Przedmiot działalności i kompetencje

ZADANIA, ORGANIZACJA  I  TRYB  PRACY  RADY

 

I.  1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy z zakresu działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

         2. Wykaz spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady określa

 art.18 ust.2 ustawy.

II.  Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych ustawy.

 

III.  1. Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

          2. Sesjami zwyczajnymi są sesje zamieszczone w planach pracy Rady. 

 

IV. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady. Przewodniczący ustala szczegółowy projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad.

        2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad. Do zawiadomienia dołącza się niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

       3. Przewodniczący Rady ustala każdorazowo szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

 

V.  1. Sesje Rady są jawne. Oznacza to, że Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.

Jawność sesji oznacza także, iż wstęp na salę obrad jest wolny, a publiczność

 może bez przeszkód przysłuchiwać się całości obrad.

         2. W przypadku naruszania porządku lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Przewodniczący obrad, ma prawo żądać opuszczenia sali przez osoby naruszające porządek lub zagrażające bezpieczeństwu. Fakt ten odnotowuje się

w protokole posiedzenia.

VI.  Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy stanowiące z mocy przepisów szczególnych tajemnicę, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

 

VII.  Sesje otwiera i prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

VIII.  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu

jawnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

 

IX.  1. Sesja Rady odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu.

Na wniosek przewodniczącego Rady, innych Radnych, Rada może postanowić

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym określonym terminie w ramach tej samej sesji.

       2. Sytuacja taka może mieć miejsce z uwagi na:

·        niemożność rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw umieszczonych w porządku obrad,

·        uzasadnione rozszerzenie porządku obrad,

·        potrzebę przedłożenia dodatkowych materiałów,

·        inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie terminowe zakończenie obrad lub rozstrzygnięcie spraw.

     3. Przewodniczący Rady podejmuje decyzje o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy termin sesji.

     Fakt przerwania obrad oraz nazwiska Radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, odnotowuje się w protokole sesji.

 

X.  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego formuły „Otwieram sesje Rady Gminy w Białaczowie”.

          2. Po otwarciu sesji prowadzący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin sesji. W protokóle odnotowuje się przyczyny dla których sesja się nie odbyła.

         3. Po stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.

        4. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Radny, Przewodniczący obrad oraz Wójt.

        5. Porządek dzienny winien przewidywać zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych. Każdy Radny w tym punkcie porządku obrad ma prawo zwracać się

z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela Wójt albo wyznaczony pracownik Urzędu.

W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie 2 tygodni.

 

XI.  1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalanego porządku –

w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Rady może dokonać zmiany

w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku.

          2. Przewodniczący udziela głosu według uchwalonego porządku –

w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

          3. Podczas sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, tj. wniosków dotyczących :

a)      stwierdzenia quorum,

b)      zakończenia dyskusji,

c)      ograniczenia czasu wypowiedzi,

d)      zdjęcie określonego tematu z punktu obrad,

e)      zarządzenie głosowania tajnego lub innego,

f)        przerwy techniczno-organizacyjne obrad.

 

XII.  1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i realizacją porządku obrad, przestrzeganiem w toku obrad postanowień niniejszego statutu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń.

       2. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego, że w swoim wystąpieniu Radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub wypowiada się niestosownie uchybiając powadze sesji, może przerwać wystąpienie i odebrać Radnemu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokóle sesji.

       3. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spośród publiczności.

       4. Przepis ust. 3 dotyczy osób zaproszonych do referowania spraw znajdujących się w porządku obrad sesji.

 

XIII.  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Gminy w Białaczowie”.

Czas od otwarcia sesji do zamknięcia uznaje się za czas trwania sesji.

         2. Postanowienia ust.1 dotyczą również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

XIV.  1. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza przegotowania miejsca obrad zapewnia Wójt.

          2. Do wszystkich osób przebywających w miejscu obrad przed, w trakcie i po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

 

XV.  1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie mogą występować:

·        każdy Radny,

·        komisje Rady,

·        Wójt.

         2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do Przewodniczącego Rady organizacje:

·        społeczne,

·        polityczne,

·        zawodowe,

·        samorządowe działające na terenie Gminy.

Wniosek winien być złożony na piśmie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem obrad sesji. Przewodniczący Rady zebrane wnioski przekazuje Wójtowi Gminy.

       3. Wójt Gminy jeżeli zamierza wystąpić z inicjatywą, co do której zgłoszono wniosek, o którym mowa w ust.2 podejmuje działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu uchwały, a zwłaszcza zapewnia zaopiniowanie go przez właściwe komisje rady i w przypadkach koniecznych zasięgając opinii prawnej.

      4. Nie przyjęcie wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej Przewodniczący Rady uzasadnia informując o tych przyczynach wnioskodawców na piśmie.

 

XVI.  1. Projekty uchwał rady opracowuje Wójt.

          2. Przewodniczący jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały Radzie.

 

XVII.  1. Uchwała Rady powinna zawierać:

a)      datę i tytuł,

b)      podstawę prawną,

c)      regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

d)      określenie organów odpowiadających za wykonanie uchwały,

e)      termin wejścia w życie uchwały, oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

f)        postanowienia dotyczące stopnia obowiązywania poprzednich uchwał w tym zakresie.

        2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer sesji i rok podjęcia.

       3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który prowadził obrady sesji, na których uchwały podjęto.

      4. Uchwały ewidencjonuje się, a organy przechowują je wraz z protokółem sesji.

 

XVIII.  Rada podejmuje uchwały stanowiące akty prawna miejscowego według zasad określonych w art.40-42 ustawy.

XIX.Na wniosek Radnego Rada może ustalić w głosowaniu jawnym, jeżeli przepisy tego nie regulują, prowadzenie imiennego lub tajnego głosowania.

 

XX.  1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez wyraźne podniesienie ręki.

 Za oddane głosy uznaje się te, które oddane są: „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”. W głosowaniu imiennym protokolant zapisuje sposób głosowania każdego

z obecnych radnych do protokołu.

         2. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Rady, ustalonymi każdorazowo dla danego głosowania. Za ważne oddane głosy uznaje się karty, na których Radni głosowali w sposób zgodny z ustalonym przed  głosowaniem regulaminem głosowania.

        3. Obowiązkiem Radnego obecnego na sali obrad jest wzięcie udziału w głosowaniu.

       4. Przewodniczący zapewnia warunki techniczne do przeprowadzenia głosowania tajnego.

 

XXI.  1. Zwykła większość głosów to głosy oddane „za” od liczby głosów oddanych „przeciw”.

         2. Bezwzględna liczba głosów to liczba głosów oddana „za”, większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” lub „wstrzymuje się”).

Przy parzystej liczbie głosujących stosuje się regułę 50% + 1 głos. Przy nieparzystej- jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnych oddanych głosów.

        3. Bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady to liczba całkowita przewyższająca połowę ustawowego składu Rady - 8.

 

XXII.  1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący, przy pomocy upoważnionych przez niego osób.

         2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.

         3. Po podliczeniu głosów, głosowanie określone w ust.1 i 2 jest ważne, chyba że po podliczeniu głosów suma głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” jest wyższa niż liczba radnych uprawnionych do głosowania. Wówczas głosowanie należy powtórzyć.

 

XXIII. Niezwłocznie po wyborach na pierwszej sesji Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych komisji  Rady.

 

XXIV.  1. Przewodniczącego Rady wybiera się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, spośród dowolnej liczby kandydatów z grona Radnych Rady zgłoszonych przez Radnych uczestniczących w sesji.

         2. O ile żaden z kandydatów na Przewodniczącego nie otrzyma wymaganej większości głosów, wówczas głosowanie powtarza się, jadnakże z ograniczeniem do tych dwóch kandydatów, który uzyskali większą liczbę głosów.

        3. Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się odrębnie na zasadach i w trybie określonym w ust. 1 i 2.

       4. Wybór na stanowiska, o których mowa w § 35 stwierdza Rada odrębnymi uchwałami.

 

XXV.  1. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym             w § 35 ust.1.

         2. W przypadku złożenia rezygnacji przez Radnego z pełnienia funkcji wymienionych w § 35 Rada przyjmuje rezygnację w głosowaniu jawnym.

 

XXVI.  1. Rada może odbywać sesje z inną lub innymi Radami. Taka wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów.

         2. Wspólną sesję organizują i podpisują zawiadomienia o jej zwołaniu Przewodniczący zainteresowanych Rad. W jej przygotowaniu uczestniczą komisje tych Rad. 

         3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa Radnych z każdej Rady. Uchwały oraz protokół z obrad podpisują wszyscy Przewodniczący zainteresowanych Rad.

        4. Na wspólnych sesjach mają zastosowanie przyjęte niniejszym statutem ustalenia w sprawie terminów, trybu przygotowania, zwołania i przebiegu sesji, chyba że w odniesieniu do przebiegu sesji wspólnie obradujące Rady przyjmują inne rozwiązanie.

 

XXVII.  1. Z każdej sesji sporządza się protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podjętych rozstrzygnięć. Protokoły z sesji podpisuje Przewodniczący Rady oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych i podjęte przez Radę uchwały.

         2. Protokół wykłada się do wglądu na stanowisku ds. obsługi Rady.

 Radni Rady mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu, o których  uwzględnieniu podejmuje decyzję Przewodniczący, który prowadzi sesję.

Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedkładać je na sesji.

         3. Protokoły z sesji wraz z załącznikami przechowuje się w Urzędzie Gminy w sposób określony odrębnymi przepisami.

 

XXVIII.  O przebiegu i wynikach sesji jawnych informowani są mieszkańcy Gminy poprzez wywieszenie uchwał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, a uchwał przeznaczonych do rozplakatowania, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011. Odsłon 1144, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony