Plan pracy Rady Gminy na rok 2011

Uchwała Nr III/13/2010
Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, po..z. 1458, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr. 52, poz. 420, Nr 223, poz 1458, Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 4 pkt. 1 ust. 1, lit c, art 7 pkt. 1, art. 36 pkt. 1-4,art. 37 pkt. 1 ust. 6 ), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Białaczów uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Białaczów przyjmuje plan pracy Rady stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania zmian w terminach posiedzeń Rady w szczególnie uzasadnionych przypadkach (sesje na wniosek Wójta, radnych, uroczyste). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.01.2011 r. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan pracy Rady Gminy na rok 2011 

 

Lp. Termin Tematyka posiedzenia Odpowiedzialny Uwagi
1.


2.

3.


4.


5.

6.7.
I - szy kwartał Sprawozdanie z realizacji zadań Stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok.

Zatwierdzenie planów prac Stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok.

Informacje na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2010 roku.

Stan bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężenia.

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy i powiatu.Uchwalenie rocznego planu imprez kulturalnych na terenie gminy.
Przewodniczący Komisji


Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji


Kieorwnik GOPS


Kierownik PUP

Komendant Komisariatu w Paradyżu i Komendant Powiatowy w Opocznie

Z-ca Wójta
 
1.

2.

3.

4.


5.

6.


7.


8.
II - gi kwartał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2010 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Zapozanie z opinią RIO dotyczącą realizacji budżetu gminy.


Oświadczenie majątkowe radnych do 30 kwietnia 2011 roku.

Działalność opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu.


Działalność jednostek OSP na terenie gminy.


Działalność placówek kulturalnych i oświatowych.
Przewodniczący Komisji

Rada Gminy

Skarbnik Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Wszyscy radni

Kierownik GOZ i przedstawiciel ZOZ

Komendant Gminny Związku OSP

Kierownik Biblioteki, Dyrektorzy szkół
 
1.

2.


3.


4.

5.


6.
III - ci kwartał Sprawozdanie z wykonania uchwał za pierwsze półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2011 roku.

Działalność Ludowego Klubu Sportowego.

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012

Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy.
Wójt Gminy

Przewodniczący Komisji


Skarbnik Gminy


Prezes LKS

Dyrektorzy szkół


Przewodniczący Komisji
 
1.


2.

3.


4.

5.

6.

7.

8.
IV - ty kwartał Informacja z realizacji zadań z zakresu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych.

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacja o stanie dróg i przygotowanie służb do sezony zimowego.

Ustalenie stawek podatku i opłat lokalnych.

Uchwalenie budżetu Gminy Białaczów na 2012 rok.

Sprawozdanie z prac Stałych Komisji Rady Gminy.

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
Z-ca Wójta


Wójt Gminy

Przewodniczący Gminnej Komisji

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Skrabnik Gminy

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Rady Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 11.04.2011. Odsłon 712, Wersja 1drukuj
 
Początek strony