Plan Budżetu

 

Uchwała Nr XVIII/100/2005

 Rady Gminy w Białaczowie

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

 

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. d; 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 21 poz. 1806 oraz art. 109, 124 ust. 1, 2, 3 i art. 128 ust. 2 pkt.1) oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; zmiany: 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; zm. z 2001 r. Nr 88 poz. 961; zm. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; zm. z 2003 r. Nr 96 poz. 874; zm. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 Nr 93 poz.890, zm. z 2003 r. Nr 96 poz. 874; zm. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 Nr 93 poz. 890, zm. z 2000 r. Nr 122 poz. 1315, zm. z 2002 r. Nr 156 poz. 1300 zm. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611, zm. z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135) oraz art. 43 pkt. 4 lit. c, d, e oraz art. 83 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984; zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089/ Rada Gminy w Białaczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005.

 

§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.333.203,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, w tym dochody na realizację zadań zleconych w drodze ustaw w wysokości 1.453.888 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu gminy w wysokości 13.351.168,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, w tym :

1/ wydatki na zadania własne gminy w kwocie – 1.897.280,-zł.,

2/ zadania zlecone w drodze ustaw w wysokości – 1.453.888,-zł.

Wydatki w podziale na :

a/ wydatki majątkowe – 5.128.831.-zł.

b/ wydatki bieżące – 8.222.294,-zł.

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.509.691,-zł.

-          wydatki na obsługę długu gminy – 40.000 zł

 

§ 4. Z kwoty wydatków określonych w załączniku Nr 2 na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę 5.128.831,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

 

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,-zł.

 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1/ przychody – 17.355 zł.

2/ wydatki – 17.355 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

 

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.100 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 8. Przypadające do spłaty w 2005 r. pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (635.664 zł.) oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (147.560 zł.) zostaną sfinansowane z dochodów roku bieżącego w łącznej wysokości 783.224 zł.

 

§ 9. Niedobór budżetowy roku 2005 w kwocie 2.801.189,-zł. zostanie pokryty:

1/ pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 448.800 zł. na budowę I etapu kanalizacji w Białaczowie,

2/ kredytem bankowym w kwocie 2.352.389,-zł.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesienia z planu wydatków między rozdziałami w ramach działu.

                Informacje o wprowadzonych zmianach w budżecie Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 r.

 

§ 12. Maksymalna wysokość pożyczki i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 1.300.000 zł.

 

§ 13. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3.000.000 zł.

 

§ 14. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 W 2005 roku przewiduje się wpływy dochodów budżetowych w  wysokości 11.333.203 zł.

A ich poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

 

Wydatki budżetowe na 2005 rok zaplanowane zostały w wysokości 13.351.168,-zł, a ich podział na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

 

Dotyczą one:

 

dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota planowanych wydatków 123.010 zł dotyczy:

-            utrzymanie hydroforni i przepompowni – 99.110 zł

-            wapnowanie gleb – 10.000 zł

-            izb rolniczych – 4.300 zł

-            wywozu padliny – 9.600 zł

dz. 600 – transport i łączność – łączna kwota wydatków – 1.254.570,-zł przeznaczona jest na :

-            remonty dróg gminnych – 200.000 zł

-            budowanie drogi gminnej do Ossy – 787.570 zł

-            budowa drogi powiatowej do Sobienia – 147.000 zł

-            budowę chodnika w Białaczowie i Petrykozach – 20.000 zł

-            remonty dróg dojazdowych do pól - 100.000 zł

dz. 750 – administracja publiczna  - łączna kwota wydatków 1.491.157 zł przeznaczona jest na:

-   realizację zadań bieżących zleconych przez Urząd Wojewódzki – 75.357 zł

-            Radę Gminy – 52.500 zł

-            Urząd Gminy – 1.194.000 zł

-            promocję gminy – 5.000 zł

-            Dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych–64.600zł

-            Remont Ratusza – 60.000 zł

-            Centrum  Informacji Publicznej – 35.000 zł

-            Pozostałą działalność – 4.700 zł

dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie 972 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

dz.754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączna kwota wydatków 138.970 zł przeznaczona jest na :

-            utrzymanie jednostek OSP – 96.400 zł

-            karosację samochodu OSP Waglany – 20.000 zł

-            budowę garaży OSP Parczów i Żelazowice – 10.000 zł

-            obronę cywilną- łączna kwota wydatków 12.570 zł z tego:

- zadania własne – 2.000 zł

-   zadania zlecone 10.570 zł z czego na zadania bieżące 570 zł oraz 10.000 zł na utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania

dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wydatki w kwocie 44.300 zł przeznaczone są na pobór podatków.

dz. 757 – obsługa długu publicznego – wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

dz. 758 – różne rozliczenia i planowana kwota 30.000 zł stanowi ogólna rezerwę budżetową

dz. 801 – oświata i wychowanie – łączna kwota wydatków 5.239.681,-zł przeznaczona jest na :

-       szkoły podstawowe – 2.367.592 zł

-       oddziały klasy 0 – 218.218 zł

-       dowożenie uczniów do szkół – 64.000 zł

-       gimnazjum – 862.139 zł

-       ZEAS – 137.732 zł

-       budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białaczowie – 1.360.000 zł

-       budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Petrykozach – 170.000 zł

-       remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Białaczowie – 60.000 zł

dz. 851–ochrona zdrowia–łączna kwota wydatków 97.250 przeznaczona jest na:

-       dopłatę do stomatologa – 7.000 zł

-        realizacje zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 56.100 zł

-        utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – 34.150 zł

dz. 852 – pomoc społeczna – łączna kwota wydatków 1.837.438 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych  i zleconych i tak:

-          zadania zlecone – 1.366.989 zł., z tego:

-       składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26.434 zł

-        zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 355.111 zł

-        świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 985.444 zł

-            zadania własne: 470.449 zł z tego:

-       zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 140.000 zł

-       dodatki mieszkaniowe – 8.000 zł

-       GOPS – 231.771 zł

-       Usługi opiekuńcze – 46.787 zł

-       Dożywianie uczniów– 43.891 zł

dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – łączna kwota wydatków 160.529,-zł przeznaczona jest na:

- świetlice szkolne – 142.310 zł

-       dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.219 zł

dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota wydatków 2.745.261 zł przeznaczona jest na:

-       utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków – 31.000 zł

-       budowę kanalizacji w Białaczowie I etap – 561.220 zł

-       budowę kanalizacji w Białaczowie II etap – 1.573.041 zł

-       budowę kanalizacji w Wąglanach – 200.000 zł

-       budowę kanalizacji w Parczowie – 200.000 zł

-       oświetlenie ulic, placów i dróg – 170.000 zł

-       montaż nowych lamp oświetlenia – 10.000 zł

dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna kwota wydatków 132.530 zł przeznaczona jest na :

-       utrzymanie bibliotek – 58.530 zł w tym zakup książek 3.000 zł

-       świetlice wiejskie – 14.000 zł

-       budowę świetlicy wiejskiej w Zakrzowie – 60.000 zł

dz. 926 – kultura fizyczna i sport – łączna kwota wydatków 15.500 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznacza się kwotę 635.664 zł, a na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznacza się kwotę 147.560 zł.

 

Niedobór budżetowy w kwocie 2.801.189 zł zostanie pokryty:

1.        Pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 448.800 zł

2.        Kredytem bankowym w kwocie – 2.352.389 zł

 

Plan nakładów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 5.

 

  Zalacznik Nr 1.docZalacznik Nr 2.docZalacznik Nr 3.docZalacznik Nr 4.docZalacznik Nr 5.doc

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 14.02.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 14.02.2005. Odsłon 1450, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony