Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pl (wygasły...)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 195398-2010 z dnia 2010-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białaczów
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł ( słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów i...
Termin składania ofert: 2010-07-14


Białaczów: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów
Numer ogłoszenia: 225132 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195398 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł ( słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1. Kredyt będzie realizowany w transzach wg potrzeb. 2. Okres kredytowania ustala się na 10 lat z okresem spłaty kapitału od 31 marca 2011 r. do końca grudnia 2020 r. spłata w okresach kwartalnych po 55.000,00zł 3. Spłata odsetek od 01.01.2011r. w okresach miesięcznych. 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu określonej w specyfikacji; 5. Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie WIBOR 1M powiększonej o marżę banku; 6. Do ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 05.07.2010 r. plus marża banku; 7. Zagwarantowanie przez bank na rzecz zamawiającego w zależności od jego woli ( zamawiającego) przyjęcie przedterminowej spłaty części kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jego realizacją; 8. Prowizja za przedterminową spłatę części kredytu - 0 zł; 9. Nie naliczanie i nie pobieranie opłat od niewykorzystanej części transzy kredytu; 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco 11. Celem zbadania zdolności kredytowej zamawiający na życzenie oferenta udostępni do wglądu budżet gminy, sprawozdanie z jego wykonania oraz inne dokumenty związane z finansami zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum : Bank Spółdzielczy w Opocznie,Bank Spółdzielczy w Kleszczowie,Reprezentowane przez Bank Spółdzielczy w Opocznie., Pl. Kościuszki 3, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 624268,90

·         Oferta z najniższą ceną: 624268,90 / Oferta z najwyższą ceną: 624268,90

·         Waluta: PLN.

 
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 27.07.2010. Wygasa 17.08.2010. Odsłon 1050, Wersja 1
Początek strony