REMONT (PRZEBUDOWA) DROGI ZAKRZÓW -SKRONINA NA ODCINKU 801 Mb (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.13.10.2011r. Znak: 271.7.2011                                                                                                                                                      ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  271.7.2011 - nazwa zadania: REMONT (PRZEBUDOWA) DROGI ZAKRZÓW -SKRONINA NA ODCINKU 801 Mb  Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  „DROG-INŻ.” Bińczyk, Buchalski, Słomecki S.p jawna  Cena wybranej oferty  brutto 223 192,34zł , uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300 . Ponadto złożyli oferty: 
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp z o.o. , 26-434 Gielniów, ul. Opoczyńska 38, cena brutto- 268 763,98zł, uzyskał w kryterium cena łącznie  249,12 punktów
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. , 26-200 Końskie, ul. Zielona 7, cena brutto- 231 114,00zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 289,71 punktów
  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnego   z wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 13.10.2011r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 13.10.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 13.10.2011. Wygasa 01.12.2011. Odsłon 889, Wersja 1
Początek strony