Regulamin organizacyjny

 

Zarządzenie Nr I/51/2003

Wójta Gminy W Białaczowie

z dnia 22 sierpnia 2003


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Urzędowi Gminy w BiałaczowieNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku Dz U z 2001 roku Nr142, poz. 1591 ustalam co następuje


§ 1 Nadaje się „Regulamin Organizacyjny” Urzędowi Gminy w Białaczowie

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.


§ 2 Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

w BiałaczowieRozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania, organizację i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz tryb pracy Urzędu Gminy w Białaczowie


§ 2

Ilekroć w dalszych postanowieniach regulaminu jest mowa o:

 1. Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy w Białaczowie

 2. Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy w Białaczowie

 3. Zastępcy Wójta – rozumie się przez to Zastępcę Wójta Gminy w Białaczowie

 4. Sekretarza – rozumie się przez to sekretarza Gminy w Białaczowie

 5. Skarbnika – rozumie się przez to skarbnika Gminy w Białaczowie

 6. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Białaczowie

 7. Samodzielnym stanowisku pracy – rozumie się przez to samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Białaczowie.

  § 3

Podstawy prawne działania Urzędu:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zam.)

 2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz U z 2001 Nr 142, poz. 1593

 3. Ustawy z dnia 17 mają 1990 o podziale zadań i kompetencji określanych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz U Nr 34, poz. 198 z późn. zm. )

 4. Ustawy z dn. 24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz U Nr 106, poz. 668 z późn. zm. )

 5. Statut Gminy

 6. Niniejszy Regulamin

 7.  

§ 4


Urząd Gminy realizuje:

 1. Zadania własne określone ustawami,

 2. Zadania zlecone na podstawie ustaw,

 3. Zadania wykonane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ( zadania powierzone )

 4. Zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumień z organami administracji publicznej.§ 5


Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności

 2. służebności wobec działalności lokalnej

 3. racjonalnego gospodarowania mianem publicznym

 4. jednoosobowego kierownictwa

 5. kontroli wewnętrznej

 6. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu oraz stanowiska pracy, a także wzajemnego współdziałania
Rozdział II

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ URZĘDU


§ 6


Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.


§ 7


 1. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. organizowanie i kierowanie pracą Urzędu,

 2. sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego, w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 3. reprezentowania gminy i jej Urząd na zewnątrz,

 4. przygotowanie projektów uchwał rady gminy,

 5. określanie sposobu wykonania uchwał,

 6. gospodarowanie mianem komunalnym,

 7. wykonywanie budżetu,

 8. opracowywanie plany operacyjnego ochrony , przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

 9. nadawania Urzędowi regulaminu organizacyjnego,

 10. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 11. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

 12. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

 13. wykonanie zadań szefa Obrony Cywilnej

 14. nadzorowania spraw oświaty,

 15. nadzorowanie ochrony informacji niejawnych i opieki społecznej,

 16. nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,

 17. nadzorowanie przestrzegania procedury ustawy o zamówieniach publicznych,

 18. nadzorowanie wykonania uchwał Rady Gminy, oraz decyzji i zarządzeń,

 19. upoważnienie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 20. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,


 1. Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 1. wykonywanie zadań i kompetencji zastrzeżonych dla Wójta w zakresie określonym przez Wójta w odrębnym upoważnieniu ( możliwość udzielania upoważnienia pozostawiona jest w uznaniu Wójta),

 2. współdziałanie z Wójtem w zakresie kierowania Urzędem,

 3. koordynowanie zadań w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy,

 4. sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawami opieki społecznej,

 5. sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawami kultury i sportu,

 6. zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez Wójta obowiązków z innych przyczyn,


 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowanie projektów zmian regulaminu,

 2. opracowanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,

 3. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,

 4. czuwanie nad prawidłowym i terminowym załatwieniem spraw mieszkańców w urzędzie w tym skarg, listów i wniosków,

 5. dbanie o poprawność formalno – prawną spraw i projektów decyzji,

 6. współpracuje ze stanowiskiem pracy do obsługi Rady Gminy w zakresie zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Rady,

 7. prowadzi sprawy i wydaje decyzje administracyjne w zakresie wynikającym z udzielonego przez Wójta odrębnym upoważnieniem,


 1. Skarbnik zapewnia sprawne funkcjonowanie gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności:

 1. prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową Gminy na zasadach określonych przepisami prawa,

 2. zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawartych przez Gminę,

 3. prowadzi sprawy budżetu Gminy, odpowiada za planowanie i realizację budżetu,

 4. sprawuje nadzór w zakresie statystyki nad realizacją zadań inwestycyjnych i kapitalnych remontów ze środków budżetowych, funduszy celowych oraz innych funduszy i subwencji ogólnych,

 5. sprawuje bezpośredni nadzór w tym prowadzi działania kontrolne na stanowiskach związanych z księgowością i wymiarem podatku,

 6. dokonuje ocen zbiorczych wykonania wyników budżetowych subwencji oświatowej, oraz podejmuje działania zmierzające do prawidłowej ich realizacji,

 7. prowadzi rachunkowość budżetową,

 8. obsługa finansowa realizacji wydatków działu oświaty i wychowania,

 9. nadzór nad realizacją planów finansowych.
Rozdział III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU


§ 8


 1. W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

 1. Kierownik USC i sprawy obywatelskie,

 2. ds. organizacyjnych i administracyjno – kadrowych, obsługa Rady,

 3. ds. sekretarsko – kancelaryjnych, oraz obsługi Komisji Rady,

 4. ds. obywatelskich i ewidencji ludności i dodatków mieszkaniowych,

 5. ds. wojskowych, OC, straży pożarnych i melioracji,

 6. ds. rolnictwa, ochrony środowiska i funduszy strukturalnych,

 7. ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej,

 8. ds. inwestycji,

 9. ds. budownictwa,

 10. ds. wymiaru podatku,

 11. ds. księgowości podatkowej,

 12. ds. księgowości analitycznej,

 13. kasjer archiwista, ZUS,

 14. ds. BHP i administracyjno – gospodarczych,

 15. ds. handlu i działalności gospodarczej, dróg i zagospodarowania przestrzennego gminy, Komisji ds. Rozwiązania Problemów Alkoholowych,

 16. Pracownicy na stanowiskach robotniczych

a) operator koparko – ładowarki,

b) traktorzysta,

  c)kierowca,

  d) konserwator urządzeń wodociągowych,

  e) sprzątaczka,


 1. Szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Urzędu ustala Wójt.


 1. Jednostkami organizacyjnymi gminy są:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – GOPS

 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie

 3. Publiczne Gimnazjum w Białaczowie

 4. Szkoła Podstawowa w Białaczowie

 5. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

 6. Szkoła Podstawowa w Petrykozach

 7. Szkoła Podstawowa w Skroninie

 8. Zespół Ekonomiczno – Administracyjnych Szkół w Białaczowie


§ 9


W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone nowe stanowiska pracy lub komórki organizacyjne.


§ 10


Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego RegulaminuRozdział IV

ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU§ 11Do zadań wspólnych pracowników Urzędu należy przygotowanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby Gminy a w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz projektów rozstrzygnięć w prawach indywidualnych z zakresu administracji w I instalacji oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo Komisjom Rady i jednostkom podporządkowanym Gminie w wykonywaniu ich zadań,

 3. podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie oraz sporządzenie określonych w budżecie oraz sporządzanie określonych ocen , analiz , sprawozdań i bieżących informacji o realizacji zadań,

 4. przechowywanie akt,

 5. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 6. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wykorzystywanie wyników kontroli do ogólnych ocen działalności,

 7. podejmowanie działań związanych z rozpatrzeniem i załatwieniem interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji Rady oraz skarg i wniosków mieszkańców Gminy,

 8. zapewnienie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w czasie pokoju oraz zadań mających na celu ochrony ludności i mienia przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań wojennych , klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

 9. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego,

 10. wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów przekazanych do realizacji przez Wójta,

 11. prowadzenie w zakresie ustalonym przez Wójta kontroli jednostek podporządkowanych Gminie

 12. współdziałanie we właściwym sobie zakresie w organizowaniu oszczędnego gospodarowania zasobami energii, materiałów.Rozdział V

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH§ 12


Na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzone są następujące sprawy:

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  - sprawy związane z aktami stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych


 1. stanowisko ds. organizacyjnych i administracyjno – kadrowych

  - sprawy związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu oraz sprawy kadrowe pracowników Urzędu i kierowników gminnej jednostki organizacyjnej oraz obsługi Rady Gminy, w tym przygotowanie projektów, uchwał, obsługa posiedzeń.

 2. Stanowisko ds. sekretarsko – kancelaryjnych oraz obsługi Komisji Rady

  - obsługa sekretariatu kierownictwa Urzędu, prowadzenie kancelarii ogólnej

  - prowadzenie kancelarii ogólnej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, organizacja przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, obsługa posiedzeń Komisji Rady, prowadzenie tajnej komisji

 3. stanowisko ds. obywatelskich, ewidencji ludności i dodatków mieszkaniowych

  - sprawy związane z ewidencją ludności, dokumentami tożsamości i przyznawaniem mieszkańcom gminy prawa do dodatku mieszkaniowego

 4. stanowisko ds. wojskowych, straży pożarnych i melioracji

  - prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obrony cywilnej, nadzorem nad spółkami wodnymi, ochrony przeciwpożarowej oraz sprawami melioracji i gruntów rolnych

 5. stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i funduszy strukturalnych

  - sprawy z zakresu gospodarki gruntami, współpracujący ze służbami weterynaryjnymi, Ośrodkiem Doradztwa Rolnego i Stacją Chemiczno – Rolną, nadzorem nad działalnością wspólnot gruntowych.

  - sprawy związane z ochroną środowiska w tym ochrona środowiska przed odpadami, utrzymanie porządku i czystości, gospodarki wodnej, wykonywanie projektów z udziałem funduszy strukturalnych.

 6. Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

  - sprawy związane z realizacją przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (przygotowanie materiałów o uruchomienie zamówienia publicznego na podstawie zatwierdzonego wniosku, w tym opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia, zabezpieczenie dokumentacji przetargowej w sposób zgodny z przepisami rozpatrywania protestów dostawców lub wykonawców, przygotowywanie umów na roboty budowlano – montażowe, dostawy i usług).

 7. Stanowisko ds. inwestycji

  - sprawy z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji gminnym w ramach powierzonych przez Wójta prowadzeniem dokumentacji technicznej inwestycji gminnych,

 8. stanowisko ds. budownictwa

  - sprawy związane z budownictwem,

 9. stanowisko ds. wymiaru podatku

  - sprawy związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych

 10. stanowisko ds. księgowości podatkowej

  - sprawy związane z prowadzeniem księgowości podatkowej i opłat lokalnych

 11. stanowisko ds. księgowości analitycznej

  - sprawy związane z gospodarką finansową, prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych,

13) kasjer, archiwista

  - sprawy związane z obsługą kasową Urzędu, prowadzeniem archiwum Urzędu, sprawy ZUS

  14) stanowisko ds. BHP i administracyjno – gospodarcze

  - sprawy z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Urzędzie oraz przepisów przeciwpożarowych, zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacja wyposażenia pomieszczeń biurowych.

  15) stanowisko ds. handlu i działalności gospodarczej, dróg, oświetlenia i zagospodarowania przestrzennego gminy

- sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi, oświetleniem na terenie gminy, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, oraz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  16) Pracownicy na stanowiskach robotniczych:

  a) operator koparko – ładowarki,

b) traktorzysta,

  c)kierowca,

  - utrzymanie w należytym stanie oddanych do eksploatacji pojazdów, bieżąca konserwacja, dokonywanie drobnych remontów, pobieranie i zdawanie kosztów eksploatacji pojazdów, rozliczanie się z paliwa i innych zakupionych materiałów, posiadanie wymaganych kwalifikacji, przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, oprócz zadań wynikających z umową o pracę wykonywanie prac porządkowych i innych zleconych przez Wójta

  d) konserwator urządzeń wodociągowych,

  - prowadzenie ewidencji wodomierzy w poszczególnych wsiach,usuwanie awarii i konserwacja urządzeń wodociągowych, nadzór nad funkcjonowaniem hydroforni, wykonywanie prac porządkowych i innych zleconych przez Wójta

  e) sprzątaczka,

  - dba o porządek i estetykę pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku Urzędu, otweranie i zamykanie budynku Urzędu Gminy.

   Rozdział VI

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE


§ 13


Wójt osobiście podpisuje:

 1. zarządzenia Wójta i pisma zastrzeżone z mocy ustawy do podpisu Wójta,

 2. decyzje administracyjne z wyjątkiem tych, do których wydawania upoważnił innych pracowników Urzędu,

 3. dokumenty kierowane do kierowników organów administracji rzędowej, odpowiedzi na listy i wystąpienia posłów, senatorów,

 4. odpowiedzi na skargi na pracowników Urzędu, i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

 5. informacje o całokształcie działalności Urzędu, odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,

 6. pełnomocnictwa do reprezentowania Urzędu przed sadami i organami administracji,

 7. dokumenty dotyczące zatrudnienia i zwalniania, powołania i odwołania, mianowanie pracowników, wnioski o odznaczenia i kary,

 8. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.§ 14


Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta, pisma i decyzje administracyjne w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta.


§ 15


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań i decyzje z zakresu USC.


§ 16


Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu do podpisywania w swoim imieniu określonych dokumentów bądź decyzji administracyjnych.


§ 17


Pracownicy przygotowane projekty pism i decyzji administracyjnych parafują na pozostawionych w aktach sprawy dokumentach, podpisując je w lewym rogu po zakończeniu treści.


§ 18


Wójt gminy sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad wszystkimi zatrudnionymi pracownikami Urzędu.
Rozdział VII

ZASADY OPRACOWANIA AKTÓW PRAWNYCH


§ 19


 1. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach w sprawach należących do zakresu działania zgłaszają Wójtowi potrzebę regulacji tych spraw w formie przewidzianej prawem przez organy gminy i opracowują propozycję w tym zakresie.

 2. Projekty Uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta wraz z uzasadnieniem opracowują pracownicy, w których zakresie leży regulowane zagadnienie.

 3. Projekty aktów prawnych podlegają opiniowaniu pod względem redakcyjnym i prawnym przez radcę prawnego.

 4. Pracownik ds. obsługi Rady Gminy prowadzi wykaz obowiązujących aktów prawa miejscowego.§ 20


 1. Układ i redakcja projektu aktu prawnego winna być przejrzysta i sformułowania jasno i zwięźle.

 2. Projekt aktu prawnego musi zawierać:

  a) oznaczenie rodzaju aktu i jego numer ( np. uchwała, zarządzenie)

  b) oznaczenie organu wydającego akt prawny

  c) daty wydania

  d) przedmiot regulowany

  e) treść regulującą określone zagadnienie

  f) oznaczenie podmiotu, któremu powierza się wykonane akty

  g) ewentualne przepisy podlegające uchyleniu

  h) termin wejścia w życie

 3. Aktom prawnym nie należy nadawać pomocy wstecznej.
Rozdział VIII

ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRACYJNYCH, ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW I LISTÓW OBYWATELI


§ 21


 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminie i na zasadach określonych kodeksem postępowania administracyjnego

 2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli, kierując się przepisami prawa i własnym interesem stron.

 3. Odpowiedzialność za terminowe, wnikliwe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw ponoszą pracownicy, zgodnie z zakresem czynności.

 4. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu rejestrowane są przez pracowników w spisach spraw, na zasadach określonych instrukcja kancelaryjna.

 5. Centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz przyjętych ustnie do protokołu prowadzi Sekretarz Gminy.


§ 22


 1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są szczególnie do:

a) udzielania informacji niezbędnych do załatwienia sprawy i wyjaśnienia treści i obowiązujących przepisów,

b) rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości niezwłocznie,

c) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy,

d) powiadamiania na piśmie o przedłużaniu terminu załatwiania sprawy i przyczynach uzasadniających zwłokę,

e) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania wydanych rozstrzygnięć.


 1. Interesanci winni uzyskać informację odpowiednio w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej i stosownie do formy zgłoszenia.


§ 23


 1. Wójt gminy przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach.

 2. Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, samodzielne stanowiska pracy przyjmują obywateli codziennie w godzinach 730 do 1530


§ 24


Urząd Gminy w Białaczowie pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 .


§ 25


 1. Odpowiedź na skargę, wniosek, winna zawierać wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowanie się do wszystkich podniesionych zarzutów oraz jasna informację o podjętym rozstrzygnięciu.

 2. Skargi na pracowników Urzędu rozpatruje Wójt.

 3. Skargę na pracownika jednostki organizacyjnej podległej gminie rozpatruje kierownik tej jednostki, zaś skargę na działalność jednostki lub jej kierownika Wójt.


§ 26


Obieg dokumentów:

 1. Czynności kancelaryjne w Urzędzie, obieg korespondencji reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych ( Dz U Nr 112, poz.319)

 2. Bieg korespondencji niejawnej określa ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz U Nr 11, poz.95 )Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 27


Szczegółowe zadania na poszczególne stanowiska określają zakresy czynności pracowników.
§ 28


Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2003 roku.
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 16.08.2010
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 16.08.2010. Odsłon 1211, Wersja 1drukuj
 
Początek strony