przetarg nieograniczxony do 60.000 EURO (wygasły...)

Białaczów, dn. 22.12.2006 r.Nr spr. 341/ 15/06OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60.000 EURO


I. WÓJT GMINY , 26-307 BIAŁACZÓW, ul. Piotrkowska 12
tel/fax (0 44)758-14-14, NIP 768-12-27-397, REGON 590647820

ogłasza przetarg nieograniczony na :

„ Rewitalizacja zabytkowego ratusza wraz z infrastrukturą otaczającą w miejscowości Białałaczów „

II. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie: od podpisania umowy do 15.06.2007r.
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
IV. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
V. Formularz zawierający dokumentację przetargową można odebrać po uprzednim złożeniu zamówienia z podanym numerem NIP-u osobiście w Urzędzie Gminy w Białaczowie pok. nr 19 lub za zaliczeniem pocztowym . .
SIWZ dostępna na stronie internetowej : www.bip.bialaczow.tensoft.pl
VI. Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2007 r. do godz. 10.00-tej w sekretariacie UG pokój nr 11.
VII. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.01.2007 r. o godz. 10.00-tej
pokój nr 5.
VIII. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest Barbara Goworek
tel. (044) 758-14-14 od. godz. 7.30 do 15.30.
IX. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
Spełniają warunki określone wg art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2.
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz.177 ze zm./ oraz spełniają wymogi określone w dokumentacji przetargowej.
X. Kryteria ocen:
1. Cena - 100%
XI. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert

powrót...
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 22.12.2006
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 22.12.2006. Wygasa 12.01.2007. Odsłon 1062, Wersja 1
Początek strony