Ogłoszenia
INFORMACJA

 

Wójt Gminy Białaczów przypomina osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami, wykorzystującym wyroby zawierające azbest na terenie gminy Białaczów, w szczególności właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości o konieczności ich inwentaryzacji

i ujęciu jej wyników w „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”.

Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku,  poprzez jej złożenie do Wójta Gminy Białaczów, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu zawierającego azbest i jego usunięcia.W informacji tej należy zawrzeć faktyczną ilość wyrobów zawierających azbest występujących na nieruchomości, w oparciu o jednostkę miary  m2 (obligatoryjnie dopuszcza się również zastosowanie innych jednostek miary takich jak: m3, m.b. kg).

Wypełnione dokumenty  posłużą do oceny ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Białaczów.

Złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” wg wzoru załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 31), pozwala mieszkańcom wnioskować (w ogłoszonych przez Wójta Gminy Białaczów okresach naboru wniosków) o dofinansowanie do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości.

Informację  dotyczące  wypełniania w/w formularza  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Białaczowie w pok. nr 10, lub telefonicznie pod nr tel. (44) 758 14 14 lub (44) 758 14 94.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

 

………………………………………………………………………...……………….............................

 

....................................................................................................................................................................

 

3. Rodzaj zabudowy3): ..…………………………………………………………………................................................….........

 

4. Numer działki ewidencyjnej4): …………………………...………………………..............................................…….…………………..

 

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ………………………...………….........................................…………….....…………………………...

 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5 ): ....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

7. Ilość posiadanych wyrobów6): ....................................................................................................................................................................

 

8. Stopień pilności7): ....................................................................................................................................................................

 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

 

a) nazwa i numer dokumentu: ……………………………………….................................................……...…….……………………..

 

b) data ostatniej aktualizacji: ...................................................................................................................................................................

 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ……………………………………...…........................................……………………………………….

 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):

 

…...………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

……………….........................

 

   (podpis)

 

data ...................................................

 

 

 

 

 

 

 

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

 

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

 

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

 

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

 

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

 

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

 

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

 

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

 

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

 

- szczeliwa azbestowe,

 

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

 

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

 

- papier, tektura,

 

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

 

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

 

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

 

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

 

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.Białaczów, dnia  21.01.2016 r.

 

           

 

 

 

                         O B W I E S Z C Z E N I E

 

         

 

  Wójt Gminy Białaczów informuje, że na wniosek złożony, przez Pana Michała Sucheckiego właściciela Biura Projektowego Espeja,               62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 8/13, pełnomocnika inwestora Urzędu Gminy Białaczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne                 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie drogi gminnej 107004E Parczówek-Kuraszków – etap I” i „ przebudowie drogi gminnej 107004E Parczówek-Kuraszków – etap II” w miejscowości Parczówek – dz. nr 644, 655, 641 i w miejscowości Kuraszków                     dz. nr 373 w gminie Białaczów, 26-307 Białaczów.

 

Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Gminy                           w  Białaczowie ( pokój nr 10).

 

         Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku                  w godzinach 730 – 1530  w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. od dnia 22 stycznia 2016r. do dnia  13 lutego 2016 r.)

 

     Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.          

 

          

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów, na tablicy ogłoszeń sołectwa Parczówek i Kuraszków oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bip.bialaczow.pl

 

                                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                                         (-) Jacek Reszelewski

 

 

 

Białaczów, dnia 05.01.2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Białaczów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień reguluje uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Białaczów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej http://bip.bialaczow.tensoft.pl

 

Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały lub nazwę szkoły, do której uczęszcza osoba, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia,

 2. określenie wnioskodawcy,

 3. adres wnioskodawcy,

 4. opinię wnioskodawcy w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia,

 5. opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,

 6. uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, którego wniosek dotyczy.

 

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Białaczowie w terminie do końca stycznia 2016 roku.

 

 

Informacja o wskazaniu przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe do pracy w komisji konkursowej zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

 

 

 

W terminie określonym w zaproszeniu, tj. w dniach od 01.12.2015 roku do 30.12.2015 roku do pracy w komisji konkursowej zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku zostali wskazani przedstawiciele następujących organizacji:

 

 1. Towarzystwo Przyjaciół Wąglan - Waldemar Jóźwik,

 2. UKS SUPLES w Białaczowie - Aneta Biniek,

 3. STZ RETURN - OPOCZNO - Sebastian Rutkowski

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie”.

 

Białaczów, dnia 04.01.2016 r.Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Białaczów.

 

 

Nazwy firmy

Adres/ siedziba

telefony kontaktowe

 

Numer identyfikacji

Podatkowej

(NIP)

 

Numer identyfikacyjny

 

REGON

 

Data wpisu

do Rejestru

Działalności   Regulowanej

w gminie

Białaczów

 

Nadany numer rejestrowy

 

„EKOM” Maciejczyk

Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29,

26-052 Nowiny

Telefony kontaktowe:

41 315-40-03

41 368-46-61

 

9591039983

 

290804239

 

17.11.2015 r.

 

4/2015

 

ENERIS Surowce

SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Zagnańska 232A

25-563 Kielce

Oddział w Tomaszowie

Mazowieckim

ul. Majowa 87/89,

97-200 Tomaszów

Mazowiecki

Telefony kontaktowe:

44 724 41 71

44 724 41 72

 

5272098636

 

012914009

 

Zmiana

we wpisie z dn.

02.10.2012 r.

Firmy VEOLIA

USŁUGI DLA

ŚRODOWISKA S.A. Oddział

w Tomaszowie

Mazowieckim

ul. Majowa 87/89

97-200Tomaszów

Mazowiecki

dokonana w dn. 20.07.2015 r.

 

3/2012

 

SITA WSCHÓD

Sp. z o. o

ul. Ciepłownicza 6

20-479 Lublin

Telefony kontaktowe:

81 744 93 18

48 333 20 70

 

5212755711

.

012845343

 

21.07.2015 r.

 

2/2015

 

P.H.U PAVER Karol Sienkiewicz

ul. Sienkiewicza 58A

29-100 Włoszczowa

Telefony kontaktowe:

41 39 41 037

798 594 480

 

6562122496

 

260279868

 

03.04.2015 r.

 

1/2015

 

A.S.A Eko Polska

Sp. z o.o.

ul. Lecha 10,

41-800 Zabrze

Telefony kontaktowy

32 376 34 50

 

6762157648

 

357190739

 

28.01.2013 r.

 

1/2013

 

„JUKO” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Topolowa 1

Telefony kontaktowe:

44 732-69-63 do 65

 

7712614021

 

592265429

 

02.10.2012 r.

 

2/2012

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Opocznie

ul. Krótka 1,

26 -300 Opoczno

Telefon kontaktowe:

44 754 76 11

44 754 76 05

Fax: 44 789 06 47

 

 

7680003862

 

590028079

 

02.10.2012 r.

 

1/2012

 

O G Ł O S Z E N I E


Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do udziału w pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 rokuWójt Gminy Białaczów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie gminy Białaczów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji konkursowej zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.


Zgodnie z art.15 ust.2d

cytat: W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

oraz art. 15 ust. 2da

cytat: Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 3. wszystkie podane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f 

Informacje uzupełniające
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 2. Każdy członek komisji podpisuje oświadczenie, że:a) nie jest oferentem ubiegającym się o realizację zadania publicznego,b) nie pozostaje w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z oferentem, oraz nie był członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej.c) nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
 3. Kandydatury należy zgłaszać na załączonym formularzu do 30 grudnia 2015 roku osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12.


Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gołacka pod nr tel. 44 758 14 14 (wew. 108) lub
w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów – pok. nr 20.
 

 

 

 

 

 

 

Białaczów, dnia 01.12.2015 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/ PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

 

Imię i Nazwisko kandydata na członka komisji :

 

 

Telefon kontaktowy :

 

 

Nazwa organizacji/ podmiotu oraz KRS:

 

 

Funkcja:

 

 

 

 

 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącego konkursu z realizacji zadań publicznych w 2016 r.

 

Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1181 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.

 

 

 

Podpis kandydata na członka komisji :

 

 

 

 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych / podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej.

 

Zgłaszamy w/w kandydata jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu na członka komisji konkursowej.

 

 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/ podmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia należy:

 

składać osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy w Białaczowie przy ul. Piotrkowskiej 12,

 

w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.

 

 

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

 

 

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782) Wójt Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, (pow. opoczyński), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy stanowiących własność  Gminy Białaczów, tj.:

 

 

 

1) pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie, ul. Szkolna 36, położonym w poziomie suteryn o powierzchni użytkowej 9,0 m2, z dostawą energii elektrycznej i dostępem do urządzeń sanitarnych. Czynsz najmu w wysokości 210 zł + VAT, termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Przeznaczenie – na prowadzenie sklepiku szkolnego od 08 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj.: od 17 sierpnia 2015 r. do 07 września 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białaczów, na stronie internetowej Gminy Białaczów www.bialaczow.pl i biuletynie informacji publicznej pod adresem: www.bip.bialaczow.tensoft.pl oraz na tablicy ogłoszeń w m. Białaczów.

 

 

 

Termin składania wniosków o najem upływa z dniem 07 września 2015 r. (włącznie).

 

 

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w najmie w/w lokalów winny złożyć do dnia 31.08.2015 r. o niezaleganiu opłat czynszu za okres poprzedzający czas najmu.

 

 

 

Wynajęcie lokalu nastąpi na rzecz uprawnionego podmiotu w formie bezprzetargowej.

 

Umowa najmu zostanie zawarta następnego dnia po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 - I piętro Urzędu Gminy, lub telefonicznie 44 758 14 14 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30.

 
Białaczów, dn. 20.07.2015 r.

 

INFORMACJA
 
 
 
Informuje się rolników, że jest do odebrania za darmo komunalny osad ściekowy na oczyszczalni ścieków w Białaczowie do wykorzystania w rolnictwie jako nawóz (liczba rolników ograniczona) chętnych rolników prosimy o kontakt telefoniczny 44/758-14-14 wew. 114 lub osobiście do Urzędu Gminy, ul. Piotrkowska 12, pok. Nr 10 do dnia 24 lipa 2015 r.

 

                                                                                                                                                                            Wójt

 

                                                                                                                                                                  (-) Jacek Reszelewski

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 rok

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Białaczów w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Białaczów oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

Program współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok został przez Radę Gminy w Białaczowie przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/243/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje zostały ogłoszone zgodnie z Zarządzeniem Nr 214/2013 Wójta Gminy Białaczów z dnia 18 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”. Żadna organizacja nie zgłosiła uwag do wspomnianego wyżej projektu. Z konsultacji sporządzono protokół Nr 1/2013.

Konsultacje polegały na zgłoszeniu pisemnych opinii lub uwag do treści projektu programu przez organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie gminy Białaczów lub działające na rzecz mieszkańców gminy Białaczów. Ponadto w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”, zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Białaczów. Spotkanie odbyło się w ostatnim dniu konsultacji tj. 11 października 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12.

Współpraca Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym obejmowała zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez wspieranie realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wójt Gminy Białaczów ogłosił 5 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Pierwszy konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 234/2014 Wójta Gminy Białaczów z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Białaczów na 2014 rok w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosiła 5.000 złotych. Zadanie to miało na celu wspieranie twórczości literackiej (poetyckiej) w zakresie wydawania książek i innych wydawnictw o charakterze niekomercyjnym, promujących Białaczów i okolice, ukazujących historię i tradycję gminy w tym również upowszechnianie piękna polskiego języka literackiego. Środki pochodzące z dotacji były przeznaczone na wydanie książek o charakterze niekomercyjnym lub wspieranie innych wydawnictw.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta i w związku z tym została podpisana jedna umowa. Wójt Gminy Białaczów Zarządzeniem Nr 242/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Białaczów na 2014 rok po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 3 lutego 2014 roku, ogłosił wyniki na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan na zadanie p/n. Pokłosie 33 Wąglańskiego Maja Poezji- „W uzdrowionych oczach dwa wyraźniejsze światy” w kwocie 5.000 złotych. W wyniku tych działań w 33 Wąglańskim Maju Poezji wzięli udział poeci z Polski i Polonii. Została wydrukowana kolejna już 22 książka-pokłosie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy i ponadto historia cmentarza parafialnego w Białaczowie. Wydrukowano 1.000 tysiąc egzemplarzy książki. Egzemplarz książki, pełniący najważniejszą wizytówkę gminy Białaczów otrzymało 18 nagrodzonych i wyróżnionych poetów z Polski i z Polonii, jak również wszyscy darczyńcy, organizatorzy, współorganizatorzy, dziennikarze i inne osoby ze świata kultury oraz miłośnicy polskiej poezji. Jest to świetna promocja, popularyzacja oraz upowszechnianie piękna polskiego języka literackiego. Działania tego typu służą podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Drugi konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 241/2014 Wójta Gminy Białaczów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Białaczów w 2014 r. z zakresu:

1.Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

2.Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównanie szans tych rodzin.

Na realizację zadania nr 1 wpłynęła tylko jedna oferta i została podpisana jedna umowa. Zarządzeniem Nr 247/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku Wójt Gminy Białaczów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 21 lutego 2014 roku przyznał środki na realizację tego zadania dla Fundacji „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” w kwocie 3.000 złotych.

Zadanie Nr 1 miało na celu prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla dzieci z terenu gminy Białaczów w tym: rehabilitacji ruchowej dzieci, gimnastyki korekcyjnej i ogólnousprawniającej, logopedii, terapii manualnej, masażu klasycznego, limfatycznego i wirowego, zajęć z hipoterapii orazzajęć z psychologiem.

Na realizację zadania nr 2 wpłynęła jedna oferta i została podpisana jedna umowa. Zarządzeniem Nr 247/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku Wójt Gminy Białaczów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 21 lutego 2014 roku przyznał środki na realizację tego zadania dla Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna. Na realizację tego zadania przyznano kwotę w wysokości 2.000 złotych.

Zadanie Nr 2 miało na celu zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych z Gminy Białaczów w tym: organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najbardziej potrzebujących i patologicznych oraz podwyższanie stopy życiowej najuboższej ludności.

Trzeci konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 243/2014 Wójta Gminy Białaczów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2014 r. z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a planowana wysokość środków na ten cel wynosi 35.000 złotych. Zadanie to miało na celu prowadzenie zajęć sportowych dla osób z terenu gminy Białaczów, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych o różnym zasięgu, w tym między innymi: organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności, tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego, prowadzenie zajęć treningowych, upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego, organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta i została podpisana jedna umowa. Wójt Gminy Białaczów Zarządzeniem Nr 250/2014 z dnia 3 marca 2014 r. po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 28 lutego 2014 roku, przyznał środki na realizacje tego zadania dla Ludowego Klubu Sportowego na zadanie p/n. Popularyzacja sportu w Gminie Białaczów na prowadzenie drużyn piłki nożnej(okręg piotrkowski), udział w rozgrywkach ligowych o zasięgu gminnym ,powiatowym i wojewódzkim, w kwocie 35.000 złotych.

Czwarty konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 255/2014 Wójta Gminy Białaczów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Białaczów na 2014 r. z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a planowana wysokość środków na ten cel wynosiła 5.000 złotych.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta i podpisano jedną umowę. Wójt Gminy Białaczów Zarządzeniem Nr 261/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 25 kwietnia 2014 r, przyznał środki na realizację tego zadania dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Źródełko” na zadanie p/n. „Małe wakacje” na organizację półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Białaczów, w kwocie 5.000 tysięcy złotych. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji wyniósł 658,98 złotych. Zadanie to realizowano poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z udziałem dorosłych mieszkańców Gminy Białaczów, propagowanie idei trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze edukacyjno-artystycznym.

Piąty konkurs. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 , poz. 1118 z późn. zm.), Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródełko” w Miedznej Drewnianej w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych w kwocie 95.226 zł. zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie w 2014 roku realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla mieszkańców po 60 - roku życia Gminy Białaczów.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Wójt Gminy Białaczów Zarządzeniem Nr 269/2014 z dnia 15 maja 2014 roku ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Białaczów w 2014 roku z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a planowana wysokość środków na to zadanie wyniosła 10.000 tysięcy złotych.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta i została podpisana jedna umowa. Wójt Gminy Białaczów Zarządzeniem Nr 275/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 9 czerwca 2014 r., przyznał środki na realizacje tego zadania dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Źródełko” na zadanie p/n. „Piękny wiek” na prowadzenie zajęć sportowych dla osób po 60 roku życia z terenu Gminy Białaczów, w kwocie 10.000 tysięcy złotych. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji wyniósł 300,00 złotych. Zadanie to zrealizowano poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla osób po 60 roku życia z terenu Gminy Białaczów, w zakresie różnych form aktywności fizycznej, między innymi: warsztaty taneczne, gimnastyka korekcyjno-usprawniająca, zajęcia nordic walking.

 

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 , poz. 1118 z późn. zm.), Prezes UKS Olimpia Skronina Pan Jacek Stępień w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowania w kwocie 6.750 złotych na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” , który był realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Skronina, zwrócił się z prośbą składając stosowną ofertę o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 1.800 złotych, które stanowić miały wkład własny projektu, czyli 20 % całości zadania. Czas realizacji projektu stanowił okres od 20 września do 15 grudnia 2014 roku.

W odpowiedzi na powyższą ofertę Wójt Gminy Białaczów Zarządzeniem Nr 287/2014 z dnia 8 września 2014 uznając celowość realizacji zadania publicznego, pod nazwą „Umiem pływać” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, umieścił ofertę na okres 7 dni na stronie BIP, na stronie internetowej Gminy Białaczów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy celem zgłaszania opini i uwag do przedmiotowej oferty. W tym okresie nikt nie wniósł zastrzeżeń do oferty. W związku z powyższym Wójt Gminy Białaczów Zarządzeniem Nr 291/2014 roku z dnia 17 września 2014 r. przyznał dotację dla UKS Olimpia Skronina w wysokości 1.800 złotych. Ponieważ okres realizacji proponowanego w ofercie zadania nie przekraczał 90 dni, a kwota wnioskowanej dotacji nie przekraczała 10.000 złotych w związku z czym celowe było zlecenie realizacji tego zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działania podjęte przez UKS Olimpia Skronina miały na celu naukę pływania wśród uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Białaczów, skorzystało z nich 45 dzieci. W wyniku tych działań 50 % dzieci biorących udział w realizacji zadania nabyło umiejętność swobodnego przepłynięcia 25 metrowego odcinka na pływalni stylem grzbietowym. Pozostałe dzieci swobodnie czuły się w wodzie na głębokości 1,2 metra i przepływały krótsze odcinki. Frekwencja na zajęciach wyniosła 80 % .

Zestawienie zawartych umów z wysokością przyznanych dotacji na realizację zadań Publicznych w Gminie Białaczów w 2014 roku.

 

Lp.

Organizacja

Rodzaj zadania

Kwota dotacji( zł)

1

Towarzystwo Przyjaciół Wąglan

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-wspieranie twórczości literackiej(poetyckiej) w zakresie wydawania książek i innych wydawnictw o charakterze niekomercyjnym promujących Białaczów i okolice

5.000,00

2

Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel”

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3.000,00

3

Fundacja „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2.000,00

4

Ludowy Klub Sportowy Białaczów

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej-piłka nożna

35.000,00

5

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródełko” na zadanie p/n. „Małe wakacje”

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym-na organizację półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Białaczów

5.000,00

zwrot dotacji-658,98, wykorzystano 4.341,02

6

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródełko” na zadanie p/n. „Piękny wiek”

II otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- w szczególności podjęcie działań na rzecz osób po 60 roku życia zamieszkujących teren Gminy Białaczów, poprzez realizację różnych form sportowych i zajęć edukacyjno-sportowych oraz kształtowania nawyku aktywnego uprawiania sportu

10.000,00

zwrot dotacji-300,00, wykorzystano 9.700,00

7

Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Skronina na zadanie p/n. „Umiem pływać”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- nauka pływania wśród dzieci

1.800,00

Razem

60.841,02

Do opiniowania powyższych ofert powołane zostały odrębnymi Zarządzeniami Wójta Gminy Białaczów Komisje Konkursowe, które składały się z przedstawicieli Urzędu Gminy w Białaczowie oraz osoby wskazanej przez organizacje pozarządowe.

Z prac Komisji Konkursowej zgodnie z rozdziałem XII Programu Współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014, który stanowił załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/243/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z Gminą Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok sporządzone zostały protokoły, które wraz z ofertami zostały przedstawione Wójtowi Gminy celem podjęcia ostatecznej decyzji.

W 2014 roku z organizacjami pozarządowymi w ramach rozstrzygniętych konkursów ofert podpisano 6 umów, zgodnie z którymi organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych. Wszystkie sprawozdania do końca stycznia bieżącego roku zostały złożone przez organizacje zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

Wójt Gminy Białaczów corocznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. Materiały związane z ogłoszeniami oraz konkursami ofert dotyczące organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie były udostępniane w formie wydruku każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo treść ogłoszeń z załącznikami były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.bialaczow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialaczow.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Białaczowie.

W dniu 13 października 2014 roku przeprowadzono konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

Informację o konsultacji dotyczącej omawianego programu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białaczów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białaczowie. Proces konsultacji zrealizowano zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dwie organizacje złożyły drogą elektroniczną swoje opinie do projektu programu, była to Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródełko”. Ponadto 9 października 2014 roku zostało zorganizowane spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele trzech organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Return-Opoczno”, Uczniowski Klub Sportowy „Suples” w Białaczowie oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sobieniu. Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się w Protokole Nr 1/2014 z dnia 13 października 2014 roku, który został zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Białaczów w zakładce Organizacje pozarządowe.

28 października 2014 roku Rada Gminy Białaczów Uchwałą XLIV/304/2014 przyjęła Program Współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach o których mowa w art. 5 ust. 3 przedmiotowej ustawy. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 r. jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy i zostaje przedłożone Radzie Gminy Białaczów.

 

Białaczów, dnia 4 lutego 2015 r.

Znak: 423.01.2015

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Białaczów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

WÓJT GMINY BIAŁACZÓW

podaje do publicznej wiadomości, że została przyznana nagroda pieniężna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym osiągnięte w 2014 roku zawodnikowi Integracyjnego Klubu Sportowego AWF – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej:

Marcinowi Karbownikowi – zam. Sobień w kwocie 2 000,00 zł. /brutto/

Nagroda zostanie przekazana zgodnie z § 11 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały. 

 

Białaczów, dnia 05.01.2015 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Białaczów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień reguluje uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Białaczów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej http://bip.bialaczow.tensoft.pl 

http://www.bip.bialaczow.tensoft.pl/uchwaly/d8645928abba3d22f0185408950c5403_1/skany 217.pdf

Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia powinien zawierać:

1)         imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały lub nazwę szkoły, do której uczęszcza osoba, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia,

2)         określenie wnioskodawcy,

3)         adres wnioskodawcy,

4)         opinię wnioskodawcy w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia,

5)         opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,

6)         uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, którego wniosek dotyczy.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Białaczowie w terminie do końca stycznia 2015 roku.

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn.zm.) Wójt Gminy Białaczów (pow. opoczyński), ul. Piotrkowska 12,  26-307 Białaczów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy stanowiących własność  Gminy Białaczów, tj.:

1) pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach, położone na parterze o powierzchni użytkowej 47,0 m2, Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i wodę oraz ma dostęp do urządzeń sanitarnych.

Wyjściowa wysokość czynszu  najmu -  600,00 zł + VAT, termin płatności do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.

Przeznaczenie – na prowadzenie niepublicznego przedszkola.

W/w lokal przeznaczony jest do najmu na rzecz  dotychczasowego najemcy.

2) budynek magazynowy o pow. użytkowej 470 m² składający się z pomieszczenia sklepowego i hali magazynowej oraz części działki o pow.  2800 m² w m. Skronina.

Budynek wyposażony jest w energię elektryczną i wodę zimną.

Kwota wyjściowa czynszu dzierżawy - 1000,00 zł + VAT z możliwością negocjacji do 20% kwoty wyjściowej. Termin płatności z góry do 15 każdego miesiąca. Czynsz najmu podlegał będzie aktualizacji o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w okresach rocznych.

W wysokość czynszu nie wchodzą opłaty za energię, wodę.

Na najemcy ciąży obowiązek opłacania  podatku za najmowany lokal i część działki wg stawek obowiązujących na terenie gminy Białaczów.

Przeznaczenie- na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej lub usługowej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców.

Warunki i zasady najmu i dzierżawy  zostaną określone w umowie najmu.

Wymieniony budynek wraz z częścią działki są obecnie obciążone umową najmu do dnia 31.12.2014 r. z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj.: od 11 grudnia  do 31 grudnia  2014 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białaczów, na stronie internetowej Gminy Białaczów www.bialaczow.pl i biuletynie informacji publicznej pod adresem www.bip.bialaczow.tensoft.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Petrykozy i Skronina.

Termin składania wniosków o najem upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w najmie w/w lokalów winny złożyć do dnia 30.12.2014 r. o niezaleganiu opłat czynszu za określony czas najmu.

Wynajęcie lokalu nastąpi na rzecz uprawnionego podmiotu w formie bezprzetargowej.

Umowa najmu zostanie zawarta po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu. 

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 - I piętro Urzędu Gminy, lub telefonicznie 44 758 14 14 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Białaczów

 

Jacek RESZELEWSKI

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn.zm.) Wójt Gminy Białaczów (pow. opoczyński), ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy stanowiących własność Gminy Białaczów, tj.:

1) nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 468/4 i 468/5 położona w Petrykozach nr 77 - budynek jednopiętrowy Ośrodka Zdrowia w Petrykozach o powierzchni zabudow. 80,94 m²

łącznej powierzchni użytkowej 118,89 m².

Budynek wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przeznaczenie budynku Ośrodka Zdrowia – prowadzenie działalności związanej z opieką lekarską i medyczną.

- budynek gospodarczy ( parterowy) o powierzchni 28,0 m².

Czynsz najmu i dzierżawy w wysokości 813,01 zł. + % 23VAT , termin płatności do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.

Pozostałe ustalenia zostaną omówione i określone w umowie najmu.

W/w nieruchomość wraz z zabudowaniami przeznaczony jest do najmu na rzecz Poradni Rodzinnej.

Wymienione nieruchomości są obecnie obciążony umową najmu , która zostaje rozwiązana za porozumieniem stron z dniem  30.09.2014 r.

Wynajem nastąpi na rzecz uprawnionego podmiotu w formie bezprzetargowej.

 

Umowa zostanie zawarta po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj.: od 04 września do 25 września 2014 roku (włącznie), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białaczów, na stronie internetowej Gminy Białaczów www.bialaczow.pl i biuletynie informacji publicznej pod adresem www.bip.bialaczow.tensoft.pl

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29 września 2014 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 - I piętro Urzędu Gminy, lub telefonicznie 44 758 14 14 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Białaczów

 

mgr  Jan JÓŹWIK

 

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

 

 

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na prowadzenie działalności gospodarczej. Wójt Gminy Białaczów (pow. opoczyński), ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej , stanowiących własność  Gminy Białaczów, tj.:

- pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie, ul. Szkolna 36, położonym                     w poziomie suteryn o powierzchni użytkowej 9,0 m2, z dostawą energii elektrycznej i dostępem               do urządzeń sanitarnych. Czynsz  najmu w wysokości 210 zł + VAT, termin płatności do

 

15 każdego miesiąca. Przeznaczenie – na prowadzenie sklepiku szkolnego od 01 września 2014 r.             do 30 czerwca 2015 r.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj.:
od 04 sierpnia do 25 sierpnia  2014 roku (włącznie), na tablicach ogłoszeń:  Urzędu Gminy Białaczów,  sołectwa m. Białaczów oraz na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 sierpnia 2014 r.

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w wynajmie w/w lokalu winny złożyć do dnia 28.08.2014 r. o niezaleganiu opłat czynszu za poprzedni okres najmu.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 - I piętro Urzędu Gminy, lub telefonicznie 44 758 14 14 w godzinach pracy Urzędu.


 

                                                                        Wójt Gminy Białaczów
                                                                                                      mgr Jan JÓŹWIK

 

 

 

 

 

Białaczów, dnia 03.04.2014 Znak: 6220.05. 2014    I N F O R M A C J A   o wydaniu decyzji   Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235),informujeże została wydana decyzja znak: 6220.04.2014 Nr 01/2014 z dnia 03.04.2014r. umarzająca postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (przebudowie) istniejącego zbiornika wodnego w miejscowości Białaczów”, działka nr 1876 /3. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy                 w Białaczowie pok. nr 10  w godzinach pracy urzędu.Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białaczowie ul. Piotrkowska 12, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Białaczowie.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów

z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Białaczów w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

            Program współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r przyjęty został przez Radę Gminy w Białaczowie uchwałą nr XXIII/155/2012 dnia 22 listopada 2012 roku.

            Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            Konsultacje zostały ogłoszone zgodnie z Zarządzeniem Nr 159/2012 Wójta Gminy Białaczów z dnia 15 października 2012 r. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotami.

            W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Białaczów. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół.

             Współpraca Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym obejmowała zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez wspieranie realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

            W 2013 roku Wójt Gminy Białaczów ogłosił 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

            Pierwszy konkurs ogłoszony został 30 stycznia 2013 roku. Konkurs dotyczył realizacji jednego rodzaju zadania z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z jednym podmiotem na realizację wyżej wymienionego zadania.

            Drugi konkurs ogłoszony został 1 lutego 2013 roku i dotyczył zadań z zakresu:                            

      1.   Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Na realizację zadania Nr 1 wpłynęły trzy oferty, podpisano umowy z dwoma podmiotami.

Na realizację zadania Nr 2 wpłynęła jedna oferta, podpisano umowę z jednym podmiotem.

Na realizację zadania Nr 3 wpłynęła jedna oferta oraz została podpisana jedna umowa.

 

               Zestawienie zawartych umów z wysokością przyznanych dotacji                    

   na realizację zadań publicznych w Gminie Białaczów w 2013 r.

 

Lp

Organizacja

Rodzaj zadania

Kwota dotacji (zł)

1

Towarzystwo Przyjaciół Wąglan

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej

5.000,00

2.

LKS - Białaczów

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna

35.000,00

3.

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „RETURN"

siedziba: Parczówek 124

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -  turniej tenisa ziemnego

1.000,00

4.

Fundacja OSTOJA - Opoczno

pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.000,00

5.

Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel" - Opoczno

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3.000,00

Razem

46.000,00

 

            Do opiniowana powyższych ofert powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Białaczów Komisja Konkursowa, która składała się z przedstawicieli Urzędu Gminy w Białaczowie oraz z osoby wskazanej przez organizacje pozarządowe.

 Z prac Komisji Konkursowej zgodnie z rozdziałem XII Programu Współpracy sporządzono odrębne protokoły.

            W 2013 roku z organizacjami pozarządowymi w ramach rozstrzygniętych konkursów ofert podpisano 5 umów, zgodnie z którymi organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych. Wszystkie sprawozdania do końca stycznia br. zostały złożone przez organizacje.

            Wójt Gminy Białaczów co rocznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. Materiały związane z ogłoszeniami oraz konkursami ofert dotyczące organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie były udostępniane                 w formie wydruku każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo treść ogłoszeń z załącznikami były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej http://www.bialaczow.pl/, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.bialaczow.tensoft.pl/ jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Białaczowie.

            W dniu 18 września 2013 roku został przekazany do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi/podmiotami na rok 2014".  terenie Gminy Białaczów.

30 października 2013 roku Rada Gminy Białaczów uchwałą nr XXXIII/243/2013 przyjęła Program Współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Informację o konsultacji dot. w/w projektu programu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białaczowie. W procesie konsultacji zrealizowanych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie żadna organizacja/podmiot nie zgłosiła uwag.

            Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, jawności, uczciwej konkurencji i efektywności. Reasumując sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi/podmiotami za 2013 r. jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy i zostaje przedłożony w formie informacji Radzie Gminy Białaczów.

 Białaczów, dnia 19.03.2014 rok.

 

 

                                           Białaczów, dnia  21.01.2014 r.

             OBWIESZCZENIE           

  Wójt Gminy Białaczów informuje że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja (przebudowa) istniejącego zbiornika wodnego„ w miejscowości Białaczów, działka nr 1876/3, 26-307 Białaczów,na które wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Gminy w  Białaczowie ( pokój nr 10 ).

Wnioski i uwagi do przedsięwzięcia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. od dnia 21 stycznia 2014r. do dnia  11 lutego 2014 r.)         Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.     

                                                                                                                                                       Białaczów, dnia 02.01.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Białaczów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień reguluje uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Białaczów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej http://bip.bialaczow.tensoft.pl//

 

Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały lub nazwę szkoły, do której uczęszcza osoba, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia,

 2. określenie wnioskodawcy,

 3. adres wnioskodawcy,

 4. opinię wnioskodawcy w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia,

 5. opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,

 6. uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, którego wniosek dotyczy.

 

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Białaczowie w terminie do 31 stycznia 2014 roku.

 

 

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

i dzierżawy.

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

Wójt Gminy Białaczów (pow. opoczyński), ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy stanowiących własność  Gminy Białaczów, tj.:

1) pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach, położone na parterze o powierzchni użytkowej 47,0 m2, Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i wodę oraz ma dostępem do urządzeń sanitarnych.

Czynsz  najmu w wysokości 320,00 zł + VAT, termin płatności do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.

Przeznaczenie - na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego.

W/w lokal przeznaczony jest do najmu na rzecz  dotychczasowego najemcy.

2) budynek magazynowy o pow. użytkowej 470 m² składający się z pomieszczenia sklepowego i hali magazynowej oraz części działki o pow.  2800 m² w m. Skronina.

Budynek wyposażony jest w energię elektryczną i wodę zimną.

Wyjściowa wysokość czynszu najmu i dzierżawy - 300,00 zł + VAT, termin płatności z góry do 15 każdego miesiąca.   Czynsz najmu podlegał będzie aktualizacji o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w okresach rocznych.

W wysokość czynszu nie wchodzą opłaty za energię, wodę.

Na najemcy ciąży obowiązek opłacania  podatku za najmowany lokal i działkę wg stawek obowiązujących na terenie gminy Białaczów.

Przeznaczenie- na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej lub usługowej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców.

Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu, zasady ich aktualizacji oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. 

Wymieniony lokal jest obecnie obciążony umową najmu do dnia 31.12.2013 r.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj.:

od 11 grudnia do 31 grudnia  2013 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białaczów, na stronie internetowej Gminy Białaczów http://www.bialaczow.pl/ i biuletynie informacji publicznej pod adresem http://bip.bialaczow.tensoft.pl//  oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Petrykozy i Skronina.

Wynajęcie lokalu nastąpi na rzecz uprawnionego podmiotu w formie bezprzetargowej.

Umowa najmu zostanie zawarta po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu. 

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 - I piętro Urzędu Gminy, lub telefonicznie 44 758 14 14 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Białaczów

mgr Jan JÓŹWIK

 

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na prowadzenie działalności gospodarczej. Wójt Gminy Białaczów (pow. opoczyński), ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej , stanowiących własność  Gminy Białaczów, tj.:

- pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie, ul. Szkolna 36, położonym w poziomie suteryn o powierzchni użytkowej 10,0 m2, z dostawą energii elektrycznej i dostępem do urządzeń sanitarnych. Czynsz  najmu w wysokości 210 zł + VAT, termin płatności do 15 każdego miesiąca. Przeznaczenie – na prowadzenie sklepiku szkolnego od 01 grudnia 2013 r. do 20 czerwca 2014 r.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj.:

od 08 listopada do 28 listopada 2013 roku, na tablicach ogłoszeń:  Urzędu Gminy Białaczów,  sołectwa m. Białaczów oraz na stronie internetowej http://www.bialaczow.pl/ oraz na stronie http://bip.bialaczow.tensoft.pl//

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29 listopada 2013 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w wynajmie w/w lokalu winny złożyć stosowne dokumenty do dnia 28.11.2013.

Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 - I piętro Urzędu Gminy, lub telefonicznie 44 758 14 14 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                  Wójt Gminy Białaczów
                                                                                                      mgr Jan JÓŹWIK

 

ogłoszenie

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         

Wójt Gminy Białaczów informuje że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja (przebudowa) istniejącego zbiornika wodnego„ w miejscowości Białaczów, działka nr 1876/3, 26-307 Białaczów,na które wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Gmin w  Białaczowie (pokój nr 10).

Wnioski i uwagi do przedsięwzięcia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. od dnia 13 czerwca 2013r.

do dnia  04 lipca 2013 r.)

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.

 

OBWIESZCZENIE         

Wójt Gminy Białaczów informuje że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja (przebudowa) istniejącego zbiornika wodnego„ w miejscowości Białaczów, działka nr 1876/3, 26-307 Białaczów,na które wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Gminy w  Białaczowie ( pokój nr 10 ).

Wnioski i uwagi do przedsięwzięcia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. od dnia 13 czerwca 2013r. do dnia  04 lipca 2013 r.)

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów

z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok.              Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Białaczów w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.            Program współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r przyjęty został przez Radę Gminy w Białaczowie uchwałą nr XI/54/2011 dnia 27 października 2011 roku.            Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.            Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2011 roku. Termin przyjmowania uwag, opinii i propozycji zmian do programu współpracy wyznaczony został do 31 sierpnia 2011 roku. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół.             Współpraca Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym obejmowała zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez wspieranie realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.            W 2012 roku Wójt Gminy Białaczów ogłosił 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.            Pierwszy konkurs ogłoszony został 30 grudnia 2011 roku. Konkurs dotyczył realizacji jednego rodzaju zadania z zakresu: Podtrzymywania Tradycji Narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.  Na konkurs wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z jednym podmiotem na realizację wyżej wymienionego zadania.            Drugi konkurs ogłoszony został 19 stycznia 2012 roku i dotyczył zadania  z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na realizację powyższego zadania wpłynęły dwie oferty, oraz podpisano umowy z dwoma podmiotami.            Trzeci konkurs ogłoszony został 15 lutego 2012 r. Konkurs dotyczył dwóch rodzajów zadań publicznych. Pierwsze zadanie dotyczyło pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Drugie zadanie było z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na zadanie pierwsze wpłynęła jedna oferta, na zadanie drugie dwie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z dwoma podmiotami na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych.            Ostatni czwarty konkurs ofert ogłoszony został 16 kwietnia 2012 roku i dotyczył Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Na konkurs wpłynęła jedna oferta i podpisano umowę z jednym podmiotem realizującym powyższe zadanie.                           Zestawienie zawartych umów z wysokością przyznanych dotacji                        na realizację zadań publicznych w Gminie Białaczów w 2012 r. 

Lp

Organizacja Rodzaj zadania Kwota dotacji (zł)
1 Towarzystwo Przyjaciół Wąglan podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej 5.000,00
2. LKS - Białaczów wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna 27.500,00
3. WKS - Parczówek wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa 2.500,00
4. Fundacja OSTOJA - Opoczno pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2.000,00
5. Stowarzyszenie Abstynentów RADOŚĆ - Końskie Przeciwdziałanie uzależnieniom   i patologiom społecznym 5.000,00
6. Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” - Opoczno Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3.000,00
Razem 45.000,00
             Do opiniowana powyższych ofert powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Białaczów Komisja Konkursowa, która składała się z przedstawicieli Urzędu Gminy  w Białaczowie oraz z osoby wskazanej przez organizacje pozarządowe. Z prac Komisji Konkursowej zgodnie z rozdziałem XII Programu Współpracy sporządzono odrębne protokoły.            W 2012 roku z organizacjami pozarządowymi w ramach rozstrzygniętych konkursów ofert podpisano 6 umów, zgodnie z którymi organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych. Wszystkie sprawozdania do końca stycznia br. zostały złożone przez organizacje.            Wójt Gminy Białaczów co rocznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. Materiały związane z ogłoszeniami oraz konkursami ofert dotyczące organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie były udostępniane w formie wydruku każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo treść ogłoszeń z załącznikami były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.bialaczow.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Białaczowie.            W październiku 2012 roku przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi/podmiotami na rok 2013. Udział w konsultacjach wzięło dwóch przedstawicieli organizacji/podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy Białaczów.22 listopada 2012 roku Rada Gminy Białaczów uchwałą nr XXIII/155/2012 przyjęła Program Współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.            Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, jawności, uczciwej konkurencji  i efektywności. Reasumując sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi/podmiotami za 2012 r. jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy i zostaje przedłożony w formie informacji Radzie Gminy Białaczów.    Białaczów, dnia 27.03.2013 rok.

 

 

 

STAROSTA OPOCZYŃSKI                                        

                                      Opoczno 25.02.2013r.

 

AB.I 67401.10.2012

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - zawiadamia się - że w dniu 22.02.2013r. Starosta Opoczyński na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu -  wydał decyzję nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Parczówek - Petrykozy - gr. powiatu i województwa od km 5+243 do km 12+935.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a (niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730  - 1530

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału

 

Obręb Parczówek: 355/5(355/11,355/12*,355/13), 380(380/2*,380/1), 379(379/2*,379/1), 469(469/1*,469/2), 240/3(240/11*,240/12), 240/4(240/13*,240/14), 238(238/1*,238/2), 236(236/1*,236/2), 448(448/1*,448/2), 472(472/1*,472/2), 497(497/1*,497/2), 496(496/1*,496/2), 495(495/1*,495/2), 494(494/1*,494/2), 493(493/1*,493/2), 492(492/1*,492/2), 491(491/1*,491/2), 490(490/1*,490/2), 489(489/1*,489/2), 488(488/1*,488/2), 487(487/1*,487/2), 484(484/1*,484/2), 483(483/1*,483/2), 482(482/1*,482/2), 481(481/1*,481/2),  480(480/1*,480/2), 479(479/1*,479/2), 478(478/1*,478/2), 477(477/1*,477/2), 476(476/1*,476/2), 475(475/1*,475/2), 474(474/1*,474/2), 473(473/1*,473/2), 418(418/1*,418/2), 412(412/1*,412/2), 411(411/1*,411/2), 410(410/1*,410/2), 409(409/1*,409/2), 408(408/1*,408/2), 407(407/1*,407/2), 406(406/1*,406/2), 405(405/1*,405/2), 404(404/1*,404/2), 403(403/1*,403/2), 402(402/1*,402/2), 401(401/1*,401/2),

 

Obręb Petrykozy: 348(348/1*,348/2), 360/2(360/3*,360/4), 361/2(361/3*,361/4), 362/2(362/3*,362/4), 363/2(363/3*,363/4), 364(364/1*,364/2), 338(338/2*,338/1), 547(547/1*,547/2), 548(548/1*,548/2), 549(549/1*,549/2), 550(550/1*,550/2),

 

Obręb Skronina: 241 (241/1*,241/2),  200(200/1*,200/2), 242(242/1*,242/2),243(243/1*,243/2),244(244/1*,244/2), 245(245/1*,245/2), 246(246/1*, 246/2), 247(247/1*,247/2), 248(248/1*,248/2), 249(249/1*, 249/2), 250(250/1*, 250/2), 251/1(251/8*,251/9), 251/2(251/10*,251/11), 204(204/1*,204/2), 252(252/1*,252/2), 253(253/1*,253/2), 254(254/1*,254/2), 255(255/1*, 255/2), 256(256/1*,256/2), 257(257/1*,257/2), 258(258/1*,258/2), 259(259/1*,259/2), 260(260/1*,260/2), 261(261/1*,261/2), 264(264/1*,264/2), 265(265/1*,265/2), 1060(1060/1*,1060/2), 267(267/1*,267/2), 268/1(268/4*,268/5), 268/2(268/6*,268/7), 340(340/1*,340/2), 207/1(207/3*,207/4), 207/2(207/5*,207/6), 208(208/1*,208/2), 209(209/1*,209/2), 210(210/1*,210/2), 211/1(211/4*,211/5), 211/2(211/6*,211/7), 459/1(459/3*,459/5*,459/4), 459/2(459/7*,459/6), 213(213/1*,213/2), 214/1(214/3*,214/4), 214/2(214/5*,214/6), 593(593/2*,593/1), 602/1(602/4*,602/3), 602/2(602/6*,602/5), 603(603/2*,603/1), 604(604/2*,604/1), 605(605/2*,605/1), 606(606/2*,606/1), 607/1(607/4*,607/5), 607/2(607/6*,607/5), 608(608/2*,608/1), 609(609/2*,609/1), 610(610/2*,610/1), 611/2(611/5*,611/4), 611/3(611/7*,611/6), 613(613/1*,613/2), 614(614/1*,614/2), 788(788/2*,788/1), 790(790/2*,790/1), 798(798/2*,798/1), 799(799/2*,799/1)

800(800/2*,800/1), 801(801/2*,801/1), 802(802/2*,802/1), 803(803/2*,803/1), 804(804/2*,804/1), 805(805/2*,805/1), 806(806/2*,806/1), 807(807/2*,807/1), 808(808/2*,808/1), 1044(1044/2*,1044/1), 1061(1061/2*,1061/1), 809(809/2*,809/1), 810(810/2*,810/1), 811(811/2*,811/1), 769(769/2*,769/1), 812(812/1*,812/2), 813/1(813/3*,813/4), 814(814/1*,814/2), 815/1(815/3*,815/4), 816(816/1*,816/2), 817(817/1*,817/2), 818(818/1*,818/2), 819(819/1*,819/2), 820(820/1*,820/2), 821(821/1*,821/2), 822(822/1*,822/2), 823(823/1*,823/2), 824(824/1*,824/2), 825(825/1*,825/2), 826(826/1*,826/2), 827(827/1*,827/2), 828(828/1*,828/2), 829(829/1*,829/2), 830(830/1*,830/2), 831(831/1*,831/2), 832(832/1*,832/2), 833(833/1*,833/2), 834(834/1*,834/2),

 

Obręb Sędów: 826(826/1*,826/2), 825(825/1*,825/2), 820(820/1*,820/2), 819(819/1*,819/2),

818(818/1*,818/2), 817(817/1*,817/2), 816(816/1*,816/2), 815(815/1*,815/2), 813(813/1*,813/2),

812(812/1*,812/2), 811(811/1*,811/2), 810(810/1*,810/2), 788(788/1*,788/2), 787(787/1*,787/2),

784(784/1*,784/2), 783(783/1*,783/2), 781(781/1*,781/2), 780(780/1*,780/2), 779(779/1*,779/2),

778(778/1*,778/2), 777(777/1*,777/2), 776(776/1*,776/2), 775(775/1*,775/2), 773(773/1*,773/2),

772(772/1*,772/2), 770(770/1*, 770/2), 769(769/1*,769/2),768/1(768/5*,768/6), 767(767/1*,767/2), 741(741/2*,741/1), 721(721/2*,721/1), 667(667/2*,667/1), 599(599/1*,599/2*,599/3), 861(861/1*,861/2),

 

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

                X - numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Działki pasa drogowego:

Obręb Parczówek: 1210/1, 1209/2, 355/7, 237/2, 355/6, 355/10

Obręb Petrykozy: 346, 266/2, 551,

Obręb Petrykozy:347/1, 349/5, 349/7, 350/1, 352/1, 353/1, 354/1, 355/1, 356/3, 356/5, 357/1, 358/4, 358/6, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 363/1.

Obręb Skronina: 240, 199, 169, 475, 612,

Obręb Skronina: 268/3

Obręb Sędów: 616,

Obręb Sędów: 92/4/861, 639/1, 615/2, 614/9, 614/7, 614/5, 613/2, 612/2, 611/2, 610/2, 609/2, 608/2, 607/2, 606/2, 605/2, 604/2, 602/2, 601/2, 600/2, 830/2, 427/2, 426/2, 425/2, 424/2, 423/2, 422/2, 421/2, 420/2, 419/2, 418/2, 417/2, 416/2, 415/2, 414/2, 413/2, 412/2, 411/2, 410/2, 409/2, 408/2, 407/2, 406/2, 405/2, 404/2, 403/2, 402/2, 401/2, 400/2, 399/2, 398/2, 397/2, 396/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/2, 391/2, 390/2, 389/2, 388/2, 387/2, 386/2, 385/2, 381/3, 384/2, 382/2, 383/2, 381/2, 380/2, 633/1, 632/1, 631/1, 630/1, 629/1, 628/1, 627/1, 626/1, 625/1, 624/1, 623/1, 622/1, 620/1, 619/1, 618/1, 617/1, 454/1, 452/1, 451/1, 450/1, 447/1, 446/1, 440/1, 439/1, 438/1, 433/1, 432/1, 431/1, 430/1, 429/1, 259/1, 258/1, 257/1, 257/2, 255/2, 190/2, 189/2, 256/2

 

Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zapewnia Inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowego ogranicza sposób korzystania z nieruchomości:

Części działki - WODY PŁYNĄCE

Obręb Parczówek: 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1206/2, 1207/2, 1206/4, 1205/1, 1206/3, 1207/3, 1206/5, 1206/1, 1207/1, 1205/2, 1205/3, 356/2, 356/1,

Działki przeznaczone pod przebudowę infrastruktury technicznej:

Obręb Parczówek:1210/2, 1209/3, 573, 572/1, 572/2, 358, 346, 398, 531, 377, 467, 466/1, 466/2, 465, 373, 464, 472.

Obręb Petrykozy:368, 287/1, 378, 450, 547/2,

Obręb Skronina: 239, 200/2, 212, 594, 613, 225, 805/1, 806/1, 386

Obręb Sędów:780/2, 779/2, 778/2, 75/2, 774, 769/2, 741/2, 740, 638, 636, 634, 259/2,652

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel  lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość  lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)     doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17

2)     doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3)     w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego"

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 Zarządzenie nr 149/2012

Białaczów, dnia 24.07.2012r.

 

 

Znak:   6220.19-1.2012                                                       

         

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie a rt. 49 ustawy  z  dnia  14 czerwca  1960 r.  –     Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z póź. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U..Nr 199, poz.1227  ze zm.)WÓJT GMINY BIAŁACZÓWinformuje, że w dniu 24.07.2012 r. zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz  opracowania raportu oddziaływania na środowisko w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„budowie zespołu 7 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3,2 MW każda, usytuowanych na wieżach o wysokości do ok. 115m wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, siecią łączności wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, siecią łączności światłowodowej oraz dróg dojazdowych i placów montażowych, zlokalizowanych na obszarze gminy Białaczów w pobliżu miejscowości:-           turbina nr1, obręb 100701_2.0007 Radwan,-           turbiny nr 2,3,4 obręb 100701_2.0013 Żelazowice,-           turbina nr 5,6,7 0bręb 100701_2.0003 Miedzna Drewniana” Na wniosek złożony przez Instytut OZE Sp. zo.o z s. w Kielcach przy ul Staszica 1/115,  25 – 008 Kielce.Zgodnie z art. 49 KPA strony mają możliwość składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia.Uwagi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Białaczów ul. Piotrkowska 12, pokój nr 10  w godz. od 7³º do 15ºº.Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialaczow.tensoft.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Białaczów, dnia 20.07.2012r.

 

Znak:   6220/21/2012                                                              

         OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatowy”  w miejscowości  Miedzna Drewniana, działka 1324, 26-307 Białaczów. 

W związku z art. 30, 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Wójt Gminy Białaczów  wydał  postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatowy”  w miejscowości  Miedzna Drewniana, działka 1324, 26-307 Białaczów. Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie publicznie   dostępnym   wykazie  danych   na  stronie  internetowej   Urzędu   Gminy www.bip.bialaczow.tensoft.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji. Na postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję  osoby którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 § 1 Kpa, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  Z aktami można zapoznać się w siedzibie Urzędu  Gminy w Białaczów ul. Piotrkowska 12, pokój nr 10  w godz. od 7³º do 15ºº,  a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni  od dnia podania  do publicznej wiadomości tj. od dnia 20.07.2012 r.

                                                                                                     

 

 

    Białaczów, dnia  11. 06. 2012 r.       OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Białaczów informuje że, Pani Katarzyna Szczegielniak zamieszkała Miedzna Drewniana 117, 26 – 307 Białaczów, złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatowy” na który wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Gminy  w  Białaczowie ( pokój nr 10 ).        Wnioski i uwagi do przedsięwzięcia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. od dnia 11czerwca do dnia  do 02lipca 2012 r.)       Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.     

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok.           Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Gmina Białaczów przedstawia sprawozdanie za rok 2011 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie.         Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 uchwalony został 1 marca 2011 roku, Uchwałą  Rady Gminny Białaczów Nr IV/22/2011 po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji społecznych.         Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach programu współpracy na 2011 roku rozpoczęło się na początku marca ubiegłego roku poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert, który obejmował następujące zadania:1.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,2.podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,3.pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,4.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.         Na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert w 2011 roku przeznaczono kwotę 39.000 zł dla:Ludowego Klubu Sportowego w Białaczowie na zadanie nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: popularyzacje dyscypliny sporu poprzez piłkę nożną, prowadzenie drużyny piłki nożnej, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, udział w rozgrywkach ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej, organizacja przejazdów w ramach rozgrywek i cyklu szkoleniowego – 28.000 zł.Towarzystwa Przyjaciół Wąglan na zadanie nr 2 – podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym: organizowanie i koordynacja konkursów i olimpiad poetyckich i artystycznych oraz upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno artystycznej – 6.000 zł.Fundacji „OSTOJA” im. siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna na zadanie nr 3 – pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zadaniu tym mieści się zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, organizowanie pomocy żywnościowej dla dzieci z rodzin patologicznych i rodzin najbardziej potrzebujących z terenu gminy Białaczów – 2.000 zł.Fundacji „UŚMIECH DZIECKA TO NASZ CEL” z Opoczna na zadanie nr 4 – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym: prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla dzieci z terenu gminy Białaczów – 3.000 zł.W 2011 roku z organizacjami pozarządowymi (w ramach rozstrzygniętych konkursów) podpisano 4 umowy, zgodnie z którymi organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań w ciągu 30 dni po upływie realizacji zadania. Wszystkie sprawozdania złożone zostały w terminach określonych w umowach. Zgodnie                      z zapisem w umowach, organizacje mogły dokonywać przesunięć środków finansowych do wysokości 10%, pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów zamieszczonymi w kosztorysie oferty, bez wymaganej zmiany umowy.

W dniu 11 sierpnia 2011 roku na okres 21 dni został przekazany do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012”. Informację o konsultacji dot. w/w projektu programu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białaczowie. W procesie konsultacji zrealizowanych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie żadna organizacja / podmiot nie zgłosiła uwag.           

Informacja o wskazaniu przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe do pracy w komisji konkursowej zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

W terminie określonym w zaproszeniu, tj. w dniach od 14.12.2011 roku do 30.12.2011 roku została wskazana osoba na przedstawiciela do pracy w Komisji konkursowej zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, reprezentująca Towarzystwo Przyjaciół Wąglan:

 1. Waldemar Jóźwik – Towarzystwo Przyjaciół Wąglan

Zgodnie z art. 15 ust.2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie”.


 

Białaczów, dnia 02.01.2012 r. 

 O G Ł O S Z E N I E 

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do udziału w pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz, U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Białaczów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie gminy Białaczów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Zgodnie z art.15 ust.2dcytat: W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.oraz art. 15 ust. 2dacytat: Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:1)żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub2)wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub3)wszystkie podane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f Informacje uzupełniające1.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.2.Każdy członek komisji podpisuje oświadczenie, że:a) nie jest oferentem ubiegającym się o realizację zadania publicznego,b) nie pozostaje w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z oferentem, oraz nie był członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej.c) nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.3.Kandydatury należy zgłaszać na załączonym formularzu do 30 grudnia 2011 roku osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gołacka pod nr tel. 44 758 14 14 (wew. 108) lub
w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów – pok. nr 20.
 

Wójt Gminy Białaczów  mgr Jan Jóźwik

 

 

Białaczów, dnia 13.12.2011


FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/ PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 
Imię i Nazwisko kandydata na członka komisji :   
Telefon kontaktowy :   
Nazwa organizacji/ podmiotu oraz KRS:   
Funkcja:   
 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącego konkursu z realizacji zadań publicznych w 2012 r.

Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.

  Podpis kandydata na członka komisji :   
 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych / podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach  komisji konkursowej.

Zgłaszamy w/w kandydata jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu na członka komisji konkursowej.

 Podpis i pieczęcie członków Zarządu  organizacji/ podmiotu:     

 Zgłoszenia należy:

 składać osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy w Białaczowie  przy ul. Piotrkowskiej 12,

w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.            

 

 

       Ogłoszenie 

                                                         

  Białaczów, dnia  09.07.2009 r.         

  O B W I E S Z C Z E N IE                                       

Wójta  Gminy  Białaczów

Zgodnie z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z poźn. zmian.) w związku z art. 30 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. nr 199 poz.1227)

z a w i a d a m i a m

że po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie opinia - znak: PPIS-ZNS-440/31/09 z dnia 11.05.2009 r. oraz Starostwa Powiatowego w Opocznie  postanowienie- OŚZ.III.76331/26/09/O z dnia 22.04.2009 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice.Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do sekretariatu UG Białaczów od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ( tj. 10.07.2009 r.)

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Białaczów www.bip.bialaczow.tensoft.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy  Białaczów i miejscowości Żelazowice. 
  

 

  Białaczów, dnia 29.07.2009 r.      
O B W I E S Z C Z E N I E 
 o wydaniu decyzji
                  Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. u. nr 199 poz. 1227)
z a w i a d a m i a m
 że na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 104 Kpa w dniu 28.07.2009 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Białaczów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, ( pokój nr 10 i 19 ).
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Białaczów www.bip.bialaczow.tensoft.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów i miejscowości Żelazowice.
 

Ogłoszenie

W związku z Zarządzeniem Nr 147 Wójta Gminy Białaczów ogłaszam 14 sierpnia 2009r dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białaczowie.

 

BIAŁACZÓW, DN. 13.08.2009rO  G  Ł  O  S   Z   E   N  I  E                INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW, ŻEWODA NADAJE SIĘ DO CELÓW SANITARNO - BYTOWYCH A DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI PO PRZEGOTOWNIU (MINIMUM 1 MINUTA)PODSTAWA:    KOMUNIKAT     PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO     INSPEKTORA     SANITARNEGO W  OPOCZNIE Z DNIA 13.08.2009r. 

 

 

Zarządzenie Nr 170/2009Wójta Gminy Białaczówz dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko referenta ds. inwestycji                     Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam co następuje: § 1. Ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. inwestycji. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Białaczów. § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i opublikowanie na stronie internetowej www.bip.bialaczow.tensoft.pl

 

                                                                                                            Załącznik Nr 1 do                                                                                                     zarządzenia Wójta Gminy                                                                                                                Białaczów                                                                                                      z dnia 04 grudnia 2009 r.                                                                                                         w sprawie ogłoszenia                                                                                                       naboru kandydatów na                                                                                                         stanowisko referenta                                                                                                              ds. inwestycji WÓJT GMINY BIAŁACZÓWogłaszanabór kandydatów na stanowiskoreferenta ds. inwestycjiw Urzędzie Gminy Białaczówprzy ul. Piotrkowskiej 12 1. Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe magisterskie- doświadczenie zawodowe z min. rocznym stażem pracy w jednostce samorządu   terytorialnego,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,- znajomość obsługi komputera ( w tym program kosztorysowy Seko Prix, programu   graficznego Arcadia  IntelliCAD,- umiejętność czytania dokumentacji projektowej,- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ochronie danych osobowych, ochronie   informacji niejawnych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,   prawa budowlanego oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia w sprawie określania metod i    podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 2. Wymagania dodatkowe:- systematyczność,- komunikatywność,- odpowiedzialność,- szybkość,- sumienność,- dyspozycyjność,- umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów,- umiejętność redagowania pisma 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:- opracowywanie projektów, planów inwestycji w gminie i przygotowywanie niezbędnych   dokumentów,- przygotowywanie materiałów do przetargów,- przygotowywanie umów na wykonanie zadania inwestycyjnego,- sporządzanie sprawozdań, informacji i wniosków dotyczących inwestycji,- prowadzenie ewidencji sieci wodociągowej ujęć wody, studni publicznych,- pomoc w przygotowywaniu wniosków współfinansowanych przez Unię Europejską,- pomoc przy opracowywaniu projektów budowlanych.  4. Oferty powinny zawierać: - oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje   zawodowe oraz dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,- uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów potwierdzających posiadane   wykształcenie,- CV,- oświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwo umyślne,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.   883) do przeprowadzenia naboru na kandydata na w/w stanowisku. 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko referenta ds. inwestycji” w sekretariacie w budynku Urzędu Gminy w Białaczowie ul. Piotrkowska 12, nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2009 r. do godz. 15.30. Na kopercie podać adres zwrotny oferenta. 6.  Informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Pani Urszula Mazur, tel. 0-44-758-14-14 w. 105. Nabór może być odwołany przez Wójta Gminy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub bez podania przyczyny. 7. O wynikach naboru na w/w stanowisko kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

 

 

Zarządzenie Nr 171/2009Wójta Gminy Białaczówz dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko referenta ds. sekretarsko – kancelaryjnych, oraz obsługa Komisji Rady Gminy                   Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam co następuje: § 1. Ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko sekretarsko – kancelaryjnych, oraz obsługa Komisji Rady Gminy. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Białaczów. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i opublikowanie na stronie internetowej  www.bip.bialaczow.tensoft.pl                                                                                                           Załącznik Nr 1 do                                                                                                 zarządzenia Wójta Gminy                                                                                                             Białaczów                                                                                                  z dnia 04 grudnia 2009 r.                                                                                                     w sprawie ogłoszenia                                                                                                   naboru kandydatów na                                                                                                  stanowisko referenta ds.                                                                                                                             sekretarsko-  kancelaryjnych,                                                                                            oraz obsługa Komisji Rady Gminy WÓJT GMINY BIAŁACZÓWogłaszanabór kandydatów na stanowisko referenta ds. sekretarsko-kancelaryjnych oraz obsługa Komisji Rady Gminyw Urzędzie Gminy Białaczówprzy ul. Piotrkowskiej 12 1. Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe magisterskie- doświadczenie zawodowe z min. rocznym stażem pracy w jednostce samorządu   terytorialnego,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,- znajomość obsługi komputera,- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ochronie danych osobowych, ochronie   informacji niejawnych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej 2. Wymagania dodatkowe:- systematyczność,- komunikatywność,- odpowiedzialność,- szybkość,- sumienność,- dyspozycyjność,- umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów,- umiejętność redagowania pisma 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:- prowadzenie kalendarza spotkań Wójta i koordynacja przyjęć interesantów,- prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,- nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,- obsługa programu finansowego MIS - PPWOW- obsługa centralki telefonicznej,- prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych,- prowadzenie spraw związanych z Sejmikiem Wojewódzkim, Starostwem i Radą Powiatu,- obsługa kancelaryjno – techniczna komisji Rady Gminy,- opracowywanie projektów planów pracy Komisji Rady,- zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w urzędzie,- wykonywanie zadań zleconych przez Wójta 4. Oferty powinny zawierać: - oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje   zawodowe oraz dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,- uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów potwierdzających posiadane   wykształcenie,- CV,- oświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwo umyślne,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.   883) do przeprowadzenia naboru na kandydata na w/w stanowisku. 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko referenta ds. sekretarsko-kancelaryjnych oraz obsługa Komisji Rady Gminy”  w sekretariacie w budynku Urzędu Gminy w Białaczowie ul. Piotrkowska 12, nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2009 r. do godz. 15.30. Na kopercie podać adres zwrotny oferenta. 6.  Informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Pani Urszula Mazur, tel. 0-44-758-14-14 w. 105. Nabór może być odwołany przez Wójta Gminy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub bez podania przyczyny. 7. O wynikach naboru na w/w stanowisko kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.  

 

     O G Ł O S Z E N I E Na podstawie Zarządzenia Nr 147 WójtaGminyBiałaczów z dnia 27 lipca 2009 roku  ogłaszam dzień 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Białaczów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie  

 Białaczów, dnia 22.12.2009r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Białaczów

 Informuję, że został złożony wniosek przez F.B. BIOSYSTEM z/s w Piotrkowie Tryb. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Petrykozy" na który wszczęto postepowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Możliwość zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Białaczowie ( pokój nr 19 i 10).Składanie ewentualnych uwag i wniosków na piśmie do sekretariatu UG Białaczów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 21 dni ( tj. do 14.01.2010). 

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.

 

Białaczów, dnia 23.12.2009 r.

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Białaczów

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity:Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. u. nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam

że po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie opinia - znak: PPIS-ZNS-440/76/09 z dnia 20.11.2009r. oraz Starostwa Powiatowego w Opocznie postanowienie- OŚZ.III.76331/63/09/O z dnia 12.11.2009r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływaniadla przedsięwzięcia polegającego na budowiesieci kanalizacj sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Petrykozy.

 Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do sekretariatu UG Białaczów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ( tj. 15.01.2009r. )

niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP urzędu Gminy Białaczów www.bip.tensoft.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów i miejscowości Petrykozy.

 

 

 

 

                           Białaczów, dnia  29.01.2010 r.          O B W I E S Z C Z E N I E                                                 o wydaniu decyzjiZgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. nr 199 poz. 1227)                                      z a w i a d a m i a mże na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia                             3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku                i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 104 Kpa w dniu 21.01.2010 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Białaczów                   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz                           z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Petrykozy.Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, ( pokójnr 10 i 19) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ( tj. 05.02.2010 r.)Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Białaczów  http://bip.bialaczow.tensoft.pl//  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Białaczów i miejscowości Petrykozy.Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.    

 

Białaczów, dnia 03.02.2010r.

 

 

Nr sprawy: 7320 / 1 / 10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów.

 

Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz.717, z 2004 r Nr 6,

poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz.1087; z 2006 r

Nr 45 poz.319 , Nr 225 poz.1635; z 2007 r Nr 127 poz.880; z 2008 r Nr 123 poz.803,

Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237 i Nr 220 poz.1413 ) oraz art.39 ust.1 pkt.1 ustawy

z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

( Dz.U. z dnia 7 listopada 2008 r Nr 199 poz.1227 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Białaczowie Uchwały Nr XXV / 165 /2009 z dnia 28 maja 2009 r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów w granicach administracyjnych gminy Białaczów oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficznego gminy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów

26-307 Białaczów, ul.Piotrkowska 12 w terminie do dnia 15 marca 2010r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

...................................................

(podpis wójta )

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  186/2010WÓJTA  GMINY  BIAŁACZÓWz dnia 22.03.2010 r.   

            Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - protokół z dnia 24.02.2010 r. z posiedzenia  Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem  nr  178/2010 Wójta Gminy Białaczów z dnia                 11 stycznia 2010 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 2              i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           ( Dz.U. nr 96 poz. 873  z późn. zm.)  zatwierdzam przedstawiony przydział dotacji dla oferentów wyłonionych z konkursu  na wykonanie n/w zadań:

- na wykonanie zadania nr 1: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla  Ludowego  

  Klubu Sportowego Białaczów, ul. Piotrkowska 22,  26-307 Białaczów  – 30 000 zł.,- na wykonanie zadania nr 2 : kultura , ochrona dóbr kultury i tradycji w tym   

  przeciwdziałanie patologiom społecznym  dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan,          

  Wąglany nr 50, 26-307 Białaczów     -    6 000 zł.,- na wykonanie zadania nr 3 : pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom                   

   w  trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób dla Fundacji 

   „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna  z/s  w Opocznie  ul. Kwiatowa 19,                 

   26-300 Opoczno    -    1 500 zł.

- na wykonanie zadania nr 4 : ochrona i promocja zdrowia poprzez profilaktykę                                i przeciwdziałanie uzależnieniom – dotacji nie przyznano.

 Ogłoszenie wyników konkursu należy opublikować na stronie internetowej gminy

http://bip.bialaczow.tensoft.pl//  oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu .

            

                                              

                                             

                                                            O G Ł O S Z E N I E                                    o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

                            na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych.

 

            Po rozpatrzeniu otwartego konkursu ofert oraz przeanalizowaniu przedłożonego protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej, Wójt Gminy Białaczów postanowił udzielić wsparcia finansowego na realizację n/w zadań publicznych następującym organizacjom: 

- zadanie nr 1: upowszechnianie kultury fizycznej i sportudla Ludowego Klubu Sportowego Białaczów, ul. Piotrkowska 22,  26-307 Białaczów- 30 000 zł.,- zadanie nr 2 : kultura , ochrona dóbr kultury i tradycji w tym  przeciwdziałanie patologiom społecznym  dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, Wąglany nr 50, 26-307 Białaczów     -    6 000 zł.,- zadanie nr 3 : pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom  w  trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób dla Fundacji  „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna  z/s  w Opocznie                         ul. Kwiatowa 19,  26-300 Opoczno    -    1 500 zł.

- zadanie nr 4 :  ochrona i promocja zdrowia poprzez profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom –  dotacji nie przyznano.

 

 

                                                                                                                                                Białaczów, dnia 12..05.2010 r.                              O B W I E S Z C Z E N I E                 

                  Wójt Gminy Białaczów informuję, że Pan Maciej Franaszczyk zamieszkały Parczów 32, 26 -307 Białaczów, złożył wniosek o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:Budowa budynku do produkcji brykietów ze słomy”,  na  który  wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Gminy w Białaczowie ( pokój nr 10 ) Wnioski i  uwagi do przedsięwzięcia należy składaćw sekretariacie Urzędu Gminyod poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 -15.30 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. do dnia 03 czerwca 2010r.) Organem  rozpatrującym  uwagi  i  wnioski  jest Wójt Gminy Białaczów.    

 

 

Białaczów, dnia 08.07.2010r.

 

Znak:   7624/12/2010                                                              

         OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.      Budowa budynku do produkcji brykietów ze słomy, w m. Parczów 

W związku z art. 30, 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w dniu 08.07.2010 r.  Wójt Gminy Białaczów  wydał  postanowienie                              o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

 Budowa budynku do produkcji brykietów ze słomy, w m. Parczów  Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w   publicznie   dostępnym   wykazie  danych   na  stronie  internetowej     Urzędu   Gminy www.bip.bialaczow.tensoft.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji. Na postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Informuję  osoby którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 § 1 Kpa, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  Z aktami można zapoznać się w siedzibie Urzędu  Gminy w Białaczów ul. Piotrkowska 12, pokój nr 10  w godz. od 7³º do 15ºº,  a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni  od dnia podania  do publicznej wiadomości tj. od dnia 08.07.2010 r.      

 

 

ZAWIADOMIENIE

 o wydaniu decyzji nr 02/2010

 

 

Znak: 7624/15/2010

 

 

            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 02/2010 dla inwestycji pod nazwą:   „ Budowa budynku do produkcji brykietów ze słomy ”                      w m. Parczów 32, 26- 307 Białaczów.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie       i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie  internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialaczow.tensoft.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczówek  

W związku z art. 30, 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w dniu 18.10.2010 r.  Wójt Gminy Białaczów  wydał  postanowienie                              o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczówek  Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w   publicznie   dostępnym   wykazie  danych   na  stronie  internetowej     Urzędu   Gminy www.bip.bialaczow.tensoft.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji. Na postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Informuję  osoby którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10           § 1 Kpa, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  Z aktami można zapoznać się w siedzibie Urzędu  Gminy w Białaczów ul. Piotrkowska 12, pokój nr 10  w godz. od 7³º do 15ºº,  a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni  od dnia podania  do publicznej wiadomości tj. od dnia 18.10.2010 r.  

 

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji nr 03/2010  Znak: 7624/20/2010  

            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 03/2010 dla inwestycji pod nazwą:

 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczówek”   

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie       i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie  internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialaczow.tensoft.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

 

Białaczów 15. 12. 2010 r.

 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Białaczów          Stosownie do art. 19, ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zmianami) zawiadamia się, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Białaczów”
zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Białaczowie pokój nr 11 w dniach od
15 grudnia 2010 do 7 stycznia 2011 w godz. od 800 do 1500 .
         W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Białaczów mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

 

         Białaczów, dnia 09.02.2011r.

   

Znak:   6220/02/2011                                                              

          OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Radwan  

W związku z art. 30, 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w dniu 09.02.2011 r.  Wójt Gminy Białaczów  wydał  postanowienie                              o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Radwan  Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w   publicznie   dostępnym   wykazie  danych   na  stronie  internetowej     Urzędu   Gminy www.bip.bialaczow.tensoft.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji. Na postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Informuję  osoby którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10           § 1 Kpa, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  Z aktami można zapoznać się w siedzibie Urzędu  Gminy w Białaczów ul. Piotrkowska 12, pokój nr 10  w godz. od 7³º do 15ºº,  a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni  od dnia podania  do publicznej wiadomości tj. od dnia 09.02.2011 r.

 

     Białaczów, dnia  27. 10. 2011 r.      OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Białaczów informuje, że pełnomocnik inwestora Gminy Białaczów, Pan Maciej Przemysław Franczyk pracownik firmy „SUMAX” Sp.zo.o. z siedzibą:                          Kraków   31-465, ul. Dzielskiego 2, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków                    w miejscowości Białaczów z przepustowości Qśr.d=315 m3/d i ładunku dobowym BZT5 = 186 kg/d do przepustowości            Q śr.d = 715 m3/d, gmina Białaczów, powiat opoczyński, woj. łódzkie” na który wszczęto postępowanie  w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Gminy w  Białaczowie ( pokój nr 10 i 19 ).         Wnioski i uwagi do przedsięwzięcia należy składać                             w sekretariacie  Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku               w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ( tj do dnia  17 listopada 2011 r.)        Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Białaczów.   

 

       

 

OBWIESZCZENIE
           Wójt Gminy Białaczów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                         w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r.  -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 25 listopada 2011 (data wpływu do tut. Urzędu  29.11.2011r.)
 że                                 w  postępowaniu  na wniosek Pani Aliny Sikora  i Pana Zbigniewa Sikora umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowa stawu wodnego” w miejscowości Sędów, 26-307 Białaczów, powiat opoczyński, woj. łódzkie .
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną               w przedmiotowej sprawie w
siedzibie Urzędu Gminy w  Białaczowie ( pokój nr 10 ),  w godzinach pracy   tj. od  730 do  1530 .

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 30.04.2015
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.01.2016. Odsłon 11227, Wersja 108drukuj
Wersja : lewy  98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 
Początek strony