REMONT (PRZEBUDOWA) MOSTU NA DRODZE NR 107004E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓW (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.31.08.2010r. Znak: 341/10/2010                                                                                                                                                     ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  341/07/2010 - nazwa zadania:  REMONT (PRZEBUDOWA) MOSTU NA DRODZE NR 107004E                                W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓWEK Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  INTERBUD” spółka z o.o, 26-300 Opoczno,    ul. Przemysłowa 5a. Cena wybranej oferty  brutto  518 843,22zł , uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300,00 .W przedmiotowym postępownaiu złożono tylko jedną ofertę.  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnego                  z wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.   Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 31.08.2010r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 03.09.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 03.09.2010. Wygasa 24.09.2010. Odsłon 1041, Wersja 1
Początek strony