Protokoły Komisji Budżetu

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: RG.0002.0012/II/07.2015, Z dnia: 13.07.2015
Protokół z Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 13 lipca 2015 roku.
Informacja wytworzona przez dnia 24.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 24.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.0012/II/06.2015, Z dnia: 26.06.2015
Protokół z Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 26 czerwca 2015 roku.
Załączniki:
protokózz k.budz
Informacja wytworzona przez dnia 24.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 24.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.0012/I/II/III/IV/02.2015, Z dnia: 10.06.2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.07.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/2015, Z dnia: 19.05.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 19 maja 2015 roku. Komisja rozpoczęła się o godzinie 8:30, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Jacek Reszelewski - Wójt Gminy 2. Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 3. Irena Wilk – Skarbnik Gminy, 4. Jadwiga Pawłowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 5. Zbigniew Trębarczyk - Członek Komisji Rewizyjnej 6. Anna Smolarczyk - Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie 7. Wiesława Biernacka - pracowni UG ds. oświaty 8. Anna Kaźmierczyk - Kierownik w UG Za zgodą radnych przewodnictwo objął i spotkanie poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Komisji Maciej Franaszczyk, powitał wszystkich przybyłych, po czym przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Gimnazjum w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. 2. Przedstawienie propozycji regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów. 3. Zmiany w budżecie gminy. 4. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Gimnazjum w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. Przewodniczący obrad M. Franaszczyk poinformował, że w dniu 13 maja 2015r. do Wójta Gminy Białaczów wpłynął wniosek Dyrektora Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie o wyrażenie zgody na utworzenie w Gimnazjum w Białaczowie oddziału sportowego o profilach piłka siatkowa i piłka nożna od dnia 1 września 2015r. do wniosku załączone były następujące dokumenty: a) uchwała rady pedagogicznej o utworzenie klasy sportowej, b) pozytywnie zaopiniowane programy szkolenia sportowego przez Radę Pedagogiczną, c) pisemne potwierdzenie posiadania odpowiednich obiektów sportowych niezbędnych do realizacji szkolenia sportowego. d) program klasy sportowej o profilu piłki siatkowej i piłki nożnej w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie. następnie głos zabrała Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie A. Smolarczyk, która poinformowała radnych o planach utworzenia oddziału sportowego przy gimnazjum w Białaczowie na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2012r., poz. 1129) które jest podstawowym przepisem prawa regulującym sprawy związane z powoływaniem i funkcjonowaniem klas sportowych. Dyrektor poinformowała, że obecnie do klasy sportowej chętnych jest 21 uczniów, a podstawą utworzenia takiego oddziału na podstawie w/w przepisów jest co najmniej 20 uczniów w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu oraz co najmniej 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych. Radni zostali zapoznani z informacją nt. kosztów klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie w roku szkolnym 2015/2016 - informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Radny M. Adamus - zwrócił się z pytaniem, czy przy utworzeniu takiej klasy nie będzie problemu z dowozem dzieci na dodatkowe zajęcia. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - wyjaśniła, że potrzeba dowozu dzieci wynika nie tylko z utworzenia klasy sportowej, dodatkowy dowóz jest potrzebny dla pozostałych uczniów, którzy uczestniczą np. w zajęciach wyrównawczych, sportowych lub kółkach zainteresowań. Radna B. Wilk - czy w przedstawionej informacji nt. kosztów klasy sportowej są ujęte wszystkie wydatki z tym związane. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - są to wszystkie obowiązkowe koszty jakie wynikają z rozporządzenia inne koszty takie jak np. pełnowartościowy posiłek czy obozy sportowe, są na zasadach ogólnych, te ostatnie gmina może jedynie dofinansować w ramach jej możliwości finansowych. Radna E. Lasota - oświadczyła, że szkoły w gminie powinny przejść reformę i czy w związku z tym jest sens tworzenia i finansowania takiej klasy. Wójt J. Reszelewski - czy subwencja oświatowa na wychowanków takiego oddziału w pełni pokryje koszty jego utrzymania i co w sytuacji jeżeli okaże się liczba uczniów w klasie zmniejszy się poniżej 20 osób. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - oświadczyła, że informację jaką otrzymała z innych gmin, które mają oddziały sportowe to subwencja oświatowa w pełni wystarcza na finansowanie takiego oddziału. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę uczniów to obowiązkiem jest, żeby taka klasa funkcjonowała musi liczyć minimum 20 osób. Radny M. Franaszczyk - jaka jest wysokość subwencji oświatowej na ucznia gimnazjum. W odpowiedzi Skarbnik Gminy poinformowała, że dotacja na ucznia gimnazjum wynosi 5.881 zł. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja dotycząca utworzenia klasy usportowionej. Po omówieniu powyższego tematu radni większością głosów podjęli następujący wniosek: Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora Gimnazjum w Białaczowie w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. Przewodniczący posiedzenia zarządził 10-minutową przerwę. Po przerwie wznowiono obrady. Ad. 2 Przedstawienie propozycji regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów. W powyższym punkcie o zabranie głosu została poproszona Pani Anna Kaźmierczyk - Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy, która szczegółowo omówiła i przedstawiła radnym propozycję projektu regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Białaczów - projekt stanowi złącznik nr 3 do protokołu. Radny M. Franaszczyk - zwrócił się z pytaniem co oznacza zapis w omawianym projekcie programu opiekun świetlicy i kto to będzie. Kierownik w UG A. Kaźmierczyk - wyjaśniła, że wyznaczenie osoby odpowiadającej za świetlicę należy do właściwości Wójta zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Radna E. Lasota - zasugerowała, że Wójt powinien wziąć pod uwagę praktykę wystosowaną na wsiach, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich zajmowały się świetlicami. Radny M. Franaszczyk - poruszył temat wynajęcia świetlicy w Białaczowie i wiążących się z tym problemów dot. przeprowadzenia wyborów w tym obiekcie. Kierownik w UG A. Kaźmierczyk - wyjaśniła, że problem ten reguluje zapis w pkt 11 omawianego regulaminu. Poinformowała że świetlice nie są domami weselnymi i nie wolno zapominać jaki jest główny cel obiektów użyteczności publicznej. Radny A. Martyka - poruszył kwestię wynajmu świetlic i zasugerował, że w gminie powinna być zatrudniona osoba, która by w swoich obowiązkach miała wynajem świetlic w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Radni podjęli temat ograniczenia wynajmu świetlic na terenie gminy. Radny Z. Wereszka - zaproponował. ażeby w pkt. 16 projektu regulaminu nie podawać terminu wynajmu sali na organizację wesel zaproponował podanie ogólnego terminu, który nie obligował by gminy na jaki termin musi przekazać klucze wynajmującemu. Propozycja radnego została poddana pod głosowanie: Większością głosów radni zaproponowali pkt 16 w następującym brzmieniu: "16. Na organizację wesela najem następuje na dni od czwartku do wtorku następnego tygodnia włącznie". Po omówieniu powyższego tematu radni wystąpili z następującym wnioskiem: Poddać pod konsultacje społeczne projekt regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów. Ad. 3. Zmiany w budżecie gminy. W punkcie tym głos zabrała Skarbnik Gminy, która w pierwszej kolejności poinformowała na temat zmian w planie dochodów - informacja dot zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 4 do protokołu Następnie Skarbnik Gminy zapoznała radnych ze zmianami w planie wydatków - informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przy omawianiu zmian w planie wydatków radni poruszyli temat przeznaczenia środków w wysokości 61.500 zł. na opracowanie projektu budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczówek. Radny Z. Wereszka - wnioskował do Przewodniczącego Rady Gminy o usprawnienie przepływu informacji w sprawach między innymi takich jak wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczówek. Radna E. Lasota - wnioskowała o przełożenie tematu budowy oczyszczalni ścieków w Parczówku na następne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. W dalszej części posiedzenia radni poruszyli temat przeznaczenia środków finansowych w wysokości 30.000 zł. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Na powyższy temat informacji udzieliła Kierownik A. Kaźmierczyk wyjaśniła że środki te są zabezpieczeniem na opracowanie wymienionego wyżej programu, który daje możliwość gminie aplikowania o środki finansowe na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Radni zmiany w budżecie zaopiniowali w następujący sposób: Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w budżecie z zastrzeżeniem wyłączenia w planie wydatków środków w wysokości 61.500 zł. na opracowanie projektu na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Parczówku. Ad. 4. Sprawy bieżące W związku z brakiem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący posiedzenia zamknął wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia o godzinie: 11:33 Na powyższym posiedzeniu członkowie wspólnej Komisji podjęli następujące wnioski: 1. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora Gimnazjum w Białaczowie w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w Białaczowie. 2. Poddać pod konsultacje społeczne projekt regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów. 3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w budżecie z zastrzeżeniem wyłączenia w planie wydatków środków w wysokości 61.500 zł. na opracowanie projektu na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Parczówku. Protokołowała: Przewodniczący Obrad Anna Gołacka wspólnego posiedzenia Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.05.2015 , wersja 1
Numer: 0063/I/2/2015, Z dnia: 27.04.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 27 kwietnia 2015 roku.     Komisja rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Irena Wilk – Skarbnik Gminy, 3. Urszula Jachowicz - pracownik Urzędu, 4. Anna Prusek - Pracownik Urzędu 5. Krzysztof Drabik - pracownik Urzędu, 6. Marcin Prusek - pracownik Urzędu. 7. Marek Trębarczyk - pracownik Urzędu Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji Maciej Franaszczyk, witając wszystkich przybyłych, po czym przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Stan zadłużenia w opłatach lokalnych (woda, ścieki, podatek, śmieci). 2. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję. 3. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1 Stan zadłużenia w opłatach lokalnych (woda, ścieki, podatek, śmieci). W powyższym punkcie tematu w pierwszej kolejności głos zabrała Pani Urszula Jachowicz, która poinformowała na temat zadłużenia w podatkach, stan na 31 marca 2015 r.: 1. Podatek od nieruchomości jednostki gospodarki uspołecznionej: 1.434.546,09 zł. 2. Podatek od środków transportu osób prywatnych: 66.197,06 zł. 3. Podatek od środków transportu jednostki gospodarki uspołecznionej: 3.487,50 zł. 4. Zaległości z tytułu umowy dzierżawy: 8.428,00 zł. 5. Wieczyste użytkowanie gruntów: 2.741,73 zł. 6. Zaległości z tytułu czynszu nauczycieli: 3.035,55 zł. 7. Zobowiązania pieniężne: 280.130,39 zł: Białaczów - 47.338,50 zł. Kuraszków - 16.648,17 zł. Miedzna Drewniana - 17.329,00 zł. Ossa - 2.159,49 zł. Parczów - 12.589,39 zł. Parczówek - 18.285,08 zł. Petrykozy 14.778,14 zł. Radwan - 5.195,65 zł. Sobień - 5.663,35 zł. Skronina - 83.942,27 zł. Sędów - 9.493,17 zł. Wąglany - 25.038,22 zł. Zakrzów - 12.698,38 zł. Żelazowice - 8.951,58 zł. Po przedstawieniu powyższych informacji przystąpiono do omówienia stanu zadłużenia za wodę i ścieki w związku z czym poproszona został o zabranie głosu Pani Anna Prusek - pracownik UG, która przedstawiła stan zadłużenia na 31 marca br. z podziałem na poszczególne miejscowości - informacja na powyższy temat stanowi załącznik nr 2 do protokołu W dalszej części tematu głos zabrał Pan Krzysztof Drabik, przedstawił informację o zadłużeniach za śmieci w poszczególnych miejscowościach - zestawienie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radny M. Franaszcyk - czy są osoby, które od początku istnienia obowiązku prowadzenia gospodarki śmieciowej przez gminę nie płacą za śmieci. Radna E. Lasota - wspomniała, że jej zdaniem nie do końca jest uregulowany problem koszy przy budynkach użyteczności publicznej. W powyższej kwestii radni podjęli następujący wniosek: Zakupić i zamontować kosze przy budynkach i miejscach użyteczności publicznej (np. świetlice, przystanki) Radny M. Adamus - zwrócił się z pytaniem,jakie konsekwencje są wyciągane wobec osoby, która nie posiada kosza na odpady, a ma taki obowiązek. Pracownik UG M. Prusek - poinformował, że dla takiej osoby jest naliczany mandat do kwoty 1.500 zł. oraz wyjaśnił, że w pouczeniu do deklaracji jest zapis, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1015 z późn. zm.) W dalszej części członkowie komisji poruszyli temat zobowiązań za śmieci. oraz temat punktu zbierania odpadów selektywnych, po czym podjęli następujący wniosek: Przeprowadzić kontrolę nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dotyczącą przestrzegania przez mieszkańców regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów Ad. 2 Omówienie projektów uchwał - projekt uchwały Nr VIII/37/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Radny M. Franaszczyk - wyjaśnił , że zmiany stawek za śmieci podyktowane zostały wynikiem ostatniego przetargu na odbiór śmieci. Przewodniczący RG Z. Prusek - jak będzie odbywało się podpisanie nowych deklaracji, przez mieszkańców. Pracownik UG M. Prusek - ta decyzja należy do Wójta, który zadecyduje w jaki sposób wykonać to zadanie. Radny M. Adamus - poruszył temat stawki za śmieci od jednej osoby, gdzie jego zdaniem jest ona o wiele za wysoka. radna E. Lasota - stwierdziła, że każdy ma swoje wyobrażenie dotyczące swojej miejscowości i czy są osoby, które nie mogą płacić za śmieci. Pracownik UG M. Prusek - poinformował, że takich osób w gminie jest około 10 %, które żyją w gminie na granicy ubóstwa. Radny M. Franaszczyk - jaki jest przelicznik litrowy pojemnika dla osoby Pracownik UG M. Prusek - dla 6 osobowej rodziny jest to pojemnik 360 litrów. Po omówieniu powyższego projektu uchwały radni większością głosów podjęli następujący wniosek: Do projektu uchwały Nr VIII/37/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, wprowadzić następujące zmiany: - w § 1 pkt 2 ppkt 4) 4 osoby - 24 zł, ppkt 5) 5 osób - 26 zł, ppkt 6) 6 osób - 28 zł, oraz dodanie ppkt 7) 7 osób - 30 zł, i dodanie ppkt 8) 8 i więcej osób - 32 zł. - w § 1 pkt 3 ppkt 4) 4 osoby - 42 zł, ppkt 5) 5 osób - 46 zł, ppkt 6) 6 osób - 49 zł, oraz dodanie ppkt 7) 7 osób - 52 zł, i dodanie ppkt 8) 8 i więcej osób - 56 zł. - w § 2 pkt 1 ppkt 2) o pojemności 240 l - w wysokości 30 zł. - w § 2 pkt 2 ppkt 2) o pojemności 240 l - w wysokości 52 zł. Po omówieniu w/w spraw przystąpiono do następnego projektu uchwały - projekt uchwały Nr VIII/38/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białaczów. Pracownik Urzędu M. Prusek - poinformował, że po podjęciu powyższej uchwały przez radnych opłaty będą przyjmowane raz na kwartał a nie jak dotychczas raz na dwa miesiące. Powyższy projekt uchwały przez członków komisji został zaopiniowany pozytywnie. - projekt uchwały Nr VIII/39/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Pracownik Urzędu M. Prusek - przedstawił i omówił wzór deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Powyższy projekt uchwały przez członków komisji został zaopiniowany pozytywnie. - projekt uchwały Nr VIII/40/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Członkowie Komisji zapoznali się ze wzorem załącznika do w/w projektu uchwały. Brak uwag do powyższego projektu uchwały - zaopiniowano pozytywnie - projekt uchwały Nr VIII/41/2015 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Białaczów Pracownik Urzędu poinformował, że powyższy projekt uchwały zgodnie z przepisami jest przedstawiany Radzie Gminy do 30 kwietnia i zawiera ocenę zasobów pomocy społecznej, która wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby pomocy społecznej Gminy Białaczów, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Powyższy projekt uchwały przez członków komisji został zaopiniowany pozytywnie. - projekt uchwały Nr VIII/42/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Głos zabrała I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów informując na temat zmian w budżecie. Zmniejsza się dochody o 1.784.218 zł. , natomiast wydatki zmniejsza się o 1.620.882 zł. Po zmianach dochody gminy planowane są na 16.664.614 zł. a wydatki na 18.748.299 zł. w tym majątkowe - 3.908.300 zł Po uwzględnieniu powyższych zmian deficyt wyniesie 2.503.145 zł. Przy omawianiu projektu zmian wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. Radny W. Świtkowski - poinformował, że jego zdaniem możliwe jest, że braknie środków finansowych na budowę hali, oraz zwrócił się z pytaniem czy Gmina zrobiła rozeznanie dotyczące budowy hali sportowej pełnowymiarowej i związanych z tym kosztów. Pracownik UG M. Trębarczyk - wyjaśnił, że dokładne dane będą wiadome po opracowaniu projektu budowy hali wraz z kosztorysem. Radny Z. Wereszka - zwrócił się z pytaniem czy projekt będzie przewidywał prognozę użytkowania w przyszłości takiej hali. Pracownik UG M. Trębarczyk - udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że przy projekcie jest tylko prognozowany kosztorys budowy takiej hali a jeżeli chodzi o użytkowanie to dopiero okaże się w przyszłości. Radna E. Lasota - wspomniała że Gmina Białaczów nie ma wizji rozwoju planów krótkoterminowych. Radny W. Świtkowski - zasugerował że jego zdaniem gmina powinna się zainteresować budową mniejszej hali, gdzie koszt budowy oraz utrzymania w przyszłości takiego budynku byłby mniejszy niż hali pełnowymiarowej. Po omówieniu powyższych zmian członkowie Komisji wystąpili z następującym wnioskiem. Przedstawienie na najbliższej sesji szacunkowego kosztu budowy hali sportowej pełnowymiarowej przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej oraz przedstawienie alternatywy budowy mniejszej sali gimnastycznej. W/w projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie z zastrzeżeniem wyłączenia środków w wysokości 10.000 zł. na wykonanie projektu map. - projekt uchwały Nr VIII/43/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, Skarbnik I. Wilk - poinformowała, że w ślad za zmianami w budżecie idą zmiany do WPF-u. Brak uwag do powyższego projektu uchwały - zaopiniowano pozytywnie. - projekt uchwały Nr VIII/44/2015 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Białaczów 2014 Informacji na powyższy temat udzielił pracownik UG M. Trębarczyk - jest to nowelizacja planu aglomeracji, która jest podyktowana zmianami w ustawie, wyjaśnił że z wcześniejszego planu, który obejmował wszystkie miejscowości w gminie Białaczów i dwie miejscowości w gminie Żarnów wykreślono miejscowości tj. Kuraszków, Ossę, Zakrzów i Sobień ze względu na zbyt długi przesył co nie spełniało wymogu intensywności, gdzie na kilometr sieci kanalizacyjnej musi zamieszkiwać 100 osób. Radni nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały - zaopiniowano pozytywnie. Ad. 2. Sprawy bieżące W związku z brakiem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji o godzinie: 13:20 Na powyższym posiedzeniu Komisja podjęła następujące wnioski: 1. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały Nr VIII/37/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, następujących zmian: - w § 1 pkt 2 ppkt 4) 4 osoby - 24 zł, ppkt 5) 5 osób - 26 zł, ppkt 6) 6 osób - 28 zł, oraz dodanie ppkt 7) 7 osób - 30 zł, i dodanie ppkt 8) 8 i więcej osób - 32 zł. - w § 1 pkt 3 ppkt 4) 4 osoby - 42 zł, ppkt 5) 5 osób - 46 zł, ppkt 6) 6 osób - 49 zł, oraz dodanie ppkt 7) 7 osób - 52 zł, i dodanie ppkt 8) 8 i więcej osób - 56 zł. - w § 2 pkt 1 ppkt 2) o pojemności 240 l - w wysokości 30 zł. - w § 2 pkt 2 ppkt 2) o pojemności 240 l - w wysokości 52 zł. 2. Zakupić i zamontować kosze przy budynkach i miejscach użyteczności publicznej (np. świetlice, przystanki) 3. Przeprowadzić kontrolę nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dotyczącą przestrzegania przez mieszkańców regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów 4. Przedstawienie na najbliższej sesji szacunkowego kosztu budowy hali sportowej pełnowymiarowej przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej oraz przedstawienie alternatywy budowy mniejszej sali gimnastycznej. Przedłożenie radnym protokołu z przeprowadzonego w 2015 roku w Urzędzie Gminy audytu wewnętrznego. Protokołowała: Przewodniczący Komisji Anna Gołacka Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 19.05.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 19.05.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/2015, Z dnia: 14.04.2015
Protokół z Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 14 kwietnia 2015 roku. Komisja rozpoczęła się o godzinie 10:30, w komisji uczestniczyli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji - według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Prusek, Pracownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy - Malwina Telus. Przewodniczący Komisji powitał obecnych i przedstawił proponowane tematy, które przedstawiają się następująco: 1. Przegląd świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów - komisja wyjazdowa, 2. Debata nad wysokością kwot do regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów. 3. Sprawy bieżące. Proponowane tematy przez Członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zostały przyjęte jednogłośnie. Ad. 1. Przegląd świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów - komisja wyjazdowa W powyższym punkcie Komisja udała się na przegląd świetlic wiejskich w gminie Białaczów według poniżej przedstawionej kolejności: 1. Sobień - świetlica składa się z sześciu pomieszczeń (korytarz, hol, dwie sale główne, kuchnia, zaplecze), góra wyłączona z użytkowania. 2. Zakrzów - świetlica składa się z pięciu pomieszczeń (hol, łazienka, składzik, sala główna, kuchnia), brak zaplecza kuchennego i szamba. 3. Skronina Parter hall, klatka schodowa, przedsionek, komunikacja, pom. Porządkowe, pokój socjalny, korytarz, kuchnia, 4 sztuki WC, 1 WC dla niepełnosprawnych, zmywalnia, magazyn, chłodnia (niedziałająca), świetlica, magazyn, kotłownia, skład opału, garaż, szatnia Poddasze: Klatka schodowa, korytarz, pokój bilardowy, 3 łazienki z WC, 2 pomieszczenia koła gospodyń wiejskich, magazyn, 2 sale komputerowe 4. Sędów - świetlica składa się z sześciu pomieszczeń (sala główna, kuchnia, zaplecze, korytarz, dwie łazienki), brak szamba. 5. Petrykozy - świetlica składa się z trzech pomieszczeń (korytarz, łazienka, sala główna). 6. Kuraszków - świetlica składa się z czterech pomieszczeń (sala główna, mała sala, kuchnia, łazienka), brak szamba. 7. Parczówek - świetlica składa się z czterech pomieszczeń (korytarz, sala główna, kuchnia, zaplecze), dach do remontu. 8. Parczów - świetlica składa się z czterech pomieszczeń (duży korytarz, sala główna, kuchnia, łazienka). 9. Wąglany - świetlica składa się z sześciu pomieszczeń (korytarz, sala gówna, mała sala, kuchnia, łazienka, schowek), wymiana lub remont pieca. 10. Miedzna Drewniana Parter:  Klatka schodowa – 2; , 2 pom. Świetlicy, pom. Socjalne, pom. WC w tym 2 dla niepełnosprawnych, garaż, szatnia – łączna powierzchnia Poddasze: Klatka schodowa – 2, korytarz, 1 WC, 1 prysznic, chłodnia, kuchnia, zmywalnia, magazyn, 2 pomieszczenia świetlicy (połączone), komunikacja, 3 pokoje, magazyn – łącznie powierzchnia 11. Żelazowice Parter: wiatrołap, 3 magazynki, szatnia, pom. Na środki czystości, hall, pom. Świetlicy, kotłownia + skład opału, 3 WC, garaż, 2 pomieszczenia gospodarcze, chłodnia, klatka schodowa Poddasze: 6 pokoi, 4 łazienki  z WC, komunikacja 12. Radwan - świetlica w trakcie remontu. Ad. 2. Debata nad wysokością kwot do regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów. W punkcie drugim tematu członkowie Komisji na podstawie przeglądu świetlic wiejskich zaproponowali opłaty za korzystanie w następujących wysokościach: Budynek użyteczności publicznej Stawki za korzystanie ze świetlic Imprezy, przyjęcia okolicznościowe ( wynajem sali  do 7 dni) - wesela Imprezy, przyjęcia okolicznościowe (wynajem sali do trzech dni) Godzinowa Spotkania, szkolenia, prezentacje Białaczów 1 500,00 200,00  50,00 Wąglany 500,00 150,00 50,00 Parczów 500,00 150,00 50,00 Sobień 500,00 150,00 50,00 Parczówek 500,00 150,00 50,00 Miedzna Drewniana 1 300,00 200,00 50,00 Zakrzów 500,00 150,00 50,00 Petrykozy 500,00 150,00 50,00 Sędów 500,00 150,00 50,00 Skronina 1 300,00 200,00 50,00 Radwan 800,00 200,00 50,00 Kuraszków 500,00 150,00 50,00 Żelazowice 1 300,00 200,00 50,00 Członkowie Komisji w trakcie omawiania projektu regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów dodatkowo zaproponowali uwzględnienie 20% rabatu od stawek podstawowych dla mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Białaczów korzystających ze świetlic wiejskich na cele podane jak w tabeli. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk - wniósł zastrzeżenia do omawianego regulaminu, a mianowicie do § 3 ust. 3 który dotyczy że Urząd Gminy Białaczów nie ma obowiązku zapewnienia najemcom świetlicy lokalu zastępczego w przypadku przeprowadzenia wyborów lub konieczności urządzenia innych spotkań okolicznościowych związanych z działalnością organów samorządowych. Radna E. Lasota - poruszyła problem opieki nad świetlicami, poinformowała, że obecnie w miejscowości której mieszka klucz do świetlicy ma Sołtys co jest dużym utrudnieniem np. dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, ponieważ mają dużo spotkań związanych ze swoją działalnością statutową, które odbywają się w świetlicy i za każdym razem muszą prosić o klucz. Ad. 3. Sprawy bieżące. W związku z brakiem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji o godzinie: 15:10 Na powyższym posiedzeniu Komisja podjęła następujące wnioski:   1. Zakupić i zamontować szamba przy świetlicach wiejskich w Zakrzowie, Sędowie i w Kuraszkowie. 2. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Białaczów następujących zmian: - w § 3 ust. 3 uwzględnić obowiązek zapewnienia przez Urząd Gminy Białaczów lokalu zastępczego w przypadku o którym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu. - w § 7 uwzględnić odpowiedzialność materialną oraz stosowne wynagrodzenie z niej wynikające. 3. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do załącznika Nr 1 projektu przedmiotowego regulaminu, proponowanych opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich: § 1. 1. Określa się opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich Budynek użyteczności publicznej Stawki za korzystanie ze świetlic Imprezy, przyjęcia okolicznościowe ( wynajem sali  do 7 dni) - wesela Imprezy, przyjęcia okolicznościowe (wynajem sali do trzech dni) Godzinowa Spotkania, szkolenia, prezentacje Białaczów 1 500,00 200,00  50,00 Wąglany 500,00 150,00 50,00 Parczów 500,00 150,00 50,00 Sobień 500,00 150,00 50,00 Parczówek 500,00 150,00 50,00 Miedzna Drewniana 1 300,00 200,00 50,00 Zakrzów 500,00 150,00 50,00 Petrykozy 500,00 150,00 50,00 Sędów 500,00 150,00 50,00 Skronina 1 300,00 200,00 50,00 Radwan 800,00 200,00 50,00 Kuraszków 500,00 150,00 50,00 Żelazowice 1 300,00 200,00 50,00 - uwzględnić 20% rabat od stawek podstawowych dla mieszkańców zameldowanym na terenie Gminy Białaczów korzystającym ze świetlic wiejskich na cele jak podane w tabeli                Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Komisji Budżetu, Anna Gołacka                                                                                 Finansów i Inwestycji                                                                                                         Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.04.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.04.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/2015, Z dnia: 27.03.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 27 marca 2015 r. Komisja rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji - według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Prusek, Skarbnik Gminy - Irena Wilk Przewodniczący Komisji powitał obecnych i i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: Przedstawiony porządek obrad: 1. Omówienie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Porządek obrad przez Członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1. Omówienie projektów uchwał - projekt uchwały Nr VII/27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Głos zabrała Skarbnik Gminy Białaczów informując na temat zmian w dochodach i wydatkach. Skarbnik Irena Wilk- Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 103.920 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 48.771 zł zgodnie z tabelą uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 465.028 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 331.783 zł zgodnie z tabelą złączoną do uchwały. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody- 18.232.095 złotych, w tym: dochody bieżące-16. 005. 917 zł oraz dochody majątkowe 2.226.178 zł. Wydatki-20.304.985 zł, w tym: wydatki bieżące 14.775.783 zł oraz majątkowe 5.529.202 zł. Deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 665.694 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2.738.584 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 665.694 zł, kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym- 2.072.890 zł z tego WFOSGW w Łodzi-1. 457.984 zł. Ustala się przychody w wysokości 3.707.711,52 zł w tym: wolne środki w wysokości- 711.931,39 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyty i pożyczki w wysokości 2.995.780,13 zł: a) zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie w BGK- 665.694 zł, b) zaciągnięte na rynku krajowym- 2.330.086,13 zł. Ustala się rozchody w wysokości 1.634.821,52 zł w tym: spłaty kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 969.127,52 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 665.694 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na : finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty-1.000.000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty-2.738.584 zł w tym na wyprzedzające finansowanie do kwoty 665.694 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty- 969.127,52 zł, koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań-55. 000 zł. Pani Skarbnik na koniec wypowiedzi poprosiła chętnych o zadawanie pytań. W związku z brakiem pytań i uwag przystąpiono do następnego projektu uchwały - projekt uchwały Nr VII/28/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022 Skarbnik i. Wilk - w ślad za zmianami w budżecie idą zmiany do WPFu. Brak uwag do powyższego projektu uchwały Radny M. Adamus - poinformował na temat problemu jaki wystąpił w Sędowie przy świetlicy ponieważ nie ma szamba są tylko studzienki, gdy pada deszcz szybko się zapełniają. Zasugerował, że na okres przejściowy zanim miejscowość będzie podłączona do kanalizacji można umieścić plastikowe zbiorniki. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat skanalizowania pozostałej części Gminy. - projekt uchwały Nr VII/29/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Białaczów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ" Radna E. Lasota poinformowała na temat powyższego projektu wyjaśniła, że obecnie zmieniła się osoba, która będzie wchodzić w skład zespołu LGD i w związku z tym niezbędne jest podjęcie takiej uchwały. Radni do powyższego projektu nie mieli zastrzeżeń Następnie Radny W. Świtkowski zwrócił się z pytaniem do Skarbnika czy w tym roku planowana budowa kanalizacji. W odpowiedzi Skarbnik poinformowała że w 2015 roku przewidziany jest tylko projekt w miejscowościach Sędów, Skronina i Zakrzów. Następnie Radni poruszyli temat skażenia wody w Żelazowicach. Radna E. Lasota- poinformowała, że w ramach prac gwarancyjnych pomalowana została część świetlicy w Sobieniu oraz zwróciła się z pytaniem czy w Gminie jest przeprowadzany audyt i kiedy będą jego wyniki. Skarbnik I. Wilk - potwierdziła, że w Gminie był przeprowadzany audyt w chwili obecnej jest sporządzany protokół. Radna E. Lasota - zaproponowała, aby zrobić przegląd świetlic w Gminie Białaczów a potem ustalić propozycje opłat za korzystanie ze świetlic w poszczególnych miejscowościach. - projekt uchwały Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki Radna E. Lasota - jeżeli powyższa uchwała zostanie przyjęta to do końca lipca Wójt zobowiązany jest przekazać sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków następnie sołtys do końca września przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła informacje na temat wysokości prognozowanych kwot przypadających na poszczególne sołectwa: 1. Białaczów- 29.158,30 zł, 2. Kuraszków- 10.817,73 zł, 3. Miedzna Drewniana- 22.860,11 zł, 4. Ossa- 8.106 zł, 5. Parczów- 16.707.70 zł, 6. Parczówek- 18.398,89 zł, 7. Petrykozy- 21.402,19 zł, 8. Radwan- 12.800, 49 zł, 9. Sędów- 15. 891, 27 zł, 10. Skronina- 29.158, 30 zł, 11. Sobień- 13.383,66 zł, 12. Wąglany- 17.115,92 zł, 13. Zakrzów- 11.643,16 zł, 14. Żelazowice- 15.803,80 zł. Radny W. Świtkowski - poinformował że on osobiście będzie głosował przeciw wyodrębnieniu środków na fundusz, po czym wyjaśnił z jakimi problemami się to wiąże, zwłaszcza dla sołtysów. Radna E. Lasota- każdy powinien swobodnie zadecydować, ja osobiście będę za wyodrębnieniem środków na fundusz. My generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do centralizacji, ale trzeba się przyzwyczaić się, że ludzie mogą decydować w swoich miejscowościach o przeznaczeniu środków. Traktuje się budżet gminy jako własność gminy to nie jest tak, to są pieniądze ludzi. Mnie to nie wystarcza, że wybieram rządzących, mnie interesuje to dokąd oni zmierzają, w jakim kierunku, dlatego jestem za. Brak uwag do powyższego projektu uchwały - projekt uchwały VII/31/2015 r z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego Wyjaśnień do w/w uchwały udzieliła Skarbik Gminy poinformowała że dotacja ta przekazywana jest dla Gminy Opoczno na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Magazynu Żywności Unijnej w 2015 r. oraz przedstawiła dane ze sprawozdania za rok poprzedni. Gmina Białaczów przeznaczyła na ten cel 2 tys. zł, a z pomocy korzysta 754 osoby z naszej gminy. Gmina Żarnów przeznacza na ten cel 3 tys. zł, Sławno 2 tys. zł, Poświętne 1.200 zł, Paradyż 2 tys. zł. Powyższy projekt przez Radnych został przyjęty pozytywnie. - projekt uchwały VII/32/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów Radny W. Świtkowski - poinformował, że projekt w/w był omawiany na Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami członkowie komisji zaopiniowali go pozytywnie. Brak uwag do powyższego projektu uchwały. - projekt uchwały VII/33/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Białaczów Skarbnik I. Wilk - po przyjęciu powyższej uchwały Wiceprzewodniczący oraz Przewodniczący Komisji otrzymywać będą 530 zł, a pozostali Radni 450 zł, do tej pory była to kwota dla Wiceprzewodniczących i Przewodniczących Komisji 477 zł a dla pozostałych Radnych 397 zł . Podwyżka procentowo wynosi dla Wiceprzewodniczący i Przewodniczących Komisji 11%, a dla pozostałych Radnych 13,33 %. Radny M. Franaszczyk - poruszył temat wynagrodzenia dla Radnych i Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczących Komisji. Mianowicie Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komisji powinien mieć taką samą podwyżkę jak pozostali Radni, czyli 13 %. Radna E. Lasota - dlaczego nie ma projektu uchwały dotyczącej diety dla Pana Przewodniczącego. Ostatnia uchwała dotycząca diety dla Przewodniczącego podjęta była w 2006 roku, ale uważam że trzeba tę kwestię odświeżyć. Uważam , że jest duża różnica między dietą Przewodniczącego Rady a dietą Radnych. Projekt uchwały przez członków komisji został przyjęty. - projekt uchwały Nr VII/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa Skarbnik I. Wilk- poinformowała na temat zmiany diet dla sołtysów. Sołtysi otrzymywali do tej pory 120 zł natomiast zwiększenie nastąpi na kwotę 140 zł. Radny Z. Wereszka- uważam, że powinna obowiązywać zasada proporcjonalności względem całego podatku w danej miejscowości. Na 100 % mieszkańców mojej wsi, 80 % nie płaci podatku u sołtysa. Radny M. Franaszczyk- wiem,że tendencja maleje, parę lat wcześniej podatek rolny był dwa razy mniejszy. Nie należy podnosić prowizji większej niż 10 %. Radny Z. Wereszka- przykładowo podatku we wsi Parczów jest 200 tys. zł. Niech sołtys niezależnie od tego czy sam zbiera dostanie 10 %. Radny M. Franaszczyk- wtedy sołtys nie dążył by do tego, aby zbierać podatek. Radny W. Świtkowski- jestem za tym, aby prowizja była naliczana jak do tej pory czyli od kwoty zebranej przez sołtysa. Brak uwag do powyższego projektu uchwały. - projekt uchwały Nr VII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białaczów Brak uwag do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek- poinformował że jest po rozmowie z Panią Wiesławą Kurowską Dyrektor PCPR w Opocznie i jest decyzja, że w GOPSie będzie przyjmował specjalista ds. pracy z rodziną. - projekt uchwała VII/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 688/2 o powierzchni 0,0242 ha, położonej w Radwanie Radna E. Lasota - jakie są nowe fakty w tej sprawie ? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - są wszczęte kroki, żeby przejąć działkę naprzeciwko świetlicy w Radwanie z przeznaczeniem na parking dla OSP i dlatego jest podjęta decyzja na sprzedaż działki pod sklepem w trybie bezprzetargowym. Brak uwag do powyższego projektu uchwały. Ad. 2. Sprawy bieżące Poproszony został Pan Przemysław Kowalczyk, który poinformował na temat akcji promocyjnej dotyczącej terenu zielonego w gminie pn. „Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem”. Głosowanie potrwa do 22 kwietnia. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zakończyło się o godzinie 10:50. Na powyższym posiedzeniu Komisja nie podjęła wniosków. Protokołowała: Przewodniczący Komisji Anna Gołacka Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.04.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/2015, Z dnia: 27.01.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 27 stycznia 2015 roku.     Komisja rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Irena Wilk – Skarbnik Gminy, 3. Krystyna Gołąb – Pracownik UG. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji Maciej Franaszczyk, witając wszystkich przybyłych, po czym przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Omówienie projektów uchwał, 2. Sprawy bieżące. Członkowie Komisji zaproponowali wprowadzenie do proponowanego porządku obrad punktu dotyczącego omówienia uchwał dotyczących wysokości diet dla radnych i sołtysów, po zmianach porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Omówienie projektów uchwał, 2. Omówienie uchwał dotyczących wysokości diet dla radnych i sołtysów, 3. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1 Omówienie projektów uchwał W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji zaproponował omówienie uchwał dotyczących budżetu, propozycja przez radnych został przyjęta pozytywnie: projekt uchwały Nr V/23/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2015. Do powyższego projektu głos zabrała Skarbnik Gminy, która na wstępie poinformowała o błędzie w uchwale dotyczącej budżetu na 2015 r. a mianowicie: Skarbnik Gminy I. Wilk – tabela nr 2 do uchwały nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2014 r dotycząca planu wydatków na rok 2015 ulega zmianie w następujący sposób: w rozdziale 01010 dodaje się paragraf 6050 – kwota 200.000 zł. w rozdziale 60017 paragraf 6050 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł. Plan po zmianach wynosi 300.000 zł. projekt uchwały Nr V/24/2015 w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2014 z dnia 30.12.2014 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022. Skarbnik Gminy I. Wilk – w uchwale nr IV/17/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022 w załączniku „wykaz przedsięwzięć do WPF” dodaje się przedsięwzięcie pn „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. projekt uchwały Nr V/25/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy. Skarbnik Gminy I. Wilk – dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 1 . Podział na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia zał. nr 1 do powyższej uchwały. Budżet po zmianach wynosi: dochody – 18.227.271 zł. w tym: dochody bieżące – 16.013.593 zł. oraz dochody majątkowe – 2.213.678 zł. wydatki – 20.222.065 zł. w tym: wydatki bieżące – 14.732.868 zł. oraz majątkowe 5.489.202 zł. Deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 665.694 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2.660.488 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości – 665.694 zł. kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 1.994.794 zł. z tego w WFOŚiGW w Łodzi – 1.457.984 zł. W związku z powyższym przygody ustala się w wysokości 3.629.615,52 zł. oraz rozchody 1.634.821,52 zł. projekt uchwały Nr V/26/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022. Skarbnik Gminy I. Wilk – to samo zadanie, które jest wyszczególnione w zmianach w budżecie jest wyszczególnione do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bo kiedy zmienia się budżet to automatyczne ulegają zmiany w WPF. Radna E. Lasota – do kiedy powinno się zgłaszać do budżetu planowane zadania na następny rok. Skarbnik Gminy I. Wilk – najlepiej jest zgłaszać do września bo ja muszę projekt budżetu przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej najpóźniej do 15 listopada. W związku z brakiem pytań i uwag do powyższych projektów uchwał Przewodniczący Komisji podziękował Pani Skarbnik za udzielone informacje. projekt uchwały Nr V/18/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r. W związku z brakiem pytań i uwag do powyższej uchwały, przystąpiono do mówienia następnego projektu uchwały. projekt uchwały Nr V/19/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. Pracownik UG – A. Gołacka – co roku udzielana jest taka pomoc dla Powiatu Opoczyńskie, są to środki przeznaczane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na wsparcie placówek interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego, z których również korzystają mieszkańcy gminy Białaczów w formach takich jak: poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, terapia rodzin, poradnictwo socjalne, konsultacje dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie narkomanii, wsparcie dla Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych przez gminy. Powyższe zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Na jutrzejsze posiedzenie Sesji Rady Gminy jest zaproszona Pani Wiesława Kurowska Dyrektor PCPR, która udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat przeznaczenia dotacji oraz funkcjonowania PCPR. W związku z brakiem pytań uwag do powyższego projektu Przewodniczący Komisji odczytał następny projekt uchwały. projekt uchwały Nr V/20/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 688/2 o powierzchni 0,0242 ha położonej w Radwanie. W pierwszej kolejności głos w tej sprawie zabrał Radny Waldemar Świtkowski, który w skrócie udzielił informacji na powyższy temat. Radna E. Lasota – moim zdaniem gmina działek nie powinna się pozbywać i nie wiadomo jaka jest kondycja tej spółdzielni, która chce ją nabyć. Radny M. Franaszczyk – z jednej strony jako urząd staramy się o nabycie działek, kompleksu za boiskiem a z drugiej strony pozbywamy się innych małych działek. Pracownik UG K. Gołąb – na działce wspólnoty w latach 60/70-tych wybudowano sklep i nikt nie protestował a później dobudowano tam strażnicę. W tej chwili sprawa wygląda tak, jeżeli ktoś jest na czyimś gruncie to po trzydziestu latach należy mu się zasiedzenie i GS kiedy by wystąpił do Sądu, że chcą to działkę zabrać, to my byśmy do tego nic nie mieli. Cena jaką ustalił rzeczoznawca 3.500 zł. za taką powierzchnie to nie jest taka niska i oni chcą tą działkę od nas odkupić w trybie bezprzetargowym. Przewodniczący Rady Z. Prusek – czy gmina ma w tym interes wyzbycia się tej działki. Radny Z. Wereszka – wspomnę, że jest radny z tamtej miejscowości, który zna sytuacje i ja w dużej mierze oparł bym się na jego zdaniu. Radna E. Lasota – czy jest to wspólnota Pracownik UG K. Gołąb – nie jet to wspólnota, jest to własność gminy. Radna E. Lasota – ile jest jeszcze takich sytuacji w gminie. Pracownik UG K. Gołąb – bardzo dużo, do tej pory nikt nie zwracał uwagi na prawo własności, w tej chwili do każdej własności się inaczej podchodzi. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat bezprzetargowego przekazania działki nr 688/2 o pow. 0,0242 ha położonej w miejscowości Radwan. Radni w dyskusji dot. w/w tematu poruszyli sprawę dotyczącą zakupu działki 0,03 ha na przeciwko sklepu w Radwanie, która mogłaby być przeznaczona na wybudowanie parkingu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanie. Po omówieniu powyższych spraw członkowie Komisji podjęli decyzję, żeby projekt uchwały Nr V/20/2015 zdjąć z porządku obrad jutrzejszej sesji. projekt uchwały Nr V/21/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk – wpłynął wniosek do Wójta o zmianę tej uchwały, obecny projekt jest odpowiedzią na nasz wniosek, po przegłosowaniu tej uchwały radny będący jednocześnie sołtysem, będzie mógł brać dwie diety z tytułu pełnienia tych funkcji. Radna E. Lasota – ta uchwała miała wadę jeżeli radny będący sołtysem wystąpi o wypłatę zaległych diet, to gmina powinna być w gotowości do wypłaty takiej diety. Radny Z. Wereszka – dla mnie osobiście, jeżeli sytuacja dotyczyła by mnie, to ja bym nie wystąpił o zwrot tych środków. Radny Waldemar Świtkowski, poinformował, że jeżeli by chodziło o jego osobę on również nie wystąpił by do gminy o zwrot tych środków. W związku z brakiem uwag do w/w uchwały radni przystąpili do omówienia następnego projektu uchwały. projekt uchwały Nr V/21/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie. Pracownik UG – A. Gołacka - wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego o wytypowanie przedstawiciela do składu rady społecznej Szpitala Powiatowego w Opocznie i propozycja, jest taka ażeby jak w latach ubiegłych wytypować Wójta na to stanowisko. Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Opocznie. Powyższy projekt został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie. Po omówieniu powyższych spraw Przewodniczący Komisji zarządził 10 – minutową przerwę Po przerwie Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji wznowił obrady. Ad 2. Omówienie uchwał dotyczących wysokości diet dla radnych i sołtysów, W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji odczytał uchwałę Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującej radnemu Gminy. Radna E. Lasota – każda rada powinna sobie ustalić diety, u nas trochę późno się to dzieje i stąd moje pytanie na jakiej podstawie dostajemy diety, jeżeli nie podjęliśmy sobie takiej uchwały. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk – jeżeli rada nie zmienia wysokości diet to nas obowiązuję uchwała, która była podjęta wcześniej. Radna E. Lasota – z tym, że jeszcze raz powtarzam każda rada powinna sonie ustalić swoje diety. Radny W. Świtkowski – powinna ale nie musi. Radna E. Lasota – rada musi sobie ustalić, dlatego że o ile obowiązuje tutaj w radzie ciągłość merytoryczna o tyle nie personalna bo gdyby tak było to również wynagrodzenie dla Wójta powinno być na podstawie starej uchwały bo on też jest z wyboru. Radny Z. Wereszka – Wójt wystąpił z wnioskiem nowej uchwały, natomiast rada nie. Radna E. Lasota – ja np. nie uchwalałam tego, żeby 20% zdjąć mi z diety dlatego że nie byłam na jednym posiedzeniu, każda rada musi sobie sama ustalić dla siebie. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk – na wcześniejszych posiedzeniach nie mogliśmy podjąć uchwały, mogliśmy podjąć dyskusję, bo projekty uchwał przygotowuje Wójt na wniosek Rady. Radna E. Lasota – jest jeszcze jedna taka sprawa dotycząca diety dla Przewodniczącego. Dlaczego w zeszłej kadencji nie była zmieniona uchwała a powinna być taka uchwała. Przewodniczący Rady Z. Prusek – jeżeli jest taka konieczność to się tym zajmę. Przewodniczący Komisji odczytał treść uchwały na podstawie której naliczana jest dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat wysokości diet dla radnych, oraz możliwości ustalenia stałej podstawy diety dla radnych w wysokości 30% bez względu na obecność na Sesji Rady i Komisji w danym miesiącu. Radna E. Lasota – ustalenie diet zależy tylko od radnych jest tutaj zasada swobodnego uznania przez radę. Przewodniczący Rady Z. Prusek – nie sposób nie zauważyć że poprzednia rada przed podjęciem uchwały dotyczącej diet dla radnych analizowała to w odniesieniu do sąsiednich gmin, do oceny społeczeństwa do możliwości budżetu gminy. Radna E. Lasota – mnie zależy na tym żeby ta rada miała dobry wizerunek i żeby po prostu radni mieli samopoczucie że mają jakieś wynagrodzenie, zasługują na to ale także muszą wykazać się. Chodzi mi o pewien szacunek dla rady, którego do tej pory nie zawsze dostrzegałam. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk – bo jeżeli nie będzie takiego motora zachęcającego w postaci obniżania diety to różnie część radnych może podejść do uczestniczenia w posiedzeniach natomiast powinna być ta postawa która daje możliwość wypłacenia radnemu diety bez względu na to czy uczestniczy w posiedzeniach czy nie, ponieważ radny działa również w terenie. Radny W. Świtkowski – to poczekajmy jak do tej sprawy ustosunkuje się radca prawny a teraz zajmijmy się kwotami. Radna E. Lasota – rozpiętość między dietą Przewodniczącego a radnego jest zbyt duża, jest wielu radnych, którzy pracują intensywnie, może 30 %? Radny Z. Wereszka – ja tutaj mam takie zderzenie dwóch rzeczy mamy budżet, który jest jaki jest generalnie przyjmuje, że większość radnych ma podejście społeczne do sprawy i kwestie diety traktuje drugorzędnie mówię część radnych nie wszyscy natomiast jest rzecz, która uderza mnie bardzo mocno jeżeli chodzi o moje zastanawianie się. Jeżeli Rada w stosunku 9 do 6 zdecydowała o pieniążkach przyznanych Wójtowi w kwocie jakiej przyznała, wydaję mi się trochę dziwne, bo tam nie ma oszczędności a tu mają pozostać stawki minimalne jakie były. Radna E. Lasota – jeżeli chodzi o sołtysów to tutaj historia jest zróżnicowana, były okresy kiedy sołtys brał wynagrodzenie ale obowiązki też miał inne, oraz były okresy kiedy pracował społecznie, ale wtedy najlepiej pracował kiedy dostawał wynagrodzenie. Radny Z. Wereszka – ja absolutnie tego nie neguje. Radna E. Lasota – jeżeli są te diety i jest taka możliwość to dlaczego ma być jakieś takie minimalizowanie sprawy, uważam że radni powinni przynajmniej te 30 % dostać. Radny W. Świtkowski – jak to wychodzi kwotowo. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk – 30 % to by było w granicach 800 zł. Radna E. Lasota – to wszystko jest przecież do przemyślenia, zastanówcie się. Radny W. Świtkowski – i jeszcze będziemy musieli się odnieść do diet sołtysów. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk – ta podwyżka byłaby trochę taka drastyczna. Radny W. Świtkowski – moje zdanie jest takie zdanie że trzeba też zerknąć jak jest w innych gminach. Radna E. Lasota – a ja nie wiem z czego to wynika, że chcecie koniecznie o taki wizerunek dbać czy po prostu macie jakieś inne motywy bo ja nie za bardzo rozumiem. Radny Z. Wereszka – ja osobiście uważam, że jest to nie moralne podnieść sobie dietę o 30 %, uważam że jest to niemoralne. Ja jestem radnym który startuje w całej zabawie i to co się stało z pensją Wójta uważam za złe i nie bardzo bym chciał podnieść rękę za tym żeby dieta radnego również wzrosła o 30 %. Uważam to za nietaktowne. Radna E. Lasota – ja miała zastrzeżenia naprawdę dość spore jeżeli chodzi o kompetencje Wójta, bo jeżeli ktoś naprawdę jest kompetentny z doświadczeniem nie mam nic przeciwko temu żeby miał wynagrodzenie odpowiednie i dla tego miałam inne zdanie, żeby wyjść z jakiegoś pułapu niższego, żeby później rozpoznać czy warto podwyższyć Wójtowi. Natomiast jeżeli chodzi o radnych to uważam że są to ludzie kompetentni, każdy gdzieś tam coś do tej pory robi, ma jakąś wiedzę ma jakieś rozeznanie dla mnie są to wartościowi ludzie dlatego uważam że powinni mieć satysfakcję i odrobinę sobie podnieść, przecież to nie są jakieś bajońskie sumy, to są sumy na to żeby przyjechać i odjechać, ja mogę pracować za darmo mówię wam to otwarcie bo nie w tym rzecz ale między innymi po to się wynagradza ludzi że coś potrafią zrobić, czyli dopingować do tego, motywować. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk – czy jako Komisja składamy Wójtowi wniosek o zmianę wysokości diet dla radnych. Członkowie podjęli decyzję o zgłoszenie wniosku Wójtowi o zmianę diety – ryczałtu dla radnych Ad. 3. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie Przewodniczący Komisji rozdał członkom przygotowany prze pracownika raport o przedsiębiorcach działających na terenie gminy Białaczów. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował że odbyło się spotkanie z firmą, z Wrocławia która zajmuje się oświetleniem oraz przedstawił Komisji analizę efektywności, wymiany lamp na terenie gminy która została zaprezentowana przez firmę – analiza stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Po omówieniu spraw dotyczących oświetlenia, wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat naprawy dróg gminnych oraz śródpolnych na terenie gminy. W związku z wyczerpaniem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji o godzinie: 12:10 Na powyższym posiedzeniu Komisja podjęła następujący wniosek:   1. Komisja wnioskuje o zmianę diety – ryczałtu dla radnych w następujący sposób: Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Radni – Przewodniczący Komisji Rady – 23%, pozostali Radni – 20% maksymalnej wysokości diety o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – ryczałt płacony miesięcznie. Nieobecność Radnego na posiedzeniu powoduje każdorazowo potrącenie 20% sumy należnego ryczałtu. Komisja proponuje ustalenie stałej podstawy diety/ryczałtu dla radnych w wysokości 30 % diety Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Radnych – Przewodniczący Komisji Rady oraz pozostałych Radnych, bez względu na obecność na Sesji Rady Gminy i Komisji w danym miesiącu.           Protokołowała: Przewodniczący Komisji Budżetu, Anna Gołacka Finansów i Inwestycji Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/2015, Z dnia: 09.01.2015
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 9 stycznia 2015 roku. Komisja rozpoczęła się o godzinie 9:00, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – według załączonej do protokołu listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji Maciej Franaszczyk, witając wszystkich przybyłych, po czym przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 2. Opracowanie planu komisji na rok 2015, 3. Sprawy bieżące. Powyższy porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. W powyższym punkcie tematu, Radni przystąpili do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Na powyższą funkcje zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Brzeskiego. Kandydat wyraził zgodę. Z powodu braku zgłoszeń innych kandydatów na powyższe stanowisko zamknięto listę i przystąpiono do głosowania jawnego. Za kandydaturą Pana Tomasza Brzeskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji głosowało 6 radnych. W wyniku głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji wybrano Pana Tomasza Brzeskiego. Ad.2. Opracowanie planu pracy na rok 2015. W pierwszej kolejności członkowie komisji poruszyli temat terminów posiedzeń Komisji. Członkowie proponowali ażeby posiedzenia odbywały się w godzinach rannych lub południowych. Radny Z. Wereszka – powinniśmy się zająć kwestią rozliczania finansowego obecności na posiedzeniach komisji. Działamy na zasadach przyjętych przez poprzednią radę i to sobie jest ale należy to zweryfikować. Jeżeli ryczałt wynosi 400 zł/msc. a w danym miesiącu odbywały się cztery posiedzenia i radnego nie było na dwóch posiedzeniach to powinien dostać 200zł. a nie czterysta pomniejszone o 20% za każdą nieobecność. Moim zdaniem ryczałt powinien być wypłacany proporcjonalnie. Następnie Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk, odczytał uchwałę Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującej Radnemu Gminy – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu Nr 2 Radny Z. Wereszka – moim zdaniem powinno być potrącone adekwatnie do udziału w posiedzeniu, czyli jeżeli w miesiącu są dwa posiedzenia a radny uczestniczył na jednym posiedzeniu przy ryczałcie wynoszącym 400 zł. to powinno się w takiej sytuacji potrącić 50% a nie 20% jak jest w uchwale. Następnie radni przystąpili do przegłosowania propozycji radnego Z. Wereszki: W wyniku głosowania 1 radny głosował za powyższą propozycją, 4 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Następnie Radna E. Lasota wystąpiła z wnioskiem o zmianę uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów, uzasadniając że przedmiotowa uchwała narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy. Na podstawie tej uchwały Radny pełniący jednocześnie funkcję sołtysa nie może brać diety przeznaczonej dla sołtysów ponieważ w tytule uchwały jest zapis za udział w pracach rady a to jest nie zgodne ze statutem gdzie jest zapis, że sołtys może uczestniczyć w pracach Rady a nie musi – treść przedmiotowej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do mniejszego protokołu. W związku z powyższym radni przystąpili do przegłosowanie wniosku dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej diet sołtysów. W wyniku głosowania członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany wniosek. Radni ustalili, że na następnym posiedzeniu Komisja zajmie się ustaleniem propozycji diet dla radnych i sołtysów. Następnie Radni przystąpili do opracowania planu pracy Komisji na rok 2015. W I kwartale zaproponowano następujące tematy: 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na 2015 r. 2. Omówienie uchwał dotyczących wysokości diet dla radnych i sołtysów. 3. Zmiany w budżecie gminy. 4. Sprawy bieżące. Na II kwartał Komisja opracowała następujące tematy: 1. Ocena stanu dróg na terenie gminy – komisja wyjazdowa. 2. Stan zadłużenia w opłatach lokalnych (woda, ścieki, podatek, śmieci) 3. Zapoznanie się ze stanem inwentaryzacji przyłączeń wodno-kanalizacyjnych w gminie Białaczów. 4. Zmiany w budżecie gminy. 5. Sprawy bieżące. Następnie radni poruszyli temat oczyszczalni ścieków. Przewodniczący Komisji M. Franaszczyk - zamiast rozbudowy oczyszczalni ścieków, powinna powstać oczyszczalnia w miejscowości Parczówek, to odciążyło by przepompownie Radny Z. Wereszka – ja uważam, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, są o wiele bardziej przydatne niż utrzymanie całej infrastruktury. Radna E. Lasota – jest inny problem otóż te wsie, które są nieskanalizowane mają problem z odbiorem ścieków. Nie ma na terenie gminy żadnej prywatnej firmy, która by się tym zajęła. Gmina nie może wywozić nieczystości bo nie ma na to uprawnień. Radny Z. Wereszka – czy jest możliwość poznania przedsiębiorców i podatników innych niż gospodarstwa rolne, czyli różnych firm działających na terenie gminy a mianowicie kto płaci podatki. Radna E. Lasota – czy nasze jednostki organizacyjne nie mają zaległości w opłatach, np. GOPS czy nie ma zaległości w ZUS-ie Radny W. Świtkowski – takie zaległości były wcześniej za rządów wcześniejszej Kierowniczki, a teraz z tego co mi wiadomo wszystko jest uregulowane. Radni zaproponowali, żeby na najbliższe spotkanie pracownik odpowiedzialny w Urzędzie Gminy przygotował zestawienie zarejestrowanych firm działających na terenie Gminy Białaczów. W III kwartale komisja zaproponowała następujące tematy: 1. Ocena stanu inwestycji w Gminie Białaczów. 2. Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Białaczów. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 4. Zmiany w budżecie gminy. 5. Sprawy bieżące. Na IV kwartał przyjęto następujące tematy: 1. Stawki podatkowe na 2016 rok 2. Omówienie strategii skanalizowania gminy Białaczów, 3. Ocena projektu budżetu na 2016 rok, 4. Podsumowanie pracy komisji za 2015 rok, 5. Zmiany w budżecie gminy 6. Sprawy bieżące. Opracowany projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu Ad.3 Sprawy bieżące W związku z brakiem tematów w powyższym punkcie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji o godzinie: 11:01 Na powyższym posiedzeniu Komisja podjęła następujący wniosek: 1. Zmienić treść uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów. Protokołowała: Przewodniczący Komisji Budżetu, Anna Gołacka Finansów i Inwestycji Maciej Franaszczyk
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/2014, Z dnia: 16.12.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 16 grudnia 2014 roku We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 2. Skarbnik – Irena Wilk 3. Kierownik USC – Zofia Kwaśniewska 4. Kierownik CIS – Ewa Kądziela 5. Pracownik socjalny CIS Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1000. Na początku spotkania do głosowania została poddana propozycja poprowadzenia wspólnego posiedzenia przez Pana Zdzisława Pruska – Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów. Propozycja została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Przewodniczący Posiedzenia Pan Zdzisław Prusek, w pierwszej kolejności zaproponował wprowadzenie punktu dotyczącego współpracy Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie, oraz zmiany kolejności omawianych tematów. Propozycja wprowadzenia zmian do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Współpraca Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie. 2. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. 3. Przedstawienie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Białaczów na 2015 rok. 4. Ocena projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 5. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2015. 6. Sprawy bieżące. Ad.1. Współpraca Urzędu Gminy Białaczów z Centrum Informacji Społecznej w Opocznie. W punkcie pierwszym głos zabrała Z-ca Prezesa Interregion Pani Ewa Kądziela poinformowała na temat trójporozumienia, które jest realizowane od 2009 roku. E. Kądziela CIS - osoby, które do tej poru brały udział w programie realizowanym przez CIS „Zielone Światło” pracowały na rzecz Gminy Opoczno, a można by to było zmienić i mieszkańcy Gminy Białaczów pracowały by na terenie Gminy Białaczów. Pani E. Kądziela poinformowała na temat kosztów jakie będą wynikać z tej współpracy, które przedstawiają się następująco: Kalkulacja podstawowych kosztów uczestnictwa w Programie reintegracji społeczno- zawodowej CIS „Zielone Światło” przez grupę 40 osób, mieszkańców Gminy Białaczów (bez względu na ilość osób uczestniczących w Programie CIS, zawsze musza być 4 grupy zawodowe minimum 6 osobowe – bez względu na to, czy będzie to 20 czy 40 uczestników koszty będą zawsze jednakowe – im wieksza grupa osób, uczestników Programu, tym większa szansa na obniżenie kosztów funkcjonowania Filii CIS Białaczowie: 1. Wkład własny finansowy Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło” z siedzibą w Opocznie na rzecz Filii w Białaczowie: 1.1 obsługa administracyjna – 2 osoby – wkład własny finansowy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie wysokości tego wkładu finansowego, 1.2 koszty amortyzacji prywatnego pojazdu + zużycie paliwa – wkład własny finansowy, nieokreślony kwotą, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest możliwy do określenia, 1.3 pozyskane środki finansowe na świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla uczestników Programu CIS, mieszkańców Gminy Białaczów za okres 12 m-cy w kwocie = 508 713,60 zł brutto – wypłata w 100% (bez odliczeń takich jak np. chorobowe, nieobecność nieusprawiedliwiona, inne przewidziane Ustawą o zatrudnieniu socjalnym), a w tym za 1 m-c= 42 392, 80 zł. brutto. 2. Oczekiwany wkład finansowy Gminy Białaczów celem dofinansowania uczestnictwa w Programie CIS, mieszkańców Gminy Białaczów przez Gminę Białaczów: 2.1 koordynator ds. reintegracji społeczno zawodowej, w kwocie =1312,00 zł brutto min. 6 godz. pracy dziennie, 2.2 trzech (3) instruktorów reintegracji zawodowej łącznie = 3 300,00 brutto, 2.3 pracownik socjalny min. 4 godz. pracy dziennie w kwocie =875,00 zł miesięcznie brutto, 2.4 księgowa = 800,00 zł (faktura), 2.5 doradca zawodowy = 500,00 zł brutto,(umowa zlecenia), 2.6 psycholog = 500,00 zł, (umowa zlecenia), 2.7 badania lekarskie, szkolenia BHP, Razem = 8 100,00 zł za 1 miesiąc – oczekiwane koszty dofinansowania przez Gminę Białaczów uczestnictwa w Programie CIS 60 osób, mieszkańcy Gminy Białaczów. 8 100,00 zł za 1 miesiąc x 12 m-cy w okresie od stycznia 2015 do stycznia 2016 = 97 200,00 zł, które należy przewidzieć w budżecie Gminy. 3. W przypadku zapewnienia tej wysokości dofinansowania przez Gminę Białaczów, uczestnicy Programu CIS – Filia Białaczów – mogą wykonywać na rzecz Gminy Białaczów odpowiednie prace porządkowo gospodarcze i komunalne Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1. 4. Pozostałe koszty określone w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym art.10 ust. 6 pkt. Od 1 do 10, a w tym: a) badania lekarskie, b) szkolenia BHP prowadzone na bieżąco, c) zakup narzędzi, d) zakup odzieży ochronnej, e) zakup środków czystości na rzecz uczestników i do prowadzenia reintegracji zawodowej o odpowiednim charakterze – - nie włączamy obecnie do kalkulacji refundacji podstawowych kosztów uczestnictwa w Programie CIS, mieszkańców Gminy Białaczów. 5. Porównywalnie: a) wkład finansowy Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło” określony w pkt. 1.3 w okresie 1 m-ca = 42 392,80 zł – bez doliczenia wszystkich kosztów wkładu własnego finansowego, b) oczekiwany wkład finansowy Gminy Białaczów konieczny do realizacji Programu CIS przez mieszkańców Gminy Białaczów za 1 m-c = 8 100,00 zł – bez doliczania wszystkich koniecznych kosztów potrzebnych do realizacji zadania – uczestnictwo w Programie zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy Białaczów. 42 392,80 zł > od 8 100,00 zł bez doliczania pozostałych kosztów wkładu własnego Fundacji „INTERREGION” CIS „Zielone Światło”. Przewodniczący Rady Gminy – czy kwota 42.392,80 to jest za rok czy za miesiąc? E. Kądziela CIS – jest to kwota miesięczna. Nie otrzymujemy żadnych środków publicznych. Środki w kwocie 42 392, 80 są wypłacane miesięcznie dla 40 uczestników projektu. Przewodniczący Rady Gminy – czy można przeliczyć kwotę przekazywaną dla uczestnika projektu ? E. Kądziela CIS – razem z ubezpieczeniem jest to kwota 1,100 brutto na rękę ok. 800 zł. Fundacja na ten cel pozyskuje środki z Urzędu Pracy. Pani E. Kądziela poinformowała na temat podejmowanych działań dla osób zatrudnionych w CIS oraz na temat środków pozyskiwanych z innych źródeł. E. Kądziela CIS – utworzona na ternie gminy grupa w formie filii, potrzebowała by na początku budynku do stworzenia warunków dla tej grupy. Poinformowała na temat budynku naprzeciwko Gminy, który mógłby być przeznaczony do remontu przez tę grupę osób, która by brała udział w projekcie w ramach współpracy. Radny M. Franaszczyk – jaki jest to koszt jednostkowy? E. Kądziela CIS - koszty funkcjonowania CIS to jest kilkadziesiąt tysięcy i tego nie da się rozbić na koszty jednostkowe. Radny Z. Wereszka – idea wydaje się dobra, proszę oszacować ile gmina ma wydać środków finansowych? E. Kądziela CIS – jest to kwota około 8,100 zł brutto miesięcznie. W. Świtkowski – przykładowo jest to 40 osób a jeżeli liczba osób się zmniejszy to czy kwota też się zmniejsza? E. Kądziela CIS –Tak Radny Z. Wereszka – czy ma Pani statystykę czy osoby, które ukończyły projekt w ramach współpracy podjęły pracę? E. Kądziela CIS – na chwilę obecną dokładnych danych nie mam, ale jest to ok. 80% osób które podjęły pracę. Przewodniczący Rady Gminy - 8.100 zł kosztuje budżet Gminy w stosunku do 40 lub 50 osób jest to kwota 97.200 rocznie. E. Kądziela CIS – Centrum Integracji Społecznej odpowiada za efektywność wydania środków publicznych, współpraca polegała by na podstawie trójporozumienia czyli refundacji kosztów. Przewodniczący Rady Gminy – w trosce o nasz budżet zdecydowanie my też musimy oprzeć się o opinię GOPS, chcielibyśmy mieć informację czy jest takie zapotrzebowanie. E. Kądziela CIS – najpierw robimy konsultacje społeczne a następnie następuje rekrutacja. Przewodniczący Rady Gminy – czy musi być uchwała w sprawie przekazania dotacji. E. Kądziela CIS - refundacja następuje na podstawie art. 12 ustawy o zatrudnianiu socjalnym. Radny Z. Wereszka – Gmina przeznacza kwotę 8.100 zł na miesiąc, a co się dzieje w przypadku jak przekazujemy kwotę 2.000 zł na miesiąc? E. Kądziela CIS – to sie mija z celem. Przewodniczący Rady Gminy – jakie warunki musi spełnić instruktor? E. Kądziela CIS - nie musi spełniać żadnych warunków. Radny Z. Wereszka – czy instruktorem może być wolontariusz? E. Kądziela CIS – Nie. Radna B. Wilk – a dlaczego nie wolontariusz? E. Kądziela CIS – ponieważ jest to odpowiedzialność prawna. Pisząc wniosek przewidziałam przeszkody w znalezieniu osób instruktora zawodu . CIS nie zostało utworzone z żadnego projektu z jednych środków publicznych nigdy żaden Powiat ani UE nie dołożyło środków do utworzenia CIS. Kierownik GOPS T. Łukasik – czy do trójporozumienia potrzebna jest uchwała ? E. Kądziela – dla umowy TAK, dla porozumienia NIE Radny A. Martyka – jakie koszty dodatkowe musimy jeszcze ponosić. E. Kądziela CIS – żadnych. Przewodniczący Rady Gminy – poza kwotą 8.100 zł ponosimy jeszcze koszty utrzymania budynku. Radny Z. Wereszka – w momencie kiedy mam wydać pieniądze to muszę wiedzieć na jaki cel, dlatego też budżet gminy traktuje jako celowe wydanie środków. Dlatego też chcę zapytać czy przekazywanie co miesiąc kwoty 8.100 jest celowe. E. Kądziela CIS - my wykonujemy pracę na rzecz mieszkańców gminy. Celem jest reintegracja zawodowo-społeczna. Kierownik GOPS T. Łukasik – to jest to samo co my próbujemy zrobić z naszymi podopiecznymi. E. Kądziela CIS – my prowadzimy działalność nie tylko zawodową ale również działalność społeczną na rzecz tych mieszkańców. Kierownik GOPS T. Łukasik – jest to bardzo szczytny cel, ale dla nas są to bardzo duże koszty. E. Kądziela CIS – ja mogę obniżyć o koszty ponoszone na koordynatorów, którzy mogą być z waszej gminy. Koordynator powinien się orientować w prawie administracyjnym, oraz żeby przeszedł szkolenie podstawowe. Pani Ewa Kądziela poinformowała na temat ponoszonych kosztów na obsługę, zaproponowała żeby zorganizować spotkanie z radnymi i przedsiębiorcami i poinformować na temat możliwości współpracy. Przewodniczący Rady Gminy – bardzo serdecznie chciałbym podziękować Pani za przedstawienie informacji na temat współpracy E. Kądziela CIS – czy możemy rozpocząć przeprowadzenie rekrutacji na terenie gminy. Radny Z. Wereszka – musimy sie chwilę zastanowić zanim podejmiemy decyzję. Ad. 2. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Radny W. Świtkowski – jestem przeciwny takiej wysokości dodatku jaki jest proponowany w projekcie uchwały czyli 35%, powinno to być 20%. Radny M. Franaszczyk – każdy z radnych może przedstawić swoją opinię. Wniosek Waldemara Świtkowskiego o przegłosowanie 20% dodatku specjalnego. Radny T. Brzeski – są pewne zasady jakie środki motywują Wójta do pracy. Skarbnik Gminy poinformowała radnych o przedziale, w jakim Wójtowi należy się dodatek specjalny Radny Z. Wereszka – mnie nurtuje dodatek specjalny w wysokości 35% na początek kadencji. Radny A. Martyka – podejmując taką uchwałę powinniśmy spojrzeć na społeczeństwo. Wniosek Marka Jaworskiego o przegłosowanie 25% dodatku specjalnego. Wniosek Jadwigi Pawłowskiej o przegłosowanie 35% dodatku specjalnego. Przewodniczący Rady Gminy – propozycja moja jest taka żeby poddać pod głosowanie wnioski radnych dotyczące wysokości dodatku. Z posiedzenia wyszli radni: M. Paduszyńska, B. Wilk, M. Adamus. Poddano pod głosowanie następujące wnioski: 20% - wniosek radnego W. Świtkowskiego 25% - wniosek radnego M. Jaworskiego 35% - wniosek radnej J. Pawłowskiej Dodatek specjalny na 2015 rok Za 20% - głosowało 3 radnych Za 35% - głosowało 4 głosy Za 25% - głosował 1 radny 1 radny wstrzymał się Propozycja z Komisji w wyniku głosowania większością głosów przyjęto dodatek specjalny w wysokości 35%. Ad. 3 Przedstawienie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Białaczów na 2015 rok. Głos w tym punkcie zabrała Pani Z. Kwaśniewska – Przewodnicząca GKRPA, która zapoznała radnych z projektem programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. oraz projekt programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. Radny M. Franaszczyk – jakie osoby wchodzą w skład GKRPA. Przewodnicząca GKRPA Z. Kwaśniewska – w skład Komisji wchodzą : Zofia Kwaśniewska, Anna Gołacka, Zdzisław Prusek, Teresa Łukasik, Waldemar Świtkowski, Beata Wilk. W związku z brakiem pytań do powyższego tematu Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę. Po przerwie radni przystąpili do omawiania pozostałych punktów dzisiejszego posiedzenia. Ad.4. Ocena projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 W powyższym punkcie tematu głos zabrała I. Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła radnym projekt budżetu na 2015 r oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 Przewodniczący Rady Gminy – proponuję rozważyć projekty budowy kanalizacji Ossa i Kuraszków. Radna J. Pawłowska – takie duże ponosimy koszty na utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej? Skarbnik – Tak Radny Z. Wereszka - w jaki sposób następuje weryfikacja ucznia, który ma być dowożony do szkoły chodzi mi o dzieci z Parczówka dojeżdżające do szkoły w Petrykozach. Skarbnik Gminy – nie ma znaczenia ile dzieci jedzie, opłata za dowóz jest liczona od 1 kilometra. Radny A. Martyka – opracowanie projektu na modernizację ulicy Piotrkowskiej i Świerczewskiego czy jest w naszej gestii? Skarbnik – jest to wspólne finansowanie nasz koszt wyniósł by 50% kwoty na opracowanie projektu. Radny W. Świtkowski – wnioskuję, żeby w dziale 600 uchwały budżetowej dać zapis droga w Radwanie w stronę torów. Przewodniczący Rady – wnioskuję żeby w dziale 600 uchwały budżetowej dodać zapis skrzyżowanie drogi w Miedznej Drewnianej z drogą gminną Radny A. Martyka – wnioskuj, żeby ul. Sobieńska i chodnik zostawić a ująć w budżecie ul. Szkolną chodnik do szkoły i ośrodka zdrowia. Radny M. Franaszczyk - tutaj żadnego problemu nie ma, ul. Sobieńską trzeba zrobić a ul. Szkolna jest drogą gminną i można tę modernizację wykonać we własnym zakresie. Radny M. Franaszczyk – poprawić drogę gminną od Parczówka do Parczowa W dalszej części poruszono temat budowy chodnika na ul. Sobieńskiej Po omówieniu powyższych spraw przystąpiono do następnego punktu posiedzenia. Ad.5 Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2015. W powyższym punkcie tematów Przewodniczący Rady przedstawił propozycję planu pracy Rady Gminy Białaczów na 2015 – który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Z powodu braku pytań radni przystąpili do omówienia ostatniego punktu. Ad. 6 Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu poproszona została Pani Anna Prusek – pracownik Urzędu Gminy, która przedstawiła projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białaczów na lata 2014-2032 oraz poinformowała, że głównym celem podjęcia uchwały jest możliwość ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na utylizację i odbiór odpadów. Po wyczerpaniu powyższych tematów posiedzenie wspólne Komisji zakończono o godzinie 14.05 i protokół podpisano Protokołowała: Przewodniczący posiedzenia: Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/8/2014, Z dnia: 22.10.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia rozpoczęło się o godzinie 10:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych i zapoznał z tematami posiedzenia, które przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 2. Stawki podatkowe na 2015 r. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie zaopiniowali powyższe tematy, po czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. W punkcie tym o zabranie głosu została poproszona Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany jakie są proponowane w budżecie gminy na 2014 r. - informacja na temat zmian stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu zmian w budżecie, po czym przystąpiono do omówienia punktu drugiego tematu. Ad 2. Stawki podatkowe na 2015 r. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy, która poinformowała o proponowanych stawkach podatkowych na 2015 rok. Projekt stawek podatku od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: było 0,73 zł., proponowana stawka 0,75 zł maksymalna 0,90 zł. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: proponowana stawka 4,58 zł. od 1 ha pow. jest to maksymalna stawka, gdyż na terenie gminy Białaczów nie ma płatników, którzy by mieli naliczany w/w podatek. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: było 0,25 zł, proponowana stawka 0,25 zł. maksymalna 0,47 zł. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej: było 0,64 zł., proponowana stawka 0,65 zł., maksymalna 0,75 zł. b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej: było 16,60 zł, proponowana stawka 16,60 zł., maksymalna 23,13 zł. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: proponowana stawka wynosi 10,80 zł. od 1m² powierzchni użytkowej, jest to maksymalna kwota ponieważ na terenie gminy Białaczów, nie płatnika w/w podatku. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,15 zł., proponowana stawka 4,20 zł., maksymalna 4,70 zł. e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej: było 4,60 zł., proponowana stawka 4, 70 zł. maksymalna 7,77 zł. f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7: wartość ta pozostaje niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego. Radny Jacek Reszelewski: proponuję podnieść stawkę dotyczącą pozostałych gruntów o 0,02 zł. (z 0,25 zł. na 0,27 zł). Powyższą propozycję poddano głosowaniu. Większością głosów radnych pozostawiono stawkę od pozostałych gruntów w wysokości 0,25 zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian w opłatach za wodę i ścieki. W roku ubiegłym opłata za wodę i ścieki wynosiła 2,50 zł., proponowana kwota to 2,70 zł. Radny Jacek Reszelewski: jestem za tym, żeby stawki pozostawić niezmienione, jak w ubiegłym roku w wysokości 2,50 zł. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: dążymy do poprawy jakości wody i w związku z tym proponuje stawkę wyższą o 0,10 do roku ubiegłego, czyli 2,60 zł. Radna Krystyna Jóźwik: dlaczego mamy podnosić stawki za wodę, która nie zawsze jest zdatna do picia. Radny Waldemar Świtkowski: przecież zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminy w wysokości 60.000 zł na modernizację hydroforni w Miedznej Drewnianej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody. Radny Maciej Franaszczyk: w przypadku naszej gminy wszystko idzie w dół. Następnie wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat jakości wody w gminie Białaczów. W dalszej części na wspólne posiedzenie Komisji został poproszony Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy, który szczegółowo wyjaśnił radnym powody wstrzymania się z zakupem urządzenia do uzdatniania wody (lampy UV). Został wykryty błąd, który jest już naprawiony, obecnie próbki wody są robione zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i temat bakterii się skończył. W związku z powyższym zakup urządzenia (Lamp UV) za kwotę 60.000 zł. w chwili obecnej jest zbędne. Radny Waldemar Świtkowski podziękował Wójtowi za przybycie i szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Przewodniczący R.G. Zdzisław Prusek: chciałbym umocować swoją propozycję kwoty 2,60 zł. za pobór wody i za odprowadzenie ścieków w tych realiach są to te koszty stałe, które pomagają radnym i urzędowi w możliwościach finansowych gminy. Radny Zbigniew Kocemba: jak ktoś przyłącza się do wodociągu gminnego, to też płaci za wodę ? Skarbnik Gminy: nie płaci. Radna Krystyna Jóźwik: ale kiedyś płaciliśmy za podłączenie do wodociągu. Skarbnik Gminy: kiedyś były to dobrowolne wpłaty, teraz jest opłata adiacencka, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. Radny Jacek Reszelewski: a jak jest rozwiązana sytuacja z osobami, które nie płacą za wodę? Radny Waldemar Świtkowski: już na wcześniejszych posiedzeniach poruszaliśmy temat zaległości za wodę. Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat zaległości za pobór wody. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za pobór wody na terenie gminy Białaczów 13 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł 2 radnych głosowało za pozostawieniem kwoty 2,50 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1 m³. Następnie radni przystąpili do głosowania stawki za odprowadzenie ścieków na terenie gminy. 15 radnych głosowało za przyjęciem kwoty 2,60 zł. W wyniku głosowania przyjęto kwotę 2,60 zł za 1m³. W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy poinformowała, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt. Proponowana kwota to 45 zł., tak jak w roku ubiegłym. Powyższą propozycję radni zaakceptowali jednogłośnie. Ad. 3. Sprawy bieżące             Z powodu braku tematów w powyższym punkcie, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zakończono o godz 11:05 i protokół podpisano. Wnioski: 1. Przyjęcie zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2. Propozycja stawki w wysokości 2,60 zł. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2015 r. 3. Propozycja stawki w wysokości 2,60 za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na 2015 r. 4. Przyjęcie zaproponowanej przez Wójta kwoty obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 0063/II/7/2014, Z dnia: 27.08.2014
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2014 r. We wspólnym posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy 2. Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy 3. Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pana Andrzeja Martykę, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich przybyłych a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. 3. Sprawy bieżące. 4. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – półrocze 2014 roku. W powyższym punkcie tematu głos zabrała Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy – która przedłożyła radnym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I – półrocze 2014 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Sprawozdanie jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2014 r. został uchwalony w wysokości: dochody 16.827.955 zł. wydatki 18.325.795 zł. W ciągu I półrocza Rad Gminy dokonała 4 zmian budżetu gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano 5 zmian budżetu. Po zmianach tych dochody budżetowe planowane były w wysokości 18.012.860,46 zł. i zostały zrealizowane na dzień 30.06.2014 r. do wysokości 10.828.319,14 zł. tj. 60,11%. Wydatki budżetowe na 2014 rok planowane były w wysokości 19.889.542,90 zł. i w I półroczu zostały zrealizowane do wysokości 9.085.431,10 zł. tj. w 45,68%. W I półroczu przychody budżetu wynosiły ogółem 938.057,09 zł. i składały się z : wolne środki – 415.512,09 zł. pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – 522.545 zł. natomiast rozchody wyniosły 1.273.523,26 zł. i dotyczyły: spłaty kredytu bankowego w wysokości 110.000 zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi 127.161,26 zł. a także została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.036.362 zł. Kwota zobowiązań na 30.06.2014 wynosiła 488.148,35 zł. w tym zobowiązań wymagalnych 0. Gmina nie otrzymała dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji. Następnie radni przystąpili do zadawania pytań dotyczących powyższego sprawozdania. Radna K. Jóźwik wnioskowała o naprawę mostu na drodze dojazdowej do pól między Wąglanami a Miedzną Drewnianą oraz o naprawę nawierzchni tej drogi. Przewodniczący Rady Z. Prusek – proszę o wyjaśnienie zapisu w sprawozdaniu dotyczącego dobrowolnej wpłaty na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej. Skarbnik Gminy – kwoty te zostały ujęte na poczet opłaty adiacenckiej, która jest obowiązkowa i jest wystawiana w formie decyzji. W związku z brakiem pytań przystąpiono do drugiego punktu tematu. Ad 2. Informacja o przygotowaniu do 65 – rocznicy powstania biblioteki. W punkcie tym o głos została poproszona Pani Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Biblioteki. Pani I. Wiktorowicz poinformowała na temat trwających przygotowań do 65 – rocznicy powstania biblioteki, która odbędzie się w dniu 11 października (sobota) w świetlicy w Białaczowie. Na powyższy cel Biblioteka pozyskała środki finansowe z Łódzkiego Domu Kultury. Następnie Dyrektor Biblioteki przedstawiła regulaminy konkursów organizowanych w ramach V Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską, które odbędą się w dniu 12 października 2014 r. (niedziela) i dotyczą: konkursu plastycznego p/n „Folklor ziemi opoczyńskiej. Dawne tradycje i zwyczaje”, gminnego przeglądu przyśpiewek opoczyńskich, konkursu poetyckiego. Regulaminy powyższych konkursów stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Po wyczerpaniu powyższego tematu radni przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia. Ad 3. Sprawy bieżące. W powyższym punkcie tematu pośród radnych wywiązała się dyskusja na temat organizowanych w tym samym dniu tj. 11 października 2014 r. (sobota) dwóch uroczystości: 65 – rocznicy powstania biblioteki, otwarcia świetlicy OSP w Skroninie. Radny J. Reszelewski - Zostało publicznie powiedziane, że dla dzieci i młodzieży, która brała udział w przygotowaniu uroczystości poświęconej Papieżowi zorganizowana zostanie wycieczka do Wadowic, czy już coś wiadomo na ten temat. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Deklaracja nie jest gołosłowna, wycieczka jest planowana i na pewno zostanie zorganizowana w nowym roku szkolnym. Radny J. Reszelewski – Niektóra młodzież biorąca udział w przygotowaniach dnia papieskiego od nowego roku szkolnego będzie uczęszczała do szkół ponadgimnazjalnych poza terenem gminy Białaczów, czy oni są również brani pod uwagę do udziału w wycieczce. Radna K. Jóźwik – Nie można robić tak, że część dzieci pojedzie a część nie. Jeżeli wszystkie dzieci wyrażą zgodę na wyjazd to powinny być uwzględnione. Trzeba najpierw potwierdzić, które dzieci chcą jechać, a później ustalać ilość autokarów. Po zakończeniu powyższego tematu, członkowie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia wyjechali w objazd po szkołach na terenie gminy Białaczów. Ad 4. Przygotowanie Szkół do nowego roku szkolnego, oraz przygotowanie przyszkolnych placów zabaw dla dzieci – punkt wyjazdowy. W pierwszej kolejności Komisja udała się do Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej, gdzie radnych powitała Pani Mariola Zalega – Dyrektor Szkoły. Dyrektor poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowione i przygotowywane dwa pomieszczenia na odziały przedszkolne dla 3 i 4 latków oraz dla 5 i 6 latków (brak części mebli), wyremontowana łazienka dla dzieci przedszkolnych, odnowiona łazienka dla personelu, wymienione drzwi w kuchni do wydawania posiłków, odmalowano kuchnię i stołówkę, odnowiono szatnię, wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Następnie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Białaczowie Dyrektor Szkoły Pani Beata Piotrkowska poinformowała o wykonaniu następujących prac: odnowiono salę na zajęcia logopedyczne, wyremontowana została toaleta dla personelu, odnowione i wyposażone w nowe meble dwie sale oddziału przedszkolnego, nowo odnowione sale dla dzieci klas pierwszych, Dyrektor poinformowała również, że przygotowana została sala dla dzieci 3 i 4 letnich lecz nie wiadomo czy dzieci będą mogły z niej korzystać z początkiem roku szkolnego, ponieważ wniosek który składał podmiot niepubliczny na dofinansowane przedszkola nie przeszedł w konkursie. Następnie Dyrektor poinformowała o zmianach dotyczących położenia niektórych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białaczowie: przygotowano i przeniesiono biuro obsługi szkół do nowych pomieszczeń mieszczących się pół piętra wyżej niż poprzednio, z ówczesnego magazynku został odnowiony i przygotowany nowy pokój nauczycielski, w poprzednim pokoju nauczycielskim mieści się obecnie biblioteka szkolna. Zmiany również nastąpiły w salach klas II i III oraz w sali matematycznej. W Szkole wprowadzane jest nauczanie kształtujące, oraz planuje się zajęcia szachowe dla uczniów. W Gimnazjum w Białaczowie radnych przywitała Pani Anna Smolarczyk Dyrektor Szkoły, poinformowała że wszystkie prace, które były zaplanowane są wykonane, trwają jedynie prace porządkowe i Gimnazjum jest gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Kolejno radni udali się do Szkoły Podstawowej w Skroninie, gdzie Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stępień poinformował o wykonanych pracach tj: nowo przygotowana sala na eko-pracownię, zostały wyłożone płytki w łazienkach i odświeżone ściany, przygotowana łazienka dla dzieci niepełnosprawnych, nowo odnowiona sala oddziału przedszkolnego, odnowione sale klas I i III wyłożono lenteks sali kl. IV. wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Na zakończenie radni udali się do Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Dyrektor Pani Elżbieta Jaroszyńska, poinformowała, że zaplanowane prace zostały wykonane. Przygotowane są dwie sale przedszkolne dla dzieci, (w chwili obecnej brak umeblowania) odświeżono również pozostałe sale lekcyjne. Wybudowano i wyposażono nowy plac zabaw. Teren wokół szkoły został uporządkowany. Radni poruszyli temat potrzeby wymiany podłóg na korytarzach w Szkole w Petrykozach. Po zakończeniu objazdu do wyżej wymienionych placówek szkolnych radni podjęli wnioski – które stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. Wobec wyczerpania tematów posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 12:45 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Piotr Szymczyk Waldemar Świtkowski Maciej Franaszczyk Andrzej Martyka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 04.11.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 04.11.2014 , wersja 1
Numer: 0063/II/6/2014, Z dnia: 09.07.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z dnia 9 lipca 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji według załączonej listy obecności, która stanowi integralną cześć protokoły jako załącznik Nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Pani Barbara Goworek – Zastępca Wójta Gminy Białaczów Wspólne posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów przy ul. Piotrkowskiej 12, 26 – 307 Białaczów. W imieniu obu Komisji posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pan Andrzej Martyka zapoznając wszystkich zgromadzonych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Informacja dotycząca przygotowania festynu „Dni Białaczowa”. 2. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad, w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia. Ad. 1. Informacja dotycząca przygotowania festynu „Dni Białaczowa. Jako pierwsza głos w punkcie tym zabrała Pani B. Goworek – Zastępca Wójta Gminy Białaczów, która udzieliła informacji odnośnie planowanej imprezy „Dni Białaczowa” Poznaj Piekielny Szlak – Festyn turystyczny. Udzieliła informacji o terminie festynu tj. 02.08.2014r. od godz. 1500 oraz miejscu, w którym się on odbędzie. Poinformowała o planowanym w ramach projektu rajdzie pieszych Piekielnym Szlakiem, który ma się rozpocząć przy Wodomistrzówce w Miedznej Murowanej. Następnie Pani B. Goworek przeszła do przedstawienia dalszych punktów planowanej imprezy wymieniając kolejno występujących artystów tj.: - Prezentacja KGW z terenu Gminy Białaczów, - Prezentacja Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białaczowa, - Występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „OWCZARECZEK”, - Spotkanie z Balladą: „Tak jest, Panie Komendancie!”, - Poznajemy Piekielny Szlak - Informacja turystyczna, - Mini recital Piotra Pacana, - Występ zespołu START - 21:30 występ gwiazdy wieczoru: wokalista Jacek Stachursky - Zabawa taneczna z zespołem ExDuo Pani B. Goworek Z-ca Wójta poinformowała również, iż dodatkowo przewidziano szereg atrakcji towarzyszących imprezie takich jak: o 2400 pokaz sztucznych ogni, zabawy i konkursy z nagrodami, kramy z zabawkami, wesołe miasteczko dla dzieci. Pani B. Goworek podkreśliła także, że w związku z organizowaną imprezą plenerową trzeba będzie zadbać o stan boiska. Radna K. Jóźwik – Jakie koszty są związane z organizacją „Dni Białaczowa”? Z-ca Wójta B. Goworek – Przede wszystkim są to koszty związane z występem artystów tj: Stachurski – 24 000 zł, Spotkanie z Balladą – 10 000 zł i Zespół ExDuo – 2 000 zł. Radny E. Mastalerz – Czy na występ wokalisty Stachurskyego nie będzie konieczności zorganizowania dodatkowej sceny? Z-ca Wójta B. Goworek – Dodatkowa scena będzie wypożyczona w ramach projektu. Radny A. Martyka – Jak wygląda sytuacja z wzmocnieniem nagłośnienia podczas koncertów? Z-ca Wójta B. Goworek – Moc nagłośnienia należy zwiększyć, dlatego występujemy w tej sprawie do Zakładu Energetycznego. Radny A. Martyka – A jak to będzie z udostępnieniem szatni dla Pana Jacka Stachurskyego? Z-ca Wójta B. Goworek – Będzie udostępniona szatnia, która jest na obiekcie. Pani B. Goworek poinformowała również, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Białaczów będzie podany Nr konta, na który można będzie wpłaca środki sponsorujące „Dni Białaczowa”. Radny A. Martyka – Czy przez Koła Gospodyń Wiejskich będą rozstawiane namioty? Z-ca Wójta B. Goworek – Tak będą takie namioty, ale KGW zorganizują je we własnym zakresie. Ponieważ nie było więcej pytań Pan Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia podziękował Pani Barbarze Goworek Zastępcy Wójta za udzielenie informacji odnośnie organizowanego festynu. Ad. 2. Sprawy bieżące W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia A. Martyka, który poinformował, iż w terminie po 20 sierpnia 2014r. wraz z Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Panem W. Świtkowskim planują zorganizować wspólne posiedzenie Komisji. Wyjaśnił, że wówczas to planowana jest Komisja wyjazdowa do wszystkich Szkół na terenie Gminy Białaczów. Dodał również, że najprawdopodobniej w ostatnich dniach sierpnia będzie zorganizowana Sesja Rady Gminy, która dotyczyła będzie między innymi informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. oraz z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Ponieważ w punkcie tym nie było więcej tematów, wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zakończono o godzinie 1300 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Andrzej Martyka Anna Gołacka Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.07.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.07.2014 , wersja 2
Numer: 0063/II/5/2014, Z dnia: 26.06.2014
PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z dnia 26 czerwca 2014 roku We wspólnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami według załączonej do protokołu listy obecności – która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Zdzisław Prusek - Przewodniczący Rady Gminy Białaczów 2. Pan Wojciech Gorząd – Radca Prawny. Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1100. Na początku spotkania do głosowania została poddana propozycja poprowadzenia wspólnego posiedzenia przez Pana Zdzisława Pruska – Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów. Propozycja została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Przewodniczący Posiedzenia Pan Zdzisław Prusek, w pierwszej kolejności zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) 2. Sprawy bieżące. Ad.2. Sprawy bieżące Początkowo Radni przystąpili do punktu 2 porządku obrad. W pierwszej kolejności Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji – Zdzisław Prusek poruszył temat końcowych wyników uczniów ze Szkół z terenu gminy Białaczów za rok szkolny 2013/2014. Przedstawił najwyższe osiągnięcia uczniów ze Szkół Podstawowych oraz z Gimnazjum. Poinformował o wyróżnieniach i nagrodach jakie zostaną wręczone dla osób o najwyższych osiągnięciach w nauce. Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo skierowane od Rady Gminy Białaczów do Dyrektorów Szkół, które będzie wręczane na zakończenie roku szkolnego. Ad.1. Omówienie prawne: - dotychczasowego podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, - dotychczasowego podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, - wniosku sołectwa Żelazowice w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia) oraz ustanowienia punktu wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice) Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Posiedzenia Zdzisław Prusek, przypomniał wszystkim o złożonym przez mieszkańców Żelazowic wniosku, który został odczytany. Wniosek ten jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 2. Następnie odczytano również oficjalne stanowisko Wójta w tej sprawie z dnia 05.06.2014 r. skierowane do Sołectwa Żelazowice, które stanowi cześć protokołu jako załącznik Nr 3. Radca Prawny W. Gorząd – W mojej ocenie niemożliwym jest dokonanie zmiany dotychczasowej uchwały dotyczącej obwodów wyborczych jak również zmiany pierwotnej uchwały odnośnie podziału na okręgi wyborcze. W następnej kolejności Radca Prawny Pan Wojciech Gorząd odczytał poszczególne przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy oraz dokonał ich omówienia. Wyjaśnił przez kogo weryfikowane są podjęte przez radę gminy uchwały. Poinformował, iż uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania zgodnie z Kodeksem Wyborczym Art. 12 §12 ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Mecenas wyjaśnił również przepisy dotyczące możliwości wniesienia przez wyborców skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Jeżeli zatem nikt z gminy Białaczów w tym terminie nie wniósł zastrzeżeń to uchwała została przez komisarza wyborczego oraz nadzór wojewody uznana za zgodną z prawem i nie ma teraz możliwości jej zmiany. Gmina Białaczów dokonała już podziału na okręgi i obwody wyborcze, a w chwili obecnej nie istnieją żadne środki, które prowadziłyby do możliwości jej zmiany. Pan Wojciech Gorząd odczytał ustalenia Kodeksu Wyborczego odnośnie warunków umożliwiających uchylenie uchwały. Radny J. Reszelewski – A co dzieje się w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców w danym okręgu? Radca Prawny W. Gorząd – Nie stanowi to większego problemu ponieważ stały obwód głosowania może obejmować 500 mieszkańców, ale może również mniej. W celu zmiany dotychczasowego podziału bardzo trudno jest skorzystać z przepisów Art. 13 §1 Kodeksu Wyborczego. Zmiany w podziale zgodnie z jego opisem winny nastąpić jedynie w wypadkach konieczności spowodowanej zmianami granic gminy, zmianą liczby mieszkańców w gminie lub obwodzie głosowania. Mecenas przybliżył radnym podobną sytuację jaka miała miejsce w innej gminie. Uchwała została odrzucona przez Wojewodę więc nastąpiło odwołanie do Sądu, a ten przychylił się do decyzji Wojewody. Dlatego też wniosek złożony przez mieszkańców Żelazowic nie może zostać pozytywnie rozpatrzony, gdyż na tym etapie nie ma takich możliwości. Radny W. Świtkowski – Komisarz Wyborczy stwierdził, że nasza gmina jest wzorowo podzielona na obwody wyborcze. Radca Prawny W. Gorząd – Wcześniej była możliwość opiniowania uchwał z Komisarzem Wyborczym. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy powiedział, że najpierw trzeba zmienić okręgi, a następnie obwody. Radny W. Świtkowski – Nie ma możliwości odwołania. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek – Zastanówmy się nad tym ponieważ zmiany w podziale okręgów mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed wyborami. Radny W. Świtkowski – To taka sama sytuacja jak powstawały okręgi wielomandatowe. Radca Prawny W. Gorząd przedstawił informację dotyczącą wyroku Sądu w Gliwicach, wówczas to uchwała była na innym etapie, to jest w trakcie realizacji i wtedy było jej odwołanie. Aby uchylić daną uchwałę to musi ona rażąco naruszyć prawo. Radny E. Mastalerz – Komisarz Wyborczy został zapytany czy jest możliwość dopuszczenia ramy 0,5 – 1,5 i w odpowiedzi uzyskałem, iż nie ma takiej możliwości Radny J. Reszelewski – Od początku byliśmy wprowadzeni w błąd: - po pierwsze: bo natychmiast trzeba podjąć uchwałę, - po drugie: projekt uchwały nie był udostępniony do wglądu dla mieszkańców gminy, - po trzecie: termin odwołania został nam błędnie podany. Radny W. Świtkowski – Nie ma przecież konieczności informowania każdego mieszkańca osobno. To Rada Gminy podejmuje decyzje. Radny J. Reszelewski – Zostaliśmy przez pracownika Urzędu Gminy wprowadzeni w błąd. Podejmowaliśmy błędne uchwały nie znając dokładnie zasad. Informację jaką dostaliśmy od pracownika Urzędu Gminy była błędna. Poinformowano nas, iż termin na odwołanie wynosi 14 dni, a faktycznie jest to 5 dni. Panie Mecenasie, czy naruszeniem prawa jest wprowadzenie w błąd przez pracownika? Radca Prawny W. Gorząd – Rozumiem panujące zdenerwowanie. Wszystko przygotowuje pracownik i było przyjmowane przez Radę Gminy na sesji. Natomiast odnosząc się do tematyki udzielonej przez pracownika informacji, to jeżeli istnieje Ustawa, w której opisane jest w jakim terminie można zgłaszać odwołanie wówczas to każdy radny powinien zapoznać się z przepisami. To radni powinni znać prawo. Ja również myślałem, że obie uchwały można podjąć na jednej sesji, najpierw zaś musi być podjęta uchwała dotycząca okręgów, a następnie uchwała dotycząca obwodów. Radny W. Świtkowski – Czy w uchwale, którą podejmujemy jest tryb odwoławczy? Radca Prawny W. Gorząd – Tak. Radny J. Reszelewski – Dlaczego uzyskaliśmy od pracownika Urzędu Gminy informacje, że uchwały musimy podjąć na sesji czerwcowej, ponieważ trzeba to zrobić jak najszybciej, a okazuje się, że mieliśmy na to jeszcze czas kilku miesięcy? Radca Prawny W. Gorząd – W czerwcu 2012r. były podejmowano te uchwały w bardzo wielu Gminach ponieważ Komisarz Wyborczy nalegał, aby jak najszybciej zostały ustalone podziały na okręgi i obwody, dlatego Gmina Białaczów również się do tego dostosowała. Radny J. Reszelewski – Czy nie powinniśmy zostać poinformowani do kiedy mamy czas na podjęcie tej uchwały? Radca Prawny W. Gorząd – Zależało nam aby jak najszybciej dana uchwała została podjęta. Radny J. Reszelewski – Ale chciałem zauważyć, że to nie jest jakaś bagatelna sprawa typu zmiana ulicy tylko podział okręgów. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek udzielił informacji kiedy Rada Gminy ma prawo do podejmowania decyzji. Podkreślił, iż to Rada decyduje czy chce podjąć uchwałę na danej sesji. Wszystkie dostarczane nam informacje były błędne i nieprawdziwe. Radny A. Martyka – To zatem pracownik zawinił. Radca Prawny W. Gorząd – Nie prawda ponieważ to Wójt przygotowuje projekty uchwał. Przewodniczący Posiedzenia Z. Prusek nie zgodził się z Panem Mecenasem i poprosił o odczytanie pisma od Komisarza Wyborczego, które to jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 4. Radny W. Świtkowski – Zostaliśmy wprowadzeni przez pracownika w błąd, ale czy to skutkuje podjęciem jakich działań? Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Skoro pracownik Urzędu Gminy jest Gminnym Komisarzem Wyborczym to dlaczego mielibyśmy mu nie ufać. Z góry założyliśmy, że nie wprowadza nas w błąd. Radny J. Reszelewski – Od samego początku pracownik Urzędu Gminy nas okłamywał dostarczając błędne informacje. Radca Prawny W. Gorząd – Dla ważności uchwały informacje pracownika nie mają żadnego znaczenia. Radny J. Reszelewski – Otrzymaliśmy informację, że na złożenie przez wyborców skargi odnośnie sposobu podziału wyborczego mamy termin 14 dni, a gdy Sołtys z Miedznej Drewnianej złożył ją po 7 dniach otrzymał informację, że już jest za późno. Radny W. Świtkowski – To nie jest odpowiednie usprawiedliwienie, gdyż przecież każdy radny powinien znać przepisy Kodeksu Wyborczego. Radca Prawny W. Gorząd – Nigdzie nie ma zapisane w jaki sposób liczyć termin na złożenie skargi. Czy ilość przysługujących na to dni należy liczyć od momentu podjęcia uchwały, czy może po upływie 14 dni tak jak daje się ją do publikacji. Jest zatem bardzo trudno obliczyć dni odwoławcze ponieważ istnieje tryb administracyjny – Wojewoda, oraz tryb wyborczy – Komisarz Wyborczy. Dlatego nie sądzę, że pracownik Urzędu Gminy podał błędną informację z premedytacją i w pełni świadomie. Ja jako zawodowy prawnik również miałem problem z obliczeniem dni odwołania. Radny J. Reszelewski – Czy Pan Mecenas mógł wtedy na sesji nas poinformować ile jest czasu? Radca Prawny W. Gorząd stwierdził, iż nie wiedział, że była wówczas taka potrzeba, gdyż był obecny na sesji ze względu na kontrolę zgodności prawnej podejmowanej uchwały. Radny W. Świtkowski – Nic więcej w tej chwili nie możemy zrobić z obowiązującą uchwałą. Pracownik Urzędu Gminy wprowadził nas w błąd, ale to już Wójt powinien wyciągnąć wobec niego odpowiednie konsekwencje. Przewodniczący posiedzenia Z. Prusek – Otrzymaliśmy informację od Komisarza Wyborczego, że mieszkańcy mają prawo składać pisma i mogą zaskarżyć uchwałę do Wojewody. Pytam zatem w tym miejscu Pana Prawnika: Czy możemy na złożony przez mieszkańców Żelazowic wniosek odpowiedzieć, iż nie mamy możliwości uchylenia dotychczasowej uchwały odnośnie podziału na obwody wyborcze? Radca Prawny W. Gorząd – Na dzień dzisiejszy nikt już teraz nie może uchylić tej uchwały gdyż jest na to za późno, a obowiązująca uchwała jest poprawna. Przystąpiono do oficjalnej odpowiedzi Rady Gminy na wniosek mieszkańców Żelazowic, która zostanie przekazana dla Sołectwa Żelazowice. W związku z wyczerpaniem się tematów, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zakończono o godzinie 1235 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Posiedzenia: Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.07.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.07.2014 , wersja 1
Numer: 0063/II/04/2014, Z dnia: 21.05.2014
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji z dnia 21 maja 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:00 i poprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pana Waldemara Świtkowskiego, który w pierwszej kolejności powitał Radnych obecnych na posiedzeniu a następnie zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Ocena realizacji inwestycji w Skroninie i Miedznej Drewnianej – punkt wyjazdowy. 2. Ocena stanu dróg po budowie kanalizacji – punkt wyjazdowy. 3. Sprawy bieżące. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad w związku z czym przystąpiono do pierwszego punktu posiedzenia Ad 1. Ocena realizacji inwestycji w Skroninie i Miedznej Drewnianej – punkt wyjazdowy W pierwszej kolejności członkowie Komisji wyjechali na budowę świetlicy OSP w Skroninie. W obecnej chwili na wymienionej inwestycji trwają prace budowlane, planowane zakończenie prac przy budowie świetlicy ma nastąpić do 30 września 2014 r. Członkowie komisji udali się również do miejscowości Parczów, gdzie radny Pan Maciej Franaszczyk oprowadził Komisję po nowo wyremontowanej świetlicy. Następnie członkowie wyjechali do świetlicy w Miedznej Drewnianej. Zakończenie prac przy świetlicy w Miedznej Drewnianej miało miejsce 30 kwietnia 2014 r. Obecnie na wymienionej inwestycji trwają prace przygotowawcze oddania budynku do użytku. Ad 2. Ocena stanu dróg po budowie kanalizacji – punkt wyjazdowy W powyższym punkcie tematu Radni udali się w pierwszej kolejności na drogę w Petrykozach na tzw. „Galasówkę” - jest to droga po budowie kanalizacji – która wymaga naprawy, oraz na drogę wzdłuż torów, przechodzącą min. posesji Pana Grzędowskiego. W kolejnym etapie członkowie Komisji zapoznali się ze stanem drogi po budowie kanalizacji w miejscowości Radwan – gdzie również droga ta wymaga naprawy. Radni wystąpili z wnioskiem o naprawę w/w dróg. Ad. 2. Sprawy bieżące . W punkcie tym Radni nie podjęli żadnego tematu dotyczącego spraw bieżących. W związku z wyczerpaniem tematów, posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i inwestycji zakończono o godzinie 11:00 i protokół podpisano. Protokolant: Przewodniczący Komisji: Anna Gołacka Waldemar Świtkowski
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.06.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony