych. Następnie wyjaśniła procedurę przekształcania działek rolnych na leśne. Właściciel działki musi zgłosić się do starostwa i tam zgłosić przekwalifikowanie. Na koniec Pani Krystyna Gołąb poinformowała na temat procedury wydawania decyzji na wycinkę drzew na posesji. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 1)imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, 2) tytuł prawny władania nieruchomością, 3) nazwę gatunku drzewa, 4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, 5) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, 6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa, 7) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Ważne: w przypadku drzew znajdujących się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Zwolenia z obowiązku uzyskania odpowiedniego zezwolenia dotyczą drzew: 1) owocowych, w wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody-na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową, 2) na plantacjach drzew, 3) których wiek nie przekracza 10 lat, 4) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych, 5) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, 6) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, 7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ustala się wysokość kary za wycinkę drzew bez pozwolenia na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za niszczenie zieleni na rok 2015. Ad. 3. Sprawy bieżące W związku z wyczerpaniem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami o godzinie 11:25. Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Anna Gołacka Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.04.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2015, Z dnia: 24.02.2015
Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 24 lutego 2015 roku Komisja Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęła się o godzinie 11:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa-według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu oraz rolnicy z terenu Gminy Białaczów- według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 2, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan W. Skorupski oraz Pani dr E. Wrona. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Przedstawienie informacji na temat chorób pochodzenia odzwierzęcego-afrykański pomór świń. 2. Zapoznanie się z projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 3. Sprawy bieżące. Porządek posiedzenia przez członków komisji został przyjęty jednogłośnie. Ad.1. Przedstawienie informacji na temat chorób pochodzenia odzwierzęcego - afrykański pomór świń. W powyższym punkcie tematu głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Włodzimierz Skorupski, który przedstawił zebranym informację na temat afrykańskiego pomoru świń. Występowanie, aktualna sytuacja epidemiologiczna Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą świń powodowaną przez wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV). Obecnie choroba notowana jest w Afryce, zwłaszcza w krajach leżących na południe od Sahary, w których w większości występuje endemicznie. W Europie ciągły stan endemii notowany jest na Sardynii, w 2013 roku wykryto 46 ognisk choroby. W 2007 roku wirus został zawleczony do państw leżących na Kaukazie oraz do Federacji Rosyjskiej, skąd rozprzestrzenia się w kierunku północno-wschodniej Europy. W 2012 roku ognisko choroby potwierdzono na Ukrainie. Liczba ognisk w Rosji w 2013 roku sięgnęła 261, w tym 25 nowych ognisk zarejestrowano w czerwcu 2014 roku. Występowanie ASF i ASFV w krajach sąsiadujących z Polską: Rosja-597 ognisk; Białoruś-2 ogniska; Litwa-6 ognisk; Łotwa 31 ognisk. W lutym 2014 roku wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Od 7 lipca 2014 do 23 lutego 2015 roku odnotowano w Polsce 38 przypadków ASF. Źródła zakażenia Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne pochodzące od chorych świń i dzików. Do zakażenia zwierząt dochodzi najczęściej w czasie kontaktu bezpośredniego (dzik-dzik, dzik-świnia, świnia-świnia), drogą aerogenną lub pokarmową, oraz przez kontakt pośredni (mięso-dzik, mięso-świnia). Wykazano możliwości zakażenia również innymi drogami, tj. poprzez wektory (kleszcze:kleszcz-dzik, kleszcz-świnia) oraz uszkodzoną skórę. Patogeneza Najczęstszą bramą wejścia zarazków do organizmu jest przewód pokarmowy, zakażenie może nastąpić także przez drogi oddechowe, uszkodzoną skórę, przez odbyt lub zakażone nasienie. Po wtargnięciu do organizmu, wirus drogą naczyń krwionośnych i limfatycznych dostaje się w pierwszej kolejności do komórek odpornościowych tkanek, do których ma szczególne powinowactwo (migdałki, węzły chłonne żuchwowe), a następnie do innych narządów, w których namnaża się intensywnie, po czym ponownie wraca do układu krwionośnego, gdzie utrzymuje się aż do śmierci zwierzęcia. Objawy kliniczne Rozróżnia się postać nad ostrą (charakteryzują ją nagłe padnięcia, bez objawów towarzyszących), postać ostrą, podostrą, przewlekłą oraz utajoną. Najczęściej obserwowane objawy kliniczne ujawniają się dopiero 6 -10 dni po zakażeniu ASFV. Objawy kliniczne i przebieg choroby zależą od tego, jakie narządy uległy uszkodzeniu. Najbardziej dramatyczne objawy kliniczne i zmiany sekcyjne towarzyszą ostremu przebiegowi infekcji. Pierwszym i jedynym objawem klinicznym choroby jest wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42oC, któremu jednak nie towarzyszą inne symptomy. Gorączkujące świnie mają na ogół zachowany apetyt, poruszają się normalnie i tylko niektóre wykazują objawy podniecenia lub dużo leżą. Stan taki utrzymuje się przez 3-4 dni, tj. do momentu spadku wewnętrznej ciepłoty ciała poniżej normy, który ma miejsce zwykle 24 godziny przed śmiercią. Wtedy pojawiają się inne objawy kliniczne, które ulegają szybkiemu nasileniu i powodują śmierć zwierząt. Do najczęściej spotykanych objawów klinicznych, które powstają po spadku gorączki i poprzedzają śmierć zwierząt chorych, należą: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego, biegunka, często z domieszką krwi, wymioty. U niektórych świń zakażonych sztucznie obserwowano objawy nerwowe. Maciory prośne mają problemy z poronieniem. Błony płodowe i skóra płodów wykazują często wybroczyny i wylewy krwawe. Wskaźnik zachorowalności i śmiertelności sięga do 100% zwierząt. Zwalczanie Za ochronę stada przed ASFV odpowiada właściciel gospodarstwa. Aby nie dopuścić do wejścia wirusa do stada świń hodowca powinien bardzo solidnie zabezpieczyć chlewnię poprzez odpowiednie jej ogrodzenie, uniemożliwiające kontakt świń z dzikami, nie wpuszczanie na teren gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób, pilnowanie zmiany obuwia i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni, nie wykorzystywanie jako ściółki zanieczyszczonej słomy, etc. Bardzo ważnym źródłem zarazy jest mięso, produkty mięsne oraz nie gotowane odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od świń chorych lub nosicieli. Z tego powodu należy bezwzględnie przestrzegać zakazu skarmiania zlewek kuchennych. Hodowcy świń nie powinni brać udziału w polowaniach, a jeśli to robią powinni koniecznie pamiętać o dezynfekcji sprzętu łowieckiego. W związku z zagrożeniem ASF właściciel powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje świnie, włącznie z oceną apetytu i objawów gorączki. Jeżeli hodowca stwierdza objawy zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii, bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego lekarza, wójta lub burmistrza. Należy podkreślić, że właściciele świń nie powinni obawiać się zgłaszania podejrzanych przypadków zachorowań świń ponieważ w przypadku stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszkodowanie z budżetu państwa. Konsekwencje związane ze zwalczaniem choroby Najpoważniejsze straty spowodowane ASF to zakaz eksportu trzody chlewnej, wieprzowiny oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanych ze świń. Do konsekwencji bezpośrednich związanych z ASF zaliczyć należy dużą liczbę zakażonych, chorych i padłych zwierząt oraz, co się z tym wiąże, bardzo duże straty w produkcji zwierząt. Konsekwencje pośrednie wiążą się także z bardzo wysokimi kosztami zwalczania oraz kontrolowania choroby i wypłata rekompensat. Pod uwagę należy wziąć również wszelkie skutki zwalczania choroby mające wpływ na środowisko naturalne. Podsumowanie Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF. W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia. W związku z tym hodowcy i producenci świń muszą dysponować niezbędną wiedzą w omawianym zakresie oraz zachować szczególną czujność i ostrożność. Lek. W. Skorupski poinformował,że nasila się problem wścieklizny w Polsce. Radny A. Martyka- zwrócił się z pytaniem kto będzie szczepił psy bezpańskie. Lek. W. Skorupski -poinformował, że to jest obowiązek wójta. Poinformował także na temat chorób zwierząt. Ad.2. Zapoznanie się z projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Pani K. Gołąb zabrała głos. Poinformowała na temat programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białaczów w roku 2015. Program dotyczy zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym psów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Celami programu są: zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Białaczów; zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Białaczów zapisanych w budżecie Jednostki na rok 2015 w kwocie 12 tys. zł. Środki te wydatkowane będą na działalność Schroniska Dla Zwierząt, zakup karmy; dofinansowanie kosztów sterylizacji oraz pokrycie kosztów leczenia rannych, bezpańskich zwierząt. Pani K. Gołąb poinformowała, że na 2015 rok przeznaczono na realizację powyższego programu 12.000 tysięcy złotych w tym m.in: -1000 zł na dokarmianie: -545 zł na obsługę weterynaryjną; -4 zł za odbiór padłych zwierząt -7.380 zł za utrzymanie schroniska. Pierwszy miesiąc utrzymania psa w schronisku 2.500 zł, a następne miesiące ok. 350 zł. Następnie radni poruszyli temat bezdomnych zwierząt na terenie gminy i związanego z tym problemu. Ad.3. Sprawy bieżące. W sprawach bieżących radni poruszyli temat dotyczący zniszczeń na łąkach spowodowanych przez bobry. Informacji na ten temat udzieliła Pani K. Gołąb. Przewodniczący Komisji Pan Waldemar Świtkowski poinformował o możliwości bezpłatnego wyjazdu na Targi AGROTECH do Kielc, które odbędą się 28 marca 2015 roku. Pani Krystyna Gołąb poinformowała, że do końca tego tygodnia zbiera faktury na paliwo. W związku z wyczerpaniem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami o godzinie 12:10. Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała: Przewodniczący Komisji Anna Gołacka Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 16.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/2014, Z dnia: 12.01.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 12 stycznia 2015 roku. Komisja rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji Waldemar Świtkowski, witając wszystkich przybyłych oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 2. Opracowanie planu pracy Komisji Kultury na 2015 rok, 3. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. W powyższym punkcie tematu, Radni przystąpili do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Na powyższą funkcje zaproponowano kandydaturę Pana Macieja Franaszczyka. Kandydat wyraził zgodę. Z powodu braku zgłoszeń innych kandydatów na powyższe stanowisko zamknięto listę i przystąpiono do głosowania jawnego. Za kandydaturą Pana Macieja Franaszczyka na Zastępcę przewodniczącego Komisji głosowało 6 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami wybrano Pana Macieja Franaszczyka. Ad.2. Opracowanie planu pracy na rok 2015. W drugim punkcie tematu Radni przystąpili do opracowania planu pracy Komisji na rok 2015. W I kwartale Radni zaproponowali następujące tematy: 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na 2015 rok. 2. Dopłaty bezpośrednie dla rolników – pracownik ARiMR. 3. Zapoznanie się z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy – odpowiedzialny pracownik UG. 4. Przedstawienie informacji na temat chorób pochodzenia od zwierzęcego – Powiatowy Lekarz Weterynarii. 5. Nowe technologie w rolnictwie – wyjazd na AGROTECH. 6. Sprawy bieżące gminy. Do II kwartału zaproponowano następujące tematy: 1. Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie Gminy Białaczów – Komisja wyjazdowa. 2. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Białaczów. Pracownik UG. 3. Działalność Izby Rolniczej – Członkowie Izb Rolniczych 4. Sprawy bieżące Gminy. W III kwartale Radni zaproponowali następującą tematykę: 1. Stan zbiorników retencyjnych na terenie gminy Białaczów – Komisja wyjazdowa. 2. Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pracownik ODR 3. Dopłaty do wapnowania gleb – Pracownik UG. 4. Sprawy bieżące. Na IV kwartał zaproponowano przygotowanie i opracowanie stawek podatkowych, ocenę projektu budżetu na rok następny oraz podsumowanie pracy Komisji w następującej kolejności: 1. Stawki podatkowe na 2016 rok – Skarbnik Gminy, 2. Ocena projektu budżetu na 2016 rok – Skarbnik Gminy, 3. Podsumowanie pracy komisji za 2015 r. 4. Sprawy bieżące. Projekt planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami satanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu Ad.3. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że na Komisji Budżetowej został przygotowany wniosek do Wójta Gminy o zmianę uchwały dotyczącej diet dla sołtysów. W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 9:30 Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała Przewodniczący Komisji Anna Gołacka Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/6/2014, Z dnia: 22.10.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia rozpoczęło się o godzinie 10:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych i zapoznał z tematami posiedzenia, które przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 2. Stawki podatkowe na 2015 r. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie zaopiniowali powyższe tematy, po czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. W punkcie tym o zabranie głosu została poproszona Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany jakie są proponowane w budżecie gminy na 2014 r. - informacja na temat zmian stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu zmian w budżecie, po czym przystąpiono do omówienia punktu drugiego tematu. Ad 2. Stawki podatkowe na 2015 r. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy, która poinformowała o proponowanych stawkach podatkowych na 2015 rok. Projekt stawek podatku od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: było 0,73 zł., proponowana stawka 0,75 zł maksymalna 0,90 zł. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: proponowana stawka 4,58 zł. od 1 ha pow. jest to maksymalna stawka, gdyż na terenie gminy Białaczów nie ma płatników, którzy by mieli naliczany w/w podatek. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: było 0,25 zł, proponowana stawka 0,25 zł. maksymalna 0,47 zł. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej: było 0,64 zł., proponowana stawka 0,65 zł., maksymalna 0,75 zł. b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej: było 16,60 zł, proponowana stawka 16,60 zł., maksymalna 23,13 zł. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: proponowana stawka wynosi 10,80 zł. od 1m² powierzchni użytkowej, jest to maksymalna kwota ponieważ na terenie gminy Białaczów, nie płatnika w/w podatku. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,15 zł., proponowana stawka 4,20 zł., maksymalna 4,70 zł. e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,60 zł., proponowana stawka 4, 70 zł. maksymalna 7,77 zł. f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7: wartość ta pozostaje niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego. Radny Jacek Reszelewski: proponuję podnieść stawkę dotyczącą pozostałych gruntów o 0,02 zł. (z 0,25 zł. na 0,27 zł). Powyższą propozycję poddano głosowaniu. Większością głosów radnych pozostawiono stawkę od pozostałych gruntów w wysokości 0,25 zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian w opłatach za wodę i ścieki. W roku ubiegłym opłata za wodę i ścieki wynosiła 2,50 zł., proponowana kwota to 2,70 zł. Radny Jacek Reszelewski: jestem za tym, żeby stawki pozostawić niezmienione, jak w ubiegłym roku w wysokości 2,50 zł. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: dążymy do poprawy jakości wody i w związku z tym proponuje stawkę wyższą o 0,10 do roku ubiegłego, czyli 2,60 zł. Radna Krystyna Jóźwik: dlaczego mamy podnosić stawki za wodę, która nie zawsze jest zdatna do picia. Radny Waldemar Świtkowski: przecież zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminy w wysokości 60.000 zł na modernizację hydroforni w Miedznej Drewnianej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody. Radny Maciej Franaszczyk: w przypadku naszej gminy wszystko idzie w dół. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat jakości wody w gminie Białaczów. W dalszej części na wspólne posiedzenie Komisji został poproszony Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy, który szczegółowo wyjaśnił radnym powody wstrzymania się z zakupem urządzenia do uzdatniania wody (lampy UV). Został wykryty błąd, który jest już naprawiony, obecnie próbki wody są robione zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i temat bakterii się skończył. W związku z powyższym zakup urządzenia (Lamp UV) za kwotę 60.000 zł. w chwili obecnej jest zbędne. Radny Waldemar Świtkowski podziękował Wójtowi za przybycie i szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: chciałbym umocować swoją propozycję kwoty 2,60 zł. za pobór wody i za odprowadzenie ścieków w tych realiach są to te koszty stałe, które pomagają radnym i urzędowi w możliwościach finansowych gminy. Radny Zbigniew Kocemba: jak ktoś przyłącza się do wodociągu gminnego, to też płaci za wodę ? Skarbnik Gminy: nie płaci. Radna Krystyna Jóźwik: ale kiedyś płaciliśmy za podłączenie do wodociągu. Skarbnik Gminy: kiedyś były to dobrowolne wpłaty, teraz jest opłata adiacencka, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. Radny Jacek Reszelewski: a jak jest rozwiązana sytuacja z osobami, które nie płacą za wodę? Radny Waldemar Świtkowski: już na wcześniejszych posiedzeniach poruszaliśmy temat zaległości za wodę. Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat zaległości za pobór wody. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za pobór wody na terenie gminy Białaczów 13 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł 2 radnych głosowało za pozostawieniem kwoty 2,50 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1 m³. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za odprowadzenie ścieków na terenie gminy. 15 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1m³. W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy poinformowała, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt. Proponowana kwota to 45 zł., tak jak w roku ubiegłym. Powyższą propozycję radni zaakceptowali jednogłośnie. Ad. 3. Sprawy bieżące             Z powodu braku tematów w powyższym punkcie, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zakończono o godz 11:05 i protokół podpisano. Wnioski: 1. Przyjęcie zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2. Propozycja stawki w wysokości 2,60 zł. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2015 r. 3. Propozycja stawki w wysokości 2,60 za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na 2015 r. 4. Przyjęcie zaproponowanej przez Wójta kwoty obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/III/6/2014, Z dnia: 30.09.2014
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 30 września 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Andrzej Ignerowicz – Kierownik BP ARiMR w Opocznie 2. Krystyna Gołąb – Pracownik Urzędu Gminy w Białaczowie oraz Radni, Sołtysi i Rolnicy z terenu gminy Białaczów – według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 10:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Franaszczyka, który w pierwszej kolejności powitał zaproszonych gości i wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Płatności bezpośrednie na lata 2015 – 2020. 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program posiedzenia w związku z czym przystąpiono do obrad. Ad 1. Płatności bezpośrednie na lata 2015 – 2020. W punkcie tym o zabranie głosu poproszony został Pan Andrzej Ignerowicz – Kierownik oddziału ARiMR, przedstawił informację na temat projektu systemu płatności bezpośrednich w Polsce na lata 2015 – 2020. W ramach nowego systemu na kwotę wsparcia w poszczególnych gospodarstwach będą składały się następujące rodzaje płatności: 1. Jednolita płatność obszarowa, 2. Płatność za zazielenienie, 3. Płatność dla młodych rolników, 4. Płatność dodatkowa, 5. Płatności związane z produkcją, 6. Przejściowe wsparcie krajowe. Jednolita płatność obszarowa – w Polsce nadal będzie uproszczony system płatności bezpośrednich, tj. jednolita płatność obszarowa. Warunki przyznawania jednolitej płatności obszarowej od 2014 r. będą zbliżone do dotychczasowych. Zakłada się, że na płatność tę przeznaczone zostanie ok. 45,7% ogółu środków unijnych przeznaczonych na płatności bezpośrednie w Polsce, czyli ponad 1,5 mld euro rocznie. Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej wynosi ok. 110 euro/ha. Płatność za zazielenienia – to obowiązkowy komponent nowego systemu płatności bezpośrednich. Na jej finansowanie przeznaczone jest 30% ogółu środków unijnych przeznaczonych na płatności bezpośrednie tj. ok. 1 mld euro rocznie (szacowana stawka płatności za zazielenienia wyniesie ok 74euro/ha.). Zazielenienie będzie realizowane przez: dywersyfikację upraw, utrzymywanie trwałych użytków zielonych (TUZ), utrzymywanie obszarów proekologicznych (EFA) Płatność dla młodych rolników – celem tej płatności jest ułatwienie rozpoczęcia działalności rolniczej przez młodych (do 40 roku życia) rolników i dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po jej rozpoczęciu (nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia założenia gospodarstwa. Płatność dodatkowa – przepisy unijne dają możliwość stosowania dodatkowego wsparcia do hektarów wchodzących w skład gospodarstwa i zawierających się w przedziale do 30-stego hektara. Płatność dodatkowa w Polsce będzie przysługiwała wszystkim rolnikom do gruntów mieszczących się w przedziale 0d 3,01 ha do 30,00 ha. Płatności związane z produkcją – celem płatności związanych z produkcją jest wsparcie sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne i które znajdują się w trudnej sytuacji. Przeprowadzone diagnozy wykazały, że w warunkach Polski sytuacja taka dotyczy sektorów: bydła, krów,m owiec, kóz, owoców miekkich (truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych. Przejściowe wsparcie krajowe – przejściowym wsparciem krajowym będzie objęty sektor tytoniu. Jest to jedyny dotychczas wspierany sektor w odniesieniu do którego przepisy unijne nie dają możliwości stosowania płatności związanych z produkcją Po omówieniu powyższych spraw Pan Andrzej Ignerowicz, poinformował na temat: systemu płatności dla małych gospodarstw – system ten w szczególności pozwoli realizować cel uproszczeniowy, poprzez zwolnienie rolników w nim uczestniczących z kontroli norm i wymogów zasady wzajemnej zgodności, a także z obowiązku stosowania praktyk w zakresie zazielenienia. Do systemu rolnicy będą mogli przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku 2015 (na wniosek złożony w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r.). Rolnicy otrzymujący nie więcej niż 1250 euro będą włączeni do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody. Wystąpienie z tego systemu będzie możliwe w dowolnym momencie, przy czym będzie to wiązało się z brakiem możliwości ponownego w nim udziału w kolejnych latach - informacje na omawiane tematy zawarte są w projekcie systemu płatności bezpośrednich w Polsce na lata 2015 – 2020, co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie osoby zaproszone na posiedzenie zwracali się do Kierownika ARiMR z pytaniami na tematy związane z pozyskiwaniem płatności przez młodych rolników, oraz na temat zalesienia, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Ad 2. Sprawy bieżące Z uwagi na brak tematów w powyższym punkcie, posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 11:30 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.11.2014 , wersja 2
Numer: 0063/IV/4/2014, Z dnia: 27.08.2014
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2014 r. We wspólnym posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy 3. Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pana Andrzeja Martykę, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich przybyłych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. 3. Sprawy bieżące. 4. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy – która przedłożyła radnym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I – półrocze 2014 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Sprawozdanie jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2014 r. został uchwalony w wysokości: dochody 16.827.955 zł. wydatki 18.325.795 zł. W ciągu I półrocza Rad Gminy dokonała 4 zmian budżetu gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano 5 zmian budżetu. Po zmianach tych dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.012.860,46 zł. i zostały zrealizowane na dzień 30.06.2014 r. do wysokości 10.828.319,14 zł. tj. 60,11%. Wydatki budżetowe na 2014 rok planowane były w wysokości 19.889.542,90 zł. i w I półroczu zostały zrealizowane do wysokości 9.085.431,10 zł. tj. w 45,68%. W I półroczu przychody budżetu wynosiły ogółem 938.057,09 zł. i składały się z : wolne środki – 415.512,09 zł. pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – 522.545 zł. natomiast rozchody wyniosły 1.273.523,26 zł. i dotyczyły: spłaty kredytu bankowego w wysokości 110.000 zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi 127.161,26 zł. a także została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.036.362 zł. Kwota zobowiązań na 30.06.2014 wynosiła 488.148,35 zł. w tym zobowiązań wymagalnych 0. Gmina nie otrzymała dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji. Następnie radni przystąpili do zadawania pytań dotyczących powyższego sprawozdania. Radna K. Jóźwik wnioskowała o naprawę mostu na drodze dojazdowej do pól między Wąglanami a Miedzną Drewnianą oraz o naprawę nawierzchni tej drogi. Przewodniczący Rady Z. Prusek – proszę o wyjaśnienie zapisu w sprawozdaniu dotyczącego dobrowolnej wpłaty na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej. Skarbnik Gminy – kwoty te zostały ujęte na poczet opłaty adiacenckiej, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. W związku z brakiem pytań przystąpiono do drugiego punktu tematu. Ad 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. W punkcie tym o głos została poproszona Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki. Pani I. Wiktorowicz poinformowała na temat trwających przygotowań do 65 – rocznicy powstania biblioteki, która odbędzie się w dniu 11 października (sobota) w świetlicy w Białaczowie. Na powyższy cel Biblioteka pozyskała środki finansowe z Łódzkiego Domu Kultury. Następnie Dyrektor Biblioteki przedstawiła regulaminy konkursów organizowanych w ramach V Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską, które odbędą się w dniu 12 października 2014 r. (niedziela) i dotyczą: konkursu plastycznego p/n „Folklor ziemi opoczyńskiej. Dawne tradycje i zwyczaje”, gminnego przeglądu przyśpiewek opoczyńskich, konkursu poetyckiego. Regulaminy powyższych konkursów stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Po wyczerpaniu powyższego tematu radni przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia. Ad 3. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu pośród radnych wywiązała się dyskusja na temat organizowanych w tym samym dniu tj. 11 października 2014 r. (sobota) dwóch uroczystości: 65 – rocznicy powstania biblioteki, otwarcia świetlicy OSP w Skroninie. Radny J. Reszelewski - Zostało publicznie powiedziane, że dla dzieci i młodzieży, która brała udział w przygotowaniu uroczystości poświęconej Papieżowi zorganizowana zostanie wycieczka do Wadowic, czy już coś wiadomo na ten temat. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Deklaracja nie jest gołosłowna, wycieczka jest planowana i na pewno zostanie zorganizowana w nowym roku szkolnym. Radny J. Reszelewski – Niektóra młodzież biorąca udział w przygotowaniach dnia papieskiego od nowego roku szkolnego będzie uczęszczała do szkół ponadgimnazjalnych poza terenem gminy Białaczów, czy oni są również brani pod uwagę do udziału w wycieczce. Radna K. Jóźwik – Nie można robić tak, że część dzieci pojedzie a część nie. Jeżeli wszystkie dzieci wyrażą zgodę na wyjazd to powinny być uwzględnione. Trzeba najpierw potwierdzić, które dzieci chcą jechać, a później ustalać ilość autokarów. Po zakończeniu powyższego tematu, członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia wyjechali w objazd po szkołach na terenie gminy Białaczów. Ad 4. Przygotowanie Szkół do nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. W pierwszej kolejności Komisja udała się do Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej, gdzie radnych powitała Pani Mariola Zalega – Dyrektor Szkoły. Dyrektor poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowione i przygotowywane dwa pomieszczenia na odziały przedszkolne dla 3 i 4 latków oraz dla 5 i 6 latków (brak części mebli), wyremontowana łazienka dla dzieci przedszkolnych, odnowiona łazienka dla personelu, wymienione drzwi w kuchni do wydawania posiłków, odmalowano kuchnię i stołówkę, odnowiono szatnię, wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Następnie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Białaczowie Dyrektor Szkoły Pani Beata Piotrkowska poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowiono salę na zajęcia logopedyczne, wyremontowana została toaleta dla personelu, odnowione i wyposażone w nowe meble dwie sale oddziału przedszkolnego, nowo odnowione sale dla dzieci klas pierwszych, Dyrektor poinformowała również, że przygotowana została sala dla dzieci 3 i 4 letnich lecz nie wiadomo czy dzieci będą mogły z niej korzystać z początkiem roku szkolnego, ponieważ wniosek który składał podmiot niepubliczny na dofinansowane przedszkola nie przeszedł w konkursie. Następnie Dyrektor poinformowała o zmianach dotyczących położenia niektórych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białaczowie: przygotowano i przeniesiono biuro obsługi szkół do nowych pomieszczeń mieszczących się pół piętra wyżej niż poprzednio, z ówczesnego magazynku został odnowiony i przygotowany nowy pokój nauczycielski, w poprzednim pokoju nauczycielskim mieści się obecnie biblioteka szkolna. Zmiany również nastąpiły w salach klas II i III oraz w sali matematycznej. W Szkole wprowadzane jest nauczanie kształtujące, oraz planuje się zajęcia szachowe dla uczniów. W Gimnazjum w Białaczowie radnych przywitała Pani Anna Smolarczyk Dyrektor Szkoły, poinformowała że wszystkie prace, które były zaplanowane są wykonane, trwają jedynie prace porządkowe i Gimnazjum jest gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Kolejno radni udali się do Szkoły Podstawowej w Skroninie, gdzie Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stępień poinformował o wykonanych pracach tj: nowo przygotowana sala na eko-pracownię, zostały wyłożone płytki w łazienkach i odświeżone ściany, przygotowana łazienka dla dzieci niepełnosprawnych, nowo odnowiona sala oddziału przedszkolnego, odnowione sale klas I i III wyłożono lenteks sali kl. IV. wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Na zakończenie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Dyrektor Pani Elżbieta Jaroszyńska, poinformowała, że zaplanowane prace zostały wykonane. Przygotowane są dwie sale przedszkolne dla dzieci, (w chwili obecnej brak umeblowania) odświeżono również pozostałe sale lekcyjne. Wybudowano i wyposażono nowy plac zabaw. Teren wokół szkoły został uporządkowany. Radni poruszyli temat potrzeby wymiany podłóg na korytarzach w Szkole w Petrykozach. Po zakończeniu objazdu do wyżej wymienionych placówek szkolnych radni podjęli wnioski – które stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. Wobec wyczerpania tematów posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Piotr Szymczyk Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 04.11.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 04.11.2014 , wersja 1
Numer: 0063/III/5/2014, Z dnia: 09.07.2014
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 9 lipca 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Andrzej Ignerowicz – Kierownik BP ARiMR w Opocznie 2. Przemysław Skrzypek – Naczelnik BP ARiMR w Opocznie 3. Krystyna Gołąb – Pracownik Urzędu Gminy w Białaczowie Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Franaszczyka, który w pierwszej kolejności powitał zaproszonych gości z BP ARiMR, rolników z terenu gminy Białaczów oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Pozyskiwanie środków unijnych w zakresie programów PROW 2014-2012 – Spotkanie z Przedstawicielem ARiMR. 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program posiedzenia w związku z czym przystąpiono do obrad. Ad 1. Pozyskiwanie środków unijnych w zakresie programów PROW 2014-2020 W punkcie tym o zabranie głosu poproszeni zostali Przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie. W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Andrzej Ignerowicz – Kierownik oddziału ARiMR, przedstawił informację na temat pozyskiwania środków unijnych, oraz plan finansowy dla PROW 2014-2020 (wg działań i poddziałań). Łącznie środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 13.513.295.000 euro z czego: 8.598.280.814 euro będą to środki UE (EFRROW) 4.915.014.186 euro wyniesie wkład krajowy z przeznaczeniem na następujące działania/poddziałania: 1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna – 43.001.302 euro. 2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi w zakresu zastępstw – 65.002.515 euro. 3. System jakości produktów rolnych i środków spożywczych – 33.004.179 euro. 4. Modernizacja gospodarstw rolnych – 2.816.064.486 euro. 5. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – 693.070.461 euro. 6. Scalenia gruntów – 183.994.740 euro. 7. Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze – 414.981.968 euro. 8. Premia dla młodych rolników – 584.997.734 euro. 9. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – 413.939.978 euro. 10. Restrukturyzacja małych gospodarstw – 749.980.666 euro 11. Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – 64.999.372 euro. 12. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – 130.000.317 euro. 13. Targowiska – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich – 74.966.634 euro. 14. Odnowa wsi – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich – 1.000.000.049 euro. 15. Tworzenie grup i organizacji producentów – 352.987.547 euro. 16. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – 1.060.062.782 euro. 17. Rolnictwo ekologiczne – 699.961.515 euro. 18. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – 2.329.998.652 euro. 19. Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – 300.977.730 euro. 20. Współpraca – 42.999.730 euro. 21. LEADER – 734.999.913 euro. 22. Pomoc techniczna – 208.283.391 euro. 23. Renty strukturalne – zobowiązania – 560.000.000 euro. Następnie głos zabrał Naczelnik - Pan Przemysław Skrzypczyk, który szczegółowo omówił poszczególne działania i poddziałania – informacje te zawarte są w projekcie programu obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Po omówieniu powyższych spraw głos zabrał Kierownik Andrzej Ignerowicz, poinformował na temat płatności do zwierząt. Pracownik Urzędu Gminy K. Gołąb – czy gmina może jeszcze uzyskać środki finansowe na scalenie gruntów. Kierownik ARiMR A. Ignerowicz – tak będzie można, ale jeszcze w tej chwili nie wiadomo kto będzie się tym zajmował. Przewodniczący Komisji – M. Franaszczyk – generalnie pozyskiwanie funduszy będzie trudniejsze niż wcześniej. Kierownik ARiMR A. Ignerowicz – na pewno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce żeby środki te wpływały do rolników najbardziej inwestujących, żeby nie okazało się w roku 2020, że rolnik z Polski jest mało konkurencyjny do rolnika z innych krajów Unii Europejskiej. Pracownik Urzędu Gminy K. Gołąb – jeśli na gruntach zgłaszanych o dopłaty spowodowane są szkody przez bobry, w związku z czym rolnik nie skosi łąki, to czy straci dopłatę? Kierownik ARiMR A. Ignerowicz – jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie to nie straci, natomiast jeżeli chodzi o dopłaty rolno-środowiskowe to straci. Pracownik Urzędu Gminy K. Gołąb – jeśli rolnik zgłasza szkodę spowodowaną przez bobry, to czy mogę wysłać taką osobę do ARiMR po zaświadczenie, że użytkuje grunty na których wystąpiła szkoda. Kierownik ARiMR A. Ignerowicz – tak. Sołtys Parczówka A. Krzysztofik – czy taka sama sytuacja dotyczy szkód spowodowanych przez dziki. Kierownik ARiMR A. Ignerowicz – tak, ale tylko w przypadku, gdy rolnik ubiega się o dopłaty bezpośrednie, to nie straci dopłaty ze zniszczonych terenów. Po omówieniu powyższych spraw Przewodniczący Komisji, podziękował przedstawicielom ARiMR za przybycie i dostarczeniu cennych informacji dla rolników, oraz zarządził 10 – minutową przerwę. Ad 2. Sprawy bieżące Po przerwie Komisja przystąpiła do omówienia punktu drugiego tematu. W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji – Maciej Franaszczyk, poinformował, że w budżecie na 2014 rok zaplanowane jest 15.000 zł. dla rolników z przeznaczeniem na wapnowanie gleb. Pracownik Urzędu Gminy K. Gołąb – w ubiegłym roku były refundowane 3 tony wapna na jeden ha powierzchni użytków rolnych, jeżeli rolnik chciał zamówić więcej to za resztę musiał zapłacić sam. Radna B. Szymańska – jeśli rolnik nie jest właścicielem lecz dzierżawi grunty to czy wtedy na tą powierzchnię również może ubiegać się o wapno? Pracownik Urzędu Gminy K. Gołąb – tak może, jeśli udokumentuje, że je użytkuje np. bierze dopłaty z ARiMR lub posiada nakaz płatniczy. Pani Krystyna Gołąb zaproponowała, żeby rolnik indywidualnie zakupował wapno a następnie przedstawiał do Urzędu fakturę oraz udokumentował użytkowane hektary za które przysługuje dopłata. 3 t./1ha - udokumentowane że pole jest użytkowane. Członkowie Komisji Rolnictwa wyrazili na powyższą propozycję zgodę. Rolnicy chętni do zakupu wapna powinni wcześniej o tym poformować pracownika urzędu Panią Krystynę Gołąb. Radny Waldemar Świtkowski – do kiedy trzeba składać faktury za paliwo. Pracownik Urzędu Gminy K. Gołąb - faktury zbierane od 1 lutego do 31 lipca składamy przez cały sierpień. Wobec wyczerpania powyższych tematów posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 10:40 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 14.08.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 14.08.2014 , wersja 1
Numer: 0063/III/4/2014, Z dnia: 26.06.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 26 czerwca 2014 roku We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 2. Pan Wojciech Gorząd – Radca Prawny. Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1100. Na początku spotkania do głosowania została poddana propozycja poprowadzenia wspólnego posiedzenia przez Pana Zdzisława Pruska – Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów. Propozycja została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Przewodniczący Posiedzenia Pan Zdzisław Prusek, w pierwszej kolejności zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) 2. Sprawy bieżące. Ad.2. Sprawy bieżące Początkowo Radni przystąpili do punktu 2 porządku obrad. W pierwszej kolejności Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji – Zdzisław Prusek poruszył temat końcowych wyników uczniów ze Szkół z terenu gminy Białaczów za rok szkolny 2013/2014. Przedstawił najwyższe osiągnięcia uczniów ze Szkół Podstawowych oraz z Gimnazjum. Poinformował o wyróżnieniach i nagrodach jakie zostaną wręczone dla osób o najwyższych osiągnięciach w nauce. Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo skierowane od Rady Gminy Białaczów do Dyrektorów Szkół, które będzie wręczane na zakończenie roku szkolnego. Ad.1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Posiedzenia Zdzisław Prusek, przypomniał wszystkim o złożonym przez mieszkańców Żelazowic wniosku, który został odczytany. Wniosek ten jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Następnie odczytano również oficjalne stanowisko Wójta w tej sprawie z dnia 05.06.2014 r. skierowane do Sołectwa Żelazowice, które stanowi cześć protokołu jako załącznik Nr 3. Radca Prawny W. Gorząd – W mojej ocenie niemożliwym jest dokonanie zmiany dotychczasowej uchwały dotyczącej obwodów wyborczych jak również zmiany pierwotnej uchwały odnośnie podziału na okręgi wyborcze. W następnej kolejności Radca Prawny Pan Wojciech Gorząd odczytał poszczególne przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy oraz dokonał ich omówienia. Wyjaśnił przez kogo weryfikowane są podjęte przez radę gminy uchwały. Poinformował, iż uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania zgodnie z Kodeksem Wyborczym Art. 12 §12 ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Mecenas wyjaśnił również przepisy dotyczące możliwości wniesienia przez wyborców skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Jeżeli zatem nikt z gminy Białaczów w tym terminie nie wniósł zastrzeżeń to uchwała została przez komisarza wyborczego oraz nadzór wojewody uznana za zgodną z prawem i nie ma teraz możliwości jej zmiany. Gmina Białaczów dokonała już podziału na okręgi i obwody wyborcze, a w chwili obecnej nie istnieją żadne środki, które prowadziłyby do możliwości jej zmiany. Pan Wojciech Gorząd odczytał ustalenia Kodeksu Wyborczego odnośnie warunków umożliwiających uchylenie uchwały. Radny J. Reszelewski – A co dzieje się w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców w danym okręgu? Radca Prawny W. Gorząd – Nie stanowi to większego problemu ponieważ stały obwód głosowania może obejmować 500 mieszkańców, ale może również mniej. W celu zmiany dotychczasowego podziału bardzo trudno jest skorzystać z przepisów Art. 13 §1 Kodeksu Wyborczego. Zmiany w podziale zgodnie z jego opisem winny nastąpić jedynie w wypadkach konieczności spowodowanej zmianami granic gminy, zmianą liczby mieszkańców w gminie lub obwodzie głosowania. Mecenas przybliżył radnym podobną sytuację jaka miała miejsce w innej gminie. Uchwała została odrzucona przez Wojewodę więc nastąpiło odwołanie do Sądu, a ten przychylił się do decyzji Wojewody. Dlatego też wniosek złożony przez mieszkańców Żelazowic nie może zostać pozytywnie rozpatrzony, gdyż na tym etapie nie ma takich możliwości. Radny W. Świtkowski – Komisarz Wyborczy stwierdził, że nasza gmina jest wzorowo podzielona na obwody wyborcze. Radca Prawny W. Gorząd – Wcześniej była możliwość opiniowania uchwał z Komisarzem Wyborczym. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy powiedział, że najpierw trzeba zmienić okręgi, a następnie obwody. Radny W. Świtkowski – Nie ma możliwości odwołania. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek – Zastanówmy się nad tym ponieważ zmiany w podziale okręgów mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed wyborami. Radny W. Świtkowski – To taka sama sytuacja jak powstawały okręgi wielomandatowe. Radca Prawny W. Gorząd przedstawił informację dotyczącą wyroku Sądu w Gliwicach, wówczas to uchwała była na innym etapie, to jest w trakcie realizacji i wtedy było jej odwołanie. Aby uchylić daną uchwałę to musi ona rażąco naruszyć prawo. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy został zapytany czy jest możliwość dopuszczenia ramy 0,5 – 1,5 i w odpowiedzi uzyskałem, iż nie ma takiej możliwości Radny J. Reszelewski – Od początku byliśmy wprowadzeni w błąd: - po pierwsze: bo natychmiast trzeba podjąć uchwałę, - po drugie: projekt uchwały nie był udostępniony do wglądu dla mieszkańców gminy, - po trzecie: termin odwołania został nam błędnie podany. Radny W. Świtkowski – Nie ma przecież konieczności informowania każdego mieszkańca osobno. To Rada Gminy podejmuje decyzje. Radny J. Reszelewski – Zostaliśmy przez pracownika Urzędu Gminy wprowadzeni w błąd. Podejmowaliśmy błędne uchwały nie znając dokładnie zasad. Informację jaką dostaliśmy od pracownika Urzędu Gminy była błędna. Poinformowano nas, iż termin na odwołanie wynosi 14 dni, a faktycznie jest to 5 dni. Panie Mecenasie, czy naruszeniem prawa jest wprowadzenie w błąd przez pracownika? Radca Prawny W. Gorząd – Rozumiem panujące zdenerwowanie. Wszystko przygotowuje pracownik i było przyjmowane przez Radę Gminy na sesji. Natomiast odnosząc się do tematyki udzielonej przez pracownika informacji, to jeżeli istnieje Ustawa, w której opisane jest w jakim terminie można zgłaszać odwołanie wówczas to każdy radny powinien zapoznać się z przepisami. To radni powinni znać prawo. Ja również myślałem, że obie uchwały można podjąć na jednej sesji, najpierw zaś musi być podjęta uchwała dotycząca okręgów, a następnie uchwała dotycząca obwodów. Radny W. Świtkowski – Czy w uchwale, którą podejmujemy jest tryb odwoławczy? Radca Prawny W. Gorząd – Tak. Radny J. Reszelewski – Dlaczego uzyskaliśmy od pracownika Urzędu Gminy informacje, że uchwały musimy podjąć na sesji czerwcowej, ponieważ trzeba to zrobić jak najszybciej, a okazuje się, że mieliśmy na to jeszcze czas kilku miesięcy? Radca Prawny W. Gorząd – W czerwcu 2012r. były podejmowano te uchwały w bardzo wielu Gminach ponieważ Komisarz Wyborczy nalegał, aby jak najszybciej zostały ustalone podziały na okręgi i obwody, dlatego Gmina Białaczów również się do tego dostosowała. Radny J. Reszelewski – Czy nie powinniśmy zostać poinformowani do kiedy mamy czas na podjęcie tej uchwały? Radca Prawny W. Gorząd – Zależało nam aby jak najszybciej dana uchwała została podjęta. Radny J. Reszelewski – Ale chciałem zauważyć, że to nie jest jakaś bagatelna sprawa typu zmiana ulicy tylko podział okręgów. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek udzielił informacji kiedy Rada Gminy ma prawo do podejmowania decyzji. Podkreślił, iż to Rada decyduje czy chce podjąć uchwałę na danej sesji. Wszystkie dostarczane nam informacje były błędne i nieprawdziwe. Radny A. Martyka – To zatem pracownik zawinił. Radca Prawny W. Gorząd – Nie prawda ponieważ to Wójt przygotowuje projekty uchwał. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek nie zgodził się z Panem Mecenasem i poprosił o odczytanie pisma od Komisarza Wyborczego, które to jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 4. Radny W. Świtkowski – Zostaliśmy wprowadzeni przez pracownika w błąd, ale czy to skutkuje podjęciem jakich działań? Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Skoro pracownik Urzędu Gminy jest Gminnym Komisarzem Wyborczym to dlaczego mielibyśmy mu nie ufać. Z góry założyliśmy, że nie wprowadza nas w błąd. Radny J. Reszelewski – Od samego początku pracownik Urzędu Gminy nas okłamywał dostarczając błędne informacje. Radca Prawny W. Gorząd – Dla ważności uchwały informacje pracownika nie mają żadnego znaczenia. Radny J. Reszelewski – Otrzymaliśmy informację, że na złożenie przez wyborców skargi odnośnie sposobu podziału wyborczego mamy termin 14 dni, a gdy Sołtys z Miedznej Drewnianej złożył ją po 7 dniach otrzymał informację, że już jest za późno. Radny W. Świtkowski – To nie jest odpowiednie usprawiedliwienie, gdyż przecież każdy radny powinien znać przepisy Kodeksu Wyborczego. Radca Prawny W. Gorząd – Nigdzie nie ma zapisane w jaki sposób liczyć termin na złożenie skargi. Czy ilość przysługujących na to dni należy liczyć od momentu podjęcia uchwały, czy może po upływie 14 dni tak jak daje się ją do publikacji. Jest zatem bardzo trudno obliczyć dni odwoławcze ponieważ istnieje tryb administracyjny – Wojewoda, oraz tryb wyborczy – Komisarz Wyborczy. Dlatego nie sądzę, że pracownik Urzędu Gminy podał błędną informację z premedytacją i w pełni świadomie. Ja jako zawodowy prawnik również miałem problem z obliczeniem dni odwołania. Radny J. Reszelewski – Czy Pan Mecenas mógł wtedy na sesji nas poinformować ile jest czasu? Radca Prawny W. Gorząd stwierdził, iż nie wiedział, że była wówczas taka potrzeba, gdyż był obecny na sesji ze względu na kontrolę zgodności prawnej podejmowanej uchwały. Radny W. Świtkowski – Nic więcej w tej chwili nie możemy zrobić z obowiązującą uchwałą. Pracownik Urzędu Gminy wprowadził nas w błąd, ale to już Wójt powinien wyciągnąć wobec niego odpowiednie konsekwencje. Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Otrzymaliśmy informację od Komisarza Wyborczego, że mieszkańcy mają prawo składać pisma i mogą zaskarżyć uchwałę do Wojewody. Pytam zatem w tym miejscu Pana Prawnika: Czy możemy na złożony przez mieszkańców Żelazowic wniosek odpowiedzieć, iż nie mamy możliwości uchylenia dotychczasowej uchwały odnośnie podziału na obwody wyborcze? Radca Prawny W. Gorząd – Na dzień dzisiejszy nikt już teraz nie może uchylić tej uchwały gdyż jest na to za późno, a obowiązująca uchwała jest poprawna. Przystąpiono do oficjalnej odpowiedzi Rady Gminy na wniosek mieszkańców Żelazowic, która zostanie przekazana dla Sołectwa Żelazowice. W związku z wyczerpaniem się tematów, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 1235 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Posiedzenia: Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.07.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.07.2014 , wersja 1
Numer: 0063/III/03/2014, Z dnia: 21.05.2014
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 21 maja 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według Załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 1. Pan Marcin Prusek – pracownik Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 12:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego komisji Pana Macieja Franaszczyka, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Problematyka gospodarki odpadami na terenie Gminy Białaczów. 2. Sprawy bieżące. Pan Maciej Franaszczyk poinformował, że w punkcie drugim tematu Komisja uda się na drogi śródpolne na terenie gminy, które wymagają naprawy. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program posiedzenia w związku z czym przystąpiono do obrad. Ad 1. Problematyka gospodarki odpadami na terenie Gminy Białaczów. W punkcie tym o zabranie głosu poproszony został Pan Marcin Prusek – pracownik Urzędu Gminy, zajmujący się gospodarką odpadami na terenie gminy. Pan Marcin Prusek przedstawił Radnym informację na temat opłat wnoszonych przez mieszkańców gminy z tytułu odbioru nieczystości stałych, wymieniona informacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu, następnie udzielił informacji na temat sezonowych mieszkańców gminy. Następnie Radny Marcin Prusek poinformował, że każda zmiana stawki opłaty za odbiór nieczystości powoduje zmianę deklaracji. W dalszej części radni podjęli dyskusję na temat rozwiązania problemu dotyczącego stałego punku odbioru odpadów na terenie gminy. Radny M. Franaczyk – jaka jest wysokość wpływów za odbiór odpadów roku obecnym. Pracownik Urzędu M. Prusek – razem wpłaty na 15 maja wyniosły 116.611,00 zł. Z powodu wyczerpania tematów radni przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia. Ad 2. Sprawy bieżące gminy. W punkcie tym radni wyjechali na drogi śródpolne na terenie gminy Białaczów. W pierwszej kolejności radni udali się na drogę dojazdową do pól Nr 1 w Białaczowie, która wymaga naprawy, ponieważ jest nieprzejezdna dla rolników. Następnie radni wyjechali na drogę śródpolną w Petrykozach, która prowadzi od drogi powiatowej (obok domu Kalinowskich) w stronę cmentarza. Na koniec radni udali się do miejscowości Skronina na drogę śródpolną za „Starą Kuźnią”, która prowadzi do drogi powiatowej, wymieniona droga wymaga naprawy ponieważ jest po deszczach jest nieprzejezdna dla rolników. Radni wystąpili z wnioskiem o naprawę w/w dróg. Wobec wyczerpania powyższych tematów posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 14:45 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: 0063/I/II/III/IV/1/2014, Z dnia: 07.04.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 7 kwietnia 2014 roku. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. 2. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy Białaczów. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 9:30 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. 2. Ocena z wykonania budżetu za 2013 rok. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad.1. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – punkt wyjazdowy. W punkcie tym Radni wyjechali do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, gdzie zostali przywitani przez Komendanta wymienionej jednostki insp. Janusza Mygę, który powitał przybyłych gości, oraz podziękował wszystkim obecnym za przybycie. Komendant insp. Janusz Myga poinformował o pracy Policji w nowym miejscu oraz zapoznał obecnych ze strukturą Komendy Powiatowej Policji w Opocznie po czym Radni zostali zaproszeni do zwiedzania budynku nowej Komendy Policji. Na koniec spotkania Komendant poinformował o możliwości zorganizowania kolejnych spotkań Rady lub posiedzeń komisji na sali konferencyjnej KPP w Opocznie. Ad. 2. Ocena wykonania budżetu za 2013 rok. Po powrocie do Urzędu Gminy w Białaczowie członkowie komisji przystąpili do omówienia drugiego punktu tematu. W powyższym punkcie Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pan Waldemar Świtkowski poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy Białaczów – Panią Irenę Wilk, która w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2013 rok uchwalony został w wysokości dochody – 15.772.884 zł. wydatki – 21.612.756 zł. W ciągu roku Rada Gminy dokonała 10 zmian budżetu gminy natomiast Zarządzeniem Wójta dokonano 9 zmian budżetu. Po tych zmianach dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.430.227,53 zł. i na dzień 31.12.2013 r. zostały zrealizowane do kwoty 18.727.504,16 zł. tj. 101,61%. Dochody majątkowe planowane były w wysokości 2.305.620 zł i zrealizowane do wysokości 2.538.130,28 zł. Przychody budżetu w 2013 roku wynosiły ogółem 4.517.191,79 zł i składały się z: wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej – 1.200.682,79 zł. pożyczki w wysokości 3.316.509 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Rozchody budżetu 2013 r. wynosiły 2.240.280 zł. i dotyczyły spłaty kredytu bankowego oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, a także spłaty pożyczki na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Środki pozostałe do dyspozycji Rady Gminy w 2014 roku to kwota 415.512,09 zł. Skarbnik Gminy przedstawiła również realizację zobowiązań pieniężnych na koniec 2013 roku w poszczególnych miejscowościach, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radna J. Pawłowska – Co wchodzi do zaległości w podatku? Skarbnik Gminy – Są to zaległości plus odsetki. Radny J. Kowalczyk – Czy w przedstawionej przez panią informacji są ujęte zaległości z lat poprzednich, czy tylko z roku 2013? Skarbnik Gminy – Są to zaległości z lat ubiegłych oraz z roku 2013. Radna K. Ziębaczewska – Czy były planowane środki na fundusz sołecki? Przewodniczący Rady Z. Prusek – nie było planowanych środków na fundusz sołecki. Radny J. Kowalczyk – dlaczego w dziale kultura fizyczna i sport nastąpił zwrot dotacji w wysokości 2.600 zł? Skarbnik Gminy – Ponieważ Stowarzyszenie, nie wykorzystało wszystkich środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania. Radny M. Franaszczyk – Czy jest możliwość zwolnienia z podatku silosów zbożowych, tak jak budynków gospodarczych wykorzystywanych na działalność rolniczą? Skarbnik Gminy – Konieczne jest podjecie nowej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, ponieważ w obecnej uchwale nie ma tego zapisu. Do omawianego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Radni nie wnieśli żadnych uwag. Z powodu wyczerpania się tematów przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia Ad. 3. Sprawy bieżące gminy. W powyższym punkcie tematu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że prawdopodobnie po świętach zorganizowana zostanie sesja na temat „Dnia Papieskiego” i związanej z nim organizacji. Wobec wyczerpania powyższych tematów wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Piotr Szymczyk Andrzej Martyka Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.04.2014 , wersja 1
Numer: 0063/III/01/2014, Z dnia: 23.01.2014
P R O T O K Ó Ł Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 23 stycznia 2014 rok. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęło się o godzinie 09.00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Pana Macieja Franaszczyka, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2014 rok. 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli program posiedzenia w związku, z czym przystąpiono do obrad. Ad. 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2014 rok. W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Pan Maciej Franaszczyk zapoznając wszystkich zebranych z projektem planu pracy komisji na 2014 rok. Następnie radni przeanalizowali projekt planu pracy i po dyskusji nad poszczególnymi kwartałami uznali, iż w kwartale I powinien znaleźć się punkt odnośnie nowych perspektyw w rolnictwie – Agrotech Kielce. Po wprowadzeniu tego punktu radni zaakceptowali plan pracy komisji na 2014 rok. Po wprowadzonej zmianie Radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem planu pracy na 2014 rok, który jest integralną częścią niniejszego protokołu i stanowi załącznik Nr 2. Ad. 2. Sprawy bieżące. W punkcie tym Radni nie poruszyli żadnego tematu dotyczącego spraw bieżących w związku z czym posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono i protokół podpisano. Wnioski: 1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na 2014 rok. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014 , wersja 1
Numer: 0063/III/02/2013, Z dnia: 11.12.2013
P R O T O K Ó Ł Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 11 grudnia 2013 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy 2. Pan Andrzej Ignerowicz – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie 3. Pani Krystyna Gołąb – Pracownik Urzędu Gminy Białaczów Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami rozpoczęto o godzinie 09.00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Pana Macieja Franaszczyka, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Spotkanie z kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie. 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli program posiedzenia w związku, z czym przystąpiono do obrad. Ad. 1. Spotkanie z kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie. W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Pana Andrzeja Ignerowicza – Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie, który na wstępie poruszył temat dopłat bezpośrednich dla rolników. Oznajmił on, że płatności te są przyznawane na wniosek rolnika. Rolnik składa wniosek w siedzibie powiatowego biura ARiMR. W 2013 roku wpłynęło 6908 wniosków do biura powiatowego ARiMR w Opocznie. Następnie poinformował, w jakich wysokościach i do jakich upraw roślin oraz hodowli zwierząt płatności są przyznawane. Wraz z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie składane są wnioski ONW, których w 2013 roku wpłynęło 5622. Płatności ONW przeznaczone są dla rolników, którzy gospodarują na terenach niesprzyjających prowadzeniu działalności rolniczej. W Polsce około połowy gruntów użytkowanych rolniczo jest położonych na obszarach ONW. Prowadzenie tam działalności rolniczej nie zapewnia spodziewanych plonów i często wymaga od rolników zaangażowania dodatkowych środków finansowych. Aby pomóc rolnikom gospodarować na takich terenach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co roku wypłaca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 tzw. płatności ONW. W pierwszej kolejności wypłaty przyznawane były dla małych gospodarstw rolnych. W terminie od dnia 30 października 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r. można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Był to szósty nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Na terenie powiatu opoczyńskiego wpływały wnioski z tytułu wymarznięć i podtopień. Pani K. Gołąb- Kończy się okres programowania 2007 – 2013. Kiedy będą prowadzone ponowne nabory w nowym okresie programowania? Pan A. Ignerowicz – Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo. Z pewnością w 2014 roku nie będzie prowadzony nabór wniosków w programie rolno – środowiskowym. Z pewnością w ciągłości będą zachowane dopłaty bezpośrednie. Powiat opoczyński jest powiatem małych gospodarstw. Stanowią one ok. 85% wszystkich gospodarstw. Dobrą sprawą jest regionalizacja byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Co w związku z regionalizacją może zrobić samorząd? Pan A. Ignerowicz – Samorząd może wnioskować o regionalizację w związku ze specyfiką gospodarstw. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Czy na terenie powiatu opoczyńskiego są jakieś grupy producenckie? Pan A. Ignerowicz – Na terenie naszego powiatu nie ma takich grup. Najbliższe znane mi są w Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowiecki i wiem, że dość dobrze one funkcjonują. Radny M. Franaszczyk – Z tego co wiem to nie jest prostą sprawą założyć grupę producencką. Pan A. Ignerowicz – Grupę producencką może założyć już 5 rolników produkujących ten sam produkt. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 72, poz. 424) podaje wykaz produktów i grup produktów, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków grupy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, koncentrację podaży, sytuację na rynku produktów rolnych oraz aktualny stan zorganizowania producentów. Ostatnio coraz więcej rolników wchodzi w produkcję ekologiczną. Największy nacisk na chwilę obecną powinien być położony na współpracę rolników z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Chciałbym również poinformować Państwa, że ARiMR nie wysyła decyzji o przyznaniu płatności tylko bezpośrednio przekazuje środki na konto. Decyzja wysyłana jest do rolnika, który po raz pierwszy złożył wniosek o przyznanie pomocy lub gdy nastąpiły zmiany w gospodarstwie np.: zmianie uległa powierzchnia gospodarstwa. Ad. 2. Sprawy bieżące. W punkcie tym radni nie poruszyli żadnego tematu związanego ze sprawami bieżącymi gminy. W trakcie posiedzenia nie wystąpiono również z żadnym wnioskiem. W związku z wyczerpaniem się tematów i braku pytań posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono i protokół podpisano. Protokolant Przewodniczący Komisji Karolina Świątek Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 20.03.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony