Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach (wygasły...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Białaczów: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach
Numer ogłoszenia: 145418 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86696 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni 595,64m2 metodą bezspoinową, ,,lekko-mokrąz użyciem styropianu odmiany EPS 70 o współczynniku = 0.40 W/mK, grubość warstwy izolacji termicznej 0,12 m - docieplenie ścian piwnic budynku o powierzchni 85,47 m2 metodą bezspoinową, ,,lekko-mokrą z użyciem styroduru, grubość warstwy izolacji termicznej 0,10 m, wraz z izolacją - docieplenie stropodachu budynku o powierzchni 307,7 m2 płytami styropianowymi laminowanymi obustronnie papą asfaltową o współczynniku =0.039 W mK ułożonymi na istniejących warstwach dachu oraz wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej o grubości warstwy izolacji 0,16 m, - wymiana pustaków szklanych na klatce schodowej, o powierzchni 10 m2 na okna PCV. U ramy= 1.8, szyba 1.1 - wymiana istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe o powierzchni 11.1 m2 U ramy = 2.4, szyba 1.1.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 106186.84 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• INTERBUD spółka z o.o, 26-300 Opoczno, 26-307 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 106186.84
• Oferta z najniższą ceną: 106186.84 oferta z najwyższą ceną: 227636.12
• Waluta: PLN.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 13.05.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 13.05.2009. Wygasa 08.06.2009. Odsłon 1075, Wersja 1
Początek strony