Remont , rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wi (wygasły...)

Białaczów, dn. 09.09.2009 r.Znak: 341/ 01/09


OGŁOSZENIE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nie przekraczającej progu z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na
Remont , rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską przy OSP w Żelazowicach


1. Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna , 26-307 BIAŁACZÓW, Petrykozy 77A
tel/fax (044)758-14-14, NIP 768-15-92-286, REGON 590759943

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz.177 ze zm./

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialaczow.tensoft.pl, SIWZ można odebrać również osobiście w Urzędzie Gminy w Białaczowie pok. nr 19 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45000000-7, 45110000-1; 45212300-9
Remont , rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską przy OSP w Żelazowicach


5. Termin realizacji wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia : – od podpisania umowy
– do dnia 30 września 2010 r.

6. Zamawiający Nie dopuszcza składania ofert częściowych ani
wariantowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz.177 ze zm./ oraz spełniają wymogi określone w dokumentacji przetargowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez ocenę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnienia/nie spełnia


8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium: ceny

Cena - 100%
9. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce składania i otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Białaczowie
ul. Piotrkowska 12
26 – 307 Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2009r. do godz. 900 , w pokoju Nr 11
(Sekretariat U.G.)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2009r. o godz. 910 , pokój nr 5 (sala konferencyjna)
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest Barbara Goworek i Marek Trębarczyk tel. (044) 758-14-14 od. godz. 7.30 do 15.30.

10. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania
ofert.

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 09.09.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 09.09.2009. Wygasa 30.09.2009. Odsłon 2001, Wersja 2
Początek strony