Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2010/2011 (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.16.08.2010r. Znak: 341/08/2010                                                                                                                                                     ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  341/07/2010 - nazwa zadania:  Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2010/2011  Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej   w Opocznie sp z o.o, 26-300 Opoczno,  ul.Janasa 27Cena wybranej oferty  brutto  93 508,00 , uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300,00 .W przedmiotowym postępownaiu złożono tylko jedną ofertę.  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnego                  z wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.   Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 16.08.2010r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 16.08.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 16.08.2010. Wygasa 06.09.2010. Odsłon 974, Wersja 1
Początek strony