OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (wygasły...)

Białaczów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Żelazowice, Miedzna Drewniana, Parczówek w gminie Białaczów
Numer ogłoszenia: 159408 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96676 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Żelazowice, Miedzna Drewniana, Parczówek w gminie Białaczów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie Nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Żelazowice, Miedzna Drewniana długość kanałów sieciowych grawitacyjnych L = 6593 m długość kanałów przyłączeniowych L = 1205m długość kanału ø 250mm SN4 L = 761 m długość kanału ø 250mm SN8 L = 504 m długość kanału ø 200mm SN4 L = 2387m długość kanału ø 200mm SN8 L = 2941 m długość kanału ø 160mm SN4 L = 616 m długość kanału ø 160mm SN8 L = 589 m długość długość rurociągów tłocznych L = 3104 m PE100 SDR17 d=110mm L = 3104 m liczba przepompowni - 8 szt. Zadanie Nr 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Parczówek długość kanałów sieciowych grawitacyjnych L = 4034m długość kanałów przyłączeniowych L = 1135m długość kanału ø 250mm SN4 L = 91m długość kanału ø 250mm SN8 L = 746m długość kanału ø 200mm SN4 L = 1446m długość kanału ø 200mm SN8 L = 1751m długość kanału ø 160mm SN4 L = 388m długość kanału ø 160mm SN8 L = 747m długość rurociągów tłocznych L = 3572m liczba przepompowni - 6 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4915999.54 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe WIKTOR sp.j., ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4915999.54
Oferta z najniższą ceną: 4915999.54 oferta z najwyższą ceną: 6768000,00
Waluta: PLN.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 21.05.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 21.05.2009. Wygasa 11.06.2009. Odsłon 981, Wersja 1
Początek strony