Ogłoszenia

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze 

protokół

 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2010 p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 07 stycznia 2010 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam co następuje:§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się p.o.Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Białaczowie i opublikowanie na stronie internetowej www.bip.bialaczow.tensoft.pl

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie

p.o. Kierwnik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie przy ul. Plac Wolności 1 1. Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,- doświadczenie zawodowe z min. półtorarocznym stażem w jednostce samorządu terytorialnego,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku,- znajomość obsługi komputera w tym oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnychi funduszu alimentacyjnego firmy “Sygnity”,- znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie ochronie informacji niejawnych, kodeksu postepowania administracyjnego 2. Wymagania dodatkowe:- systematyczność, - komunikatywność,- odpowiedzialność,- szybkość,- sumienność,- dyspozycyjność,- umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów,- umiejętność redagowania pisma 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:- wydawanie druków, przyjmowanie wniosków oraz udzielanie wyczerpujących informacji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacujnego,- rejestrowanie wniosków, analiza, weryfikacja dokumentacji, - sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,- sporządzanie listy wyplat,- prowadzenie postępowania z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr1, poz. 7 z późn. zm.)- terminowe opracowywanie sprawozdań,- prowadzenie korespondencji w w/w zakresie,- obsługa programu komputerowego w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,- współdziałanie z innymi instytucjami,- wykonywanie zadań zleconych przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie4. Oferty powinny zawierać:- oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,- uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,- CV,- oświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwo umyślne,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ) do przeprowadzenia naboru na kandydata na w/w stanowisku.5. Oferty należy składać w zamknietych kopertach opatrzonych napisem “ Oferta na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, Plac Wolności 1, w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2010 r. do godz. 15.30. Na kopercie należy podać adres zwrotny oferenta.6. Informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, Pani Teresa Łukasik, tel. 044-758-14-69.Nabór moze być odwołany prze p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub bez podania przyczyny.7. O wynikach naboru na w/w stanowisko kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Informacja wytworzona przez JAREK KAŁUŻA dnia 25.01.2010
Opublikowana przez Jarosław Kałuża dnia 25.01.2010. Odsłon 1563, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony