Plan pracy Rady Gminy na rok 2005

Plan pracy Rady Gminy Białaczów na 2005 rok.

 

Plan jest planem otwartym i w razie potrzeby tematyka jak i ilość sesji mogą ulec zmianie.

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Odpowiedzialny

 

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

I-kwartał

 

Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2004 r. - sprawozdanie z działalności Rady i Stałych Komisji.

 

Informacja na temat realizacji wniosków stałych Komisji Rady Gminy Białaczów.

 

Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zatwierdzenie planu pracy na 2005 rok

-         Rady Gminy

-         Stałych Komisji

 

Uchwalenie budżetu Gminy na 2005 rok..

 

Informacja GOPS-u o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom Gminy w 2004 roku.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

 

Kierownik GOPS-u

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6

 

7.

 

 

 

8.

 

II-kwartał

 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.; absolutorium z wykonania budżetu.

 

Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań między sesjami:

- inwestycji gminnych,

- podział nadwyżki budżetowej,

- sprawy różne,

 

Działalność jednostek OSP na terenie gminy.

 

 

 

 

Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

Działalność placówek kulturalnych

 

Stan służby zdrowia w Gminie i w Powiecie

 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

 

Informacja z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za I półrocze 2005 r.

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

Gminny Komendant OSP

 

 

 

 

Komendant Komisariatu

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty

 

Kierownik Ośrodka Zdrowia

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 4.

 

5.

 

 

6.

 

 

III-kwartał

 

Przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.

 

Stan bezrobocia na terenie gminy i sposoby  jego przezwyciężenia.

 

 

Działania podejmowane na terenie gminy na rzecz ochrony środowiska , utrzymanie czystości i porządku w gminie. Akcja „Sprzątanie Świata".

 

Informacja o stanie rolnictwa sprawozdanie z prac Komisji.

Działalność Ludowego Klubu Sportowego.

 

Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Przewodnicząca  Komisji Oświaty

i  Dyrektorzy  szkół

 

Dyrektor  Powiatowego Urzędu  Pracy

 

 

Pracownik  odpowiedzialny  za  ochronę środowiska

 

 

Pracownik  ODR,  Prezes LKS

 

 

 

Zastępca  Wójta  Gminy 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

IV-kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-kwartał

 

Ocena realizacji zadań

Inwestycyjnych.

 

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 Ocena założeń i projektu budżetu gminy na 2006 rok.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego.

 

Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.

 

Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za 2005 r.

 

 Przyjęcie planu pracy stałych Komisji i Rady Gminy na 2006 r.

 

Wójt  Gminy

 

 

Zastępca  Wójta  Gminy

 

 

 Skarbnik Gminy

 

Pracownik Urzędu

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Zastępca  Wójta  Gminy

 

 

 Wójt Gminy

 

 

 Przewodnicząca  Rady Gminy

 

 

9.

 

W zależności od potrzeb

 

Zmiany w budżecie gminy.

 

Wszelkie sprawy związane z aktualną sytuacją gminy - społeczno gospodarczą i inne sprawy dotyczące gminy.

 

 

Skarbnik Gminy

 

Wójt Gminy

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2010
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 16.12.2010. Odsłon 717, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony