Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów. (wygasły...)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 50641-2010 z dnia 2010-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białaczów
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/165/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 maja 2009 roku stanowiącą...
Termin składania ofert: 2010-03-16


Białaczów: Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów
Numer ogłoszenia: 79609 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50641 - 2010r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/165/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 maja 2009 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do Specyfikacji. 2 W szczególności wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów będzie polegało na: przeanalizowaniu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów, wykonanego w skali 1:10 000 w całym zakresie, przeanalizowaniu ustaleń obowiazującego planu, wykonanego w skali 1:10 000 w całym zakresie, opracowaniu ekofizjografii dla obszaru całej gminy, opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko, wykonaniu opracowania geodezyjno - rolnego zestawienia dla wszystkich terenów posiadających zgodę na zmianę przeznaczenia z użytkowania rolniczego i leśnego, uzyskaną na podstawie różnych planów miejscowych i zgód jednostkowych, analizie przeprowadzenia procedury formalno - prawnej uzgodnienia, opiniowanie, wyłożenie z propozycją ich rozpatrzenia zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/. przygotowania niezbędnych materiałów oraz zawiadomień i wniosków o uzgodnienie projektu studium, wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu: - uczestnictwo w spotkaniach publicznych - udział w posiedzeniach i spotkaniach z mieszkańcami oraz Komisjach Rady Gminy - rozpatrzenia uwag wniesionych po wyłożeniu projektu zmiany studium w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania przedstawienia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag 3 Zmiana studium musi obowiązkowo zawierać elementy wymienione w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717 ze zm.) oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 4 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami wykonawczymi Wykonawca zobowiązuje się do: sporządzenia studium w skali 1:10000 do uzgodnień w niezbędnym zakresie, na sesję Rady Gminy w 3 egz. wraz z dokumentacją formalno-prawną, w tym 1 egz. kolorowy zalaminowany w skali 1:10 000 oraz 4 egz. w wersji elektronicznej z rozszerzeniem DXF, DWG lub 2D a dla tekstu z rozszerzeniem doc lub rtf. 5. Zamawiający posiada następujące materiały oraz dokumenty do wykonania usługi: tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów i mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:10000, wnioski złożone przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania studium. 6. Wymienione wyżej materiały znajdują się do wglądu, w siedzibie zamawiającego (pok. Nr 10). 7. Materiały te zamawiajacy przekaże wybranemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujacych tymi materiałami. 9. W przypadku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania opracowania projektu studium będącego przedmiotem zamówienia do obowiązujących przepisów. 10.Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem odbioru, w dniu ustalonym w umowie, jako dzień ukończenia opracowania lub jego części, podlegającej oddzielnemu przekazaniu..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.40.00-5.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2010.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·             Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł Szumigała, ul. Trybunalska 40, 60-325 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65573,77 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·   Cena wybranej oferty: 59780,00·   Oferta z najniższą ceną: 59780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140000,00·   Waluta: PLN.  
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 09.04.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 09.04.2010. Wygasa 30.04.2010. Odsłon 1240, Wersja 1
Początek strony