Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowic (wygasły...)

Białaczów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice
Numer ogłoszenia: 20446 - 2010; data zamieszczenia: 25.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 431260 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: długość kanałów sieciowych grawitacyjnych L = 5187 m; długość kanałów przyłączeniowych L = 991m; długość długość rurociągów tłocznych L = 4647m; PE100 SDR17 d=90mm L = 769m PE100 SDR17 d=110mm L = 2658 m PE100 SDR17 d=125mm L = 1220 m liczba przepompowni - 5 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1945916.56 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Boltom Bolesław Majczyna, ul. Wyzwolenia 1a, 97-300 Piotrków Tryb., kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1945916.56
  • Oferta z najniższą ceną: 1945916.56 oferta z najwyższą ceną: 3213234.62
  • Waluta: PLN.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 25.01.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 25.01.2010. Wygasa 15.02.2010. Odsłon 1172, Wersja 1
Początek strony