Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły (wygasły...)

Białaczów: Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie: I etap Wymiana dachu i stropu na budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie
Numer ogłoszenia: 77179 - 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37097 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie: I etap Wymiana dachu i stropu na budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. przedmiar robót - stanowiący załącznik do SIWZ 2. dokumentacja techniczna -stanowiąca załączniki do SIWZ W celu prawidłowego sporządzenia oferty, wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka , trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.11.00.00-1, 45.22.32.00-8, 45.32.40.00-4, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo-Budowlane REMO-BUD s.c. Robert Kosmal, K.Mołdawa, ul. Fabryczna 8d, 26-200 Końskie, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 368852,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 287287,94

·         Oferta z najniższą ceną: 287287,94 / Oferta z najwyższą ceną: 407031,31

·         Waluta: PLN.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 07.04.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 07.04.2010. Wygasa 28.04.2010. Odsłon 1046, Wersja 1
Początek strony