Plan pracy Rady Gminy na rok 2010

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Odpowiedzialny

Uwagi

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

I - szy

kwartał

 

Podsumowanie pracy Rady Gminy za

okres od 01 stycznia 2009r. - 31 grudnia

2009r.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Stałych

Komisji Rady

 

Zatwierdzenie  planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2010 rok.

 

Informacja na temat realizacji profilaktyki

i rozwiązywania problemów

Alkoholowych.

 

Informacja GOPS o formach i zasadach

pomocy udzielonej mieszkańcom gminy

w 2009 roku.

 

Stan bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania.

 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy i powiatu.

 

 

 

Uchwalenie rocznego planu imprez kulturalnych na terenie gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady

Gminy

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Przewodniczący Komisji

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Kierownik GOPS

 

 

 

Kierownik PUP

 

 

Komendant Komisariatu

w Paradyżu i Komendant powiatowy w Opocznie

 

Z-ca Wójta

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

II- gi

kwartał

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

 

Zapoznanie z opinią RIO dotyczącą realizacji budżetu gminy.

 

Oświadczenia majątkowe radnych do 30 kwietnia 2010.

 

Działalność opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu.

 

Działalność jednostek OSP na terenie gminy.

 

 

Działalność placówek kulturalnych i oświatowych.

 

Przewodniczący Komisji

 

Rada Gminy

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Wszyscy radni

 

 

Kierownik GOZ i przedstawiciel z ZOZ

 

Komendant Gminny Związku OSP

 

Kierownik biblioteki,

Dyrektorzy szkół

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

III - ci kwartał

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał za pierwsze półrocze 2010 roku.

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2010 roku.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2009 roku.

 

Działalność Ludowego Klubu Sportowego.

 

Informacja o przygotowaniu  szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2010/2011

 

Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy.

 

Wójt Gminy

 

 

Przewodniczący komisji

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

 

Prezes LKS

 

Dyrektorzy szkół

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

IV -ty kwartał

 

Informacja z realizacji zadań z zakresu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych.

 

Uchwalenie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Informacja o stanie dróg i przygotowanie służb do sezonu zimowego.

 

Ustalenie stawek podatku i opłat lokalnych.

 

Uchwalenie budżetu Gminy Białaczów

na 2011 rok.

 

Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Gminy.

 

 

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.

 

Z - ca Wójta Gminy

 

 

 

Wójt Gminy

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji

 

 

Wójt Gminy

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2010
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 16.12.2010. Odsłon 683, Wersja 1drukuj
 
Początek strony