Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Petrykozach (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.13.10.2011r. Znak: 271.5.2011                                                                                                                                                       ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  271.4.2011 - nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej  przy OSP w  Petrykozach  Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  Przedsiębiorstwo Prywatne EuroProfil Grzegorz Zimnicki, 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 71, Cena wybranej oferty  brutto 27 720,07zł, uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300 . Ponadto złożyli oferty:1.      DACH-TOM Tomasz Kowalski Firma Usługowo-Handlowa, Karwice 8, 26-300 Opoczno, cena brutto  32 617,82zł, ilość punktów 254,952.      Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała, 97-330 Sulejów, Biała 5, cena brutto 39 220,17zł,  ilość punktów 212,033.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe  PRO-INSTAL-W, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Studzienna 9,  cena brutto 32 316,26zł,  ilość punktów 257,33  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnegoz wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 13.10.2011r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 13.10.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 13.10.2011. Wygasa 01.12.2011. Odsłon 923, Wersja 1
Początek strony