Plan pracy Rady Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, po..z. 1458, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr. 52, poz. 420, Nr 223, poz 1458, Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113) art. 4 pkt. 1 ust. 1, lit c, art 7 pkt. 1, art. 36 pkt. 1-4,art. 37 pkt. 1 ust. 6 ), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 229, poz. 1494, z 2011r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Białaczów uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Białaczów przyjmuje plan pracy Rady stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania zmian w terminach posiedzeń Rady w szczególnie uzasadnionych przypadkach (sesje na wniosek Wójta, radnych, uroczyste). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.01.2012 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Zdzisław Prusek

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/2011  
Rady Gminy Białaczów  
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Plan pracy Rady Gminy na rok 2012 

 

Lp.  Termin  Tematyka posiedzenia  Odpowiedzialny  Uwagi 

1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 7. 


8. 
I-szy kwartał  Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Stałych Rady Gminy na 2012 rok 

Zatwierdzenie planów prac Stałych Komisji Rady gminy na 2012 rok. 

Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych 

Stan bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 

Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2011 roku. 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy i powiatu. Uchwalenie rocznego planu imprez kulturalnych na terenie gminy. 

Informacja z realizacji zadań z zakresu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Przewodniczący Komisji 

Przewodniczący Komisji 

Przewodniczący Komisji 

Kierownik PUP 


Kierownik GOPS 


Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu i Komednant Powiatowy w Opocznie 

Z-ca Wójta 


Z-ca Wójta 


 
1. 


2. 


3. 


4. 


5. 

6. 


7. 8. 
II-gi kwartał  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. 


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 


Zapoznanie z opinią RIO dotyczącą realizacji budżetu gminy. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

Oświadczenia majątkowe radnych do 30 kwietnia 2012 roku. 

Działalność opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu. 


Działalność jednostek OSP na terenie gminy. Działalność placówek kulturalnych i oswiatowych. 
Przewodniczący Komisji 

Skarbnik Gminy 


Przewodniczący Rady Gminy 

Rada Gminy Wszyscy radni 

Kierownik GOZ i przedstawiciel ZOZ 

Komandant Gminny Związku OSP 

Kierownik Biblioteki, Dyrektorzy szkół 

 
1. 


2. 


3. 


4. 

5. 


6. 
III - ci kwartał  Sprawozdanie z wykonania uchwał za pierwsze półrocze 2012 roku. 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2012 roku. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2012 roku. 

Działalność Ludowego Klubu Sportowego. 

Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013. 

Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy. 
Wójt Gminy 


Przewodniczący Komisji 

Skarbnik Gminy 


Prezes LKS 

Dyrektorzy szkół 

Przewodniczący Komisji 
 
1. 

2. 3. 


4. 

5. 

6. 


7. 
IV-ty kwartał  Ocena realizacji zadań inwestycyjnych. 

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


Informacja o stanie dróg i przygotowanie służb do sezonu zimowego. 

Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. 

Uchwalenie budzetu Gminy Białaczów na 2013 rok. 
Sprawozdanie z prac Stałych Komisji Rady Gminy. 


Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok. 
Wójt Gminy 

Przewodniczący Gminnej Komisji 

Wójt Gminy 


Skarbnik Gminy 

Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji 

Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Uwaga: powyższy plan jest planem otwartym i w razie potrzeby tematyka oraz kolejnosc zadań może ulec zmianie! 

Prosze o nanoszenie poprawek. 

Informacja wytworzona przez dnia 10.02.2012
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.02.2012. Odsłon 681, Wersja 1drukuj
 
Początek strony