Przedmiot działalności i kompetencje

 Pracą Urzędu Gminy w Białaczowie kieruje Wójt Gminy

 przy pomocy Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy.

 

Do zadań i kompetencji Wójta należy:

1)      organizowanie i kierowanie pracą Urzędu,

2)      sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego, w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3)      reprezentowania gminy i jej Urząd na zewnątrz,

4)      przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

5)      określanie sposobu wykonania uchwał,

6)      gospodarowanie mianem komunalnym,

7)      wykonywanie budżetu,

8)      opracowywanie planu operacyjnego ochrony, przed powodzią oraz ogłasza i  odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

 9) nadawania Urzędowi regulaminu organizacyjnego,

10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji

     publicznej,

11) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne

      Urzędu oraz jego pracowników,

12) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

13) wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej,

14) nadzorowania spraw oświaty,

15) nadzorowanie ochrony informacji niejawnych i opieki społecznej,

16) nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,

17) nadzorowanie przestrzegania procedury ustawy o zamówieniach          

      publicznych,

18) nadzorowanie wykonania uchwał Rady Gminy, oraz decyzji i zarządzeń,

19) upoważnienie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do  

      wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych

      sprawach z zakresu administracji publicznej,

20) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa

      oraz uchwały Rady,

 

Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011. Odsłon 1613, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony