"Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz okien w budynku Urzędu Gminy (zajaz (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn.29.11.2011r. Znak: 271.9.2011                                                                                                                                                       ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  271.9.2011 - nazwa zadania: "Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz okien w budynku Urzędu Gminy (zajazd)" Działając na podstawie art. 92 ust. Prawa zamówień publicznych  Gmina Białaczów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  Przedsiębiorstwo Prywatne EuroProfil Grzegorz Zimnicki, 25-558 Kielce,               ul. Zagnańska 71, Cena wybranej oferty  brutto 159.496,29 zł, uzyskał w kryterium Cena największą ilość punktów –łącznie 300 . Ponadto złożyli oferty:1.      Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik, ul. Rapackiego 11/63a,      26-600 Radom, cena brutto  355.723,84 zł, ilość punktów 134,49. 2.      Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Łucki, 26-340 Drzewica, ul. Staszica 16 cena brutto 189.173,82zł,  ilość punktów 252,93  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono  żadnegoz wykonawców.  Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wywieszono na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Białaczowiew dniu 29.11.2011r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 29.11.2011
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 29.11.2011. Wygasa 20.12.2011. Odsłon 979, Wersja 1
Początek strony