Remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.13.10.2011r. Znak: 271.4.2011                                                                                                                                                       ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  271.4.2011 - nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, ul. B.Krzywoustego 11,          26-300 OpocznoCena wybranej oferty  brutto 14 916,55zł, uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300 . Ponadto złożyli oferty:1.      DACH-TOM Tomasz Kowalski Firma Usługowo-Handlowa, Karwice 8, 26-300 Opoczno, cena brutto 16 607,30zł, ilość punktów 269,452.      Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała, 97-330 Sulejów, Biała 5, cena brutto 19 216,83zł , ilość punktów 232,863.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe  PRO-INSTAL-W, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Studzienna 9,  cena brutto 15 429,50zł,  ilość punktów 290,02 W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnegoz wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 13.10.2011r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 13.10.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 13.10.2011. Wygasa 01.12.2011. Odsłon 813, Wersja 1
Początek strony