ZAWIADOMIENIE (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.31.08.2010r. Znak: 341/09/2010                                                                                                                                                     ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  341/09/2010 - nazwa zadania: ,, REMONT NAWIERZCHNI ORAZ POBOCZY DROGI NR 107003E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓW – PARCZÓWEK Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp z o.o. , 26-434 Gielniów, ul. Opoczyńska 38Cena wybranej oferty  brutto 378 712,40zł , uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300 ..Ponadto złożyli oferty:1.      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb.,  cena brutto- 501 528,15 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 226,53 punktów2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” spółka z o.o. , 26-200 Końskie,            ul. Zielona 7, cena brutto- 436 231,53, uzyskał w kryterium cena łącznie     260,43 punktów      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnego                  z wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 31.08.2010r.
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 31.08.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 31.08.2010. Wygasa 24.09.2010. Odsłon 2216, Wersja 2
Początek strony