Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                                                                                                                 

                                      Uchwała  Nr  XIX/109/2005

                                      Rady  Gminy  w  Białaczowie

                                         z  dnia   20 kwietnia 2005 roku.

 

zmieniająca uchwałę  Nr XVII/96/2004 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

 

                Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001 r  Nr 142 poz. 1591; zm.  z 2002 r  Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 994; zm. z 2003 r. Dz.U.  Nr 214 poz. 1806, Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 214,poz. 1806) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  z 2002 r.  Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Dz. U.

Nr 128, poz. 1401; zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 719, Dz.U. Nr 122,poz.1143, zm. z 2004 r Dz.U.  Nr 29,poz. 257,Dz.U. Nr 99, poz. 1001, Dz.U. Nr 152,poz.1597)    Rada Gminy w Białaczowie uchwala, co  następuje:

 

 

         §  1.  Rozdział V Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok  stanowiącym załącznik  do uchwały  Nr XVII/96/2004 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia 2004 roku  otrzymuje następujące brzmienie:

„V. Zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz działania zmierzające ograniczeniu dostępności alkoholu na terenie  Gminy Białaczów”.

1.     Sprzedaż  napojów alkoholowych ze spożyciem poza miejscem lub w miejscu sprzedaży może być prowadzona na podstawie zezwoleń zgodnie z art. 18 i 18 ¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz po wniesieniu opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2.     Opiniowanie wniosków na sprzedaż i podawanie  napojów alkoholowych następuje w trybie ar. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.     Zwiększa się ilość kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych upoważnionych przez organ zezwalający przy współudziale ustawowo uprawnionych organów.

4.     Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych jak i właścicieli punktów sprzedaży w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ze szczególnym odniesieniem art. 13 ¹   i 15 ustawy.

5.     W przypadku naruszenia przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi , gmina może  podejmować interwencje oraz występować przed Sądem jako Oskarżyciel Publiczny.

6.     Współpraca z właściwymi organami  publicznymi w celu diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie.

     

       §  2.   Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

 

       §  3.   Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia.

GMINNY PROGRAM ALKOHOLOWY I.doc

 

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 08.07.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 08.07.2005. Odsłon 908, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony