Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parczowie (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.08.06.2010r. Znak: 341/05/2010                                                                                                                                                     ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  341/05/2010 - nazwa zadania:  Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parczowie  Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  Usługi Remontowo-Budowlane  Guldziński Krzysztof, ul. B.Krzywoustego11,         26-300 OpocznoCena wybranej oferty  brutto  253 231,64 , uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 400,00 ..Ponadto złożyli oferty:1.      Zakład Usługowo-Handlowy IR-BUD  Ireneusz Majchrak, 26-200 Końskie,    ul. Robotnicza 27,  cena brutto- 314 120,23 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 322,44 punktów
  1. Firma Budowlana BUDMAR mgr inż. Marek Kamola, ul. Krańcowa 31-33A,                         97-200 Tomaszów , cena brutto- 301 812,95 zł,uzyskał w kryterium Cena – łącznie  335,60 punktów.
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Exportowe    Andrzej Raczyński , Kotlin 4a,    26-434 Gielniów, cena brutto- 311 545,45 zł,uzyskał w kryterium Cena – łącznie  324,00 punktów.
  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnego                  z wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 08.06.2010r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 08.06.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 08.06.2010. Wygasa 29.06.2010. Odsłon 1011, Wersja 1
Początek strony