MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIAŁACZÓW DZIAŁKA NR 541, SKRONI (wygasły...)

Białaczów: MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIAŁACZÓW DZIAŁKA NR 541, SKRONINA DZIAŁKA NR 386
Numer ogłoszenia: 208028 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147882 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIAŁACZÓW DZIAŁKA NR 541, SKRONINA DZIAŁKA NR 386.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Droga w Białaczowie 1. Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 2. Wykonanie odwodnienia drogi 3.Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grubość 6 cm, długość 188 m, szerokość 6,0m. - dostarczenie materiałów - wyprodukowanie mieszanki mineralno- asfaltowej - dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania - posmarowanie gorącym bitumem nawierzchni asfaltowej - rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem- przeprowadzenie pomiarów - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym 2. Droga w Skroninie 1. Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 2. Wykonanie przepustu pod drogą szt. 2 z rur betonowych Ø 60cm o długości 6m 3. Wykonaniem koryta o głębokości 15 cm 4. Poszerzenie jezdni po każdej stronie o 75 cm (podbudowa z destruktu) 5. Pobocza utwardzenie (podbudowa z krusz. naturalnego jednowarstwowa z domieszk. ulepszaj. z kruszywa łamanego 18 % - grub. warstwy po zagęszcz. 15cm oraz jednokrotne nakrapianie emulsją asfaltową) 6. Wykonanie odwodnienia drogi (pogłębienie rowów) 7. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grubość 6 cm, długość 1101 m, szerokość 4,5m - dostarczenie materiałów - wyprodukowanie mieszanki mineralno- asfaltowej - dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania - posmarowanie gorącym bitumem nawierzchni asfaltowej - rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem- przeprowadzenie pomiarów - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym Szczegółowo przedmiot zamówienia określa : 1. przedmiar robót - stanowiący załącznik do SIWZ 2. dokumentacja techniczna -stanowiąca załączniki do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp zo.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 368629,71

·         Oferta z najniższą ceną: 368629,71 / Oferta z najwyższą ceną: 420968,48

·         Waluta: PLN.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 14.07.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 14.07.2010. Wygasa 04.08.2010. Odsłon 988, Wersja 1
Początek strony