REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP W KURASZKOWIE (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.13.10.2011r. Znak: 271.6.2011                                                                                                                                                       ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  271.4.2011 - nazwa zadania: REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP  W KURASZKOWIE  Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  DACH-TOM Tomasz Kowalski Firma Usługowo-Handlowa, Karwice 8, 26-300 Opoczno, Cena wybranej oferty  brutto 33 329,54zł, uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300 . Ponadto złożyli oferty:1.      Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała, 97-330 Sulejów, Biała 5, cena brutto 53 541,75zł, ilość punktów 186,742.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe  PRO-INSTAL-W, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Studzienna 9,  cena brutto  42 959,50zł, ilość punktów 232,753.      Przedsiębiorstwo Prywatne EuroProfil Grzegorz Zimnicki, 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 71, cena brutto  44 506,70zł, ilość punktów 224,654.      Zakład Usług Budowlanych „JANBUD” Jan Chachuła, Grudzeń Las 2/3, 26-332 Sławno, cena brutto  42 853,83zł, ilość punktów 233,32  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnegoz wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 13.10.2011r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 13.10.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 13.10.2011. Wygasa 01.12.2011. Odsłon 932, Wersja 1
Początek strony