Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie (wygasły...)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 162394-2009 z dnia 2009-05-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białaczów
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie 1. przedmiar robót - stanowiący załącznik do SIWZ 2. dokumentacja techniczna -stanowiąca załączniki do SIWZ W celu prawidłowego sporządzenia oferty, wykonawca...
Termin składania ofert: 2009-06-15
________________________________________
Białaczów: Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie
Numer ogłoszenia: 104155 - 2009; data zamieszczenia: 02.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162394 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, woj. łódzkie, tel. 044 7581414, faks 044 7581414.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowo przedmiot zamówienia określa : 1. przedmiar robót - stanowiący załącznik do SIWZ 2. dokumentacja techniczna -stanowiąca załączniki do SIWZ W celu prawidłowego sporządzenia oferty, wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka , trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.21.23.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 933489.54 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane, ul. Parkowa 30, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 933489.54
• Oferta z najniższą ceną: 933489.54 oferta z najwyższą ceną: 1905458.38
• Waluta: PLN.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 02.07.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 02.07.2009. Wygasa 23.07.2009. Odsłon 1101, Wersja 1
Początek strony