Uchwały Rady

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: X/67/2003, Z dnia: 29.12.2003, Zmieniana:  
W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 29.12.2003.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 03.01.2005 , wersja 1
Numer: XI/67/2011, Z dnia: 27.10.2011, Zmieniana:  
UchwałaNR XI/67/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sędów
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2, pkt. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806 Nr 153, poz. 1271 Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 Dz. U z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 Rada Gminy Białaczów po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sędów uchwala co nastepuje:
§ 1
Uchwala się Statut Sołectwa Sędów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Traci moc uchwała nr VII/35/90 z dnia 11 grudnia 1990 roku.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Prusek do-prawej podpis
Załącznik 1
Rozdział 1
Nazwa i teren działalności sołectwa.
§ 1
1)Sołectwo Sędów zwane dalej sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Białaczów zwaną dalej gminą;
2)Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy sołectwa, którzy stale zamieszkują na jej terenie. Fakt stałego zamieszkiwania ustala się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
§ 2
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Sędów.
Rozdział 2
Zakres działania samorządu sołectwa.
§ 3
1. Do zadań samorządu sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjolno-bytowych;
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac w miejscu zamieszkania a zwłaszcza w zakresie kształtowania dobro-sąsiedzkich stosunków, wychowania młodzieży, upowszechniania kultury, utrzymania porządku.
2.Zadania określone w ust. 1 sołectwo realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu kompetencji statutowych;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborami dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;
6) współpracę z Wójtem i komisjami Rady Gminy w zakresie spraw dotyczących sołectwa, a w szczególności zgłoszenie propozycji planów rzeczowych najpóźniej do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, w celu rozpatrzenia ich przez Radę w czasie uchwalenia budżetu i ujęcia ich w budżecie na następny rok budżetowy;
7) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
3.Samorząd sołectwa w sprawach związanych z jego terenem działania wyraża opinie dotyczące, w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) usytuowania przystanków komunikacji publicznej i funkcjonowania tej komunikacji;
4) innych dotyczących bezpośrednio sołectwa.
4.Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi sołectwami, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, podejmować uchwały wspólne z tymi sołectwami.
Rozdział 3
Organy sołectwa
§ 4
Organami sołectwa są:
1)Zebrania wiejskie;
2)Sołtys;
§ 5
Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do wyborów sołtysa na kolejną kadencję.
1)Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie;
2)Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa;
3)Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa oraz realizuje własne zadania określone w niniejszym statucie.
§ 6
Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje do określonych spraw określając zakres ich działania.
§ 7
1.Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
2) powołanie stałych lub doraźnych komisji do określonych spraw i określenie zakresu ich działania;
3) opiniowanie celowości utworzenia, likwidacji lub zmian granic sołectwa;
4) przyjmowanie najpóźniej do dnia 30 września każdego roku projektów planów rzeczowych w celu przedłożenia ich Radzie Gminy do rozpatrzenia przy uchwalaniu budżetu na następny rok;
5) podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania mieniem sołectwa, w tym również środkami pieniężnymi o ile takie zostaną wyodrębnione w budżecie gminy;
6) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw których załatwienie wykracza poza kompetencje organów sołectwa;
7) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady sołeckiej oraz rozpatrywanie rocznych sprawozdań z ich działalności;
8) decydowanie w sprawach zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego sołectwu mienia komunalnego;
9) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym w sprawach dotyczących poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, kształtowania zasad ich wspołżycia społecznego, organizowanie czynów społecznych, poprawy stanu sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego oraz wychowania dzieci i młodzieży.
2.Zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa, przedstawione przez Wójta Gminy projekty uchwał Rady Gminy w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) programów gospodarczych gminy;
3) współdziałania międzygminnego.
§ 8
1.Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2.Wójt w zależności od charakteru i przedmiotu załatwia sprawy wynikające z uchwał i opinii, o których mowa w ust. 1 we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3.Wójt informuje zebranie wiejskie o sposobie załatwiania spraw:
1) skierowanym do Sołtysa pismem;
2) osobiście lub w czasie obrad zebrania wiejskiego lub przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.
§ 9
1.Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie zebrań wiejskich;
2) zwoływanie posiedzeń Rady sołeckiej;
3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
4) wykonywanie uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego;
5) uczestniczenie w naradach Sołtysów;
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;
7) prowadzenie zarządu, gospodarki, administracji składnikami mienia komunalnego i środkami finansowymi przekazanymi sołectwom przez gminę do korzystania;
8) sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa w tym:
a) statutu sołectwa;
b) protokołów z zebrań wiejskich;
c) sprawozdań z działalności sołtysa;
d) umów zawieranych przez sołectwo.
2.Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu swoich mieszkańców na forum sesji Rady Gminy lub bezpośrednio do Wójta Gminy.
3.Sołtys winien brać czynny udział w sesjach Rady Gminy.
4.Sołtys przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą sołecką.
§ 10
Sołtys używa pieczęci, której formę i treść określa Wójt Gminy. Na budynku, w krótym mieszka Sołtys umieszcza swą tablicę z napisem ,, SOŁTYS" oraz tablicę ogłoszeń urzędowych.
§ 11
W skład Rady sołeckiej wchodzi Sołtys, jako jej przewodniczący oraz dwóch członków rady.
§ 12
Do zadań Rady sołeckiej należy w szczególności:
1)współdziałanie z Sołtysem w wykonywaniu jego zadań oraz załatwianiu spraw sołectwa;
2)opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji zebrania wiejskiego;
3)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa.
Rozdział 4
Zasady I Tryb Zwoływania Zebrań Wiejskich oraz Tryb Obrad Zebrania.
§ 13
Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1)z własnej inicjatywy lub inicjatywy Rady sołeckiej;
2)na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu;
3)na wniosek Wójta Gminy.
§ 14
Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 15
1. Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa i w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców o pierwszym i drugim terminie oraz miejscu zebrania wiejskiego i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienie winno być podane do wiadomości publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
2. Termin zebrania wiejskiego zwoływanego na wniosek mieszkańców sołectwa lub wniosek Wójta winien być wyznaczony tak aby zebranie odbyło się nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.
3. Jeżeli zebranie wiejskie nie może się odbyć w wyznaczonym pierwszym terminie z powodu braku 1/5 uprawnionych do wzięcia w nim udziału mieszkańców, wyznacza się drugi jego termin po upływie 1 godziny od pierwszego terminu.
§ 16
Zebranie wiejskie w pierwszym terminie może podejmować uchwały, gdy uczestniczą w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w nim mieszkańców, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 17
1. Sołtys otwiera zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.
2. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 18
Sprawy rozpatrywane przez zebranie wiejskie wymagające szczególnych wiadomości lub kwalifikacji powinny być referowane przez Wójta lub wyznaczonego przez niego pracownika Urzędu Gminy.
§ 19
Porządek obrad zebrania wiejskiego uchwalony jest na wniosek Sołtysa, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków osób uprawnionych do udziału w zebraniu lub Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy bądź ich upoważnionych przedstawicieli.
§ 20
Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 21
Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
§ 22
Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób wybranych przez zebranie.
§ 23
1.Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół.
2.Protokół zebrania wiejskiego winien zawierać:
1) miejsce i datę zebrania oraz godzinę jego otwarcia i zamknięcia;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) porządek obrad uchwalony przez zebranie;
4) przebieg dyskusji oraz zgłoszone wnioski, które nie zostały przyjęte przez zebranie wiejskie z podaniem imion i nazwisk osób które je złożyły;
5) teksty podjętych uchwał, wniosków i opinii;
6) podpisy Sołtysa ( przewodniczącego zebrania ) i protokolanta.
3.Do protokołu zebrania wiejskiego załącza się listy obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa oraz uchwały, wnioski i opinie, jeśli zostały sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
§ 24
Uchwała sporządzona w formie dokumentu winna zawierać w szczególności:
1) datę podjęcia;
2) numer;
3) tytuł uchwały;
4) postanowienia merytoryczne;
5) określenie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie;
6) określenie terminu wejścia w życie.
Rozdział 5
Tryb wyboru lub odwołania
§ 25
1.
1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt.
2.Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje do dnia wyboru nowych organów Sołectwa.
§ 26
1.Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, w terminie do 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy, określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2.Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 27
1.Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
2.Spis wyborców sporządza Wójt Gminy najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks wyborczy ( Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 ) stosuje się odpowiednio.
§ 28
1.Spis wyborców jest udostępniany do wglądu u Sołtysa sołectwa,
2.Wójt Gminy powiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.
§ 29
1.Na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje;
2.Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydać decyzje w tej sprawie;
3.Decyzje wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamacje a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom;
4.Od decyzji, o której mowa w ust. 3 nie przysługują środki odwoławcze.
§ 30
Spis wyborców podlega przekazaniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego najpóźniej w przeddzień wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 31
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wiejskiego, uprawnionych do głosowania
§ 32
1.Wójt lub działający z jego upoważnienia pracownik Urzędu przewodniczy zebraniu, dokonuje otwarcia zebrania oraz prowadzi dalszą jego część.
2.Porządek zebrania wiejskiego przewiduje:
1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;
2) wybór komisji skrutacyjnej;
3) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
4) wybór Sołtysa;
5) wybór Rady Sołeckiej;
6) pytania i wolne wnioski.
§ 33
1.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu w II terminie, w tym samym dniu po upływie 15 minut.
§ 34
1)Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2)Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
3)W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej.
4)Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wiejskim.
§ 35
Karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
§ 36
1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wiejskiego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania tajnego;
4) ustalenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
3.Protokół podpisują członkowie komisji.
§ 37
Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, na oddzielnych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Białaczów.
§ 38
Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.
§ 39
Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania na podstawie sporządzonej listy obecności
§ 40
Głosowanie polega na:
1)w przypadku wyboru Sołtysa - pozostawieniu nieskreślonego jednego kandydata,
2)w przypadku wyboru Rady Sołeckiej - pozostawieniu maksymalnie dwóch nieskreślonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
§ 41
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 42
Nieważne są głosy na kartach:
1)całkowicie przedartych;
2)bez pieczęci Urzędu Gminy Białaczów;
3)na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Sołtysa;
4)na których pozostawiono więcej niż dwa nie skreślone nazwiska kandydatów lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Rady Sołeckiej.
§ 43
W sprawach nienormowanych w niniejszym statucie decyzje podejmuje zebranie wiejskie
§ 44
Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §24 do §34.
§ 45
1.Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami sołectwa i mogą być przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2.Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 mogą złożyć:
1) co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;
2) Rada Sołecka;
3) Wójt.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Wójta
4.Zebranie mieszkańców, na którym przedstawiony zostanie wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3 zwołuje Wójt w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
5.Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia.
6.Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba której wniosek dotyczy została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie.
7.Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do Rady Gminy o jego odwołanie.
Rozdział 6
Majątek sołectwa i jego gospodarka finansowa.
§ 46
Sołectwo zarządza mieniem gminnym oraz przekazanym mu przez gminę mieniem komunalnym.
§ 47
W zakrasie zwykłego zarządu mieniem, o którym mowa w § 41 sołectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;
2)załatwia bieżące sprawy związane z użytkowaniem mienia;
3)korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym pobiera dochody z jego mienia.
§ 48
Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie własnego rocznego planu rzeczowo-finansowego, w przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych do jego dyspozycji.
§ 49
Dochody sołectwa tworzą:
1)środki finansowe przeznaczone dla sołectwa w budżecie gminy;
2)przychody własne pochodzące z gospodarowania mieniem gminnym i przekazanym mieniem komunalnym;
3)dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych;
4)dodatnie saldo środków pieniężnych z poprzedniego roku budżetowego.
§ 50
Środki pieniężne pozostające do dyspozycji sołectwa przeznacza się na:
1)utrzymanie mienia gminnego i mienia komunalnego przekazanego sołectwom;
2)wydatki związane z działalnością organów sołectwa;
3)dofinansowanie działalności kulturowej, oświatowej i sportowej.
§ 51
Sołtys może zaciągnąć zobowiązania zgodnie z planem rzeczowo-finansowym sołectwa po uzyskaniu kontrasygnaty skarbnika gminy.
§ 52
Sołectwo uprawnione jest do prowadzenia własnego rachunku bankowego.
Rozdział 7
Nadzór i Kontrola Nad Działalnością Sołectwa
§ 53
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.
§ 54
Nadzór polega w szczególności na:
1)rozpatrywaniu sprawozdań z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej sołectwa;
2)dokonywaniu oceny stanu sołectwa i jego działalności;
3)dokonaniu lustracji sołectwa.
§ 55
1.Wójt Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością sołectwa,
2.Wójt kontroluje w szczególności działalność gospodarczą i finansową sołectwa i zapewnia, aby mienie komunalne, którym zarządza sołectwo nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3.Wójt oraz upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania od sołtysa udzielania niezbędnych informacji dotyczących działalności sołectwa. Mają prawo brać udział w zebraniach wiejskich oraz posiedzeniach Rady sołeckiej bez prawa głosowania.
§ 56
Skarbnik gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 14.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 14.11.2011 , wersja 1
Numer: XI/67/2007, Z dnia: 17.12.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI /67 /2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr. 142 poz.1591 zm. Z 2002r.Dz.U.Nr. 23 poz.220, Dz.U.Nr. 62 poz.558, Dz.U.Nr. 113 poz.984,Dz.U.Nr. 214 poz. 1806; zm. Z 2003r. Dz.U.Nr. 80 poz.717, Dz.U.Nr. 162 poz. 1568; zm. Z 2002r. Dz.U.Nr. 153 poz. 1271; zm. Z 2004r. Dz.U.Nr. 116 poz. 1203; zm. Z 2002r. Dz.U.Nr. 214 poz. 1806;zm. Z 2005r. Dz.U.Nr. 172 poz. 1441; zm. Z 2006r. Dz.U.Nr. 17 poz. 128; zm. Z 2005r. Dz.U.Nr. 175 poz. 1457, zm. Z 2004 r. Dz.U.Nr. 102 poz. 1055 zm. z 2006r. Dz.U.Nr. 181 poz.1337/ oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr. 121 poz. 844 zm. Z 2005 r. Dz.U.Nr.143 poz. 1199; zm. z 2006r Dz.U.Nr. 220 poz. 1601, Dz.U.Nr. 249 poz. 1828. Dz.U.Nr. 251 poz. 1847. Dz.U.Nr. 245 poz. 1775 / Rada Gminy w Białaczowie uchwala co następuje: § 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1/ od gruntów: a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,45 zł od 1m2 powierzchni, b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,70 zł od 1 ha powierzchni, c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1m2 powierzchni 2/ od budynków lub ich części: a/ mieszkalnych – 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, e/ od pozostałych budynków – 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej f/ od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. § 2. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białaczowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr II/ 9/ 2006 Rady Gminy Białaczów z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2008r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 17.12.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 18.12.2007 , wersja 2
Numer: X/68/2003, Z dnia: 29.12.2003, Zmieniana:  
W sprawie nadania Gimnazjum w Białaczowie imienia patrona.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 29.12.2003.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 03.01.2005 , wersja 1
Numer: XI/68/2011, Z dnia: 27.10.2011, Zmieniana:  
UchwałaNR XI/68/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2, pkt. 1, art. 41, ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz..U. z 2001 r Nr 142, poz 1591 ze zm: Dz. U.z 2002r.. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806 Nr 153,poz 1271 Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz 1457 z 2006r. Dz.U.Nr 17, poz 128,Nr 181, poz 1337 z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 Rada Gminy Białaczów po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zakrzów uchwala co nastepuje:
§ 1
Uchwala się Statut Sołectwa Zakrzów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Traci moc uchwała nr VII/35/90 z dnia 11 grudnia 1990 roku.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Prusek do-prawej podpis
Załącznik 1
Rozdział 1
Nazwa i teren działalności sołectwa.
§ 1
1)Sołectwo Zakrzów zwane dalej sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Białaczów zwaną dalej gminą;
2)Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy sołectwa, którzy stale zamieszkują na jej terenie. Fakt stałego zamieszkiwania ustala się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
§ 2
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Zakrzów.
Rozdział 2
Zakres działania samorządu sołectwa.
§ 3
1. Do zadań samorządu sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjolno-bytowych;
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac w miejscu zamieszkania a zwłaszcza w zakresie kształtowania dobro-sąsiedzkich stosunków, wychowania młodzieży, upowszechniania kultury, utrzymania porządku.
2.Zadania określone w ust. 1 sołectwo realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu kompetencji statutowych;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborami dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;
6) współpracę z Wójtem i komisjami Rady Gminy w zakresie spraw dotyczących sołectwa, a w szczególności zgłoszenie propozycji planów rzeczowych najpóźniej do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, w celu rozpatrzenia ich przez Radę w czasie uchwalenia budżetu i ujęcia ich w budżecie na następny rok budżetowy;
7) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
3.Samorząd sołectwa w sprawach związanych z jego terenem działania wyraża opinie dotyczące, w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) usytuowania przystanków komunikacji publicznej i funkcjonowania tej komunikacji;
4) innych dotyczących bezpośrednio sołectwa.
4.Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi sołectwami, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, podejmować uchwały wspólne z tymi sołectwami.
Rozdział 3
Organy sołectwa
§ 4
Organami sołectwa są:
1)Zebrania wiejskie;
2)Sołtys;
§ 5
Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do wyborów sołtysa na kolejną kadencję.
1)Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie;
2)Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa;
3)Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa oraz realizuje własne zadania określone w niniejszym statucie.
§ 6
Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje do określonych spraw określając zakres ich działania.
§ 7
1.Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
2) powołanie stałych lub doraźnych komisji do określonych spraw i określenie zakresu ich działania;
3) opiniowanie celowości utworzenia, likwidacji lub zmian granic sołectwa;
4) przyjmowanie najpóźniej do dnia 30 września każdego roku projektów planów rzeczowych w celu przedłożenia ich Radzie Gminy do rozpatrzenia przy uchwalaniu budżetu na następny rok;
5) podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania mieniem sołectwa, w tym również środkami pieniężnymi o ile takie zostaną wyodrębnione w budżecie gminy;
6) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje organów sołectwa;
7) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady sołeckiej oraz rozpatrywanie rocznych sprawozdań z ich działalności;
8) decydowanie w sprawach zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego sołectwu mienia komunalnego;
9) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym w sprawach dotyczących poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, kształtowania zasad ich wspołżycia społecznego, organizowanie czynów społecznych, poprawy stanu sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego oraz wychowania dzieci i młodzieży.
2.Zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa, przedstawione przez Wójta Gminy projekty uchwał Rady Gminy w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) programów gospodarczych gminy;
3) współdziałania międzygminnego.
§ 8
1.Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2.Wójt w zależności od charakteru i przedmiotu załatwia sprawy wynikające z uchwał i opinii, o których mowa w ust. 1 we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3.Wójt informuje zebranie wiejskie o sposobie załatwiania spraw:
1) skierowanym do Sołtysa pismem;
2) osobiście lub w czasie obrad zebrania wiejskiego lub przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.
§ 9
1.Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie zebrań wiejskich;
2) zwoływanie posiedzeń Rady sołeckiej;
3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
4) wykonywanie uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego;
5) uczestniczenie w naradach Sołtysów;
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;
7) prowadzenie zarządu, gospodarki, administracji składnikami mienia komunalnego i środkami finansowymi przekazanymi sołectwom przez gminę do korzystania;
8) sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa w tym:
a) statutu sołectwa;
b) protokołów z zebrań wiejskich;
c) sprawozdań z działalności sołtysa;
d) umów zawieranych przez sołectwo.
2.Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu swoich mieszkańców na forum sesji Rady Gminy lub bezpośrednio do Wójta Gminy.
3.Sołtys winien brać czynny udział w sesjach Rady Gminy.
4.Sołtys przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą sołecką.
§ 10
Sołtys używa pieczęci, której formę i treść określa Wójt Gminy. Na budynku, w krótym mieszka Sołtys umieszcza swą tablicę z napisem ,, SOŁTYS" oraz tablicę ogłoszeń urzędowych.
§ 11
W skład Rady sołeckiej wchodzi Sołtys, jako jej przewodniczący oraz dwóch członków rady.
§ 12
Do zadań Rady sołeckiej należy w szczególności:
1)współdziałanie z Sołtysem w wykonywaniu jego zadań oraz załatwianiu spraw sołectwa;
2)opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji zebrania wiejskiego;
3)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa.
Rozdział 4
Zasady I Tryb Zwoływania Zebrań Wiejskich oraz Tryb Obrad Zebrania.
§ 13
Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1)z własnej inicjatywy lub inicjatywy Rady sołeckiej;
2)na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu;
3)na wniosek Wójta Gminy.
§ 14
Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 15
1. Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa i w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców o pierwszym i drugim terminie oraz miejscu zebrania wiejskiego i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienie winno być podane do wiadomości publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
2. Termin zebrania wiejskiego zwoływanego na wniosek mieszkańców sołectwa lub wniosek Wójta winien być wyznaczony tak aby zebranie odbyło się nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.
3. Jeżeli zebranie wiejskie nie może się odbyć w wyznaczonym pierwszym terminie z powodu braku 1/5 uprawnionych do wzięcia w nim udziału mieszkańców, wyznacza się drugi jego termin po upływie 1 godziny od pierwszego terminu.
§ 16
Zebranie wiejskie w pierwszym terminie może podejmować uchwały, gdy uczestniczą w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w nim mieszkańców, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 17
1. Sołtys otwiera zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.
2. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 18
Sprawy rozpatrywane przez zebranie wiejskie wymagające szczególnych wiadomości lub kwalifikacji powinny być referowane przez Wójta lub wyznaczonego przez niego pracownika Urzędu Gminy.
§ 19
Porządek obrad zebrania wiejskiego uchwalony jest na wniosek Sołtysa, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków osób uprawnionych do udziału w zebraniu lub Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy bądź ich upoważnionych przedstawicieli.
§ 20
Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 21
Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
§ 22
Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób wybranych przez zebranie.
§ 23
1.Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół.
2.Protokół zebrania wiejskiego winien zawierać:
1) miejsce i datę zebrania oraz godzinę jego otwarcia i zamknięcia;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) porządek obrad uchwalony przez zebranie;
4) przebieg dyskusji oraz zgłoszone wnioski, które nie zostały przyjęte przez zebranie wiejskie z podaniem imion i nazwisk osób, które je złożyły;
5) teksty podjętych uchwał, wniosków i opinii;
6) podpisy Sołtysa ( przewodniczącego zebrania ) i protokolanta.
3.Do protokołu zebrania wiejskiego załącza się listy obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa oraz uchwały, wnioski i opinie, jeśli zostały sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
§ 24
Uchwała sporządzona w formie dokumentu winna zawierać w szczególności:
1) datę podjęcia;
2) numer;
3) tytuł uchwały;
4) postanowienia merytoryczne;
5) określenie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie;
6) określenie terminu wejścia w życie.
Rozdział 5
Tryb wyboru lub odwołania
§ 25
1.
1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt.
2.Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje do dnia wyboru nowych organów Sołectwa.
§ 26
1.Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, w terminie do 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy, określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2.Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 27
1.Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
2.Spis wyborców sporządza Wójt Gminy najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks wyborczy ( Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 ) stosuje się odpowiednio.
§ 28
1.Spis wyborców jest udostępniany do wglądu u Sołtysa sołectwa,
2.Wójt Gminy powiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.
§ 29
1.Na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje;
2.Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydać decyzje w tej sprawie;
3.Decyzje wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamacje a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom;
4.Od decyzji, o której mowa w ust. 3 nie przysługują środki odwoławcze.
§ 30
Spis wyborców podlega przekazaniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego najpóźniej w przeddzień wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 31
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wiejskiego, uprawnionych do głosowania
§ 32
1.Wójt lub działający z jego upoważnienia pracownik Urzędu przewodniczy zebraniu, dokonuje otwarcia zebrania oraz prowadzi dalszą jego część.
2.Porządek zebrania wiejskiego przewiduje:
1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;
2) wybór komisji skrutacyjnej;
3) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
4) wybór Sołtysa;
5) wybór Rady Sołeckiej;
6) pytania i wolne wnioski.
§ 33
1.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu w II terminie, w tym samym dniu po upływie 15 minut.
§ 34
1)Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2)Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
3)W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej.
4)Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wiejskim.
§ 35
Karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
§ 36
1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wiejskiego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania tajnego;
4) ustalenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
3.Protokół podpisują członkowie komisji.
§ 37
Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, na oddzielnych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Białaczów.
§ 38
Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.
§ 39
Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania na podstawie sporządzonej listy obecności
§ 40
Głosowanie polega na:
1)w przypadku wyboru Sołtysa - pozostawieniu nieskreślonego jednego kandydata,
2)w przypadku wyboru Rady Sołeckiej - pozostawieniu maksymalnie dwóch nie skreślonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
§ 41
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 42
Nieważne są głosy na kartach:
1)całkowicie przedartych;
2)bez pieczęci Urzędu Gminy Białaczów;
3)na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Sołtysa;
4)na których pozostawiono więcej niż dwa nie skreślone nazwiska kandydatów lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Rady Sołeckiej.
§ 43
W sprawach nienormowanych w niniejszym statucie decyzje podejmuje zebranie wiejskie
§ 44
Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §24 do §34.
§ 45
1.Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami sołectwa i mogą być przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2.Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 mogą złożyć:
1) co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;
2) Rada Sołecka;
3) Wójt.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Wójta
4.Zebranie mieszkańców, na którym przedstawiony zostanie wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3 zwołuje Wójt w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
5.Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia.
6.Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba której wniosek dotyczy została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie.
7.Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do Rady Gminy o jego odwołanie.
Rozdział 6
Majątek sołectwa i jego gospodarka finansowa.
§ 46
Sołectwo zarządza mieniem gminnym oraz przekazanym mu przez gminę mieniem komunalnym.
§ 47
W zakrasie zwykłego zarządu mieniem, o którym mowa w § 41 sołectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;
2)załatwia bieżące sprawy związane z użytkowaniem mienia;
3)korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym pobiera dochody z jego mienia.
§ 48
Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie własnego rocznego planu rzeczowo-finansowego, w przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych do jego dyspozycji.
§ 49
Dochody sołectwa tworzą:
1)środki finansowe przeznaczone dla sołectwa w budżecie gminy;
2)przychody własne pochodzące z gospodarowania mieniem gminnym i przekazanym mieniem komunalnym;
3)dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych;
4)dodatnie saldo środków pieniężnych z poprzedniego roku budżetowego.
§ 50
Środki pieniężne pozostające do dyspozycji sołectwa przeznacza się na:
1)utrzymanie mienia gminnego i mienia komunalnego przekazanego sołectwom;
2)wydatki związane z działalnością organów sołectwa;
3)dofinansowanie działalności kulturowej, oświatowej i sportowej.
§ 51
Sołtys może zaciągnąć zobowiązania zgodnie z planem rzeczowo-finansowym sołectwa po uzyskaniu kontrasygnaty skarbnika gminy.
§ 52
Sołectwo uprawnione jest do prowadzenia własnego rachunku bankowego.
Rozdział 7
Nadzór i Kontrola Nad Działalnością Sołectwa
§ 53
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.
§ 54
Nadzór polega w szczególności na:
1)rozpatrywaniu sprawozdań z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej sołectwa;
2)dokonywaniu oceny stanu sołectwa i jego działalności;
3)dokonaniu lustracji sołectwa.
§ 55
1.Wójt Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością sołectwa,
2.Wójt kontroluje w szczególności działalność gospodarczą i finansową sołectwa i zapewnia, aby mienie komunalne, którym zarządza sołectwo nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3.Wójt oraz upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania od sołtysa udzielania niezbędnych informacji dotyczących działalności sołectwa. Mają prawo brać udział w zebraniach wiejskich oraz posiedzeniach Rady sołeckiej bez prawa głosowania.
§ 56
Skarbnik gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 14.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 14.11.2011 , wersja 1
Numer: XI/68/2007, Z dnia: 17.12.2007, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XI/ 68 /07 RADY GMINY W BIAŁACZOWIE z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz.1591; zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220,Dz.U. Nr. 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984 ,Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Nr 153 poz.1271; zmiany z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz. 1568; zmiany z 2004 r. Dz.U.Nr. 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 ; zm. z 2002 r. Dz.U.Nr.214 poz. 1806, zm. z 2005 r. Dz.U.Nr. 172 poz. 1441 zm. z 2006 r. Dz.U.Nr. 17 poz.128; zm. z 2005 r. Dz.U.Nr. 175 poz. 1457; zm. z 2004 r. Dz.U.Nr. 102 poz. 1055 zm. z 2006r. Dz.U.Nr. 181 poz. 1337), oraz art. 10 ust.1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2006r Nr 121 poz. 844; zmiany z 2005r. Dz.U. Nr 143 poz. 1199; zmiany z 2006r. Dz.U. Nr 220 poz. 1601, Dz.U. Nr 225 poz. 1635, Dz.U. Nr 249 poz. 1828 , Dz.U. Nr 251 poz. 1847, Dz.U. Nr 245 poz. 1775), pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P.Nr. 47 poz.557), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P.Nr. 76 poz. 813) Rada Gminy w Białaczowie uchwala co następuje: §1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego, obowiązujących na terenie gminy Białaczów 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z uwzględnieniem wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, według stawek: Dopuszczalna masa całkowita( w tonach) Stawka podatku ( w złotych) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator pozostałe Pojazdy wyprodukowane od 01.01.1995r. Pojazdy wyprodukowane do dnia 31.12.1994r. Pojazdy wyprodukowane od 01.01.1995r. Pojazdy wyprodukowane do dnia 31.12.1994r. Od 3,5 do 5,5 włącznie 520 530 570 600 Powyżej 5,5 do 9 włącznie 780 790 830 850 Powyżej 9 i poniżej 12 940 950 1100 1150 2) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych poniżej: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) Stawka podatku ( w złotych) Nie mnie niż Mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 dwie osie 12 13 800,00 900,00 13 14 900,00 1000,00 14 15 1000,00 1100,00 15 1150,00 1255,00 trzy osie 12 17 1200,00 1300,00 17 19 1300,00 1400,00 19 21 1400,00 1500,00 21 23 1500,00 1600,00 23 25 1700,00 1800,00 25 1700,00 1800,00 cztery osie i więcej 12 25 1400,00 1500,00 25 27 1500,00 1600,00 27 29 1600,00 1750,00 29 31 2100,00 2455,00 31 2100,00 2455,00 3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z uwzględnieniem wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko, według stawek określonych poniżej: Nacisk na siodło ciągnika i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Stawka podatku ( w złotych) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe Pojazdy wyprodukowane od 01.01.1995r. Pojazdy wyprodukowane do dnia 31.12.1994r. Pojazdy wyprodukowane od 01.01.1995r. Pojazdy wyprodukowane do dnia 31.12.1994r Od 3,5t i poniżej 12 t 1350 1400 1400 1450 4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach) Stawka podatku ( w złotych) nie mnie niż mniej niż Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 dwie osie 12 18 1100,00 1400,00 18 25 1500,00 1600,00 25 31 1600,00 1800,00 31 1700,00 1935,00 trzy osie i więcej 12 40 1700,00 1815,00 40 1850,00 2505,00 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z uwzględnieniem wieku pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej, według poniższego zestawienia: Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) Stawka podatku ( w złotych) Pojazdy wyprodukowane od 01.01.1995r. Pojazdy wyprodukowane do dnia 31.12.1994r. od 7 i poniżej 12 600 700 6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzona przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowita równa lub wyższa niż 12 ton, z uwzględnieniem liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w poniższej tabeli: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach) Stawka podatku (w złotych) nie mnie niż mniej niż oś jezdna( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 jedna oś 12 18 500,00 600,00 18 25 600,00 700,00 25 700,00 800,00 dwie osie 12 28 700,00 800,00 28 33 1000,00 1100,00 33 38 1200,00 1400,00 38 1500,00 1700,00 trzy osie i więcej 12 38 1100,00 1200,00 38 1200,00 1300,00 7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia, wieku pojazdu oraz jego wpływu na środowisko, według stawek określonych w poniższej tabeli: Dopuszczalna masa całkowita ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku ( w złotych) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe Pojazdy wyprodukowane od 01.01.1995r. Pojazdy wyprodukowane do dnia 31.12.1994r. Pojazdy wyprodukowane od 01.01.1995r. Pojazdy wyprodukowane do dnia 31.12.1994r. mniej niż 30 miejsc 750 800 850 900 równej lub wyższej niż 30 miejsc 1600,00 1650,00 1700,00 1750,00 §2. Traci moc Uchwała Nr II/16/2002 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów . §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nie wcześniej jednak niż od dnia 01 stycznia 2008 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 18.12.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 18.12.2007 , wersja 1
Numer: X/69/2003, Z dnia: 29.12.2003, Zmieniana:  
W sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 29.12.2003.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 03.01.2005 , wersja 1
Numer: XI/69/2011, Z dnia: 27.10.2011, Zmieniana:  
UchwałaNR XI/69/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąglany
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2., pkt. 1, art..41, ust.1, art..42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz..U. z 2001 r Nr 142, poz 1591 ze zm: Dz. U. z 2002r.. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558 Nr 113 poz 984, Nr 214, poz.1806 Nr 153, poz 1271 Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162 poz 1568 Dz.U z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz 1203 z 2005r. Nr 172,poz 1441,Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz.U.Nr 17, poz. 128,Nr 181, po.z 1337 z 2007r. dz.U.Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 , poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 Rada Gminy Białaczów po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wąglany uchwala co nastepuje:
§ 1
Uchwala się Statut Sołectwa Wąglany w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Traci moc uchwała nr VII/35/90 z dnia 11 grudnia 1990 roku.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Prusek do-prawej podpis
Załącznik 1
Rozdział 1
Nazwa i teren działalności sołectwa.
§ 1
1)Sołectwo Wąglany zwane dalej sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Białaczów zwaną dalej gminą;
2)Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy sołectwa, którzy stale zamieszkują na jej terenie. Fakt stałego zamieszkiwania ustala się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
§ 2
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Wąglany.
Rozdział 2
Zakres działania samorządu sołectwa.
§ 3
1.Do zadań samorządu sołectwa należy:
1)zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjolno-bytowych;
2)organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac w miejscu zamieszkania a zwłaszcza w zakresie kształtowania dobro-sąsiedzkich stosunków, wychowania młodzieży, upowszechniania kultury, utrzymania porządku.
2.Zadania określone w ust. 1 sołectwo realizuje przez:
1)podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu kompetencji statutowych;
2)opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców;
3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;
5)współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborami dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;
6)współpracę z Wójtem i komisjami Rady Gminy w zakresie spraw dotyczących sołectwa, a w szczególności zgłoszenie propozycji planów rzeczowych najpóźniej do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, w celu rozpatrzenia ich przez Radę w czasie uchwalenia budżetu i ujęcia ich w budżecie na następny rok budżetowy;
7)ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
3.Samorząd sołectwa w sprawach związanych z jego terenem działania wyraża opinie dotyczące, w szczególności:
1)planu zagospodarowania przestrzennego;
2)przepisów prawa miejscowego;
3)usytuowania przystanków komunikacji publicznej i funkcjonowania tej komunikacji;
4)innych dotyczących bezpośrednio sołectwa.
4.Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi sołectwami, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, podejmować uchwały wspólne z tymi sołectwami.
Rozdział 3
Organy sołectwa
§ 4
Organami sołectwa są:
1)Zebrania wiejskie;
2)Sołtys;
§ 5
1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają sie co najmniej jeden raz na 3 miesiące, lub jeśli tego wymagają pilne sprawy sołectwa również częściej
2. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie na Zebraniu Rady Sołeckiej przedstawiciela z Urzędu Gminy, gdy załatwienie spraw dotyczących sołectwa wykracza poza możliwości Rady Sołeckiej.
§ 6
Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do wyborów sołtysa na kolejną kadencję.
1)Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie;
2)Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa;
3)Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa oraz realizuje własne zadania określone w niniejszym statucie.
§ 7
Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje do określonych spraw określając zakres ich działania.
§ 8
1.Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1)wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
2)powołanie stałych lub doraźnych komisji do określonych spraw i określenie zakresu ich działania;
3)opiniowanie celowości utworzenia, likwidacji lub zmian granic sołectwa;
4)przyjmowanie najpóźniej do dnia 30 września każdego roku projektów planów rzeczowych w celu przedłożenia ich Radzie Gminy do rozpatrzenia przy uchwalaniu budżetu na następny rok;
5)podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania mieniem sołectwa, w tym również środkami pieniężnymi o ile takie zostaną wyodrębnione w budżecie gminy;
6)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje organów sołectwa;
7)dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady sołeckiej oraz rozpatrywanie rocznych sprawozdań z ich działalności;
8)decydowanie w sprawach zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego sołectwu mienia komunalnego;
9)uchwalanie sołeckich programów działania, w tym w sprawach dotyczących poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, kształtowania zasad ich wspołżycia społecznego, organizowanie czynów społecznych, poprawy stanu sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego oraz wychowania dzieci i młodzieży.
2.Zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa, przedstawione przez Wójta Gminy projekty uchwał Rady Gminy w sprawach:
1)planu zagospodarowania przestrzennego;
2)programów gospodarczych gminy;
3)współdziałania międzygminnego.
§ 9
1.Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2.Wójt w zależności od charakteru i przedmiotu załatwia sprawy wynikające z uchwał i opinii, o których mowa w ust. 1 we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3.Wójt informuje zebranie wiejskie o sposobie załatwiania spraw:
1)skierowanym do Sołtysa pismem;
2)osobiście lub w czasie obrad zebrania wiejskiego lub przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.
§ 10
1.Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1)zwoływanie zebrań wiejskich;
2)zwoływanie posiedzeń Rady sołeckiej;
3)reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
4)wykonywanie uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego;
5)uczestniczenie w naradach Sołtysów;
6)wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;
7)prowadzenie zarządu, gospodarki, administracji składnikami mienia komunalnego i środkami finansowymi przekazanymi sołectwom przez gminę do korzystania;
8)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa;
9)prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa w tym:
a)statutu sołectwa;
b)protokołów z zebrań wiejskich;
c)sprawozdań z działalności sołtysa;
d)umów zawieranych przez sołectwo.
2.Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu swoich mieszkańców na forum sesji Rady Gminy lub bezpośrednio do Wójta Gminy.
3.Sołtys winien brać czynny udział w sesjach Rady Gminy.
4.Sołtys przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą sołecką.
§ 11
Sołtys używa pieczęci, której formę i treść określa Wójt Gminy. Na budynku, w krótym mieszka Sołtys umieszcza swą tablicę z napisem ,, SOŁTYS" oraz tablicę ogłoszeń urzędowych.
§ 12
W skład Rady sołeckiej wchodzi Sołtys, jako jej przewodniczący oraz dwóch członków rady.
§ 13
Do zadań Rady sołeckiej należy w szczególności:
1)współdziałanie z Sołtysem w wykonywaniu jego zadań oraz załatwianiu spraw sołectwa;
2)opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji zebrania wiejskiego;
3)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa.
Rozdział 4
Zasady I Tryb Zwoływania Zebrań Wiejskich oraz Tryb Obrad Zebrania.
§ 14
Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1)z własnej inicjatywy lub inicjatywy Rady sołeckiej;
2)na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu;
3)na wniosek Wójta Gminy.
§ 15
Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 16
1.Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa i w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców o pierwszym i drugim terminie oraz miejscu zebrania wiejskiego i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienie winno być podane do wiadomości publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
2.Termin zebrania wiejskiego zwoływanego na wniosek mieszkańców sołectwa lub wniosek Wójta winien być wyznaczony tak, aby zebranie odbyło się nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.
3.Jeżeli zebranie wiejskie nie może się odbyć w wyznaczonym pierwszym terminie z powodu braku 1/5 uprawnionych do wzięcia w nim udziału mieszkańców, wyznacza się drugi jego termin po upływie 1 godziny od pierwszego terminu.
§ 17
Zebranie wiejskie w pierwszym terminie może podejmować uchwały, gdy uczestniczą w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w nim mieszkańców, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 18
1.Sołtys otwiera zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.
2.Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19
1. Sprawy rozpatrywane przez zebranie wiejskie wymagające szczególnych wiadomości lub kwalifikacji powinny być referowane przez Wójta lub wyznaczonego przez niego pracownika Urzędu Gminy
2. Porządek obrad zebrania wiejskiego uchwalony jest na wniosek Sołtysa, wcześniej powinien być skonsultowany z Radą Sołecką, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków osób uprawnionych.
§ 20
Porządek obrad zebrania wiejskiego uchwalony jest na wniosek Sołtysa, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków osób uprawnionych do udziału w zebraniu lub Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy bądź ich upoważnionych przedstawicieli.
§ 21
Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 22
Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
§ 23
Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób wybranych przez zebranie.
§ 24
1.Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół.
2.Protokół zebrania wiejskiego winien zawierać:
1)miejsce i datę zebrania oraz godzinę jego otwarcia i zamknięcia;
2)stwierdzenie prawomocności obrad;
3)porządek obrad uchwalony przez zebranie;
4)przebieg dyskusji oraz zgłoszone wnioski, które nie zostały przyjęte przez zebranie wiejskie z podaniem imion i nazwisk osób które je złożyły;
5)teksty podjętych uchwał, wniosków i opinii;
6)podpisy Sołtysa ( przewodniczącego zebrania ) i protokolanta.
3.Do protokołu zebrania wiejskiego załącza się listy obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa oraz uchwały, wnioski i opinie, jeśli zostały sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
§ 25
Uchwała sporządzona w formie dokumentu winna zawierać w szczególności:
1)datę podjęcia;
2)numer;
3)tytuł uchwały;
4)postanowienia merytoryczne;
5)określenie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie;
6)określenie terminu wejścia w życie.
Rozdział 5
Tryb wyboru lub odwołania
§ 26
1.
1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt.
2.Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje do dnia wyboru nowych organów Sołectwa.
§ 27
1.Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, w terminie do 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy, określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2.Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 28
1.Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
2.Spis wyborców sporządza Wójt Gminy najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks wyborczy ( Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 ) stosuje się odpowiednio.
§ 29
1.Spis wyborców jest udostępniany do wglądu u Sołtysa sołectwa,
2.Wójt Gminy powiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.
§ 30
1.Na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje;
2.Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydać decyzje w tej sprawie;
3.Decyzje wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamacje a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom;
4.Od decyzji, o której mowa w ust. 3 nie przysługują środki odwoławcze.
§ 31
Spis wyborców podlega przekazaniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego najpóźniej w przeddzień wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 32
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wiejskiego, uprawnionych do głosowania
§ 33
1.Wójt lub działający z jego upoważnienia pracownik Urzędu przewodniczy zebraniu, dokonuje otwarcia zebrania oraz prowadzi dalszą jego część.
2.Porządek zebrania wiejskiego przewiduje:
1)sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;
2)wybór komisji skrutacyjnej;
3)sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
4)wybór Sołtysa;
5)wybór Rady Sołeckiej;
6)pytania i wolne wnioski.
§ 34
1.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu w II terminie, w tym samym dniu po upływie 15 minut.
§ 35
1)Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2)Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
3)W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej.
4)Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wiejskim.
§ 36
Karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
§ 37
1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wiejskiego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1)wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;
2)przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3)przeprowadzenie głosowania tajnego;
4)ustalenie wyników głosowania;
5)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6)ogłoszenie wyników wyborów.
3.Protokół podpisują członkowie komisji.
§ 38
Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, na oddzielnych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Białaczów.
§ 39
Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.
§ 40
Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania na podstawie sporządzonej listy obecności
§ 41
Głosowanie polega na:
1)w przypadku wyboru Sołtysa - pozostawieniu nieskreślonego jednego kandydata,
2)w przypadku wyboru Rady Sołeckiej - pozostawieniu maksymalnie dwóch nieskreślonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
§ 42
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 43
Nieważne są głosy na kartach:
1)całkowicie przedartych;
2)bez pieczęci Urzędu Gminy Białaczów;
3)na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Sołtysa;
4)na których pozostawiono więcej niż dwa nie skreślone nazwiska kandydatów lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Rady Sołeckiej.
§ 44
W sprawach nienormowanych w niniejszym statucie decyzje podejmuje zebranie wiejskie
§ 45
Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §24 do §34.
§ 46
1.Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami sołectwa i mogą być przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2.Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 mogą złożyć:
1)co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;
2)Rada Sołecka;
3)Wójt.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Wójta
4.Zebranie mieszkańców, na którym przedstawiony zostanie wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3 zwołuje Wójt w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
5.Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia.
6.Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba której wniosek dotyczy została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie.
7.Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do Rady Gminy o jego odwołanie.
Rozdział 6
Majątek sołectwa i jego gospodarka finansowa.
§ 47
Sołectwo zarządza mieniem gminnym oraz przekazanym mu przez gminę mieniem komunalnym.
§ 48
W zakrasie zwykłego zarządu mieniem, o którym mowa w § 41 sołectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;
2)załatwia bieżące sprawy związane z użytkowaniem mienia;
3)korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym pobiera dochody z jego mienia.
§ 49
Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie własnego rocznego planu rzeczowo-finansowego, w przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych do jego dyspozycji.
§ 50
Dochody sołectwa tworzą:
1)środki finansowe przeznaczone dla sołectwa w budżecie gminy;
2)przychody własne pochodzące z gospodarowania mieniem gminnym i przekazanym mieniem komunalnym;
3)dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych;
4)dodatnie saldo środków pieniężnych z poprzedniego roku budżetowego.
§ 51
Środki pieniężne pozostające do dyspozycji sołectwa przeznacza się na:
1)utrzymanie mienia gminnego i mienia komunalnego przekazanego sołectwom;
2)wydatki związane z działalnością organów sołectwa;
3)dofinansowanie działalności kulturowej, oświatowej i sportowej.
§ 52
Sołtys może zaciągnąć zobowiązania zgodnie z planem rzeczowo-finansowym sołectwa po uzyskaniu kontrasygnaty skarbnika gminy.
§ 53
Sołectwo uprawnione jest do prowadzenia własnego rachunku bankowego.
Rozdział 7
Nadzór i Kontrola Nad Działalnością Sołectwa
§ 54
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.
§ 55
Nadzór polega w szczególności na:
1)rozpatrywaniu sprawozdań z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej sołectwa;
2)dokonywaniu oceny stanu sołectwa i jego działalności;
3)dokonaniu lustracji sołectwa.
§ 56
1.Wójt Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością sołectwa,
2.Wójt kontroluje w szczególności działalność gospodarczą i finansową sołectwa i zapewnia, aby mienie komunalne, którym zarządza sołectwo nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3.Wójt oraz upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania od sołtysa udzielania niezbędnych informacji dotyczących działalności sołectwa. Mają prawo brać udział w zebraniach wiejskich oraz posiedzeniach Rady sołeckiej bez prawa głosowania.
§ 57
Skarbnik gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 14.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 14.11.2011 , wersja 1
Numer: XI/69/2007, Z dnia: 17.12.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 – Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z p. zm. ) Rada Gminy w Białaczowie uchwala co następuje: § 1. Odwołuje się z dniem 24 grudnia 2007 roku Panią Elżbietę Prusek ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie w związku z przejściem na emeryturę. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 17.12.2007.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.03.2008 , wersja 2
Numer: X/70/2003, Z dnia: 29.12.2003, Zmieniana:  
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 29.12.2003.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 03.01.2005 , wersja 1
Numer: XI/70/2007, Z dnia: 17.12.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 207 roku w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 – Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z p. zm.) Rada Gminy w Białaczowie uchwala co następuje: § 1. Odwołuje się z dniem 24 grudnia 2007 roku Panią Zofię Kwaśniewską z funkcji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 28.03.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.03.2008 , wersja 1
Numer: XI/70/2011, Z dnia: 27.10.2011, Zmieniana:  
UchwałaNR XI/70/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz..U. z 2001 r Nr 142,poz 1591 ze zm: Dz.U.z 2002r..Nr 23,poz 220,Nr 62,poz 558 Nr 113 poz 984,Nr 214,poz.1806 Nr 153,poz 1271 Dz.U.z 2003r.Nr 80,poz 717,Nr 162 poz 1568 Dz.U z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz 1203 z 2005r.Nr 172,poz 1441,Nr 175,poz 1457 z 2006r.Dz.U.Nr 17,poz 128,Nr 181,poz 1337 z 2007r.dz.U.Nr 48,poz 327,Nr 138,poz 974,Nr 173,poz 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111 ,Nr 223 , poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420 , Nr 157 , poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106 ,poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Białaczów uchwala co nastepuje:
§ 1
1. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych pedagoga szkolnego, psychologa i nauczyciela wspomagającego w wysokości po 20 godzin tygodniowo.
2. Dla logopedy w klasach integracyjnych ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin etatowych w wysokości 18 godzin tygodniowo.
§ 2
1. Określa się tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o róznym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrebnych przepisów, według wzoru: |W=(X1+X2):[(X1:Y2)+(X2:Y2)] | |gdzie: X1,X2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, | |Y1,Y2 - oznacza tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekunczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Prusek do-prawej podpis
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 14.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 14.11.2011 , wersja 1
Numer: XI/71/2004, Z dnia: 04.03.2004, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 04.03.2004.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 03.01.2005 , wersja 1
Numer: XI/71/2011, Z dnia: 27.10.2011, Zmieniana:  
UchwałaNR XI/71/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148, poz. 991) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Białaczowie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o osobie prowadzącej należy przez to rozumieć osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Białaczów.
§ 3
1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego, złożony w Urzędzie Gminy Białaczów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 musi zawierać następujące dane:
1) nazwę i adres placówki oświatowej;
2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie placówki oświatowej do ewidencji;
4) planowaną liczbę uczniów z podziałem na:
a) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białaczów,
b) uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,
c) uczniów niepełnosprawnych;
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
6) podpisy osób reprezentujących placówkę oświatową.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Ustala się dotację dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na każdego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez najbliższą gminę.
2. Przez wydatki bieżące, określone w ust. 1, należy rozumieć wydatki ponoszone na jedno dziecko w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą gminę w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji, bez wydatków inwestycyjnych.
3. Dotacje o których mowa w ust. 1 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań innych form wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
§ 5
1. Podmiot prowadzący przekazuje do Urzędu Gminy Białaczów w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów z podziałem na:
1) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białaczów;
2) uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin;
3) uczniów niepełnosprawnych;
4) do informacji należy załączyć imienny wykaz dzieci z podaniem miejsca zamieszkania.
2. Wzór informacji o liczbie dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje na dany rok budżetowy są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez dotowanego.
§ 6
1. Podmiot prowadzący sporządza i przekazuje do Urzędu Gminy w Białaczowie roczne rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji, w terminie do dnia 20 stycznia – za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego – według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie powinno zawierać wydatki poniesione na pokrycie wydatków bieżących innych form wychowania przedszkolnego.
3. Dotacje niewykorzystane, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w art. 251 i w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
§ 7
1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych innym formom wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Białaczów podlega kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących oraz zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacji o której mowa w § 5 ust. 1.
2. Wójt Gminy Białaczów informuje podmiot prowadzący o planowanej kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie przez Wójta Gminy Białaczów do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych, sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.
6. Organ prowadzący ma prawo do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Wyjaśnienia składa się w Urzędzie Gminy w Białaczowie.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Prusek do-prawej podpis
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 14.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 14.11.2011 , wersja 1
Numer: XI/71/2007, Z dnia: 17.12.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) w oparciu o wynik naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzony w trybie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z p. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 – Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 ) Rada Gminy w Białaczowie uchwala co następuje: § 1. Powołuje się Panią Zofię Kwaśniewską na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie z dniem 24 grudnia 2007 roku. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/71/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Na podstawie art. 6 Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy z dnia 29 września 1986 r. (j. t. z 2004 r. Dz. U. nr 161, poz. 1688 ) Rada Gminy powołuje Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Dotychczasowy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Elżbieta Prusek przechodzi z dniem 25 grudnia 2007 roku na emeryturę. Rada Gminy w Białaczowie podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na powyższe stanowisko ogłoszono nabór kandydatów w wyniku, którego została wyłoniona kandydatka na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie Pani Zofia Kwaśniewska. Wyżej wymieniona spełnia wszystkie niezbędne wymogi do pełnienia funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 28.03.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.03.2008 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  z 50  prawy
Początek strony