Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.

Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                        Delegatura                                                                         w Piotrkowie Trybunalskim                            Urząd Gminy  Białaczów podaje wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych: 1. Tablica Informacyjna w miejscowości Białaczów2. Tablica Informacyjna w miejscowości Wąglany3. Tablica Informacyjna w miejscowości Miedzna Drewniana4. Tablica Informacyjna w miejscowości Radwan5. Tablica Informacyjna w miejscowości Żelazowice6. Tablica Informacyjna w miejscowości Parczów7. Tablica Informacyjna w miejscowości Parczówek8. Tablica Informacyjna w miejscowości Petrykozy9. Tablica Informacyjna w miejscowości Kuraszków10. Tablica Informacyjna w miejscowości Skronina11. Tablica Informacyjna w miejscowości Sędów12 Tablica Informacyjna w miejscowości Zakrzów13. Tablica Informacyjna w miejscowości Sobień14. Tablica Informacyjna w miejscowości Ossa           

      
UchwałaNR VIII/46/2011
Rady Gminy Białaczów
dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162 poz. 978 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Tworzy się obwód głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku - obwód głosowania nr 5 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie.
§ 2
Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibe ma obwodowa komisja wyborcza, o której mowa w § 1 i utworzony jest dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie w dniu wyborów.
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 4
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Białaczów, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Prusek      
   

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy z dnia 5 września 2011 r.             Na podstawie art. 16 § 1, w związku z art. 61a §1 oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały XXXIII/189/2002 Rady Gminy Białaczów z dnia 24.06.2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 184, poz. 2595) i uchwały Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Białaczów z  dnia 11.08.2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w BiałaczowiePodaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 
Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej 
1. Białaczów, Parczów, Sobień, Zakrzów Świetlica wiejska w Białaczowie
2. Miedzna Drewniana, Radwan, Ossa, Żelazowice, Wąglany Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej
3. Kuraszków, Parczówek, Petrykozy Szkoła Podstawowa w Petrykozach
4. Sędów, Skronina Szkoła Podstawowa w Skroninie
5. Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie
* - lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnychLokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 7  - 21                                                                                Wójt Gminy Białaczów                                                                                  (-) Jan Jóźwik Informacja:Wyborca niepełnosprawny o znacznym stopniu lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.Lokalem wyznaczonym do głosowania korespondencyjnego jest Świetlica wiejska w Białaczowie.  
             Zarządzenie Nr 64/2011Wójta Gminy Białaczówz dnia  19 września 2011 roku w sprawie  wskazania osób  wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych         Na podstawie art. 182 §2 pkt. 2 i § 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Wskazuje się osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych powoływanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.:1) do Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 1 w Białaczowie – Pani Katarzyna Kowalczyk2)  do Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 2 w Miedznej Drewnianej –  Pani Danuta Baran3) do Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 3 w Petrykozach – Pani Zofia Kwaśniewska4) do Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 4 w Skroninie – Pani Anna Gołacka5)  do Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie – Pani Barbara Saternus § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy 

                                                                                                  (-) Jan Jóźwik

Zarządzenie Nr 65/2011Wójta Gminy Białaczówz dnia  19 września 2011 roku  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych        Na podstawie art. 182 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. – Kodeks wyborczy 9 Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. Zm.) zarządza się co następuje: §1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Białaczów w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia. §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                     Wójt Gminy                                                                                              (-) Jan Jóźwik  Załącznik  do zarządzenia Nr 65/2011Wójta Gminy Białaczówz dnia 19 września 2011 roku    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Białaczowie1. Iwona Andrychiewicz, zam. Białaczów 2. Kornelia Telus, zam. Białaczów, 3. Teresa Sulgostowska, zam. Parczów4. Monika Kupis, zam. Sobień5. Ewa Tatarzyńska, zam. Białaczów, 6. Adam Madej, zam. Petrykozy 7. Katarzyna Kowalczyk, zam. Białaczów  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miedznej Drewnianej1. Iwona Piechna, zam. Wąglany 2. Małgorzata Pluta, zam. Sobień3. Zbigniew Trębarczyk, zam. Kuraszków 4. Anna Świątek, zam. Wąglany 5. Daria Defratyka, zam. Białaczow6. Anna Gołąb, zam. Wąglany 7. Danuta Baran, zam. Ogonowice  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Petrykozach1. Anna Dąbrowska, zam. Petrykozy 2. Joanna Grzesińska – Kałuża, zam.  Białaczów3. Ewa Wójcik, zam. Parczów 4. Ewelina Skalska, zam. Białaczów5. Anna Szczegielniak, zam. Petrykozy 6. Stanisław Firkowski, zam. Radwan 7. Zofia Kwaśniewska, zam. Białaczów  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Skroninie1. Krystyna Wtorek, zam. Białaczów2. Ignacy Florczyk, zam. Skronina 3. Daria Szymczyk,  zam. Skronina 4. Edyta Kaźmierczyk, zam. Miedzna Drewniana 5. Halina Wijata, zam. Wąglany 6. Dorota Cieślak, zam. Wąglany 7. Anna Gołacka, zam. Gowarczów   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w DPS w Białaczowie1. Anna Chmal-Józwik, zam. Białaczów2. Paweł Kaźmierczyk, zam. Miedzna Drewniana 3. Kinga Andrychiewicz, zam. Białaczów4. Ewa Mytkowska, zam. Sobień 5. Jerzy Wiktorowicz, zam. Parczów 6. Anna Goworek, zam. Białaczów,   7. Barbara Saternus, zam. Opoczno     
Informacja wytworzona przez dnia 19.09.2011
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 19.09.2011. Odsłon 938, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony