Plan pracy Rady Gminy na rok 2008

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Odpowiedzialny

Uwagi

 

 

1.

 

 

 

I - szy

kwartał

 

Podsumowanie pracy Rady Gminy za

okres od 23 listopada 2006 r. - 31 grudnia

2007 r.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy

 

 

 

2.

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Stałych

Komisji Rady

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

3.

 

 

Zatwierdzenie  planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji

 

 

4.

 

 

 

 

Informacja na temat realizacji profilaktyki

i rozwiązywania problemów

Alkoholowych.

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

 

5.

 

 

 

 

Informacja GOPS o formach i zasadach

pomocy udzielonej mieszkańcom gminy

w 2007 roku.

 

Kierownik GOPS

 

 

 

 

6.

 

 

 

Uchwalenie rocznego planu imprez kulturalnych na terenie gminy.

 

 

Z-ca Wójta

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy i powiatu.

 

 

 

Komendant Komisariatu

w Paradyżu i Komendant powiatowy w Opocznie

 

 

8.

 

Stan bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania.

 

Kierownik PUP

 

 

 

1.

 

 

II- gi

kwartał

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.

 

Przewodniczący Komisji

 

 

2.

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

 

Skarbnik Gminy

 

 

 

3.

 

 

 

Zapoznanie z opinią RIO dotyczącą realizacji budżetu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

4.

 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Rada gminy

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

Działalność jednostek OSP na terenie gminy.

 

 

Oświadczenia majątkowe radnych do 30 kwietnia 2008 r.

 

Komendant Gminny Związku OSP

 

Wszyscy radni

 

 

 

7.

 

 

 

Stan opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu.

Kierownik GOZ i przedstawiciel z ZOZ

 

8.

 

 

Działalność placówek kulturalnych i oświatowych.

Kierownik biblioteki,

Dyrektorzy szkół

 

 

 

1.

 

 

 

III - ci kwartał

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał za pierwsze półrocze 2008 roku.

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

2.

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2008 roku.

 

Przewodniczący komisji

 

 

 

3.

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2008 roku.

Skarbnik Gminy

 

 

 

 

4.

 

 

 

Informacja o przygotowaniu  szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009

 

Dyrektorzy szkół

 

 

5.

 

 

 

 

Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy.

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

6.

 

 

Działalność Ludowego Klubu Sportowego.

Prezes LKS

 

 

 

1.

 

 

 

IV - ty kwartał

 

Informacja z realizacji zadań z zakresu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Z - ca Wójta Gminy

 

 

 

 

2.

 

 

 

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych.

 

 

Wójt Gminy

 

 

3.

 

 

 

Informacja o stanie dróg i przygotowanie służb do sezonu zimowego.

Wójt Gminy

 

 

4.

 

 

Uchwalenie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewodnicząca Gminnej Komisji

 

 

5.

 

 

Ustalenie stawek podatku i opłat lokalnych.

Skarbnik Gminy

 

 

6.

 

 

 

Uchwalenie budżetu Gminy Białaczów

na 2009 rok.

 

Skarbnik Gminy

 

 

 

7.

 

Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady

Gminy.

Przewodniczący

Komisji

 

8.

 

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 17.12.2010
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 17.12.2010. Odsłon 698, Wersja 1drukuj
 
Początek strony