Plan pracy Rady Gminy na rok 2009

 

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka posiedzenia

 

Odpowiedzialny

 

Uwagi

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

I- szy  kwartał

 

Podsumowanie pracy Rady Gminy za okres od 01 styczeń 2008 r. - 31 grudzień 2008 r.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Stałych Komisji Rady.

 

Zatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok.

 

Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2008 roku.

 

Uchwalenie rocznego planu imprez kulturalnych na terenie gminy.

 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy i powiatu.

 

 

 

Stan bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Przewodniczący komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

Kierownik GOPS

 

 

 

 

 

Z -ca Wójta

 

 

Komendant Komisariatu w Paradyżu i Komendant powiatowy w Opocznie

 

Kierownik PUP

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

II- gi kwartał

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za

 2008 rok.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

 

Zapoznanie z opinią RIO dotyczącej realizacji budżetu gminy

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

 

 

Działalność jednostek OSP na terenie gminy.

 

Oświadczenia majątkowe radnych do 30 kwietnia 2009 r.

 

Stan opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu.

 

Działalność placówek kulturalnych i oświatowych.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Rada Gminy

 

 

 

 

Komendant Gminny Związku OSP

 

Wszyscy radni

 

 

Kierownik GOZ

i przedstawiciel z ZOZ

 

Kierownik biblioteki

Dyrektorzy szkół

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

III - ci kwartał

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał za pierwsze półrocze 2009 roku.

 

Sprawozdanie z pracy Komicji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2009 roku.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2009 roku.

 

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010.

 

Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy.

 

Działalność Ludowego Klubu Sportowego.

 

 

Wójt Gminy

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

 

Dyrektorzy szkół

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Prezes LKS

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4. 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

IV - ty kwartał

 

Informacja z realizacji zadań z zakresu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych

 

Informacja o stanie dróg i przygotowanie służb do sezonu zimowego.

 

Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Ustalenie stawek podatku i opłat lokalnych.

 

Uchwalenie budżetu Gminy Białaczów na 2010 rok.

 

Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Gminy.

 

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.

 

Z - ca Wójta Gminy

 

 

 

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Skarbnik Gminy.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy.

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2010
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 16.12.2010. Odsłon 634, Wersja 1drukuj
 
Początek strony