Osoby i ich kompetencje

Zastępca Wójta - 

Do zadań zastępcy Wójta należy:

1)      wykonywanie zadań i kompetencji zastrzeżonych dla Wójta w zakresie określonym przez Wójta w odrębnym upoważnieniu (możliwość udzielania upoważnienia pozostawiona jest w uznaniu Wójta),

2)      współdziałanie z Wójtem w zakresie kierowania Urzędem,

3)      koordynowanie zadań w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy,.

4)      sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawami opieki społecznej,

5)      sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawami kultury i sportu,

6)      zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez Wójta obowiązków z innych przyczyn,

Sekretarz Gminy Białaczów -

 

Do zadań sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 

1)      opracowanie projektów zmian regulaminu,

2)      opracowanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,

3)      nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,

4)      czuwanie nad prawidłowym i terminowym załatwieniem spraw mieszkańców w urzędzie w tym skarg, listów i wniosków,

5)      dbanie o poprawność formalno – prawną spraw i projektów decyzji,

6)      współpracuje ze stanowiskiem pracy do obsługi Rady Gminy w zakresie zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Rady,

7)      prowadzi sprawy i wydaje decyzje administracyjne w zakresie wynikającym z udzielonego przez Wójta odrębnym upoważnieniem,

 

Skarbnik Gminy Białaczów - Irena Wilk

 

 Skarbnik zapewnia sprawne funkcjonowanie gospodarki finansowej Gminy, 

       a w szczególności:

 

1)      prowadzi rachunkowość  i gospodarkę finansową Gminy na zasadach określonych przepisami  prawa,

2)      zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawartych przez Gminę,

3)      prowadzi sprawy budżetu Gminy, odpowiada za planowanie i realizację budżetu,

4)      sprawuje nadzór w zakresie statystyki nad realizacją zadań inwestycyjnych

     i kapitalnych remontów ze środków budżetowych, funduszy celowych oraz                

     innych funduszy i subwencji ogólnych,

5)      sprawuje bezpośredni nadzór w tym prowadzi działania kontrolne na stanowiskach związanych z księgowością i wymiarem podatku,

6)      dokonuje ocen zbiorczych wykonania wyników budżetowych subwencji oświatowej, oraz podejmuje działania zmierzające do prawidłowej ich realizacji,

7)      prowadzi rachunkowość budżetową,

8)      obsługa finansowa realizacji wydatków działu oświaty i wychowania,

9)      nadzór nad realizacją planów finansowych.

 

Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 19.01.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 19.01.2015. Odsłon 2867, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony