Budowa zadaszenia nad obiektem sportowym w Białaczowie (wygasły...)

                                                                                                                                                          Białaczów, dn.11.05.2010r. Znak: 341/04/2010                                                                                                                                                     ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  341/04/2010 - nazwa zadania: ,, Budowa zadaszenia nad obiektem sportowym w Białaczowie”  Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  Przedsiębiorstwo Handlowo-Exportowe    Andrzej Raczyński , Kotlin 4a,         26-434 Gielniów Cena wybranej oferty  brutto 207 367,90zł , uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300 ..Ponadto złożyli oferty:1.      Firma Handlowo Usługowa ” PROJEKT-BUD” Edyta Psut , ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa,  cena brutto- 242365,42,00 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 256,68 punktów2.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA”s.c. Emil Dygas, Michał Łaski, 26-600 Radom, ul. Gołaszewskiego 16,  cena brutto- 149 113,69 zł,
  1. Firma Budowlana BUDMAR mgr inż. Marek Kamola, ul. Krańcowa 31-33A,                         97-200 Tomaszów , cena brutto- 299 949,20 zł,uzyskał w kryterium Cena – łącznie  207,39 punktów.
4.      Zakład Usług Budowlanych „BUD-REM”,26-400 Przysucha, ul. Wiejska 50, cena brutto- 242 176,10zł, – uzyskał w kryterium Cena – łącznie 256,86 punkty.5.      Zakład Remontowo Budowlany Konrad Pierzchała, Brogowa 3A, 26-411 Rusinów, cena brutto- 279 915,37 zł, – uzyskał w kryterium Cena – łącznie  222,24  punkty.6.      GUTOWSKI sp  z o.o, Zakład Instalacji Przemysłowych  ul. Usługowa 2                   64-100 Leszno cena brutto- 349 011,27, uzyskał w kryterium cena
łącznie 178,23 punkty
 W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców. W prowadzonym postępowaniu odrzucono jedną ofertę. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA”s.c. Emil Dygas, Michał Łaski, 26-600 Radom,                 ul. Gołaszewskiego 16. W toku badania ofert Zamawiający poprawił omyłki w kosztorysie uproszczonym tj. poz. 45 d. 6 , poz. 46 d. 6, załączonym do oferty powiadamiając   o tym fakcie Wykonawcę. W odpowiedzi z dnia 07.05.2010r. Wykonawca nie wyraził zgody na poprawkę.  W związku z powyższym  oferta nr 2 podlega odrzuceniu w postępowaniu przetargowym na Budowa zadaszenia nad obiektem sportowym w Białaczowie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 , gdyż z wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki w ofercie.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 11.05.2010r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 11.05.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 11.05.2010. Wygasa 01.06.2010. Odsłon 1223, Wersja 1
Początek strony