Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąglany, Parczów (wygasły...)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 152406-2009 z dnia 2009-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białaczów
Zadanie nr 1: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąglany, -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm m2 3 307,500 -Nawierzchnia z...
Termin składania ofert: 2009-06-09
________________________________________
Białaczów: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąglany, Parczów
Numer ogłoszenia: 101171 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152406 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąglany, Parczów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąglany, Parczów Zadanie nr 1: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąglany, Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm m2 3 307,500 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. dodatek 2 cm m2 6 615,000 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta m2 1 102,500 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta m2 1 102,500 Przepusty rurowe szt 3,000 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm m2 1 102,500 pobocza utwardzenie wraz z wykonaniem koryta głębok. 7 cm m2 1 470,000 wykonanie odwodnienia drogi m2 1 470,000 Zadanie nr 2: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parczów Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm m2 2 857,500 pobocza utwardzenie wraz z wykonaniem koryta o głębokości 7 cm m2 1 270,000.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 204948.75 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp zo.o.,, ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 204948.78
• Oferta z najniższą ceną: 204948.78 oferta z najwyższą ceną: 293926,33
• Waluta: PLN.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 29.06.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 29.06.2009. Wygasa 20.07.2009. Odsłon 1021, Wersja 1
Początek strony