Sprawy,wnioski,skargi

TRYB ROZPATRYWANIA SPRAW, SKARG I WNIOSKÓW

Zasady ogólne:

 • Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych.
 • Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego
 • Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą  pracownicy zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Zasady postępowania ze sprawami:

 • Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczegółowe dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.
 • Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
 • Kancelaria Urzędu prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Wójta, Zastępcę Wójta .
 • Wydziały prowadzą rejestry skarg wpływające bezpośrednio do nich.

Pracownicy przyjmujący interesantów zobowiązani są do:

 • udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
 • rozstrzygania spraw w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,
 • informowania zainteresowanych o stanie załatwiania ich sprawy,
 • powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygania sprawy,
 • informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć

Przyjęcia Interesantów:

 • Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub telefaksowej.
 • Wójt , Zastępca Wójta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30.

         Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu.

 • Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły, jeżeli nie zostaną wniesione na piśmie.

Rozpatrywanie skarg i udzielanie odpowiedzi należy do:

 • Wójta lub Zastępcy Wójta, jeżeli skarga dotyczy niewłaściwego działania podległego pracownika 

Skargę na pracownika jednostki organizacyjnej podległej Radzie rozpatruje kierownik tej jednostki, a na kierownika - Wójt.

Odpowiedź na skargę lub wniosek winna zawierać wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, ustosunkować się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze lub propozycji zawartych we wniosku, oraz jednoznaczną informację o przyjętych rozstrzygnięciach.

Naczelnicy wydziałów odpowiedzialni są za:

 • właściwe prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • terminowe załatwianie skarg i wniosków

 

Informacja wytworzona przez dnia 06.08.2010
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 06.08.2010. Odsłon 1629, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony