Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków

                                               

 

                                                           UCHWAŁA NR  XIX  /108 / 2005               

                                   RADY GMINY W BIAŁACZOWIE

                                          z dnia  20  kwietnia  2005r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Białaczów

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, (zm. 01.01.2003r.) Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2002r.

Nr 153 poz. 1271 (zm. 01.01.2004r.), Dz. U. z 2004r. Nr 153 poz.1271, Nr 102

poz. 1055, Nr116 poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806 (zm. 27.07.2004r). oraz art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2004 Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808 )

Rada Gminy w Białaczowie uchwala co następuje:

                                     

§1      Ustala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Białaczów w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekow..doc

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 13.05.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 13.05.2005. Odsłon 983, Wersja 1drukuj
 
Początek strony